mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  01.06.2021 14:33:00

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území, nejčastější otázky (1.6.2021)

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

01.06.2021 / 12:45 | Aktualizováno: 01.06.2021 / 14:33

Aktuální informace o vycestování z ČR, vstupu a pohybu na území Polska a souvisejících karanténních opatřeních.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

V souvislosti s trvající epidemiologickou situací na území Polska zavedla polská vláda dne 30. 3. 2021 restriktivní opatření (platné doposud), jejichž cílem je bránit importu nákazy na území Polska z ČS EU i třetích zemí. Vstup na území Polska ze států schengenského prostoru je obecně podmíněn dřívějším vykonáním antigenního/PCR testu na COVID-19. Stacionární kontroly na pozemních hranicích Polska se sousedními státy zavedeny nebyly, dodržování opatření však namátkově provádí společné hlídky Pohraniční stráže PL a Policie PL. V rámci těchto kontrol je prověřováno, zda všechny osoby překračující hranici do PL disponují osvědčením o negativním antigenním testu na COVID-19, případně vztahuje-li se na tyto osoby jedna z výjimek (viz níže) z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území PL.

Naproti tomu osoby vstupující do Polska z jakéhokoliv území mimo schengenský prostor musí nastoupit 10ti denní karanténu. Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytu/země odkud cestuje. Cestující, na něž se tato povinná karanténa vztahuje, se však mohou po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je z povinné karantény osvobodí.

Obecnou výjimku z karanténní povinnosti a povinnosti předložení negativního testu (antigenní či PCR) tvoří osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii (http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19 a http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043).

Pravidlo prokázání potřeby cesty na území Polska již není plošně aplikováno, nicméně takové potvrzení může být vyžadováno v rámci namátkových kontrol. V případě cesty, která nevykazuje znaky nezbytnosti, doporučujeme takovou cestu konzultovat s odpovědným orgánem Polska – Hlavním sanitárním inspektorem (kontakty viz https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_Brand_BMM&utm_term=%2Bsanepid&utm_content=490915742875)

 

Nejčastější otázky (blíže v části DOPRAVA níže):

  • Jaké jsou základní podmínky vstupu na území Polska

Obecně platí povinná 10-ti denní karanténa nahraditelná negativním antigenním/PCR testem ze země odkud cestující přijíždí/přilétá (v případě zemí schengenské zóny) a negativním antigenním/PCR testem vykonaným na území Polska po příjezdu/příletu (v případě zemí mimo schengenskou zónu).

  • je v současné době možné cestovat do Polska za účelem turistiky

V obecné rovině stále platí pravidlo „prokázání nezbytnosti každé cesty bez ohledu na délku jejího trvání“. V případě takové cesty musí být každý cestující (bez ohledu na věk) v rámci namátkové kontroly ze strany policie PL a Straže Graniczne schopen předložit negativní antigenní/PCR test (v polském či anglickém jazyce) nikoliv starší, než 48 hodin a v případě vyžádání prokázat potřebu té konkrétní cesty.

Cestující jsou osvobozeny od 10-ti denní karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL.

  • je potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 dostatečné pro vstup na území Polska?

Potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 není uvedeno mezi výjimkami z jinak povinné 10-ti denní karantény.

  • existuje nějaké věkové omezení pro povinnost předložit negativní test při vstupu na území Polska?

Stávající právní úprava Polska neupravuje žádnou věkovou hranici, která by z výše uvedené povinnosti cestující osvobodila – tudíž se to týká všech cestujících (i dětí) bez ohledu na jejich věk.

  • Jsou podmínky vstupu na území Polska odlišné od podmínek tranzitu přes území Polska (týká se jak překročení pozemní, vzdušné i mořské hranice)?

Podmínky pro vstup i tranzit jsou totožné.

 

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému dobrovolné databáze občanů ČR v zahraničí DROZD.

 

2. DOPRAVA:

Vnitrostátní i mezistátní doprava (včetně letecké) fungují ve standardním režimu. V případě prostředků hromadné dopravy je povoleno obsazení maximálně poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

 

Na základě platného Rozhodnutí Rady ministrů Polska platí pro vstup na území Polska následující pravidla:

 

Schengenský prostor (vstup na území Polska ze zemí a v rámci schengenského prostoru – při překročení pozemních, leteckých i mořských „vnitřních“ hranic):

Platí povinná karanténa pro cestující, kteří se neprokáží negativním testem na Covid 19 (antigenní či PCR). Test nesmí být starší 48 hodin před překročením hranice.

