ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.06.2021 00:00:00

V Plzeňském kraji bylo nejvíce zahájených bytů v rámci ČR

 

Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji převýšil počet zahájených bytů v roce 2020. V mezikrajském porovnání se region s poklesem o 6,8 % zařadil na sedmé místo, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Olomouckém kraji. Mezi okresy bylo nejvíce bytů dokončeno v Plzni-městě, přesto nejvyšší meziroční nárůst byl na Rokycansku. U zahájených bytů byl nejvyšší počet, tak i meziroční nárůst, v okrese Plzeň-město. Nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán jen v 5 ze 14 krajů a právě Plzeňský region se zařadil na první místo.

Na základě zjištěných údajů byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 2 740 bytů, z nichž nová výstavba činila 90,9 %, a 9,1 % připadlo na změny bytů již dokončených staveb. Stejně jako v předchozím roce se jednalo o pátou nejvyšší hodnotu v České republice. Podíl Plzeňského kraje na všech zahájených bytech v ČR dosahoval 7,8 %. Nejvyšší hodnota počtu zahájených bytů byla mapována v krajích Středočeském (5 823), Jihomoravském (4 942) a Hl. městě Praha (4 335), což v podstatě odpovídá atraktivitě a poptávce obyvatel. Naopak nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Karlovarském (726). Plzeňském kraji došlo v roce 2020 k razantnímu navýšení zahájených bytů v bytových domech a tím k vyrovnání podílu mezi zahájenou výstavbou bytů v bytových (45,0 %) a rodinných (44,9 %) domech. Zatímco v roce 2019 činil počet zahájených bytů v bytových domech 578, v nadcházejícím roce byl zaznamenán nárůst o 113,3 % na celkových 1 233 bytů. Nepatrný podíl tvořily zahájené byty v nebytových budovách, celkem to bylo 59 bytů.

 

 

Meziročně došlo v rámci Plzeňského kraje k nárůstu počtu zahájených bytů o 584. Hlavní podíl na tomto navýšení nese především zahájení výstavby v okrese Plzeň-město (1 257 bytů), které činilo oproti předchozímu roku navýšení o 126,5 %. Další nárůst byl zaznamenán oproti předcházejícímu roku v okresech Klatovy (o 63,6 %) a Tachov (o 11,0 %). Naopak k poklesu došlo v okresech Domažlice (o 28,3 %), Plzeň-sever a Rokycany (shodně o 21,9 %). Přestože v okrese Plzeň-sever byl zjištěn propad zahájených bytů oproti roku 2019, celkově se umístil na druhém místě s počtem 435 zahájených bytů. Třetí místo obsadil okres Klatovy s 270 zahájenými byty.

Výstavba bytů v rodinných domech dominovala v okrese Plzeň-sever, kde byla v roce 2020 zahájena výstavba 312 bytů tohoto typu, což byl největší počet v kraji. Druhým okresem s nejvíce zahájenými byty v rodinných domech se stal okres Plzeň-město (205 bytů). Největší výstavba bytů v bytových domech byla zaznamenána v okrese Plzeň-město (977 bytů), kde došlo více než k trojnásobnému navýšení počtu zahájených bytů ve srovnání s rokem 2019. Z meziokresního srovnání je zřejmé, že se zahájilo nejméně bytů v bytových domech v okresech Rokycany (4 byty) a Tachov (24 bytů), v okrese Domažlice dokonce nebyla zahájena výstavba žádného bytového domu.

K nárůstu zahájené bytové výstavby došlo pouze u 5 ze 14 krajů České republiky. K meziročnímu procentuálnímu navýšení (o 27,1 %, tj. o 584 bytů) došlo právě v Plzeňském kraji, který se tak dostal na první místo. Na druhém místě s nejvyšším meziročním nárůstem zahájených bytů se umístil kraj Jihočeský (o 17,9 %), na třetím místě kraj Ústecký (o 9,4 %), následovaly kraje Pardubický (o 7,6 %) a Jihomoravský (o 1,9 %). V ostatních krajích zahájená výstavba meziročně klesla, nejvíce v Libereckém kraji (o 36,6 %), Hl. městě Praze (o 33,2 %) a na Karlovarsku (o 23,3 %). Podíl zahájených bytů v bytových domech byl vyšší pouze v pěti okresech celé České republiky - Hl. město Praha, Plzeň-město, Sokolov, Olomouc a Brno-město.

