cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  04.06.2021 17:02:01

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 7. – 13. června 2021


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, která bude projednávat mimo jiné boj proti nezákonnému obsahu on-line a Akt o digitálních službách.
 • V tomto týdnu proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci budou v úterý diskutovat například o stavu malých a středních podniků v Unii a zavádění programu zlepšování právní úpravy. Ve středu proběhne rozprava o digitálním zeleném certifikátu.
 • Ve čtvrtek projedná Rada pro životní prostředí návrh nařízení o bateriích, Strategii pro přizpůsobení se změně klimatu a Akční plán EU pro nulové znečištění.
 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku bude mít v pátek na pořadu jednání obecný přístup k navrhované revizi nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E); Výměna názorů na strategii EU pro vodík.

 

Pondělí 7. června 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci: Spravedlnost – Boj proti nezákonnému obsahu on-line; Akt o digitálních službách; Obecný přístup k nařízení o postoupení pohledávek; Nařízení o přeshraničních službách elektronické justice v Evropě (e-CODEX); Nařízení o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva; Jednání o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), Elektronických důkazech;
  • Pracovní skupina pro veřejné zakázky;
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost;
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života; Prosazování rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a zaměstnání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (obory STEM); Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020; Krátké přednesení následující zprávy: Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
   • HLASOVÁNÍ: Důležité změny systému ETIAS: policejní a justiční spolupráce; Důležité změny systému ETIAS: systém ECRIS-TCN; Důležité změny systému ETIAS: hranice a víza; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Německo, žádost EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgie, žádost EGF/2020/004 NL/KLM – Nizozemsko, žádost EGF/2020/007 FI/Finnair – Finsko, Střet zájmů premiéra České republiky; Řešení globálních výzev souvisejících s onemocněním COVID-19: dopady zrušení dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) na očkovací látky, léčbu, zařízení a zvyšování výrobní kapacity v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rozvojových zemích
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Využití reakce na COVID-19 k posílení interoperability výzkumných dat
  • Setkání pracovní skupiny na vysoké úrovni pro veřejné zdraví
  • Setkání vedoucích agentur pro léčivé přípravky a příslušných orgánů pro zdravotnické prostředky

Úterý 8. června 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci: Vnitřní věci – Boj proti trestné činnosti a terorismu, názory na dopad pandemie COVID-19 na boj proti trestné činnosti; Pravidelná zpráva o spolupráci mezi orgány zabývajícími se bojem proti terorismu; Pokrok v jednáních o nařízení, kterým se mění Europol; Pokrok v jednáních o návrhu na posílení odolnosti kritických subjektů poskytujících základní služby v EU; Aktuální stav paktu o migraci a azylu; Úvodní diskuse o schengenské strategii; Aktuální stav provádění interoperability, zřízení Systému vstupu/výstupu a Evropského systému pro cestovní informace a povolení
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Společná rozprava – Stav malých a středních podniků v Unii; Zavádění programu zlepšování právní úpravy / Cíl snížení administrativní zátěže; Stav právního státu v Evropské unii a uplatňování nařízení o podmíněnosti 2020/2092; Evropský sociální fond plus (ESF+) v období 2021-2027; Opatření v návaznosti na sociální summit v Portu ze dne 7. května 2021; Situace v Afghánistánu; Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci v období 2021-2027 – Globální Evropa; 75. a 76. zasedání Valného shromáždění OSN
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Posouzení akčního plánu České republiky k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti navracení; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě o posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech; Podpora evropského přístupu k umělé inteligenci; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění některé legislativní akty Unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strojních výrobcích
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti; Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv; Akční plán pro rozvoj ekologické produkce; Sdělení o nové strategii financování nástroje Next Generation EU; Konvergenční program České republiky (duben 2021)
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Setkání vedoucích agentur pro léčivé přípravky a příslušných orgánů pro zdravotnické prostředky
  • Jižní a střední Evropa po krizi: nepostradatelní partneři evropské budoucnosti
  • „Nový vesmírný atlantický summit“
  • Workshop o adaptivní inovaci
  • Ministerská konference „Modrá agenda v zelené dohodě“
  • Setkání odborníků mezi EU, USA a Kanadou o odolnosti kritické infrastruktury
  • Evropská konference o sítích a komunikacích a 6G