Dané opatření platí pro všechny druhy dopravních prostředků: hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii:

 

Non - schengenský prostor (vstup na území Polska ze zemí mimo schengenský prostor – při překročení pozemních, leteckých i mořských „vnějších“ hranic):

Pro každého cestujícího je povinná 10ti denní karanténa.

Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytu.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii:

 

Od 14. ledna 2021 neexistují žádná omezení leteckého provozu z / do Polska.

 

VÝJIMKY Z JINAK POVINNÉ KARANTÉNY

Z povinnosti 10ti denní karantény po překročení vnější i vnitřní schengenské hranice s Polskem jsou vyňaty následující kategorie osob:

1.posádka letadla

2.rybáři nebo námořníci jakož i:

a)námořníci nebo rybáři, kteří se přemísťují do přístavu jiným dopravním prostředkem za účelem zaměstnání na lodi, nebo se vracejí do místa bydliště, rovněž jiným dopravním prostředkem než lodí, po ukončení výkonu práce na lodi - rovněž při tranzitu přes území Polské republiky,

b) osoby vykonávající práci nebo poskytující služby na lodích nebo na těžebních a vrtných plošinách na moři na základě jiného vztahu než pracovní smlouvy námořníka

3.členové posádky uvedení v zákoně ze dne 21. prosince 2000 o vnitrozemské plavbě (Journal of Laws of 2020, položka 1863), včetně těch, kteří se vracejí ze zahraničí jinými dopravními prostředky než lodí za účelem odpočinku

4.posádka lodi ve smyslu ustanovení o námořní bezpečnosti;

5.osoby vykonávající práce spojené s přípravou nebo prací v Polské republice nebo v sousední zemi za účelem provádění investic v oblasti terminálu nebo investic doprovázejících investice v oblasti terminálu ve smyslu zákona ze dne 24. dubna 2009 o investicích do terminálu pro opětovné zplyňování zkapalněného zemního plynu ve Świnoujście (Journal of Laws of 2020, položka 1866 a 2021, položka 234), strategické síťové investice předávání ve smyslu zákona ze dne 24. července 2015 o přípravě a provádění strategických investic v oblasti přenosových sítí (věstník zákonů z roku 2021, položka 428) nebo strategických investic v ropném sektoru ve smyslu zákona ze dne 22. února 2019 o přípravě a provádění strategických investic v ropném odvětví (věstník zákonů z roku 2020, položka 2309 a z roku 2021, položka 234);

6.řidiči zabývající se silniční dopravou v rámci mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu příslušného článku. 4 body 2 a 14 zákona ze dne 6. září 2001, o silniční dopravě;

7.řidiči zabývající se silniční dopravou v rámci mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu příslušného článku. 4 body 2 a 14 zákona ze dne 6. září 2001. o silniční dopravě, která se vrací ze zahraničí nebo prochází územím Polské republiky v tranzitu jiným než vozidlo používané pro silniční dopravu:

a) za účelem odpočinku podle nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 561/2006 a Rady ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých sociálních právních předpisů týkajících se silniční dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 2135/98 kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Journal of Laws UE L 102 ze dne 11. dubna 2006, s. 1, ve znění pozdějších předpisů), na území Polské republiky nebo jiné země,

b) po převzetí zbytku v zahraničí podle nařízení uvedeného v písmenu a). a po přestávce při výkonu práce za okolností uvedených v čl. 31 s 1 zákona ze dne 16. dubna 2004 v rámci výkonu práce řidičů (věstník zákonů z roku 2019, položka 1412);

8.vlakový personál uvedený v § 21 odst. 1 nařízení ministra infrastruktury ze dne 18. července 2005 o obecné podmínky železniční dopravy a signalizace (Journal of Laws z roku 2015, položky 360 a 1476, z roku 2016, položka 1849 a 2019, položka 964 a 2352) a další zaměstnanci nezbytní k provádění přepravních služeb náklad v rámci mezinárodní železniční dopravy, vykonávající profesionální činnost v Polské republice nebo v sousední zemi, na základě seznamu tvořícího seznam těchto osob poskytnutý dopravcem nebo provozovatelem železniční infrastruktury předsedovi Úřadu pro železniční dopravu (ten daný seznam přeposílá Vrchnímu veliteli pohraniční stráže)

9.řidiči zabývající se silniční dopravou motorovými vozidly nebo jízdními soupravami s přípustnou celkovou hmotností nepřesahující 3,5 tuny v rámci silniční přepravy zboží a neziskové silniční přepravy zboží

10.řidiči zabývající se silniční dopravou motorovými vozidly určenými k přepravě více než 7 a nejvýše 9 osob, včetně řidiče v mezinárodní komerční silniční dopravě osob.