 

 

Dokončená výstavba v Plzeňském kraji se v mezikrajském porovnání s poklesem o 6,8 % zařadila na sedmé místo. Pouze ve třech krajích byl mapován v porovnání s předchozím rokem nárůst počtu dokončených bytů, a to v Olomouckém (o 11,5 %), Moravskoslezském (o 11,3 %) a Vysočina (o 4,9 %). V ostatních krajích ČR došlo k poklesu dokončených bytů, nejrazantnější propad byl zaznamenán v krajích Jihočeském (o 25,2 %) a Karlovarském (o 19,6 %). V regionu došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu na Rokycansku (o 90,8 %), další nárůst byl zaznamenán už jen v okrese Plzeň-město (o 2,1 %). V ostatních okresech došlo k poklesu počtu dokončených bytů, kdy se největší pokles projevil na Tachovsku (o 36,4 %), Plzni-jihu (o 29,8 %) a Klatovsku (o 29,5 %).

 

 

Celkem byla v Plzeňském krajiroce 2020 dokončena výstavba 2 506 bytů, jedná se o pátý nejvyšší počet v České republice. Zároveň se tak kraj podílel 7,3 % na celkové dokončené výstavbě v republice, která činila 34 412 bytů. Nejvíce bytů, konkrétně 50,5 %, bylo v Plzeňském kraji dokončeno v rodinných domech. Při zaměření na podrobnější regionální členění se nejvyšší hodnoty počtu dokončených bytů v rodinných i bytových domech vyskytovaly v okrese Plzeň-město (1 192), nejméně (149) jich pak bylo dokončeno na Domažlicku. Růst byl zaznamenán pouze ve 2 regionech ze 7 v kraji.

Plzeňském kraji bylo dokončeno více bytů v rodinných než v bytových domech (o 210 bytů). Zatímco stav dokončených bytů v rodinných domech zůstal oproti předchozímu roku téměř neměnný (nárůst o 1 byt), počet dokončených bytů v bytových domech poklesl (o 6,6 % proti roku 2019, tj. o 75 bytů). Mezi okresy došlo k poklesu dokončených bytů v rodinných domech pouze na Klatovsku a Plzni-městě, v ostatních okresech byl zaznamenán nárůst. K nejrazantnějšímu navýšení došlo na Rokycansku, a to o 25,5 %. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Plzeň-sever (289), dále pak v okrese Plzeň-město (272). Co do počtu dokončených bytů v bytových domech dominoval okres Plzeň-město (868), druhou příčku obsadil okres Plzeň-sever se 122 dokončenými byty v bytových domech. Právě v těchto dvou okresech a na Rokycansku byl zaznamenán nárůst, v ostatních okresech došlo k poklesu, na Domažlicku dokonce nebyl dokončen žádný byt v bytovém domě. Propad byl patrný také u dokončených bytů v nebytových budovách, kde došlo v roce 2020 k meziročnímu poklesu z 29 na pouhých 19 dokončených bytů v nebytových budovách v Plzeňském kraji.

Také v mezikrajském porovnání můžeme sledovat vyšší podíl dokončených bytů v rodinných než v bytových domech až na Hl. město Prahu, kde byl na konci roku 2020 počet dokončených bytů v bytových domech dokonce více než šestkrát vyšší než v rodinných. Téměř vyrovnané bylo množství dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Olomouckém kraji (o 12 bytů více v rodinných domech), v Plzeňském bylo o 210 bytů více v rodinných domech, v ostatních krajích byl již rozdíl v počtu dokončených bytů v rodinných a bytových domech značný. Dokončenými byty v rodinných domech dominoval kraj Středočeský (5 024), druhé místo obsadil kraj Jihomoravský (2 324). Naopak dokončenými byty v bytových domech několikanásobně převyšovala nad ostatními kraji Praha.

