Vlada.cz (Vláda)
Zákony  |  26.05.2021 15:51:10

Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozd

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

VIII. volební období 

1228/0 

Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Zástupce předkladatele: Babiš Andrej 

Doručeno poslancům: 26. května 2021 v 15:52 

Návrh 

ZÁKON 

ze dne ……….. 2021

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem  funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského  parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů  státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění  zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb.,  zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,  zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,  zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb.,  zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,  zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona č.  346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu,  vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu  Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb.,  nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č.  359/2014 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 316/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č.  111/2019 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 587/2020 Sb., se mění  takto: 

1. V § 3 odstavec 3 zní: 

„(3) Platová základna se od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku určí jako součin platové  základny stanovené na minulý kalendářní rok a indexu růstu průměrné nominální měsíční mzdy  na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství podle zveřejněných údajů Českého  statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.“. 

2. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) V případě, že index růstu průměrné nominální měsíční mzdy dosahuje záporné hodnoty,  platová základna zůstává na úrovni platové základny stanovené na předchozí kalendářní rok  s tím, že o zápornou hodnotu indexu růstu průměrné nominální měsíční mzdy bude očištěn  index růstu průměrné nominální měsíční mzdy na rok následující. 

(5) Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce  a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením1.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6. 

3. Za § 3b se vkládá nový § 3c, který včetně nadpisu zní: 

„3c 

Platová základna představitelů a soudců v roce 2022 

 

1 § 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů  vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).

Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 činí platová základna pro představitele 84 060 a  pro soudce 100 872 .“. 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Důvodová zpráva 

I. Obecná část 

A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu  k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Plat představitelů a soudců je upraven v samostatném zákoně č. 236/1995 Sb., o platu  a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých  státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě tohoto zákona se výše platu určuje jako součin platové základny  a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané  funkce, nikoliv prostřednictvím stupnic platových tarifů a dalších složek platu jako u  zaměstnanců ve služebním či pracovním poměru. Podle § 3 odst. 3 citovaného zákona činí  platová základna od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku pro představitele 2,5násobek a  pro soudce 3násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty  zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého  statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši této průměrné mzdy zveřejňuje Český  statistický úřad. 

V roce 2019 došlo k navýšení platových základen na rok 2020 o 10,3 %.  Prostřednictvím schváleného zákona č. 587/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 236/1995 Sb.,  o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a  některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších  předpisů, došlo pro rok 2021 ke „zmrazení“ platových základen na úrovni roku 2020 a dále se  stanovil postup výpočtu na rok 2022 a léta následující. V návaznosti na tuto úpravu výpočtu  platových základen a současně vyhlášení předběžného údaje Českým statistickým úřadem o  průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním  hospodářství za rok 2020 dojde dle stávající právní úpravy v roce 2022 k navýšení platových  základen pro představitele státní moci i soudce o nejméně 5,9 %. Takový nárůst platů  představitelů státní moci a soudců nelze v současné době považovat za přijatelný, a to jak  v porovnání s většinou zaměstnanců odměňovaných ze státního rozpočtu, tak s ohledem na  zaměstnance soukromého sektoru, zejména ty, na které dopadla tíha hospodářského propadu  spojeného s opatřeními realizovanými v důsledku snahy o zachování zdraví českých  spoluobčanů.  

Současná právní úprava je konformní s principem zákazu diskriminace i zásadou  rovnosti mužů a žen. 

B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti  navrhované právní úpravy 

Výskyt pandemie onemocnění COVID-19 s sebou přinesl a i nadále přináší  ekonomické dopady v podobě hospodářské recese, což se významně promítá nejen do  výdajové strany státního rozpočtu, ale rovněž do budoucího vývoje růstu mezd a platů, což s sebou přináší nutnost pokračovat v racionalizaci v odměňování za výkon funkce  představitelů státní moci a soudců.  

Proto, aby platy neproporcionálně nerostly, navrhuje v roce 2022 „zmrazit“ výši  platových základen pro představitele a soudce na stejné úrovni jako v roce 2021, resp. roce  2020 a od roku 2023 stanovit platovou základnu pro představitele a soudce nově jako součin 

platové základny za minulý kalendářní rok a indexu růstu průměrné nominální měsíční mzdy  na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství podle zveřejněných údajů  Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Navrženou úpravou výpočtu  nedojde ke snížení platových základen nad stávající úroveň, ale ani k jejich skokovému  navýšení v roce 2023, tj. v době „rozmrazení“, resp. k navrácení k výpočtům dle obecné  legislativní úpravy.  

Navrženou úpravou výpočtu bude zachován růst platových základen ve vazbě na  vývoj průměrné mzdy v národním hospodářství.  

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České  republiky 

Navrhované změny jsou v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Zmrazení  platových základen v roce 2022 a změna způsobu jejich výpočtu v roce 2023 a v letech  následujících neznamená snížení platu představitelů ani soudců, kteří v oblasti odměňování  požívají zvýšené ochrany své nezávislosti.  

D. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,  judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva  Evropské unie a zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními  smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Obecně je nutné zmínit článek 8 Smlouvy o fungování evropské unie (SFEU), podle  kterého Unie usiluje ve všech činnostech, ve kterých má pravomoc (tj. mimo jiné i v sociální  oblasti) o to, aby se odstraňovaly nerovnosti a podpořilo rovné zacházení pro muže a ženy.  Odměňování ve státní správě by tudíž vždy mělo být upraveno tak, aby nebyly zakládány  neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami odměňovanými ze státního rozpočtu,  které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci. Navrhované „zmrazení“ platových  základen v roce 2022 a změna způsobu jejich výpočtu v roce 2023 a v letech následujících  nevytváří rozdíly v odměňování představitelů státní moci a soudců. 

Navrhovaná právní úprava je slučitelná s právem Evropské unie, neboť se týká otázek  spadajících do kompetence členských států. Navrhovaná právní úprava je v souladu  s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní  rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále  sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel,  zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  a dopady na životní prostředí 

Předložený návrh má vliv na výdajovou stránku státního rozpočtu, kdy  „zmrazení“ platových základen pro představitele a soudce v roce 2022 na úrovni roku 2021,  resp. roku 2020 představuje v roce 2022 úsporu oproti postupu podle platného právního stavu  ve výši cca 650 mil. v oblasti prostředků na platy, příslušenství a náhrad výdajů.  

Navrženou změnou výpočtu platových základen dojde k pozitivním vlivům i v letech  následujících, neboť navázáním výpočtu platových základen na index meziročního růstu  průměrné mzdy dojde vždy v budoucnu k omezení skokového nárůstu platových  základen po „rozmrazení“ po stanovenou dobu zamrazených platových základen.

Zároveň je v návrhu zajištěno, aby v případě, že meziroční index růstu průměrné mzdy  v národním hospodářství bude záporný, nedošlo ke snížení platových základen, resp. platů  představitelů státní moci a soudců.  

Změna nebude mít vliv na ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí  České republiky. S ohledem na charakter novelizovaného právního předpisu včetně  navrhované změny nelze předpokládat jakýkoliv relevantní sociální dopad, dopad na rodiny,  specifické skupiny obyvatel ani dopady na životní prostředí. 

 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních  údajů, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen,  zhodnocení korupčních rizik a zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů a zcela respektuje zásadu  rovného zacházení s muži a ženami. S ohledem na svůj technický charakter nepředstavuje  zdroj korupčních rizik a nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu

II. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 

Ve znění § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 236/1995 Sb. je navržen nový obecný způsob  výpočtu platových základen, který bude aplikován od roku 2023. Výše platové základny se  vypočítá jako součin platové základny stanovené na minulý kalendářní rok (v roce 2023 se  bude jednat o „zmrazenou“ platovou základnu na rok 2022) a indexu růstu průměrné  nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství podle  zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok (v roce 2023 se  bude jednat o index růstu průměrné mzdy mezi roky 2021 a 2020).  

K čl. I bodu 2 

V případě, že index růstu průměrné nominální měsíční mzdy dosáhne záporné hodnoty,  platová základna zůstává na úrovni platové základny stanovené na minulý kalendářní rok  s tím, že o zápornou hodnotu indexu růstu průměrné nominální měsíční mzdy bude očištěn  index růstu průměrné nominální měsíční mzdy na rok následující. 

Vyhlašování platových základen zůstává zachováno shodně jako v současné době, tj.  Ministerstvo práce a sociálních věcí je bude vyhlašovat sdělením ve Sbírce zákonů.  

K čl. I bodu 3 

V tomto novelizačním bodě je navržena speciální úprava platových základen pro  představitele a soudce v roce 2022 ve formě jejich „zmrazení“ na úrovní roku 2021, resp. roku  2020, tj. pro představitele ve výši 84 060 a pro soudce ve výši 100 872 .  

K čl. II 

Účinnost návrhu zákona se navrhuje stanovit od 1. ledna 2022.

Platné znění části zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem  funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského  parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

*** 

§ 3  

Plat  

(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále stanovených. 

(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného  v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100   nahoru. 

(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,5násobek a pro  soudce 3násobek průměrné nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců  v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za  předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje  Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1) 

(3) Platová základna se od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku určí jako součin  platové základny stanovené na minulý kalendářní rok a indexu růstu průměrné nominální  měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství podle zveřejněných  údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.  

(4) V případě, že index růstu průměrné nominální měsíční mzdy dosahuje záporné  hodnoty, platová základna zůstává na úrovni platové základny stanovené na minulý  kalendářní rok s tím, že o zápornou hodnotu indexu růstu průměrné nominální měsíční mzdy bude očištěn index růstu průměrné nominální měsíční mzdy na rok následující. 

(5) Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce  a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením1)

(4) (6) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat poslance, představitele a poslance  Evropského parlamentu 96 % platu podle tohoto zákona a podle čl. XLVIII zákona č. 261/2007 Sb.  

_________________________ 

1)§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních  předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a  mezinárodních smluv). 

§ 3c 

Platová základna představitelů a soudců v roce 2022 

Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 činí platová základna pro představitele  84 060 a pro soudce 100 872

***


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.