mzcr.cz (MZ ČR)
Podnikání  |  14.05.2021 19:12:54

Samotestování zaměstnanců, OSVČ s účinností od 15. 5. 2021 - Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN MZDRX01G1CBD

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 14. května 2021 

Č. j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN 

MZDRX01G1CBD 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69  odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením  onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

1. S účinností od 15. května 2021 se zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl laickou  osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu  poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní,  bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli  podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště do místa svého  aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele  pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého  registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,  popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit  poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného  poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný  podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. 

2. S účinností od 15. května 2021 se osobám samostatně výdělečně činným, které si samy  provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV 2 prostřednictvím testu určeného pro sebetestování nebo povoleného k použití laickou  osobou, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště do místa svého  aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího  poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě  praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže  uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného  poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný  podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. 

II. 

S účinností od 15. května 2021 se zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a osobám  samostatně výdělečně činným, které se testují testy na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů.

III. 

Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědoměni  o pozitivním výsledku testu podle čl. I, jsou povinni osobě uvedené v čl. I bezodkladně vystavit  žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2.  V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky, je povinen  poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví označit, že se jedná  o konfirmační RT-PCR test po samotestování a uvést identifikační číslo zaměstnavatele (IČO)  této osoby. 

IV. 

Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. III, je povinna se  podrobit tomuto vyšetření bez prodlení. 

V. 

S účinností ode dne 15. května 2021 se zrušuje mimořádné opatření ze dne 22. března 2021,  č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN. 

VI. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

I. 

Toto mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví vydává v návaznosti na: 1) mimořádné opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění  mimořádného opatření ze dne 5. března, č.j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN,  mimořádného opatření ze dne 15. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, a  mimořádného opatření ze dne 22. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, 2) mimořádné opatření ze dne 22. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN, 3) mimořádné opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 9346/2021-1/MIN/KAN, 4) mimořádné opatření ze dne 5. března, č.j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN, a 5) mimořádné opatření ze dne 19. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN a to z důvodu, že je třeba upravit postup, jakým má zaměstnanec či osoba samostatně  výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), popř. další osoby uvedené ve shora uvedených  mimořádných opatřeních, postupovat v případě, že výsledek provedeného testu na přítomnost  viru SARS-CoV-2 či antigenu viru SARS-CoV-2 je pozitivní. Cílem tohoto mimořádného  opatření je potom jak ochrana veřejného zdraví spočívající v zabránění šíření infekčního  onemocnění COVID-19, tak ochrana zdraví konkrétní osoby, která test podle předchozí věty  absolvuje s pozitivním výsledkem.  

II. 

K aktuální epidemiologické situaci v ČR Ministerstvo zdravotnictví uvádí, je charakterizovaná  protrahovaným komunitním šířením onemocnění COVID-19 a s tím souvisejícími vyššími  denními počty případů onemocnění COVID-19 v pracovních dnech. Nezanedbatelný je taktéž i  počet případů u seniorní skupiny obyvatel, ze které vychází nejvyšší počet nových hospitalizací,  včetně hospitalizací v těžkém stavu. I nadále pozorujeme výraznější meziregionální rozdíly, a 

to jak na krajské, tak i okresní úrovni, což nejlépe vidíme na hodnotách 7denní incidence, které  jsou v některých krajích až dvojnásobné ve srovnání ostatními kraji a tedy i výrazněji nad  republikovým průměrem.  

Z tohoto důvodu je tak vysoce důležité, aby epidemie byla brzděna co nejvíce a nedošlo ke  vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit. 

Současný stav a vývoj je tak i nadále hodnocen jako „křehce“ stabilizovaný, a to z důvodu  trvajících vyšších počtů případů a výraznějších meziregionálních rozdílů. Je tak nutno i nadále  velmi obezřetně situaci monitorovat a vyhodnocovat v pravidelných intervalech tak, aby  případná vznikající ohniska byla podchycena v co nejkratším možném čase a aby bylo možno  nastavit taková protiepidemická opatření, které by zabránila nekontrolovatelnému šíření  onemocnění v komunitě či celé populaci. Pokud by se uvedeným způsobem nepostupovalo,  mohlo by dojít ke zhoršení epidemiologické situace, a to zejména s ohledem na blížící se letní  sezónu, kdy vzhledem k vyšším objemu cestování do zahraničí existuje možnost zavlečení  nakažlivější varianty viru SARS-CoV-2. 

III. 