Celorepublikově došlo k velmi mírnému navýšení dokončených bytů v rodinných domech (o pouhých 11 bytů oproti roku 2019) a k poklesu dokončených bytů v bytových domech, a to o 14,3 %. Při posuzování struktury dokončených bytů v okresech je zřejmé, že pouze v pěti okresech je vyšší podíl dokončených bytů v bytových domech - Hl. město Praha, Plzeň-město, Brno-město, Olomouc a Prostějov. V ostatních okresech byl větší podíl dokončených bytů v rodinných domech.

 

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 121
E-mail: 
petra.fujova@czso.cz

 

Přílohy

 

11. 6. 2021

Bytová výstavba v Plzeňském kraji v roce 2020

Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji převýšil počet zahájených bytů v roce 2020. V mezikrajském porovnání se region s poklesem o 6,8 % zařadil na sedmé místo, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Olomouckém kraji. Mezi okresy bylo nejvíce bytů dokončeno v Plzni-městě, přesto nejvyšší meziroční nárůst byl na Rokycansku. U zahájených bytů byl nejvyšší počet, tak i meziroční nárůst, v okrese Plzeň-město. Nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán jen v 5 ze 14 krajů a právě Plzeňský region se zařadil na první místo.

 

Na základě zjištěných údajů byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 2 740 bytů, z nichž nová výstavba činila 90,9 %, a 9,1 % připadlo na změny bytů již dokončených staveb. Stejně jako v předchozím roce se jednalo o pátou nejvyšší hodnotu v České republice. Podíl Plzeňského kraje na všech zahájených bytech v ČR dosahoval 7,8 %. Nejvyšší hodnota počtu zahájených bytů byla mapována v krajích Středočeském (5 823), Jihomoravském (4 942) a Hl. městě Praha (4 335), což v podstatě odpovídá atraktivitě a poptávce obyvatel. Naopak nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Karlovarském (726). V Plzeňském kraji došlo v roce 2020 k razantnímu navýšení zahájených bytů v bytových domech a tím k vyrovnání podílu mezi zahájenou výstavbou bytů v bytových (45,0 %) a rodinných (44,9 %) domech. Zatímco v roce 2019 činil počet zahájených bytů v bytových domech 578, v nadcházejícím roce byl zaznamenán nárůst o 113,3 % na celkových 1 233 bytů. Nepatrný podíl tvořily zahájené byty v nebytových budovách, celkem to bylo 59 bytů.

 

 

Vývoj počtu zahájených bytů v Plzeňském kraji v letech 2010–2020

 

Meziročně došlo v rámci Plzeňského kraje k nárůstu počtu zahájených bytů o 584. Hlavní podíl na tomto navýšení nese především zahájení výstavby v okrese Plzeň-město (1 257 bytů), které činilo oproti předchozímu roku navýšení o 126,5 %. Další nárůst byl zaznamenán oproti předcházejícímu roku v okresech Klatovy (o 63,6 %) a Tachov (o 11,0 %). Naopak k poklesu došlo v okresech Domažlice (o 28,3 %), Plzeň-sever a Rokycany (shodně o 21,9 %). Přestože v okrese Plzeň-sever byl zjištěn propad zahájených bytů oproti roku 2019, celkově se umístil na druhém místě s počtem 435 zahájených bytů. Třetí místo obsadil okres Klatovy s 270 zahájenými byty.

 

Výstavba bytů v rodinných domech dominovala v okrese Plzeň-sever, kde byla v roce 2020 zahájena výstavba 312 bytů tohoto typu, což byl největší počet v kraji. Druhým okresem s nejvíce zahájenými byty v rodinných domech se stal okres Plzeň-město (205 bytů). Největší výstavba bytů v bytových domech byla zaznamenána v okrese Plzeň-město (977 bytů), kde došlo více než k trojnásobnému navýšení počtu zahájených bytů ve srovnání s rokem 2019. Z meziokresního srovnání je zřejmé, že se zahájilo nejméně bytů v bytových domech v okresech Rokycany (4 byty) a Tachov (24 bytů), v okrese Domažlice dokonce nebyla zahájena výstavba žádného bytového domu.

