sukl.cz (SÚKL)
Investice  |  31.05.2021 11:46:08

Přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti COVID-19

Přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti COVID-19

Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Výpis tedy slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín. Celkový počet hlášených podezření se liší od součtu jednotlivých reakcí. Jedno hlášení může obsahovat i více reakcí a nějaký čas si vyžádá také zpracovávání došlých hlášení. Ve výpisu reakcí jsou zahrnuta všechna hlášení, která byla zhodnocena a zadána do Centrální databáze nežádoucích účinků SÚKL vždy k úterní půlnoci. Vzhledem k tomu, že mohou být zjištěny duplicity, se počet může později měnit. Níže uvedené počty jsou kumulativní, zahrnují všechna přijatá hlášení od počátku očkování proti COVID-19, které začalo v prosinci 2020.  

Všechna přijatá hlášení k datu počet
25.5.2021 4791

Kategorie reakcí, které byly v hlášení obsaženy

(k datu 25.5.2021)

Kategorie Počty hlášení s reakcemi spadajícími do dané kategorie

Celkové příznaky a reakce v místě aplikace

Např. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, pocit nepohody reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění, zduření, modřina, brnění, vyrážka, zánět v místě vakcinace), flu-like příznaky, otok obličeje, pocit horka, pocit chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny, zhoršení chůze nebo potíže při chůzi, selhání/neúčinnost očkování, zhoršení zdravotního stavu, žízeň

 

2941

Neurologické příznaky

Např. bolest hlavy, parestézie, mravenčení, pálivý pocit, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, celková křeč, narušení rovnováhy, ospalost, snížená citlivost, obrna lícního nervu, migréna, narušení chuti, narušení paměti, narušení čichu, narušení řeči, narušení koordinace, cévní mozková příhoda, paréza/ochrnutí končetiny, narušení pozornosti, narušení kognitivních funkcí, bolest v průběhu nervu,

 

1081

Příznaky svědčící pro ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí

Např. bolest svalů, bolest kloubů, bolest v končetině, bolest zad, svalová slabost, ztuhlost, svalové spasmy, svalové záškuby, křeč svalu, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje, snížení pohyblivosti, omezení hybnosti kloubu, zánět kloubu

 

1013

Příznaky svědčící pro ovlivnění trávicí soustavy

Např. nevolnost, zvracení, průjem, parestézie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, obtížné polykání, bolest zubu, afty, dyspepsie, zácpa, sucho v ústech, břišní diskomfort, plynatost

 

843

Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkoží

Např. vyrážka, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivka, bolestivost kůže, pocit pálení kůže, petechie, angioedém, padání vlasů

 

449

Příznaky svědčící pro ovlivnění dýchací soustavy

Např. dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, výtok z nosu, bolest v krku, pocit podráždění v krku, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu, plicní embolie, respirační selhání, námahová dušnost, bronchospasmus

 

440

Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému

Např. – chladné okrajové části končetin, zvýšení, snížení či kolísání krevního tlaku, nával horka, zrudnutí, bledost, kolaps, hluboká žilní trombóza, povrchová tromboflebitida, hematom

 

311

Příznaky svědčící pro ovlivnění krevního a lymfatického systému

Např. – zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin, snížený počet krevních destiček

 

259

Příznaky svědčící pro ovlivnění ucha a labyrintu

Např. závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha, nepříjemný pocit v uchu, narušení sluchu

 

205

Oční příznaky

Např. bolest oka, rozmazané či narušené vidění, podráždění oka, svědění oka, světloplachost, otok oka/očního víčka, mžitky, nepříjemný pocit v oku, dvojité vidění

 

197

Infekce

Např. infekce COVID-19, pneumonie způsobená virem SARS-CoV-2, Herpes zoster, opar, rýma, infekce močových cest

 

192

Psychiatrické příznaky

Např. neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatie, zmatenost, dezorientace, halucinace, deprese, zpomalené myšlení, nervozita, blouznění

 