 

Z povinné 10ti denní karantény jsou rovněž osvobozeni/y:

1.cestující za účelem práce v zemědělském podniku nacházejícím se na obou stranách hranice;

2.vojáci a zaměstnanci ozbrojených sil Polské republiky nebo vojáci a civilní personál spojeneckých sil, policisté, pohraniční stráž, agentura vnitřní bezpečnosti, celní a finanční služby, státní hasičské služby a státní ochranné služby, inspektoři inspekce silniční dopravy při výkonu služby

3.členové diplomatických misí, konzulárních úřadů a zástupci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, jakož i jiné osoby překračující hranice na základě diplomatického pasu;

4.inspektoři námořní správy nebo uznané organizace uvedené v ustanoveních o bezpečnosti překročení hranic po moři za účelem kontroly;

5.studenti studující v Polské republice nebo v sousední zemi a jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se studenty, aby jim toto učení umožnili;

6.děti, na které se vztahuje předškolní vzdělávání v Polské republice nebo v sousední zemi a v jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se těmito dětmi, aby jim tuto výchovu poskytli;

7.cizinci (a jejich manželé a děti) s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU, na území jiných členských států EU/EEA a CH za účelem průjezdu územím Polské republiky do místa bydliště nebo pobytu

8.osoby provádějící plavbu na rekreačních plavidlech mezi přístavy členských států EU/EEA aniž by museli zastavovat v přístavech třetích zemí;

9.studenti, účastníci postgraduálního studia, odborného vzdělávání a jiných forem vzdělávání, stejně jako doktorandi studující v Polské republice nebo v případě občanů Polské republiky v jiných zemích;

10.osoby provádějící výzkumnou činnost ve smyslu čl. 4 s 1 zákona ze dne 20. července 2018 – zákon o vysokoškolském vzdělávání a vědě (Sbírka zákonů z roku 2021, položka 478) v Polské republice nebo v případě občanů Polské republiky v jiných zemích

11.osoby vykonávající práce v zahraničí související s doprovodem a uchováním muzejních sbírek a ochrany polského kulturního dědictví v zahraničí, včetně konzervačních, inventarizačních a výzkumných prací prováděných v rámci projektů financovaných ministrem odpovědným za kulturu a ochranu kulturního dědictví národní nebo zdroje státních kulturních institucí organizovaných tímto ministrem;

12.osoby účastnící se v pozici závodníka, člena výcvikového personálu, lékaře, fyzioterapeuta nebo rozhodčího v mezinárodních sportovních soutěžích pořádaných na území Polské republiky Mezinárodní sportovní federací působící v olympijských nebo paralympijských sportech nebo jinou organizací uznanou Mezinárodním olympijským výborem nebo pořádanou mezinárodní sportovní organizací s kontinentálním rozsahem patřícím takové federaci nebo Polský sportovní svaz a akreditovaní novináři

13.osoby vykonávající lékařskou profesi ve smyslu čl. 2 věta 1 bod 2 zákona ze dne 15. dubna 2011, o lékařské činnosti (Journal of Laws of 2020, items 295, 567, 1493, 2112, 2345 and 2401), vykonávající dané povolání mimo území Polské republiky a překračující tuto hranici za účelem výkonu zdravotnické služby na území Polské republiky

14.osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii

· http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

· http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

15.osoby překračujícími státní hranici tvořící vnitřní hranici ve smyslu čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016 o kodexu EU regulace přeshraničního pohybu osob (Schengenský hraniční kodex) v rámci profesní, obchodní nebo výdělečné činností v Polské republice nebo v sousední zemi;

16.osoby projíždějící územím Polské republiky do místa bydliště nebo pobytu občany EU/EEA a CH a jejich manželé a děti;

17.členové národního týmu polských sportovních svazů, členů výcvikového personálu, lékařů, fyzioterapeutů a sportovních rozhodčích, kteří se vracejí do Polské republiky ze zahraničních výcvikových táborů nebo z mezinárodních soutěží pořádaných Mezinárodní sportovní federací činnou ve sportu Olympijské nebo paralympijské nebo jiné uznané Mezinárodním olympijským výborem nebo organizované kontinentální mezinárodní sportovní organizací patřící k takové federaci;

