mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  07.06.2021 13:57:00

Změny podmínek cestování z Rakouska do Česka od 1. 6. 2021

Změny podmínek cestování z Rakouska do Česka od 1. 6. 2021

01.06.2021 / 09:01 | Aktualizováno: 07.06.2021 / 13:57

Od 1. 6. 2021 došlo k dalšímu uvolnění podmínek cestování z Rakouska do České republiky. Doba, na kterou je možno cestovat do ČR bez omezení, byla prodloužena z 12 na 24 hodin. Na delší dobu je možno do Česka cestovat na základě předchozí on-line registrace a dokumentu potvrzujícího bezinfekčnost (tj. potvrzení o negativním testu, nebo o očkování či o prodělaném onemocnění covid-19). Odpadla povinnost druhého testu na českém území i nutnost absolvování samoizolace/karantény. Od 31. 5. 2021 zařadila ČR Rakousko do kategorie zemí se středním rizikem nákazy COVID-19 (oranžové země).


Podmínky cestování z Rakouska do Česka platné od 1. 6. 2021 vychází z nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Od 31. 5. 2021 patří Rakousko v Česku do kategorie zemí se středním rizikem nákazy COVID-19 (tzv. oranžové země). Podmínky pro cestující z Rakouska do ČR odpovídají podmínkám pro tyto oranžové země a zároveň pro skupinu sousedních zemí, do které Rakousko patří. Pokud by však cestující osoba pobývala kromě Rakouska v uplynulých 14 dnech po dobu delší než 12 hodin v zemi s vyšším rizikem nákazy, především v extrémně rizikových zemích, mohou se na vstup vztahovat jiná přísnější pravidla.

Základní změnou od 1. 6. 2021 je umožnění cest do Česka z Rakouska bez epidemiologických omezení a udání účelu cesty na dobu až 24 hodin (prodlouženo z původních 12 hodin). Pro delší cesty platí ve většině případů nutnost online registrace před cestou a povinnost disponovat dokumentem dokládajícím „bezinfekčnost“. Tím může být certifikát o očkování nebo lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 či potvrzení o negativním testu na přítomnost SARS-CoV-2. Potvrzení musí být v požadované formě a obsahovat potřebné údaje. Po vstupu do ČR je nutno dodržovat epidemiologická opatření dle obecných pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a nosit mimo domov respirátor FFP2 (standardně 14 dnů).A) On-line registrace před vstupem do ČR

Cestující z Rakouska se ve většině případů musí před vstupem do Česka zaregistrovat, a to vyplněním elektronického online Příjezdového formuláře (www.prijezdovyformular.cz). Obdržené elektronické potvrzení o registraci musí mít při vstupu i během pobytu v Česku k dispozici a na vyžádání jej předložit při hraniční nebo pobytové kontrole.

Některé výjimky z povinnosti registrace před vstupem:

- cestující vstupující na kratší dobu než 24 hodin či vracející se do ČR při pobytu v Rakousku kratším než 24 hodin,
- výše uvedená výjimka se vztahuje i na tranzit přes území ČR z Rakouska, pokud nepřekročí tuto dobu,
- osoby, které vstupují do ČR na základě lékařského potvrzení dokládajícího prodělání onemocnění COVID-19 (podmínky viz níže),
- děti mladší 5 let,
- pracovníci mezinárodní přepravy,
- přeshraniční pracovníci / žáci / studenti (pendleři) cestující do ČR z důvodu práce či studia, a to alespoň 1x týdně,
- akreditovaní členové diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitelé služebních pasů vydaných Českou republikou a držitelé diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníci mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,
- osoby cestující za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním,
- osoby cestující za účelem návštěvy manžela či registrovaného partnera zaměstnaného nebo studujícího v sousedním státě,

a některé další.B) Dokládání bezinfekčnosti při cestách z Rakouska do ČR

(Shrnutí výjimek z prokazování bezinfekčnosti při cestě z Rakouska do ČR viz konec oddílu).

1) Cesty do Česka / z Česka na dobu kratší než 24 hodin - bez omezení

Pokud pobyt osoby cestující z Rakouska do Česka nepřesáhne 24 hodin (týká se cestujících obyvatel Rakouska i Česka), je možno do země vstupovat bez epidemiologických omezení, tj. bez udávání důvodu, bez online registrace před cestou i bez nutnosti vlastnit doklad o bezinfekčnosti (tj. potvrzení o negativním testu nebo o očkování či o prodělaném onemocnění COVID-19). Za stejných podmínek mohou přes ČR tranzitovat osoby cestující z Rakouska.

Stejně tak je možno do Česka vstupovat bez omezení, pokud jde v případě obyvatele Česka o jeho návrat do ČR po pobytu v Rakousku, který nepřekročil 24 hodin.

___________________________


2) Cesty delší než 24 hodin - s registrací a dokladem o bezinfekčnosti

Cesty do Česka z Rakouska, jakožto ze sousední středně rizikové země, jsou nově možné s předchozí online registrací (kromě výjimek - viz výše) a s dokladem potvrzujícím bezinfekčnost. Tímto dokladem může být potvrzení o negativním testu nebo certifikát o absolvovaném očkování či lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19. Dokumenty musí obsahovat požadované údaje a být v požadované formě, aby mohly být pro účel vstupu uznány. Cesta do Česka z Rakouska je pro obyvatele ČR i pro obyvatele Rakouska možná bez nutnosti dokládání konkrétního důvodu.

a) Cesta na základě negativního testu na COVID-19

Cizí státní příslušníci s pobytem v Rakousku mohou do ČR vstupovat na základě:

Písemného potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty (započetím cesty se rozumí např. nástup do letadla či do vlaku, busu). Před vstupem je rovněž třeba se online registrovat (výjimky viz výše)