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v ČR včetně možného výskytu mutací viru  SARS-CoV-2 a snaze zabránit vzniku další vlny epidemie onemocnění COVID-19 na území ČR, Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že považuje v návaznosti na shora uvedená mimořádná  opatření za zcela nezbytné upravit postup pro případ pozitivního výsledku testu na přítomnost  SARS-CoV-2. 

Ministerstvo zdravotnictví k tomu v prvé řadě uvádí, že v případě pozitivního výsledku testu na  SARS-CoV-2 je pozitivně testovaná osoba podezřelá z probíhajícího infekčního onemocnění a  toto podezření je potřeba bezodkladně potvrdit nebo vyvrátit provedením konfirmačního  RT-PCR testu. Do doby, než bude znám výsledek konfirmačního RT-PCR testu, je třeba zajistit,  aby pozitivně testovaná osoba nebyla přítomna na pracovišti, neboť jako osoba podezřelá  z probíhajícího infekčního onemocnění by reálně mohla být šiřitelem původce onemocnění  COVID-19, tj. viru SARS-CoV-2. Jinými slovy tedy existuje riziko, že pozitivně testovaná osoba  je v době provedení testu infekční a mohla by onemocněním COVID-19 nakazit i další osoby, a  to zejména na pracovišti. Lze si nicméně představit i jiná místa kde by k nákaze dalších osob  mohlo dojít (např. v hromadné dopravě při cestě do nebo při návratu ze zaměstnání, a to zvláště  v dopravní špičce, v závodní jídelně apod.). V této souvislosti je podstatné, že pozitivně  testovaná osoba, byť nemá příznaky onemocnění COVID-19, může virus SARS-CoV-2  nevědomky šířit mezi ostatní populaci. 

Výše uvedené důvody pro vydání tohoto mimořádného opatření jsou důvody směřujícími  k ochraně zdraví osob odlišných od testované osoby, tj. k ochraně veřejného zdraví. Existuje  nicméně i důvod individuální, který se vztahuje přímo k ochraně zdraví pozitivně testované  osoby. Ať již pozitivně testovaná osoba vykazuje příznaky onemocnění (v takovém případě by  se však na pracovišti neměla tak jako tak vyskytovat) či nikoli, ze současných znalostí průběhu,  forem a následků onemocnění COVID-19 plyne, že i u bezpříznakových osob, které prodělávají  onemocnění COVID-19, by jejich ponechání v pracovním procesu mohlo vést k rozvinutí  zdravotních komplikací v souvislosti s tímto onemocněním, a to příp. až s vážnými následky pro  jejich zdraví. Je obecně známo, že lidský organismus se vlivem nejen fyzické, ale i psychické  námahy, tj. v důsledku únavy, stává vůči infekčnímu onemocnění méně odolným a naopak více  vnímavým ve vztahu k projevům dané nemoci včetně příp. možnosti vzniku komplikací. 

K otázce senzitivity POC antigenních testů lze poukázat na studii Nemocnice s Poliklinikou  v Karviné-Ráj1 z níž vyplývá, že antigenní testy ve srovnání s referenční kultivační metodou  dosahují citlivosti 80,9 % až 97,7 % a specificity 96,8 % až 99,1 %, tedy jsou dostatečně  spolehlivé. 

  

1 http://nspka.cz/cs/odborna-verejnost/vysledky-studie.html

IV. 

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že vydáním tohoto opatření zasahuje všem skupinám  uvedeným v jeho výrokové části do sféry jejich hospodářských práv, tj. do práv, která jsou pod  výslovnou ochranou hlavy čtvrté Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), čl. 26 odst.  1 až 3. Naproti tomu však stojí zájem na ochraně práva na život (a s tím souvisejícího práva na  zdraví), které LZPS chrání v hlavě druhé, čl. 6. Ministerstvo zdravotnictví na tomto místě  konstatuje, že má za to, že zájem na ochraně práva na život a zdraví jedince i společnosti jako  celku, který toto mimořádné opatření sleduje, má přednost před individuálním zájmem a právem  pozitivně testovaného zaměstnance či OSVČ na výkon povolání, stejně jako nad zájmem a  právem všech zaměstnavatelů (včetně OSVČ v tomto postavení) na výkon ekonomické činnosti  prostřednictvím osoby, která je podezřelá z probíhajícího infekčního onemocnění COVID-19.  Ostatně již ze samotného systematického uspořádání LZPS plyne, že právo na život (a zdraví)  zakotvené v hlavě druhé má jako druhé ze základních lidských práv přednost před právy  hospodářskými, která jsou zakotvena až v hlavě čtvrté. V této souvislosti je navíc třeba  upozornit, že se jedná o poměrně krátký zásah do předmětných hospodářských práv daných  osob, neboť jde fakticky o dobu mezi pozitivním výsledkem testu provedeného na přítomnost  SARS-CoV-2 a doby obdržení výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Zpravidla tak nepůjde o  dobu delší než několik desítek hodin, max. jednotek dnů, kdy v případě negativního  konfirmačního RT-PCR testu se daná osoba může vrátit bezodkladně do zaměstnání, v případě  pozitivního konfirmačního RT-PCR testu pak následuje nařízení izolace v souladu s platnými  právními předpisy. 