 

 

 

 

K nárůstu zahájené bytové výstavby došlo pouze u 5 ze 14 krajů České republiky.

K meziročnímu procentuálnímu navýšení (o 27,1 %, tj. o 584 bytů) došlo právě

v Plzeňském kraji, který se tak dostal na první místo. Na druhém místě s nejvyšším meziročním nárůstem zahájených bytů se umístil kraj Jihočeský (o 17,9 %), na třetím místě kraj Ústecký (o 9,4 %), následovaly kraje Pardubický (o 7,6 %) a Jihomoravský (o 1,9 %). V ostatních krajích zahájená výstavba meziročně klesla, nejvíce v Libereckém kraji (o 36,6 %), Hl. městě Praze (o 33,2 %) a na Karlovarsku (o 23,3 %). Podíl zahájených bytů v bytových domech byl vyšší pouze v pěti okresech celé České republiky - Hl. město Praha, Plzeň-město, Sokolov, Olomouc a Brno-město.

 

Dokončená výstavba v Plzeňském kraji se v mezikrajském porovnání s poklesem o 6,8 % zařadila na sedmé místo. Pouze ve třech krajích byl mapován v porovnání s předchozím rokem nárůst počtu dokončených bytů, a to v Olomouckém (o 11,5 %), Moravskoslezském (o 11,3 %) a Vysočina (o 4,9 %). V ostatních krajích ČR došlo k poklesu dokončených bytů, nejrazantnější propad byl zaznamenán v krajích Jihočeském (o 25,2 %) a Karlovarském (o 19,6 %). V regionu došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu na Rokycansku (o 90,8 %), další nárůst byl zaznamenán už jen v okrese Plzeň-město (o 2,1 %). V ostatních okresech došlo k poklesu počtu dokončených bytů, kdy se největší pokles projevil na Tachovsku (o 36,4 %), Plzni-jihu (o 29,8 %) a Klatovsku (o 29,5 %).

 

Vývoj počtu dokončených bytů v Plzeňském kraji v letech 2010–2020

 

 

Celkem byla v Plzeňském kraji v roce 2020 dokončena výstavba 2 506 bytů, jedná se o pátý nejvyšší počet v České republice. Zároveň se tak kraj podílel 7,3 % na celkové dokončené výstavbě v republice, která činila 34 412 bytů. Nejvíce bytů, konkrétně 50,5 %, bylo v Plzeňském kraji dokončeno v rodinných domech. Při zaměření na podrobnější regionální členění se nejvyšší hodnoty počtu dokončených bytů v rodinných i bytových domech vyskytovaly v okrese Plzeň-město (1 192), nejméně (149) jich pak bylo dokončeno na Domažlicku. Růst byl zaznamenán pouze ve 2 regionech ze 7 v kraji.

 

V Plzeňském kraji bylo dokončeno více bytů v rodinných než v bytových domech

(o 210 bytů). Zatímco stav dokončených bytů v rodinných domech zůstal oproti předchozímu roku téměř neměnný (nárůst o 1 byt), počet dokončených bytů v bytových domech poklesl (o 6,6 % proti roku 2019, tj. o 75 bytů). Mezi okresy došlo k poklesu dokončených bytů v rodinných domech pouze na Klatovsku a Plzni-městě, v ostatních okresech byl zaznamenán nárůst. K nejrazantnějšímu navýšení došlo na Rokycansku, a to o 25,5 %. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Plzeň-sever (289), dále pak v okrese Plzeňměsto (272). Co do počtu dokončených bytů v bytových domech dominoval okres Plzeň-město (868), druhou příčku obsadil okres Plzeň-sever se 122 dokončenými byty v bytových domech. Právě v těchto dvou okresech a na Rokycansku byl zaznamenán nárůst, v ostatních okresech došlo k poklesu, na Domažlicku dokonce nebyl dokončen žádný byt v bytovém domě. Propad byl patrný také u dokončených bytů v nebytových budovách, kde došlo v roce 2020 k meziročnímu poklesu z 29 na pouhých 19 dokončených bytů v nebytových budovách v Plzeňském kraji.