191

Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systému

Např. – zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce, fibrilace síní, infarkt myokardu, angina pectoris, srdeční selhání

 

162

Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismu

Např. zvýšená hladina cukru, snížení chuti k jídlu, dehydratace

 

159

Vyšetření

Např. pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2, zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence

 

99

Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systému

Např. přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce

 

77

Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsu

Např. gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, silné menstruační krvácení, bolest prsu, otok prsu

 

59

Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cest

Např. bolest močového měchýře, bolest v oblasti ledvin, zánět močových cest, časté močení, bolest ledviny, močová inkontinence, nucení na močení

 

50

Poranění a procedurální komplikace

Např. pád, pochybení při přípravě přípravku

 

39

Příznaky svědčící pro ovlivnění jater a žlučových cest

Např. Abnormální jaterní funkce

 

7


Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19 a odeslána do databáze EudraVigilance

69

Aktualizace dat probíhá jednou týdně vždy ve čtvrtek

V počtu úmrtí jsou zahrnuty i případy úmrtí na infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, ke kterým došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Infekce SARS-coV-2 bývá relativně často hlášena jako podezření na nežádoucí účinek očkování proti COVID-19. Připomínáme, že žádná vakcína proti jakémukoli onemocnění před ním nechrání stoprocentně, tedy ani vakcíny proti COVID-19 neposkytují absolutní ochranu před infekcí SARS-CoV-2. Navíc maximální možná ochrana těmito vakcínami nastává až s určitým odstupem po druhé dávce, takže onemocnění po první dávce či krátce po druhé dávce může běžně nastat. Žádná z vakcín proti COVID-19 však sama o sobě toto onemocnění nemůže způsobit.

Stejně jako u ostatních hlášení se i v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat souvislost příčinnou.Všechna hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou důkladně hodnocena v rámci ČR a následně na celoevropské úrovni farmakovigilančním výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v němž má i ČR své zástupce.

SÚKL tedy v přehledech zveřejňuje kromě počtu přijatých hlášení podezření na nežádoucí účinky očkování proti COVID-19 a počtu jednotlivých hlášených reakcí i počet hlášení popisujících úmrtí, která již odeslal do celoevropské databáze EudraVigilance, což umožňuje další společné celoevropské hodnocení.

Úmrtí jakožto nejzávažnější možný nežádoucí účinek jsou pochopitelně velmi pečlivě sledována a hodnocena nejen na úrovni ČR, ale společně celosvětově. Závažné informace jsou zveřejňovány, vizinformace o několika úmrtích po očkování v Norsku v lednu 2021.


K ČEMU JE HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?

Slouží především k poznávání nových aspektů bezpečnostního profilu léčivých přípravků. Pokud se objeví větší počet hlášení určité reakce, která pro daný přípravek není dosud známa, může být zahájeno podrobné hodnocení s cílem ověřit, zda se jedná o skutečně nový nežádoucí účinek. Při takovém hodnocení je vždy zvažováno, zda přínosy léčiva nadále převyšují jeho rizika, i přes novou informaci o nežádoucím účinku. Současně je zvažováno, zda nelze zavést opatření, která by nové riziko mohla snížit. Hlášení podezření na nežádoucí účinky tedy mohou pomoci zlepšit bezpečné užívání léčivých přípravků pro další pacienty.

POČTY HLÁŠENÍ ZAHRNUJÍ VŠECHNY VAKCÍNY PROTI COVID-19

Ve výpisu jsou uváděny počty nahlášených nežádoucích účinků všech vakcín proti COVID-19 souhrnně. Počty hlášení na konkrétní vakcínu závisí na více faktorech. Patří mezi ně především spotřeby konkrétní vakcíny, ale také zvyklosti osoby, která nežádoucí účinek hlásí. Někteří hlásitelé jsou velmi pečliví a hlásí velké procento nežádoucích účinků, se kterými se setkají, jiní hlásí méně. Pokud by každá z těchto kategorií hlásitelů používala jinou vakcínu, mohly by počty hlášených nežádoucích účinků u jednotlivých přípravků snadno vést k nesprávným závěrům, že vakcína s nižším počtem hlášení je bezpečnější.

