cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  11.06.2021 13:49:22

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 14. – 20. června 2021

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí proběhne summit EU-Kanada, na kterém se bude jednat o obnově po pandemii koronaviru, boji proti klimatickým změnám, obchodních vztazích a dalších tématech.
 • V pondělí projedná Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele mimo jiné další kroky při provádění evropského pilíře sociálních práv a navrhovanou směrnici o minimálních mzdách v EU.
 • úterý proběhne summit EU-USA, kde budou vedoucí představitelé EU jednat s prezidentem USA Joem Bidenem o transatlantických vztazích.
 • V rámci zasedání Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu proběhne ve středu a čtvrtek hlasování o nové strategii EU–Čína a budoucnosti vztahů mezi EU a USA.
 • Rada pro hospodářské a finanční věci bude v pátek jednat např. o sazbách DPH, osvobození od DPH pro dovoz a jiné operace Unie ve veřejném zájmu, posílení bankovní unie, trzích s krypto-aktivy (MiCA) či doporučeních v rámci Evropského semestru, která se týkají aktualizovaných programů stability nebo konvergenčních programů.

Pondělí 14. června 

 • V rámci Evropské rady proběhne:
 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Neformální videokonference ministrů zahraničních věcí (rozvoj): Jednání o spolupráci EU se zeměmi se středními příjmy – rozvoji v procesu transformace; Výměna názorů na lidský rozvoj
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele: Zaměstnanost a sociální věci – Činnosti navazující na sociální summit v Portu; Další kroky při provádění evropského pilíře sociálních práv; Názory na stanovení vnitrostátních cílů a sledování pokroku v rámci procesu evropského semestru; Evropská záruka pro děti; Jednání o navrhované směrnici o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii; Rozprava o nových výzvách v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání; Práce na dálku, Socioekonomický dopad COVID-19 na genderovou rovnost, Strategie práv osob se zdravotním postižením; Evropský semestr – posouzení provádění doporučení pro jednotlivé země za rok 2020 a 2019; Stanovisko Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro sociální ochranu k návrhu Komise týkajícímu se revidovaného srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů; Návrh směrnice o genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností; Přísnější pravidla na ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům a mutagenům; Revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (ocel, textil a jiná průmyslová odvětví)
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
  • Poradci pro oblast justice a vnitra (2x)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Společné zasedání Rozpočtového výboru a Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s komisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreirovou o provádění Nástroje pro technickou podporu (TSI)
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Trhy s kryptoaktivy a změna směrnice (EU) 2019/1937; Pilotní režim pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované účetní knihy; Digitální provozní odolnost ve finančním sektoru a změna nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014; Změna směrnic 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a EU/2016/2341
   • HLASOVÁNÍ: Změna směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice; Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou: jmenování členů
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Slyšení s Juanem Menéndezem-Valdésem, kandidátem na místo výkonného ředitele EU-OSHA; Zavedení evropského čísla sociálního zabezpečení s osobním pracovním průkazem
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Komisí o bodech přezkumu obchodní politiky, pro něž je příslušný výbor ENVI; Strategie EU na snížení emisí methanu; Výměna názorů s Komisí o nové strategii EU o přizpůsobení se změně klimatu
   • HLASOVÁNÍ: Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030
  • Společné zasedání Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro hospodářství a měnu:
   • HLASOVÁNÍ: Zveřejňování informací o dani z příjmu určitými podniky a pobočkami
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • C-DAYS 2021 – Konference o kybernetické bezpečnosti

