ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  28.05.2021 00:00:00

Struktura mezd zaměstnanců v Jihomoravském kraji v roce 2020 - průměrná mzda v roce 2020 dosáhla celkem 37 683 Kč

 

Podle výsledků strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla průměrná mzda pracovníka v Jihomoravském krajiroce 2020 celkem 37 683 . Medián měsíční mzdy, což je mzda uprostřed mzdového rozdělení, činil 32 942 . Zatímco průměrná mzda řídících pracovníků v kraji přesáhla částku 75 tisíc , mzda pomocných a nekvalifikovaných pracovníků nedosáhla ani 23 tisíc . Mzdy se ale meziročně zvýšily u všech kategorií zaměstnání.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem prácesociálních věcí publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování, neboť jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy mzdových prostředků na úrovni podniků či organizací. To je jedním z důvodů, proč se průměrná mzda z různých mzdových zjišťování od sebe liší. Od roku 2011 byli do šetření zahrnuti i dříve nesledovaní zaměstnanci z podniků s méně než 10 zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů-fyzických osob.

Šetřením jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk). Získává se tak detailní statistika, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje zejména na úrovni celé České republiky. Výsledky za kraje se publikují v jednodušším třídění.

Průměrná hrubá měsíční mzdaJihomoravském krajiroce 2020 dosáhla podle výsledků strukturálního šetření částky 37 683  (40 654  u mužů a 33 975  u žen), ve srovnání s ostatními kraji byla 3. nejvyšší. Proti roku 2019 se průměrná měsíční mzda zvýšila o 2 327  (o 2 109  u mužů a o 2 619  u žen). Mzdy mužů v kraji jsou dlouhodobě vyšší než mzdy žen, rozdíl mezi nimi se ale meziročně snížil (v roce 2019 byla průměrná mzda žen v Jihomoravském kraji nižší o 7 189 , v roce 2020 byl rozdíl 6 629 ).

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezdroce 2020 podle krajůGraf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2020 podle krajů

Výsledkem strukturálního šetření mezd není jen průměrná mzda, na kterou zpravidla nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, ale také medián mzdy. Ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián) a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni.

Medián mzdyJihomoravském krajiroce 2020 dosáhl částky 32 942  (34 628  u mužů a 30 612  u žen). Rozdíl výše průměrné mzdy a mediánu mezd činil 4 741 . Mezikrajské srovnání úrovně průměrné mzdy a mediánu mzdy je obsahem grafu 1, pro zdůraznění rozdílu průměrné mzdy a mediánu mzdy zde bylo ponecháno stejné měřítko osy x. Medián mzdyJihomoravském kraji byl mezi kraji 4. nejvyšší.

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezdJihomoravském kraji
Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském kraji
Důležitým výsledkem strukturálního šetření mezd je jejich třídění podle zaměstnání. K tomu je používána Klasifikace zaměstnání ČSÚ, vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu. V roce 2011 došlo k implementaci nové verze klasifikace zaměstnání ISCO-08 (v ČR rozšířená pětimístná verze CZ-ISCO).

Údaje za Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji za rok 2020 jsou obsahem tabulky 1 a grafu 3. Čísla v kroužku v grafu 3 znamenají pořadí mezi kraji, řazení krajů je vždy od nejvyšší mzdy. V pomyslném krajském žebříčku jsou nejlépe umístěni specialisté (vysoce kvalifikovaní nemanuální pracovníci). Naopak k těm horším výsledkům srovnání patří 14. místo mezd řemeslníků a opravářů a 13. místo u výše mezd pracujících jako obsluha strojů a zařízení, montéři.

Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnáníkrajíchroce 2020
Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2020

Nejvýraznější mzdová diference mezi kraji ČR v rámci jedné kategorie zaměstnání byla v roce 2020mezd řídících pracovníků. Zaměstnanci zařazení do této třídy v hl. městě Praze pobírali měsíčně hrubou mzdu 107 665 , zaměstnanci v Karlovarském kraji „pouze“ 65 490 , tedy o více než 42 tisíc méně. Z barevného odlišení v tabulce 1 je patrné, že v hl. m. Praze byly u 4 kategorií zaměstnání průměrné mzdy v čele pořadí krajů, naopak kraje KarlovarskýZlínský byly u 2 kategorií na konci pořadí krajů.

Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnáníroce 2020
Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2020Shodně s ostatními kraji v ČR byly v Jihomoravském kraji nejvyšší mzdy u pracovníků v manažerských pozicích (75 873 ). U této kategorie zaměstnání byl zjištěn nejvyšší meziroční nárůst v absolutním vyjádření (o 3 575 ). Nejvyšší relativní nárůst průměrné mzdy byl zaznamenán u pracovníků ve službách a prodeji (o 11,0 %). Na opačném pólu žebříčku výše krajských mezd podle kategorie zaměstnání jsou mzdy pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. V roce 2020 činily jen 22 705 . Nejnižší růst průměrné mzdy v relativním i v absolutním vyjádření (o 2,1 %, tj. o 626 ) byl zjištěn u řemeslníků a opravářů.

Rozdíl výše mezdkraji mezi nejlépe a nejhůře odměňovanými kategoriemi zaměstnání (řídící pracovníci vs. pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) se zvýšil. V roce 2015 byla mzda řídících pracovníků vyšší o 41,5 tisíc , v roce 2020 byla proti mzdě pomocných pracovníků vyšší již o 53,2 tisíc .

Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnáníJihomoravském kraji
Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském kraji

Struktura průměrné měsíční mzdy podle složek se mezi kraji výrazně nelišila. Pokud v Jihomoravském kraji dosáhla průměrná měsíční mzda částky 37 683 , pak z ní na základní složku připadlo 68,5 %, prémie a odměny tvořily 14,0 %, náhrady mzdy 12,3 % a zbylých 5,2 % připadlo na příplatky za přesčas, pohotovost či ostatní příplatky. Ve srovnání s rokem 2019 se o 1,4 procentního bodu zvýšil podíl náhrady mzdy, a to na úkor základní složky a prémií a odměn.

 

Poznámka

Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost. Průměrná mzda zaměstnance je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda tak vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při zjištěném objemu placené doby.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

Přílohy

 

28. 5. 2021

Struktura mezd zaměstnanců v Jihomoravském kraji v roce 2020 

Podle výsledků strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla průměrná mzda pracovníka v Jihomoravském kraji v roce 2020 celkem 37 683 Kč. Medián měčmzdy, což je mzda uprostřed mzdového rozdělení, činil 32 942 Kč. Zatímco průměrná mzda řídících pracovníků v kraji přesáhla částku 75 tisíc Kč, mzda pomocných a nekvalifikovaných pracovníků nedosáhla ani 23 tisíc Kč. Mzdy se ale meziročně zvýšily u všech kategorií zaměstnání.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování, neboť jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy mzdových prostředků na úrovni podniků či organizací. To je jedním z důvodů, proč se průměrná mzda z různých mzdových zjišťování od sebe liší. Od roku 2011 byli do šetření zahrnuti i dříve nesledovaní zaměstnanci z podniků s méně než 10 zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelůfyzických osob.

Šetřením jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk). Získává se tak detailní statistika, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje zejména na úrovni celé České republiky. Výsledky za kraje se publikují v jednodušším třídění.

Graf 1 Průměrná hrubá měčmzda a medián mezd v roce 2020 podle krajů 

 

Průměrná hrubá měčmzda v Jihomoravském kraji v roce 2020 dosáhla podle výsledků strukturálního šetření částky 37 683 Kč (40 654 Kč u mužů a 33 975 Kč u žen), ve srovnání s ostatními kraji byla 3. nejvyšší. Proti roku 2019 se průměrná měčmzda zvýšila o 2 327 Kč (o 2 109 Kč u mužů a o 2 619 Kč u žen). Mzdy mužů v kraji jsou dlouhodobě vyšší než mzdy žen, rozdíl mezi nimi se ale meziročně snížil (v roce 2019 byla průměrná mzda žen v Jihomoravském kraji nižší o 7 189 Kč, v roce 2020 byl rozdíl 6 629 Kč).

Výsledkem strukturálního šetření mezd není jen průměrná mzda, na kterou zpravidla nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, ale také medián mzdy. Ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián) a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni. 

Medián mzdy v Jihomoravském kraji v roce 2020 dosáhl částky 32 942 Kč (34 628 Kč u mužů a 30 612 Kč u žen). Rozdíl výše průměrné mzdy a mediánu mezd činil 4 741 Kč. Mezikrajské srovnání úrovně průměrné mzdy a mediánu mzdy je obsahem grafu 1, pro zdůraznění rozdílu průměrné mzdy a mediánu mzdy zde bylo ponecháno stejné měřítko osy x. Medián mzdy v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 4. nejvyšší.