Pro porovnání počtů hlášení na vakcíny proti COVID-19 s jinými typy vakcín, které jsou již delší dobu na trhu, je třeba mít na paměti, že u všech léčivých přípravků, které jsou na trhu nově, je v prvních letech pozorován vyšší počet hlášení nežádoucích účinků. Lékaři bývají při používání nových přípravků ostražitější. Dále je nutné brát v úvahu, že počty nežádoucích účinků rostou se spotřebami léčivých přípravků. Plánovaná proočkovanost obyvatel ČR vakcínami proti COVID-19 není srovnatelná s žádnou jinou vakcínou, která je v současné době na trhu. Z výše uvedených důvodů není tedy možné počty hlášení na vakcíny proti COVID-19 srovnávat s počty hlášení na jiné vakcíny, ani porovnávat počty hlášení na jednotlivé vakcíny proti COVID-19 mezi sebou.

JEDNO HLÁŠENÍ MŮŽE OBSAHOVAT VÍCE REAKCÍ

Při čtení výpisu je třeba brát také v úvahu, že jedno hlášení (týkající se jednoho očkovaného) zpravidla obsahuje více reakcí. Z toho důvodu bude takové hlášení zahrnuto v několika kategoriích reakcí uvedených v tabulce a součet počtu nahlášených reakcí uvedených v jednotlivých kategoriích se nerovná celkovému počtu hlášení.

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?

U registrovaných vakcín proti COVID-19 patří mezi nejčastěji pozorované nežádoucí účinky bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů. U vakcíny společnosti Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin. Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou, tzn. u více než 1 pacienta z 10 očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané reakce prakticky všech vakcín.

Mnoho léčivých přípravků včetně vakcín může v ojedinělých případech vyvolat závažnou alergickou reakci (anafylaktická reakce či anafylaktický šok). Takovéto reakce byly nahlášeny i po aplikaci vakcín proti COVID- 19. Jedná se o náhle vzniklý a potenciálně život ohrožující stav, který se projevuje rychle se rozvíjejícími příznaky na kůži (svědění, pálení kůže, zarudnutí, vyrážka, otok) spolu s příznaky dýchacího traktu (rýma, chrapot, kašel, dušnost, změna hlasu, astmatický záchvat), s příznaky oběhového traktu (bledost, studený pot, bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti) s příznaky zažívacího traktu (křečovité bolesti břicha, zvracení, průjem, kovová chuť v ústech) a s příznaky neurologickými (mdloba, křeče, narušení vědomí). Reakce nastává během krátké doby po podání vyvolávající látky, nejčastěji do 15 minut. Právě proto je třeba neodcházet hned po očkování od lékaře, ale počkat nejméně 15 (lépe 30) minut v jeho blízkosti, protože v případě anafylaktické reakce je nutná okamžitá léčba.

PROČ JE DŮLEŽITÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY NAHLÁSIT?

Hlášení podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky je velmi důležité pro dokreslení bezpečnostního profilu po zaregistrování každého léčivého přípravku. Lékaři a všichni zdravotničtí pracovníci mají zákonem danou povinnost hlásit na SÚKL svá podezření na tyto závažné či neočekávané nežádoucí účinky. Mírné nežádoucí účinky, které už jsou popsány v Souhrnu údajů o přípravku či v příbalové informaci, není potřeba hlásit, protože nemají zásadní vliv na poměr přínosů a rizik léčivého přípravku. Pokud se u vás však po očkování objeví závažný zdravotní problém, poraďte se s lékařem, který by měl toto podezření na nežádoucí účinek nahlásit. Hlásit na SÚKL může i sám pacient. Formulář pro hlášení najdete ZDE.


Kontakty pro média:

Bc. Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Poslední zprávy z rubriky Investice:

St 17:07  Trh vyčkává na rozhodnutí americké centrální banky (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.