Vlada.cz (Vláda)
Obchod a služby  |  14.06.2021 19:37:32

Omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července - mimořádné opatření

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 14. června 2021 č. … 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů,  nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2  odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším  rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto  mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 1. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného  opatření se: 

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona  č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel  taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje  provozovateli dodržovat následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou  2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,  zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální  rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je  držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,  zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky  provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu  (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

g) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby  pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového  dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,  dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují vedle podmínek uvedených  v bodu I/1 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií,  kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a  provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že: 

a) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry, 

b) služby lze poskytnout pouze zákazníkovi, který nevykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky  stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u zákazníka před zahájením  poskytování služby splnění podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu  splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že zákazník splnění  podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému zákazníkovi  službu neposkytnout, 

3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních,  herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin: 

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla: i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,  s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti;  jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že  mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je  rozestup alespoň 1,5 metru, 

iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech  provozovny míst k sezení pro osoby, 

iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny  shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně  čekací zóny provozovny,  

v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost  dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,  madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch, 

vi) tanec není umožněn, s výjimkou oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu  vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu; v případě produkce  živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující  nejméně 2 m, 

vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo  vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 

viii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu  podle písmene b) u vstupu a v provozovně, 

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li  klinické příznaky onemocnění covid-19 a není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let  věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16; tyto  podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro  veřejnost, 

4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz  nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že 

a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

b) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej  ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje  provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci  

i. v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou  osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby  sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s  výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k  sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s  výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru, 

ii. provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší  než 1,5 metru, včetně čekací zóny, 

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.  94/2021 Sb. nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb  dodržovat následující pravidla: 

a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí  možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch  (kliky, madla, zábradlí, vypínače), 

b) ubytovací služby může poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které  nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let  věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby před  zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle  bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout;  tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně  prokázat splnění podmínek podle bodu I/16,  

c) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout  v oddělených budovách: 

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto  mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný  celek, 

7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační  péči, 

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu I/16, 

b) nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených  v bodu I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci, 

c) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí  pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle bodu I/16 a pacientovi se nařizuje  mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že pacient splnění  podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační  péče povinen takového pacienta k hospitalizaci nepřijmout; v případě, že pacient  neprokáže splnění podmínek podle písmene b), nařizuje se poskytovateli lázeňské  léčebně rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit,

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.  94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.  tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková  zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do  prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek  podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 

neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit, b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy  alespoň 2 metry, 

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci  vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo  vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č.  94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový  bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do  prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle  bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16  neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit, 

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:  

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 75 % z maximální  kapacity návštěvníků areálu, 

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo  vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 

iii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob  ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,  c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech  koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,  výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,  hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, 

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více  návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2vnitřní plochy, která je  přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2  metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro  návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;  

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové  prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do  dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové  prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek kontrolovat  a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že  osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takové  osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce,

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18  let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.  74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost  včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,  včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let,  zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, 

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce  neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo  1000 osob ve vnějších prostorech, 

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to  v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak  vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a  informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po  dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;  

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než  10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v  bodu I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se  nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a  osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že  osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení,  poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na  uvedených aktivitách; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se  splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než  1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v  bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní; v případě, že  všechny osoby účastnící se vícedenní akce, s výjimkou osob, které splňují podmínky  podle čl. I/16 písm. c) nebo d), před zahájením akce prokáží, že absolvovaly nejdéle  před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním  výsledkem, splnění podmínek podle bodu I/16 se opakovaně ve frekvenci každých 7  dní neprokazuje, 

d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku  preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR  testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se osoby  v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl I/16 zajistit oddělení  této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce a v případě osoby mladší  18 let bezodkladně kontaktovat jeho zákonného zástupce, který zajistí jeho odvoz do  domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví  příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce,  včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních  čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření.  O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa  konání akce, 

12 podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů  a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně  cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“),  kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že 

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen  „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000  osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor  nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2plochy určené pro 

stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry,  nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních  prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků  než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,  

c) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000  osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze  obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to  tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými  diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,  

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na  akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle  bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16  neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,  

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo  sportovní plochy musí být nejméně 2 m, 

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č.  94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž  dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní,  kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná  shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas  možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše  500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 1000 osob, koná-li se tato akce  výhradně ve vnějších prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují  klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas  přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě  prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován  vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle  bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je  organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci; uvedené podmínky se  nevztahují na: 

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného  partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, 

b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů  a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona

c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů, 

d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských  sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a  členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a,  s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; subjektu  organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek  kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a uvedeným osobám se nařizuje mu  splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění  podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění  podmínek podle bodu I/16; v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se  nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 50  osob ve skupině; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob  účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření 

orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno,  příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci  uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava, 

e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové  realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou  dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi  sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání  splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek  podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16  neprokáže, je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast  na utkání; organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro  potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to  v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka  (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání  sportovního utkání, 

f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení  podmínek, že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány  rozestupy minimálně 2 metry a osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti  splnění podmínek kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu  I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je  organizátor činnosti pěveckého sboru povinen takové osobě neumožnit účast na  činnosti; organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby  případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to  v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka  (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na  této činnosti, 

14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro  výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů: 

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou  shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí  dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry  a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 

15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro  konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou  orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více  než 10 osob: 

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň  jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se  nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a  účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že  účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen  takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních  prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno  tímto mimořádným opatřením

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o  provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém  jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě  Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví  jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je  zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení  vydal, že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá  dávka

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá  dávka, nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti  antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným  mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě  poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se  dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním  výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným 

prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

II. 

S účinností ode dne 1. července 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne  7. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne  9. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN. 

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.