Úterý 15. června 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele: Zdraví – Posílená úloha Evropské agentury pro léčivé přípravky; Výměna názorů na stav pandemie Covid-19; Přístup k lékům a zdravotnickým prostředkům; Aktuální stav, pokud jde o návrh pravidel upravujících hodnocení zdravotnických technologií a celosvětové iniciativy v oblasti zdraví; Aktuální informace o boji proti antimikrobiální rezistenci
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
  • ANTICI
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Michaelem O´Flahertym, ředitelem Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), o názoru agentury na téma „Rovnost v EU 20 let po úvodním provedení směrnic o rovnosti“; Výměna názorů s Helenou Dalli (komisařkou pro rovnost); EU – Afrika: společné řešení sociálních a hospodářských výzev
   • HLASOVÁNÍ: Sociální důsledky pandemie COVID-19
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Komisí o emisních normách následujících po normách Euro 6/VI pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy; Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) č. 2019/1020; Zpráva Společného výzkumného střediska na téma „Evropské biohospodářství v roce 2050: čtyři prognostické scénáře“
   • HLASOVÁNÍ: Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030
  • Zasedání Výboru pro regionální rozvoj:
   • ROZPRAVA: Studie zadaná tematickým oddělením B o „zaostávajících regionech EU: současný stav a budoucí výzvy“
   • HLASOVÁNÍ: Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu Plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a finanční pravidla pro ně a pro Azylový a migrační fond, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroji pro správu hranic a víz; Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti; Zvláštní ustanovení pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů vnějšího financování; Pokyny pro transevropskou energetickou infrastrukturu a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013;
  • Společné zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnosti pohlaví:
   • ROZPRAVA: Fórum pro rovnost generací, Paříž; Genderová perspektiva v NPO facility pro obnovu a odolnost
   • HLASOVÁNÍ: MeToo a důsledky v institucích; Různé aspekty žen v chudobě v důsledku Covid-19; Přiměřené minimální mzdy v Evropské unii; Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu; Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • C-DAYS 2021 – Konference o kybernetické bezpečnosti
  • Evropský den hospodářské soutěže

Středa 16. června    

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER I
  • COREPER II
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
 • V rámci Evropské komise bude projednáno:
  • Poučení z krize COVID-19
  • Druhá fáze konzultace sociálních partnerů o zlepšení pracovních podmínek při práci přes platformy
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů na proces Kimberley; Výměna názorů na obchodní aspekty aktualizované nové průmyslové strategie 2020; Výměna názorů na obchodní vztahy mezi EU a Švýcarskem po rozhodnutí Švýcarska ukončit jednání o institucionální rámcové dohodě mezi EU a Švýcarskem; Prezentace studie UNCTAD o reformě mezinárodního obchodního systému
   • HLASOVÁNÍ: Nová strategie EU–Čína; Budoucnost vztahů mezi EU a USA
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Prezentace studie „Společenské přijetí městské letecké mobility v Evropě“ – Patrick Ky, generální ředitel Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA); Schůze pracovní skupiny pro cestovní ruch s odborníky na budování datového prostoru pro cestovní ruch; Výměna názorů s Josefem Doppelbauerem, výkonným ředitelem Agentury Evropské unie pro železnice (ERA), o budoucích výzvách a příležitostech v odvětví železniční dopravy
   • HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o schopnost Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe; Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění); Změna směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí; Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 doporučení pro další kroky směrem k „vizi nulových obětí“
  • Společné zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Iniciativa nový evropský Bauhaus
  • Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Europolem a evropským inspektorem ochrany údajů (EDPS) o provádění akčního plánu Europolu k řešení napomenutí ze strany EDPS po vyšetřování z vlastní iniciativy týkajícím se vnitřních výzev v oblasti velkých údajů; Výroční zpráva Europolu o situaci a vývoji terorismu v EU (TE-SAT); Prezentace Evropské zprávy o drogách 2021; Činnosti pracovní skupiny pro kontrolu agentury Frontex; Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění; Vypracování pokynů k uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu; Opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148
   • HLASOVÁNÍ: Ochrana osob se zdravotním postižením prostřednictvím petic: získané poučení; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 (nařízení o interoperabilitě) a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se ruší rozhodnutí Rady 2008/633/SVV; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 a 2019/818, pokud jde o vytvoření podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Vízového informačního systému
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • C-DAYS 2021 – Konference o kybernetické bezpečnosti
  • Zahájení evropského průzkumu prostředí v oblasti bezpečnosti železnic
  • Konference o pokročilých materiálech – cesta k budoucím inovacím začíná zde