Středa 9. června      

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER I
  • COREPER II
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Společná rozprava – Digitální zelený certifikát – Digitální certifikát EU COVID – občané Unie, Digitální certifikát EU COVIDstátní příslušníci třetích zemí; Příprava summitu G7 v termínu 11.-13. června; Společná rozprava – Kybernetické útoky v EU – Nedávné kybernetické útoky na orgány EU a na citlivé vnitrostátní veřejné a soukromé instituce, Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu; Ženy v politice: boj se zneužíváním online; Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv; Vyšetřovací právo Evropského parlamentu
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • Stanovení opatření pro řízení, zachování a kontrolu platných v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (kategorie C); Kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie (kategorie C); Stanovení opatření pro zachování a řízení zdrojů použitelná v oblasti úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu (kategorie C); Evropské partnerství / metrologie; Posílení mandátu Europolu; Protiteroristická agenda pro EU; Hodnocení – bílá kniha o dopravě z roku 2011; Diskuse o Zelené dohodě pro Evropu (v souvislosti se stanoviskem INT/903 Zelenou dohodu nelze realizovat bez sociální dohody), které se zúčastní výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans; Hodnocení směrnice o boji proti terorismu; Závazná opatření v oblasti transparentnosti odměňování; Evropský plán boje proti rakovině; Emise nesilničních mobilních strojů / dopady krize COVID-19; Na cestě k zadávání veřejných zakázek v souladu s principy oběhového hospodářství; Diskuse o usnesení k příspěvku EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2022; Společné podniky / Horizont Evropa; Evropský hospodářský a finanční systém: podpora otevřenosti, síly a odolnosti
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Setkání vedoucích agentur pro léčivé přípravky a příslušných orgánů pro zdravotnické prostředky
  • Setkání odborníků mezi EU, USA a Kanadou o odolnosti kritické infrastruktury
  • Evropská konference o sítích a komunikacích a 6G

Čtvrtek 10. června

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro životní prostředí: Návrh nařízení o bateriích a odpadních bateriích; Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu; Akční plán EU pro nulové znečištění; Aktuální informace o Aarhuském nařízení a o 8. akčním programu pro životní prostředí; Aliance pro dekarbonizaci dopravy a o předcházení podvodům v odvětví biopaliv; Informace o zasedání mezinárodní úmluvy o vodě; Slovinská delegace představí pracovní program svého nastupujícího předsednictví
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Evropská občanská iniciativa „End the cage age“ („Konec doby klecové“); Autismus a inkluzivní zaměstnávání
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • Diskuse na téma Právní stát, nová strategie uplatňování Listiny základních práv a evropský akční plán pro demokracii (v souvislosti se stanovisky SOC/671 a SOC/672), které se zúčastní evropský komisař pro spravedlnost Didier Reynders; Evropský akční plán pro demokracii; Rozhodnutí EHSV, kterým se stanoví interní pravidla týkající se omezení některých práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Evropská konference o sítích a komunikacích a 6G
  • Ministerská konference na vysoké úrovni o vesmíru Evropa – Afrika

Pátek 11. června

 • V rámci Evropské rady proběhne:
  • G7 summit v Cornwallu
 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika): Obecný přístup k navrhované revizi nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E); Výměna názorů na strategii EU pro vodík; Renovační vlna; Vývoj v oblasti vnějších energetických vztahů; Opatření týkající se bezpečnostních doporučení v jaderné elektrárně Ostrovets v Bělorusku; Slovinská delegace představí pracovní program svého nastupujícího předsednictví
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Evropská konference o sítích a komunikacích a 6G
  • Ministerská konference na vysoké úrovni o vesmíru Evropa – Afrika

Sobota 12. června 

 • rámci Evropské rady proběhne:
  • G7 summit v Cornwallu 

Neděle 13. června 

 • rámci Evropské rady proběhne:
  • G7 summit v Cornwallu

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 09.06.

Iniciativa pro udržitelné produkty

Do 15.06.

Obchod – mechanismus pro odrazování a mírnění donucovacích opatření ze strany zemí mimo EU

Do 18.06.

Plynárenské sítě – revize předpisů EU o přístupu na trh

Do 18.06.

Revize určitých procedurálních aspektů kontroly fůzí podniků v EU

Do 22.06.

Energetická účinnost – revize směrnice o energetické náročnosti budov

Do 22.06.

Zdanění tabákových výrobků – spotřební daně z tabákových výrobků (aktualizovaná pravidla)

Do 23.06.

Okamžité platby

Do 23.06.

Zemědělské a potravinářské produkty EU – přezkum marketingové politiky v Unii i mimo ni

Do 12.07

Sdílení geoprostorových dat o životním prostředí – hodnocení (směrnice INSPIRE)

Do 13.07

Mikrokredity – rozšíření příležitostí k celoživotnímu učení a zaměstnatelnosti

Do 16.07.

Dovednosti dospělých – individuální vzdělávací účty: nástroj ke zlepšení přístupu k odborné přípravě

Do 19.07.

Celní kodex Unie – hodnocení v polovině období

Do 21.07.

Znečištění vod – Pravidla EU o čištění městských odpadních vod (aktualizace)

Do 22.07.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)

Do 22.07.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (směrnice o průmyslových vzorech)

Do 22.07.

Ochrana zeměpisných označení nezemědělských produktů v rámci EU

Do 26.07.

Digitální zdravotní údaje a zdravotnické služby – Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví

Do 03.08.

Strategie EU pro retailové investory

Do 04.08

Strategie EU pro udržitelné textilní výrobky

Do 23.08.

Uvádění spotřeby energie na energetických štítcích mobilních telefonů a tabletů – informování spotřebitelů o dopadech na životní prostředí

Do 23.08.

Ekodesign mobilních telefonů a tabletů

Do 02.09.

Deklarace digitálních principů – „evropská cesta“ k digitální společnosti

Do 03.09.

Zákon o údajích a pozměněná pravidla právní ochrany databází

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 4. 6. 2021.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.