Graf 2 Průměrná hrubá měčmzda a medián mezd v Jihomoravském kraji 

 

Důležitým výsledkem strukturálního šetření mezd je jejich třídění podle zaměstnání. K tomu je používána Klasifikace zaměstnání ČSÚ, vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu. V roce 2011 došlo k implementaci nové verze klasifikace zaměstnání ISCO-08 (v ČR rozšířená pětimístná verze CZ-ISCO). 

Údaje za Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji za rok 2020 jsou obsahem tabulky 1 a grafu 3. Čísla v kroužku v grafu 3 znamenají pořadí mezi kraji, řazení krajů je vždy od nejvyšší mzdy. V pomyslném krajském žebříčku jsou nejlépe umístěni specialisté (vysoce kvalifikovaní nemanuální pracovníci). Naopak k těm horším výsledkům srovnání patří 14. místo mezd řemeslníků a opravářů a 13. místo u výše mezd pracujících jako obsluha strojů a zařízení, montéři.

Nejvýraznější mzdová diference mezi kraji ČR v rámci jedné kategorie zaměstnání byla v roce 2020 u mezd řídících pracovníků. Zaměstnanci zařazení do této třídy v hl. městě Praze pobírali měčně hrubou mzdu 107 665 Kč, zaměstnanci v Karlovarském kraji „pouze“ 65 490 Kč, tedy o více než 42 tisíc Kč méně. Z barevného odlišení v tabulce 1 je patrné, že v hl. m. Praze byly u 4 kategorií zaměstnání průměrné mzdy v čele pořadí krajů, naopak kraje Karlovarský a Zlínský byly u 2 kategorií na konci pořadí krajů

 

 

 

Tab. 1 Průměrná hrubá měčmzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2020

 

 

Graf 3 Průměrná hrubá měčmzda podle kategorií zaměstnání v roce 2020 

 

Shodně s ostatními kraji v ČR byly v Jihomoravském kraji nejvyšší mzdy u pracovníků v manažerských pozicích (75 873 Kč). U této kategorie zaměstnání byl zjištěn nejvyšší meziroční nárůst v absolutním vyjádření (o 3 575 Kč). Nejvyšší relativní nárůst průměrné mzdy byl zaznamenán u pracovníků ve službách a prodeji (o 11,0 %). Na opačném pólu žebříčku výše krajských mezd podle kategorie zaměstnání jsou mzdy pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. V roce 2020 činily jen 22 705 Kč. Nejnižší růst průměrné mzdy v relativním i v absolutním vyjádření (o 2,1 %, tj. o 626 Kč) byl zjištěn u řemeslníků a opravářů.

Rozdíl výše mezd v kraji mezi nejlépe a nejhůře odměňovanými kategoriemi zaměstnání (řídící pracovníci vs. pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) se zvýšil. V roce 2015 byla mzda řídících pracovníků vyšší o 41,5 tisíc Kč, v roce 2020 byla proti mzdě pomocných pracovníků vyšší již o 53,2 tisíc Kč.

Tab. 2 Průměrná hrubá měčmzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském kraji 

 

Struktura průměrné měčmzdy podle složek se mezi kraji výrazně nelišila. Pokud v Jihomoravském kraji dosáhla průměrná měčmzda částky 37 683 Kč, pak z ní na základní složku připadlo 68,5 %, prémie a odměny tvořily 14,0 %, náhrady mzdy 12,3 % a zbylých 5,2 % připadlo na příplatky za přesčas, pohotovost či ostatní příplatky. Ve srovnání s rokem 2019 se o 1,4 procentního bodu zvýšil podíl náhrady mzdy, a to na úkor základní složky a prémií a odměn. 

 

Poznámka

Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost. Průměrná mzda zaměstnance je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měčmzda tak vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při zjištěném objemu placené doby.

 

Více informací naleznete v publikaci Struktura mezd zaměstnanců v roce 2020.

 

Kontakt:

Ing. Karel Adam

Krajská správa ČSÚ v Brně e-mail: karel.adam@czso.cz tel.: 542 528 172

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2020

Více zpráv k tématu Mzdy


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.