plzen.eu (Plzeň)
Z regionů  |  16.06.2021 00:00:00

Pedagogové a zaměstnanci plzeňských škol získali ocenění

Pedagogové a zaměstnanci plzeňských škol získali ocenění

foto: A. Jarošová

foto: A. Jarošová

Město Plzeň ocenilo výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol. Uděleny byly též ceny mecenáš školství a profesionál ve svém oboru byl uveden do síně slávy. Letos město také udělilo děkovný list za pomoc školám v Plzni se zajištěním distanční výuky v době pandemie. Nově bylo uděleno čestné uznání za vynikající výsledky ve vzdělávací a výchovné činnosti, které profesně nebyly završeny. Ocenění nominovali ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň a v některých kategoriích veřejnost a zřizovatel. Laureáti si ceny převzali v úterý 15. června v Koncertním sále 25. základní školy ve Chválenické ulici z rukou radní pro oblast školství Lucie Kantorové. Slavnostní odpoledne zpestřili vystoupením žáci ZUŠ Chválenická při 25. základní škole. Již šestý ročník akce organizuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. Za město Plzeň se akce zúčastnila radní pro oblast školství Lucie Kantorová a náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Poslední rok byl extrémně náročný ve všech profesích a zatěžkávací zkouškou byl i pro naše pedagogy, ředitele i provozní zaměstnance plzeňských škol. O to více je nyní důležité ocenit jejich náročnou práci. Obrovský tlak a překotné situace ovšem ustáli s grácií a za město Plzeň jim velmi děkuji za perfektní fungování našich škol,“ řekla v úvodu oceňování radní pro oblast školství Lucie Kantorová, která ocenění předávala. Učitelům popřála klidné letní prázdniny, především pevné zdraví a aby se mohli v září se svými žáky setkat ve školních lavicích.

foto: A. Jarošová

„Pevně jsem věřil, že v roce 2020/2021 se budeme potkávat běžně v lavicích. Realita byla ovšem mnohem horší. Většinu školního roku jsme se museli učit pouze na dálku. Měli jste před sebou velmi těžkou roli zvládnout distanční vzdělávání, stejně tak se této těžké role museli ujmout žáci se svými rodiči,“ uvedl ve své zdravici pedagogickým pracovníkům primátor města Plzně Martin Baxa. Na závěr vyjádřil své pevné přesvědčení, že následující rok proběhne již normálně a učitelé se budou moci vrátit za katedru a plně se věnovat dětem.

foto: A. Jarošová

Za školní rok 2020/2021 bylo ocenění předáno v následujících šesti kategorií:

Ocenění za celoživotní přínos školství – síň slávy získala Helena Tomanová, která zasvětila téměř celý svůj profesní život práci s dětmi. Na 28. základní škole v Plzni působila jako řadová i vedoucí vychovatelka školní družiny mnoho let a celé její působení je podloženo setrvale vynikajícími výsledky a výjimečným množstvím obětavé práce a času, které věnovala práci s dětmi a pro děti. S neutuchající energií organizovala a vymýšlela řadu originálních akcí pro děti i jejich rodiče, ať už to byly pravidelné letní tábory, letní a zimní školy v přírodě, výlety, přespávání v družině a další jednorázové akce sportovní, kulturní, folklorní a jiné. Léta vedla velmi pestrou škálu zájmových kroužků. V souladu s moderními trendy v pedagogice dokázala v každém dítěti vyzdvihnout jeho silné stránky a začlenit jej do kolektivu, děti vedla k úctě k tradicím a k přírodě. Nezřídka se dětem věnovala i ve svém volném čase. Jako rodilá Plzeňačka sledovala život ve svém městě a snažila se ho využít a propojit se svou profesí. Podporovala spolupráci divadel Pluto a Alfa, folklórního souboru Jiskra, zoo, záchranné stanice, Muzea strašidel a mnoha dalších se školní družinou. Svojí důsledností a přístupem k práci byla a je příkladem svým kolegyním, jimž vždy uměla účelně poradit, pomoci a inspirovat je. Pro své kolegy a přátele školy řadu let organizovala i tradiční reprezentační plesy, kterými též zviditelňovala jméno školy. Helena Tomanová se v letošním roce rozhodla ukončit svojí pedagogickou kariéru a dopřát si zaslouženého odpočinku. Návrh na ocenění podala ředitelka 28. základní školy Pavla Jedličková.

foto: A. Jarošová

V kategorii Pedagog roku základní školy bylo uděleno ocenění učitelce Marcele Klikové, jež pracuje na prvním stupni 22. základní školy jako učitelka od roku 1988, do této školy přišla po absolvování Pedagogické fakulty v Plzni a škole zůstala věrná doposud. Marcela Kliková se věnuje především těm nejmenším, téměř celý svůj profesní život učí převážně v prvních, druhých a třetích třídách, její pracovní nasazení je obdivuhodné a ojedinělé. Svým osobitým přístupem rozvíjí u žáků vzdělávací a etické hodnoty, je trpělivá a empatická, její snahou je, aby děti chodily do školy rády, bez obav a bez stresu. Nadstandardně se jim věnuje, naslouchá jejich problémům, dovede v nich probudit touhu po vzdělání, nadchnout je pro učení, provází je prvními krůčky školou. O tom, že to dělá dobře, svědčí i fakt, že děti ji několikrát po sobě v uplynulých letech zvolily v interní anketě školy „Amoskou roku“. Návrh na ocenění podala její kolegyně Marta Michálková.

