Vlada.cz (Vláda)
Obchod a služby  |  24.05.2021 18:25:48

Omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 31. 5. 2021 - mimořádné opatření

Příloha č. 1 

usnesení vlády 

ze dne 24. května 2021 č. 485 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonůnařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle  § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším  rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto  mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného  opatření se: 

1. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak, že  

a) se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.  restaurace, hospody a bary), s výjimkou: 

i) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,  stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských  zařízeních), 

ii) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků  a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání, 

iii) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování  pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod., iv) venkovních prostor provozovny určených k sezení (dále jen „zahrádka“), a to  pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod; v takovém případě se umožňuje  využití toalet ve vnitřních prostorách provozovny; 

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb  (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla  s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je  zakázán v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., 

b) provozovatelé provozovny stravovacích služeb, v jejímž případě není zakázána  přítomnost veřejnosti v prostorách provozovny podle písmene a), musí dodržovat  následující pravidla: 

i) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou  zákazníků sedících u jednoho stolu, 

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné  domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi  skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je  rozestup alespoň 1,5 metru, 

iii) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než  je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel  je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky, 

iv) zahrádka je uspořádána tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli  ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest

v) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší 

než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, 

vi) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je  zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí  dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi, 

vii) provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny  udržovali odstup alespoň 1,5 m od ostatních zákazníků, 

viii) v případě provozovny uvedené v písmenu a) bodu iii) provozovatel neumožňuje  samoobslužný bufet, 

ix) zákaz produkce živé hudby a tance, 

c) zákazník je oprávněn vstoupit na zahrádku, nevykazuje-li klinické příznaky  onemocnění COVID-19 a je-li, s výjimkou dítěte do 6 let věku, na místě schopen: i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo 

ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti  antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním  výsledkem, 

2. omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních, a to  tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové  kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 500 osob v případě,  že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že  

a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a  prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 nebo podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti  antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),  kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)  naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně  filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ  prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které  upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek  dýchacích cest účinkující nebo sportovci mohou odložit pouze na místě výkonu  vlastní produkce nebo sportovní činnosti a pouze po dobu této produkce nebo  sportovní činnosti, 

b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti  bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m, c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti, 

nestanoví-li Ministerstvo zdravotnictví podle bodu I/15 písm. d) jinak, 

3. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální  přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst 

k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů,  zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob, s tím, že  

a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a  prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a  použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),  kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)  naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně  filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ  prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které  upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest

b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi  jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo, 

4. omezuje 

a) provoz heren a kasin tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních  studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více  návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná  veřejnosti, více než 12 osob ve skupině a více než 30 osob celkem na vnitřní ploše  sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují  klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že  splňují podmínky stanovené v bodu I/18; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních  prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje; tyto podmínky neplatí pro: 

i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde  to mimořádná opatření umožňují, 

ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce  konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí,  které nejsou zakázány, 

c) provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti  ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o: i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde  to mimořádná opatření umožňují, 

ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané  v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které  nejsou zakázány, 

d) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén  pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných  jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná  o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, s výjimkou  venkovních provozů umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén  pro kojence a batolata, brouzdaliště), kde maximální možný počet přítomných osob  nesmí být větší než 50 % celkové kapacity venkovního provozu těchto zařízení a  všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18;  přítomnost veřejnosti se s výjimkou šaten zakazuje ve vnitřních prostorech  venkovních provozů umělých koupališť, jako jsou např. sprchy, 

e) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že provozovatel neumožní  přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 15 m2vnitřní  plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy 

alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná omezení se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován; skupinové prohlídky se omezují tak, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické  příznaky onemocnění COVID-19 a celkový počet osob ve skupině včetně průvodce  nesmí být vyšší než 10 osob, nebo nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této  prohlídky všechny osoby s výjimkou dětí do 6 let věku 

i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, nebo 

ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

subjekt organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje  a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku,  kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na skupinové prohlídce, 

f) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických  nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že provozovatel neumožní  přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je  přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry,  nejde-li o osoby ze společné domácnosti; pro skupinové prohlídky platí omezení  podle písmene e) obdobně,  

g) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že provozovatel neumožní  přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je  přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry,  nejde-li o osoby ze společné domácnosti; pro skupinové prohlídky platí omezení  podle písmene e) obdobně, 

h) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených  na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako  jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy  na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně  péče o ně, tak, že lze provozovat zařízení nebo poskytovat služby za podmínky, že  jde o 