 

Také v mezikrajském porovnání můžeme sledovat vyšší podíl dokončených bytů v rodinných než v bytových domech až na Hl. město Prahu, kde byl na konci roku 2020 počet dokončených bytů v bytových domech dokonce více než šestkrát vyšší než v rodinných. Téměř vyrovnané bylo množství dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Olomouckém kraji (o 12 bytů více v rodinných domech), v Plzeňském bylo o 210 bytů více v rodinných domech, v ostatních krajích byl již rozdíl v počtu dokončených bytů v rodinných a bytových domech značný. Dokončenými byty v rodinných domech dominoval kraj Středočeský (5 024), druhé místo obsadil kraj Jihomoravský (2 324). Naopak dokončenými byty v bytových domech několikanásobně převyšovala nad ostatními kraji Praha.

 

Celorepublikově došlo k velmi mírnému navýšení dokončených bytů v rodinných domech (o pouhých 11 bytů oproti roku 2019) a k poklesu dokončených bytů v bytových domech, a to o 14,3 %. Při posuzování struktury dokončených bytů v okresech je zřejmé, že pouze v pěti okresech je vyšší podíl dokončených bytů v bytových domech - Hl. město Praha, Plzeň-město, Brno-město, Olomouc a Prostějov. V ostatních okresech byl větší podíl dokončených bytů v rodinných domech.

 

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v roce 2020

 

Zahájené byty celkem

 

v tom

 

Dokončené byty celkem

 

v tom

 

celkem

index

2020/2019

rodinné domy

bytové domy

nebytové

budovy

celkem

index

2020/2019

rodinné domy

bytové domy

nebytové

budovy

Česká republika

35 254

91,1

19 446

9 426

1 313

34 412

94,5

19 218

10 895

671

v tom kraje:

Hl. město Praha

4 335

66,8

420

3 246

33

5 449

90,8

686

4 401

11

Středočeský

5 823

89,7

4 535

555

145

6 836

97,2

5 024

1 134

98

Jihočeský

2 485

117,9

1 338

290

133

1 667

74,8

1 185

340

48

Plzeňský

2 740

127,1

1 229

1 233

59

2 506

93,2

1 265

1 055

19

v tom okresy:

Domažlice

175

71,7

138

-

9

149

76,0

132

-

-

Klatovy

270

163,6

131

89

2

184

70,5

141

16

1

Plzeň-město

1 257

226,5

205

977

10

1 192

102,1

272

868

11

Plzeň-jih

243

98,4

168

40

17

184

70,2

165

17

-

Plzeň-sever

435

78,1

312

99

8

435

96,5

289

122

3

Rokycany

168

78,1

148

4

8

208

190,8

133

20

2

Tachov

192

111,0

127

24

5

154

63,6

133

12

2

Karlovarský

726

76,7

372

245

24

549

80,4

390

85

14

Ústecký

1 502

109,4

1 008

120

93

1 146

87,0

886

80

21

Liberecký

1 193

63,4

693

240

110

788

94,0

566

92

32

Královéhradecký

1 544

93,9

1 047

244

36

1 488

87,4

930

310

19

Pardubický

1 664

107,6

1 161

264

39

1 568

91,0

1 072

299

25

Vysočina

1 751

99,4

1 088

339

98

1 556

104,9

1 059

273

25

Jihomoravský

4 942

101,9

2 588

1 258

341

4 451

94,3

2 324

1 235

161

Olomoucký

1 917

91,8

1 013

654

85

2 212

111,5

1 035

1 023

17

Zlínský

1 698

91,3

1 069

389

48

1 478

94,6

902

374

92

Moravskoslezský

2 934

84,3

1 885

349

69

2 718

111,3

1 894

194

89

 

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová

Krajská správa ČSÚ v Plzni

Tel.: 377 612 121

E-mail: petra.fujova@czso.cz 

 

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.