foto: A. Jarošová

V kategorii Pedagog roku mateřské školy si ocenění převzala dlouholetá zaměstnankyně 21. mateřské školy Irena Mainzerová, která v závěru tohoto školního roku ukončí své dlouholeté pedagogické a manažerské působení ve školství, v oblasti předškolního vzdělávání. Dětem věnovala dlouhých 43 let, převážnou část profesního života působila ve funkci ředitelky 21. mateřské školy. Přesto se vždy cítila zejména pedagogem, pro kterého jsou děti vším.  Každé dítě vnímá jako specifickou osobnost, autoritativní vedení je jí cizí. Děti si dokáže získat vlídným kamarádským přístupem, umí jim naslouchat. Je velkou oporou začínajícím učitelkám, kterým vždy ochotně předávala své dlouholeté zkušenosti a cenné rady. Návrh na ocenění podal kolektiv pracovnic 21. mateřské školy.

foto: A. Jarošová

V kategorii Provozní zaměstnanec roku obdržela cenu školnice 57. mateřské školy Pavlína Prelovská. Její pracovní nasazení je naprosto výjimečné. Záleží jí na škole, dětech, jejich rodičích i kolegyních, svojí energií výrazně ovlivňuje pozitivní klima školy. Cíleně také pracuje na svém osobnostním rozvoji, absolvovala kurs asistenta pedagoga. Spolupodílela se na realizaci projektu Ani kapka nazmar, zejména při budování užitkové části školní zahrady a její udržitelnosti. V první vlně pandemie ochotně šila roušky nejen pro potřeby mateřské školy, při znovuotevření škol v druhé vlně pandemie pomáhala s organizací testování dětí. Návrh podala ředitelka 57. mateřské školy Alena Kucíková.

foto: A. Jarošová

V kategorii Mecenáš plzeňského školství získala ocenění společnost POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU, o. p. s. Návrh podalo město Plzeň jako zřizovatel 26 základních škol. Společnost pomáhá zvyšovat kvalitu výuky ve veřejných základních školách. Vznik společnosti iniciovala v roce 2009 Nadace The Kellner Family Foundation. Jedná se o dlouhodobý a systematický vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován nadací rodiny Kellnerových. Zaměřuje se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporuje lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a buduje učící se komunitu spojenou s vizí nadace a praxí. Obsahově se zaměřuje na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. V tomto školním roce společnost poskytla školám finanční prostředky v celkovém objemu 397 tisíc korun na úhradu nákladů na zkvalitnění výuky a nákup knih. Ocenění převzala za organizaci Ilona Urbanová.

foto: A. Jarošová

V kategorii Mimořádný počin plzeňského školství bylo letos ocenění předáno pěti laureátům, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními v České republice v době nouzového stavu za zajištění součinnosti a pomoci:

  • Zástupci ředitele 31. základní školy Zbyňkovi Rubášovi a celému kolektivu zaměstnanců za organizační a personální zajištění nezbytné péče o děti prvního stupně základních škol, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce v době pandemie.
  • Ředitelce 78. mateřské školy Monice Kalašové a kolektivu zaměstnanců za organizační a personální zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 6 let, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce v době pandemie.
  • Ředitelce 11. školní jídelny Petru Majerovou a celému kolektivu zaměstnanců za zajištění přípravy stravy a dovozu do organizací pro děti a zaměstnance 26. základní školy a návazně i pro dětskou skupinu Malíček určenou pro děti zaměstnanců Magistrátu města Plzně v době pandemie.
  • Ředitelce Gymnázia Františka Křižíka Šárce Chvalové a celému kolektivu zaměstnanců za organizační a personální zajištění nezbytné péče o děti I. stupně základních škol, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce v době pandemie.

V kategorii Čestné uznání bylo ocenění uděleno ředitelce 10. základní školy Plzeň Zdeňce Krausové in memoriam za vynikající výsledky ve vzdělávací a výchovné činnosti, která profesně nebyla završena. Ocenění převzala Lubomíra Vlachá, ředitelka 10. základní školy. Druhé ocenění v kategorii Čestné uznání náleží řediteli 17. základní a mateřské školy Bohdanu Francovi in memoriam. Ocenění převzala ředitelka 17. základní a mateřské školy Lenka Korpová. Návrhy na obě ocenění podala vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škrlantová.

V kategorii Děkovný list bylo ocenění předáno děkanovi Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Pavlu Mentlíkovi a 12 studentům pedagogické fakulty za pomoc školám v Plzni se zajištěním distanční výuky v době pandemie: Karolíně Machuldové, Lucii Holé, Kateřině Nedvědové, Adéle Štětkové, Jámě Svobodové, Tomáši Vaňatovi, Anně Kouvera, Alexii Botsa, Kláře Blažkové, Adéle Šrámkové, Lucii Fremrové, Tereze Kauerové. Návrh na ocenění podala vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škrlantová.

foto: A. Jarošová

Text: Adriana Jarošová


 

Fotogalerie

Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)Ocenění ve školství 2021 (foto: A. Jarošová, 16.6.2021)

Zveřejněno: 16. 6. 2021, Adriana Jarošová

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.