Čtvrtek 17. června

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Euroskupina
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií;
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů na obchodní a investiční vztahy mezi EU a Tchaj-wanem
   • HLASOVÁNÍ: Nová strategie EU–Čína; Budoucnost vztahů mezi EU a USA
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Evropská strategie pro kritické suroviny; Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění); Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; Překlenutí rozdílu mezi ženami a muži v digitálním průmyslu, výzkumu a průmyslu: jaká je cesta vpřed?; Výměna názorů s Michelem Van Bellinghenem, předsedou BEREC 2021, paní Annemarie Sipkesovou, předsedkyní BEREC 2022 a panem Laszlem Igneczi, ředitelem Agentury pro podporu BEREC; Představení návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro evropskou digitální identitu
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Seminář organizovaný tematickou sekcí B na téma „Letecká a námořní doprava v systému EU-ETS: výhledy a výzvy”; Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
   • HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o schopnost Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe; Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění); Změna směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí; Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – doporučení pro další kroky směrem k „vizi nulových obětí“
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 24. – 25. června 2021; Národní program reforem České republiky 2021; Doporučení pro doporučení Rady, kterým se vydává stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2021; Sdělení o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025; Sdělení o strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi 2021–2025

Pátek 18. června

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci: Sazby DPH; Osvobození od DPH pro dovoz a jiné operace Unie ve veřejném zájmu; Posílení bankovní unie; Trhy s krypto-aktivy (MiCA); Implementace Facility pro obnovu a odolnost; Implementace Paktu stability a růstu; Evropský semestr 2021 – Doporučení týkající se aktualizovaných programů stability nebo konvergenčních programů; Závěry o problémech fiskální udržitelnosti vyplývajících ze stárnutí; Příprava zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 ve dnech 7. – 10. Července 2021 – mandát EU; Solvency II; Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • AQUAFORUM – Evropské fórum pro minerální přírodní výzkum, inovace a valorizace

Sobota 19. června

 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • AQUAFORUM – Evropské fórum pro minerální přírodní výzkum, inovace a valorizace 

Neděle 20. června 

Probíhající veřejné konzultace: 

 
Do 15.06.

Obchod – mechanismus pro odrazování a mírnění donucovacích opatření ze strany zemí mimo EU

Do 18.06.

Plynárenské sítě – revize předpisů EU o přístupu na trh

Do 18.06.

Revize určitých procedurálních aspektů kontroly fůzí podniků v EU

Do 22.06.

Energetická účinnost – revize směrnice o energetické náročnosti budov

Do 22.06.

Zdanění tabákových výrobků – spotřební daně z tabákových výrobků (aktualizovaná pravidla)

Do 23.06.

Okamžité platby

Do 23.06.

Zemědělské a potravinářské produkty EU – přezkum marketingové politiky v Unii i mimo ni

Do 12.07

Sdílení geoprostorových dat o životním prostředí – hodnocení (směrnice INSPIRE)

Do 13.07

Mikrokredity – rozšíření příležitostí k celoživotnímu učení a zaměstnatelnosti

Do 16.07.

Dovednosti dospělých – individuální vzdělávací účty: nástroj ke zlepšení přístupu k odborné přípravě

Do 19.07.

Celní kodex Unie – hodnocení v polovině období

Do 21.07.

Znečištění vod – Pravidla EU o čištění městských odpadních vod (aktualizace)

Do 22.07.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)

Do 22.07.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (směrnice o průmyslových vzorech)

Do 22.07.

Ochrana zeměpisných označení nezemědělských produktů v rámci EU

Do 26.07.

Digitální zdravotní údaje a zdravotnické služby – Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví

Do 03.08.

Strategie EU pro retailové investory

Do 04.08

Strategie EU pro udržitelné textilní výrobky

Do 23.08.

Uvádění spotřeby energie na energetických štítcích mobilních telefonů a tabletů – informování spotřebitelů o dopadech na životní prostředí

Do 23.08.

Ekodesign mobilních telefonů a tabletů

Do 27:08.

Vyhýbání se daňovým povinnostem – boj proti využívání fiktivních subjektů a opatření pro daňové účely

Do 31.08.

Zemědělské produkty – revize obchodních norem EU

Do 02.09.

Deklarace digitálních principů – „evropská cesta“ k digitální společnosti

Do 03.09.

Zákon o údajích a pozměněná pravidla právní ochrany databází

 

 Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 11. 6. 2021.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.