18. zrušeno

19. osoby disponující osvědčením o ukončené izolaci nebo hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19. Formu osvědčení zákonodárce nedoprecizoval, v případě PL občanů se připouští výpis z Elektronické evidence pacienta, zatímco od cizinců je vyžadováno tradiční papírové osvědčení potvrzené razítkem příslušného orgánu. Postačujícím argumentem každého takového osvědčení je na něm uvedená informace v tom smyslu, že daná osoba se vyléčila z COVID-19, resp. byla (oprávněným orgánem prohlášena za uzdravenou).

 

Tranzit přes území PL:

Schengenský prostor (vstup na území Polska ze zemí Schengenu – při překročení pozemních, leteckých i mořských „vnitřních“ hranic):

Platí povinná karanténa pro cestující, kteří se neprokáží negativním testem na Covid 19 (antigenní či PCR). Test nesmí být starší 48 hodin před překročením hranice.

Dané opatření platí pro všechny druhy dopravních prostředků: hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii:

 

Non - schengenský prostor (vstup na území Polska ze zemí mimo schengenský prostor – při překročení pozemních, leteckých i mořských „vnějších“ hranic):

Pro každého cestujícího je povinná 10ti denní karanténa.

Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytu.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii:

 

I přes výše uvedené však doporučujeme každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem, který bude disponovat informacemi o případných dalších omezeních, a rovněž s odpovědným orgánem PL - Hlavním Sanitárním Inspektorátem (kontakty viz https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_Brand_BMM&utm_term=%2Bsanepid&utm_content=490915742875).

V souladu s obecným doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR však Velvyslanectví ČR ve Varšavě důrazně doporučuje vykonávat cesty na území Polska pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Aktuální informace týkající se vstupu na území Polska jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod následujícím odkazem https://strazgraniczna.pl/.

 

3. OPATŘENÍ:

Obecná opatření
- v celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.
- k zakrývání dýchacích cest není v PL od 27.2. dovoleno používat plastové přilbice (samostatně bez dalšího druhu ochrany), šály a látkové ústenky, což v praxi znamená nutnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek, nebo respirátorů
- domácí (až 7-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.

Rozvolnění opatření na hranicích PL se zeměmi EU by se dle prohlášení premiéra PL ze dne 3.5.2021 mělo uskutečnit k 13. 6.2021.

 

Harmonogram rozvolňování:

Dne 28.4. vystoupil PL premiér s oznámením dalšího zvolňování sanitárního režimu. Omezení restrikcí bude platné na celém území PL, tj. přestane platit "semafor" s různými režimy v jednotlivých vojvodstvích. Premiér podmiňuje dodržení harmonogramu uvolňování klesajícím počtem nakažených COVID-19.

Od 28.5.: Umožnění stravování v restauracích i v uzavřených prostorách s omezením kapacity na 50 %.
- Společenské akce v uzavřených prostorách s max. počtem 50 osob.
- Divadla a kina mohou fungovat s omezením kapacity na 50 %
- ZŠ a SŠ přechází na prezenční výuku.
- Kryté sportovní objekty a bazény s omezením kapacity na 50 % diváků. Posilovny a solária se otevírají s omezením 1os./15m2.

- Od 4.6: Umožnění konání koncertů a cirkusových představení v otevřených prostorách s max. obsazením 250 osob a s omezením 1os./15m2.

Školy

Mateřské školy a jesle jsou otevřeny. ZŠ a SŠ přechází na prezenční výuku. Distanční výuka na vyšších stupních vzdělávání.

Kultura/sport

- galerie a muzea jsou otevřená (s omezením 1os./15m2)
- divadla a kina mohou fungovat s omezením kapacity na 50 %
- společenské akce v uzavřených prostorách s max. počtem 50 osob - sportoviště na čerstvém vzduchu s omezením kapacity na 25 % diváků.- zákaz provozu aquaparků, bazénů a posiloven- v kostelech omezení 1os./15m2, církevní obřady na čerstvém vzduchu bez omezení
- kryté sportovní objekty a bazény s omezením kapacity na 50 % diváků. Posilovny a solária se otevírají s omezením 1os./15m2

Ekonomika/doprava

- hotely a ubytovacích zařízení jsou otevřené s omezením kapacity na 50 %,
- uzavření lázní, kromě případů potřeby akutní rehabilitace apod.
- umožnění stravování v restauracích na čerstvém vzduchu a ve vnitřních prostorách (max. 50% kapacity)
- v prostředcích MHD je povoleno obsazení max. poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl a www.gis.pl.