Nadto podle stanoviska MPSV, které lze dohledat na jeho internetových stránkách na adrese: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/12_03_2020+TZ+- 

+Koronavirus+a+pracovn%C4%9Bpr%C3%A1vn%C3%AD+souvislosti.pdf/9a000de5-8f70- b3d9-8f16-b1e256a64bcd

se v takovém případě jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší  náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník  práce, ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnancům je tak výpadek příjmu kompenzován  zaměstnavatelem, a to do doby, kdy je znám výsledek konfirmačního RT-PCR testu. Poté se  buď zaměstnanec může vrátit do práce, nebo je mu nařízena izolace, během které by měl  pobírat nemocenskou

V. 

V bodu I.1. je upraveno, jak má postupovat zaměstnanec, který bude mít pozitivní výsledek  testu na přítomnost SARS-CoV-2, tedy stanoví se mu povinnost bezodkladně uvědomit svého  zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti, z důvodů již vyložených výše poté  ihned opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a informovat jednu z osob  uvedených v tomto článku, a to v posloupnosti: 1. poskytovatel pracovnělékařských služeb  zaměstnavatele, je-li to vůle zaměstnavatele; 2. registrující poskytovatel zdravotních služeb  v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost;  3. jakéhokoli jiného poskytovatele zdravotních služeb či místně příslušný orgán ochrany  veřejného zdraví, přičemž v tomto případě je rozhodné místo výkonu práce.  

Bod I.2.pak s přihlédnutím k některým specifikům OSVČ (např. pokud vykonávají činnost na  jiném místě než v bydlišti) stanoví obdobný postup, jako v případě zaměstnanců. Potřeba  upravit tento postup kromě zaměstnanců i pro OSVČ plyne ze skutečnosti, že i OSVČ může při  výkonu své činnosti přijít do styku s klienty, zákazníky, jinými OSVČ atd. 

V bodu II. mimořádného opatření se stanovuje povinnost zaměstnavatelů a OSVČ vést evidenci  provedených testů, přičemž Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v rámci plnění této povinnosti 

nedochází ze strany zaměstnavatele k jakémukoli sběru citlivých údajů o jednotlivých  zaměstnancích. Zaměstnavatelé, popř. OSVČ, evidují pouze informaci, že daný zaměstnanec  nebo OSVČ test, který není zdravotní službou, podstoupila. Vedení evidence pro potřeby  případného epidemiologického šetření je založeno na výjimce poddle článku 9 odstavce 2  písmene i) evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), podle kterého je umožněno  zpracování osobních údajů jako nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. 

V bodu III. je zakotvena povinnost poskytovatele zdravotních služeb, popř. místně příslušného  orgánu ochrany veřejného zdraví, vystavit osobě, na kterou se vztahuje povinnost podle čl. I a  která absolvovala test na přítomnost SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem, žádanku na  konfirmační RT-PCR a do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) uvést, že se jedná o  test konfirmační. Pokud se jedná o zaměstnance, musí být do ISIN zaznamenáno i identifikační  číslo zaměstnavatele, a to pro účely případné potřeby provést u něj epidemiologického šetření  v ohnisku nákazy (např. v případě výskytu více pozitivních osob u jednoho zaměstnavatele), a  pro případě potřeby nastavení hygienicko-protiepidemických opatření

Bod IV. tohoto mimořádného opatření pak stanoví povinnost se konfirmačnímu RT-PCR testu  bez zbytečného odkladu podrobit, neboť je třeba v co nejkratším čase potvrdit či vyvrátit nákazu  dotyčné osoby onemocněním COVID-19, a to i s ohledem na případné další epidemiologické  šetření včetně trasování kontaktů. 

V bodu V. je pak stanovena účinnost tohoto mimořádného opatření, která byla zvolena tak, aby  toto mimořádné opatření přímo navazovalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  ze dne 22. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN, které bylo zrušeno shora uvedeným  rozsudkem Nejvyššího správního soudu. 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r

ministr zdravotnictvíK článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Vydaná opatření a zpravodajství
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688