(Poznámka velvyslanectví: potvrzení o negativním testu musí obsahovat relevantní údaje, konkrétní podoba není blíže specifikována)

Vstup občanů ČR a osob s pobytem v ČR:

Pokud cestující nesplňuje podmínky pro osoby očkované či pro osoby, které onemocnění COVID-19 prodělaly, je dokumentem dokládajícím bezinfekčnost negativní test na přítomnost SARS-CoV-2. Povinnost předkládat test mají osoby cestující do Česka hromadnou dopravou (tj. autobus, vlak atd.). Osoby cestující individuální přepravou (osobní automobil atd.) mohou test před vstupem vynechat a absolvovat na vlastní náklady antigenní nebo PCR test až po příjezdu do ČR, a to nejpozději do 5 dnů od vstupu. Výsledek testu nahlásí příslušné krajské hygienické stanici dle místa pobytu. Během čekání na výsledek testu nemusí setrvávat v samoizolaci / karanténě.

Osoby mající povinnost testu před vstupem jej dokládají písemným potvrzením akreditované laboratoře, které dokládá negativním výsledkem antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Požadováno v případě osob, které pobývaly v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území státu ze seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19Antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty (není nutno dokládat, pokud jde o návrat z cesty do Rakouska na dobu kratší než 24 hodin). Pro obě kategorie cestujících (doprava hromadná i individuální) platí před vstupem povinnost se online registrovat (výjimky viz výše).

b) Cesta na základě prodělaného očkování - doložit příslušným národním certifikátem
Očkování je třeba doložit národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo:

- v případě dvoudávkového očkování nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,

- v případě dvoudávkového očkování v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,

- v případě jednodávkového očkování nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.

Očkované osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě očkování v Rakousku se zatím jedná o papírový mezinárodní očkovací průkaz - Internationaler Impfpass (viz web MZ ČR zde). V případě očkování v ČR je třeba se prokázat příslušným českým certifikátem, který je ke stažení na webu - Očkovací portál občana.

c) Cesta na základě potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19
Prodělání onemocnění covid-19 je možno doložit písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie. Potvrzení musí vzhledem k cestující osobě dokládat:

- že nemá klinické známky onemocnění COVID-19 a prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19,

- absolvovala dle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví CR nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a

- od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 180 dní.

Lékařské potvrzení musí obsahovat - razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení. Možný vzor potvrzení viz webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR -

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění

_______________________


3) Potvrzení o bezinfekčnosti před vstupem z Rakouska do ČR nepředkládají

- cestující vstupující na kratší dobu než 24 hodin či vracející se do ČR při pobytu v Rakousku kratším než 24 hodin;
- osoby tranzitující přes území ČR z Rakouska;
- pracovníci mezinárodní přepravy;
- přeshraniční pracovníci / žáci / studenti (pendleři) cestující do ČR z důvodu práce či studia, a to alespoň 1x týdně;
- osoby cestující za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním;
- osoby cestující za účelem návštěvy manžela či registrovaného partnera zaměstnaného nebo studujícího v sousedním státě;
- děti mladší 5 let;
- akreditovaní členové diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitelé služebních pasů vydaných Českou republikou a držitelé diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníci mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,;
a některé další.

_________________________


4) Možnost vstupu do ČR z Rakouska s pozitivním testem na přítomnost SARS-CoV-2

Občané ČR a osoby s pobytem v ČR, u kterých před vstupem test prokázal přítomnost SARS-CoV-2 méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území České republiky, mají možnost do ČR cestovat za dále uvedených podmínek. Je-li to možné, měly by se tyto osoby přepravovat do ČR individuální dopravou. V případě přepravy veřejnou dopravou musí o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 informovat před započetím cesty dopravce. Bez ohledu na způsob přepravy musí po vstupu na území České republiky informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Na území ČR jsou tyto osoby povinny dodržovat pravidla izolace, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

(Poznámka velvyslanectví: pokud je osoba pozitivně testována v Rakousku, musí nastoupit karanténu v místě. O souhlas s vycestováním do ČR musí požádat místně příslušné rakouské úřady (např. zdravotnický odbor hejtmanství v místě pobytu)) a kontaktovat českou hygienickou stanici v místě plánovaného pobytu v ČR. Se souhlasem těchto institucí je za podmínky minimalizace zdravotních rizik možné do ČR vycestovat).C) Odkaz na text ochranného opatření i na další české oficiální zdroje informací


Ministerstvo vnitra ČR:
Koronavirus - informace MV
Pravidla pro vstup osob na území České republiky
(přehledná tabulka shrnující podmínky vstupu a pobytu v ČR z hlediska zemí dle rizikovosti, kategorie vstupujících osob včetně konkrétních výjimek)

Pro dotazy viz rovněž - Telefon: +420 974 801 801 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00), e-mail: cestovani.covid19@mvcr.cz


Ministerstvo zdravotnictví ČR:
Seznam zemí podle míry rizika nákazy
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Pro dotazy viz rovněž - Informační linka MZ ČR ke koronaviru - Telefon: 1221, či pro volání ze zahraničí - +420 226 20 1221.


COVID Portál:
https://covid.gov.cz/


Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 zde.

- Telefonní číslo informačního centra pro cesty do zahraničí MZV ČR: +420 222 264 222

Poznámka velvyslanectví: Doufáme, že Vám tyto naše informace pomohou se zorientovat v aktuálních pravidlech cestování mezi Rakouskem a Českou republikou. Pro komplexní informace či výklad specifik a jednotlivých podmínek opatření je třeba kontaktovat příslušné instituce, které jsou gestorem těchto pravidel.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.