Hlavním orgánem PL odpovědným za stanovování hygienických pravidel vstupu na území je Hlavní hygienický inspektor (Główny Inspektorat Sanitarny). Kontaktní údaje je možné nalézt pod následujícím odkazem https://www.gov.pl/web/gis.

Orgánem pověřeným za kontrolu osob po překročení hranice, tedy na území PL, v souvislosti s plněním hygienických pravidel je Straź Graniczna a Policie PL. Kontaktní údaje je možné nalézt pod následujícím odkazem https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html a https://policja.pl/pol/kontakt/606,Kontakt.html.

 

Kontaktní údaje na Velvyslanectví ČR ve Varšavě naleznete pod následujícím odkazem https://www.mzv.cz/warsaw/cz/o_velvyslanectvi/o_velvyslanectvi.html.

V případě vážné situace nouze českého občana na území Polska je v mimopracovní době možné volat na telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988. Důrazně upozorňujeme, že tento telefon neslouží k zodpovídání dotazů v pracovní době. S běžnými dotazy a dotazy na možnosti cestování do PL se v pracovní době obracejte na telefonní číslo velvyslanectví. Kompletní a aktuální informace týkající se podmínek cestování do Polska a návratu do ČR z Polska naleznete na webových stránkách velvyslanectví pod tímto odkazem https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html.

 

MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

 

 

5. NÁVRAT DO ČR

POLSKO JE ŘAZENO MEZI ZEMĚ STŘEDNÍHO RIZIKA (ORANŽOVÁ):

Čeští občané a rezidenti kompletně naočkovaní v ČR se mohou vracet do ČR bez nutnosti testu či karantény. Od ukončení očkování musí uplynout min. 14 dní. /

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

Po příjezdu do ČR po dobu 14 dnů platí pro všechny povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).

VÝJIMKA PRO OČKOVANÉ OSOBY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM NÁKAZY :

Osoby, kterým byl Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky, ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“), před svým návratem do ČR ze zemí se středním rizikem nákazy pouze vyplňují příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

DALŠÍ VÝJIMKY Z VÝŠE UVEDENÝCH OPATŘENÍ PRO:

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří letecky tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí 24 hodin, nejde-li o osoby cestující ze zemí s extrémním rizikem nákazy; uvedení cizinci, kteří cestují ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, nejde-li o země uvedené v bodě I.7., jsou oprávněni do České republiky cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě II.3; na osoby tranzitující pozemní cestou, které cestují ze země s extrémním nebo velmi vysokým rizikem nákazy, platí povinnost před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RTPCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty,

c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

d) pro osoby mladší 5 let, a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienickoprotiepidemické podmínky, nebo jde o sportovní nebo kulturní akce jinak umožněné; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu,

f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

g) pro příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří mají vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že i. nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, ii. absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARSCoV-2, a iii. od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 180 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví,

i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.3 písm. d) a I.4 písm. d),

j) pro osoby, které jsou držiteli diplomatické nóty osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19 podle bodu III.6,

k) pro přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému;

 

Vzhledem k tomu, že Polsko v současné době nevydává potvrzení o provedené vakcinaci (tzv. Vakcinační certifikát"), ale pouze elektronický QR kód, který je mimo území Polska neověřitelný, České kontrolní orgány budou dočasně akceptovat potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 či provedené vakcinaci proti COVID-19 na území Polska formou Lékařského potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do České republiky nebo o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 s razítkem lékařského zařízení a podpisem lékaře. Vzor tohoto potvrzení naleznete pod následujícím odkazem https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/ u části "Polská republika" a je rovněž umístěn na konci tohoto článku. Jedná se o dočasné řešení, než se Polská republika připojí k tzv. EU Digital Covid Certificate. Související ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete pod tímto odkazem.

 

MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

 

přílohy

Vzor lékařského potvrzení o prodělaném onemocnění... - 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.6.2021
https://www.mzv.cz/file/4310661/Potvrzeni_COVID_vakcinace_pro_cesty_do_CR.docx


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.