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby

ii) provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech  za přítomnosti nejvýše 10 osob, které nevykazují klinické příznaky onemocnění  COVID-19

iii) provoz zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více osob než  uvedených v bodu ii), nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech  nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech za podmínky, že nejsou  využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je provozována  daná služba nebo činnost, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek  dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy  bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a  požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných  norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením  Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku  dýchacích cest; tato podmínka musí být ve vnějších prostorech splněna v  případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry; subjekt 

provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci  účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v  rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich  kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od  kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;  účastník nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19 a před zahájením  poskytování služeb s výjimkou dítěte do 6 let věku: 

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo 

2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72  hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je  určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití  laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,  že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje  a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu 4) účastníku,  kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast, 

5. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, tak, že lze ubytovací služby poskytnout pouze: 

a) osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dětí  do 6 let věku 

i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, nebo 

ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; 

tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně  splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním  výsledkem, 

b) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

c) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto  mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, d) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný  celek, 

6. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách tak, že se  zakazuje v čase mezi 22:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje  na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy, 

b) lékáren, 

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních  stanicích a autobusových nádražích, 

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních, 

e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/1, 

f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, 

7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách  (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že  jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba  na 15 m2

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, d) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou  zákazníci usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou  zákazníků sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše  4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl,  lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s  výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru, ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší  než 1,5 metru, včetně čekací zóny, 

8. omezuje konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů na veřejnosti mimo vnitřní a vnější  prostory provozovny stravovacích služeb tak, že jsou osoby, které konzumují potraviny  a pokrmy včetně nápojů v bezprostředním okolí provozovny, včetně mobilní provozny  podle bodu 7, v níž potraviny nebo pokrmy zakoupily, povinny dodržovat rozestupy  od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

9. omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů  a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

10. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000  m2tak, že 

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby  nebyla místy shromažďování osob, 

b) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, 

c) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod., d) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), 

e) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,  záchody apod., 

f) je zakázán provoz dětských koutků, 

g) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, h) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh,

i) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je  možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, 

11. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 písm. h) a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven,  tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou  2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,  zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální  rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je  držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,  zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky  provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě  sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu  (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby  pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového  dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,  dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

12. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/11 další podmínky pro provoz holičství,  kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných  regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována  integrita kůže, tak, že: 

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi, b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry, 

c) zákazník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do  6 let věku při vstupu do provozovny: 

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo 

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen 

pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky,  neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi  pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu, 

d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického  šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka  (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o  čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval  služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne  poskytnutí služby, 

13. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání  a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí  dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla  po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem, 

14. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze  poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen pacientovi, který je občanem České  republiky, občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo  průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území  České republiky vydaných Českou republikou, nevykazuje klinické příznaky onemocnění  COVID-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku prokáže, že: 

a) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost  viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu  viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou  za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na  přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru  SARS-CoV-2, nebo 

b) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a  

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována  druhá dávka

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována  druhá dávka, nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace  podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, 

15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,  slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,  při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná  přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob,  koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 150 osob, koná-li se tato akce výhradně  ve vnějších prostorech; osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky  onemocnění COVID-19 a v případě akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat,  s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou 

dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor  nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %  dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným  opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného  prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak;  uvedené podmínky se nevztahují na: 

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného  partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, 

b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů  a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona

c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů, 

d) hromadné akce, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné  hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným  opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných  konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní  akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže, 

e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou  lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a mimo  vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že  na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30  osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt  organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob  účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno,  příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci 

uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže; účastník sportovní  přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat klinické příznaky  onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením sportovní  přípravy: 

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo 

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,  který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde  pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě, 

f) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených  v bodě 4 písm. h), 

g) organizovanou činnost pěveckých sborů při dodržení podmínek, že ve skupině bude  nejvýše 30 osob, mezi osobami budou dodržovány rozestupy minimálně 2 metry a  všechny přítomné osoby použijí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),  kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)  naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně  filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ 

prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které  upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek  dýchacích cest účastníci mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní činnosti (zpěv)  a pouze po dobu této činnosti; subjekt organizující činnost pěveckých sborů vede  evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany  veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní  údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode  dne účasti na této činnosti; účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění  COVID-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením činnosti: 

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo 

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

subjekt organizující činnost pěveckých a ostatních hudebních sborů prokázání  podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp.  v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní  účast na této činnosti, 

16. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona  č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který  

brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,  které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest

b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry  a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 

17. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání  orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob: 

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň  jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a při vstupu  do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, a  provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní,  neumožní vstup do vnitřních prostor, 

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo  pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

10 

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že  

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována  druhá dávka

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována  druhá dávka, nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebod)osoba prodělala  laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle  platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního  POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

II. 

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne  19. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze  dne 22. května, č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN. 

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

11 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Vydaná opatření a zpravodajství
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.