mzcr.cz (MZ ČR)
Školství  |  14.05.2021 19:17:21, aktualizováno 17.05.2021 07:00:31

Omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 17. 5. 2021 - Mimořádné opatření MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN MZDRX01G0I3O

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 14. května 2021 

Č. j.: MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN 

MZDRX01G0I3O 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona  č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona  č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění  COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky  (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce  a zkouškách, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz  osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: 

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů, 

b) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a 

c) zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru, 

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých  škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1, 

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, 

c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů, 

d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

f) skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků  šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených  školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů  v jedné skupině, 

g) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti, 

h) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, i) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích, 

j) žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání  v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá  polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), přičemž tato podmínka se  netýká žáků ve školách v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém  kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, 

4. osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol podle školského zákona, a to tak, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní  druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); toto omezení se netýká a) žáků ve školách v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji,  

Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, b) základní školy při zdravotnickém zařízení, 

c) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, d) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, e) individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovníka případně zákonný zástupce), 

f) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků  9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, 

5. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky  podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků  s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění  pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků  na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků  s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole  s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou: 

a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 

b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník), c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník), d) na základní umělecké škole skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních nebo  vnějších prostorech nejvýše v počtu 3 žáků v jedné skupině, 

e) na základní umělecké škole konzultace nebo výuky konané ve vnějších prostorech  v počtu více než 3 žáků, avšak nejvýše 30 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu  připadá alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky podle bodu 12, 

6. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou: a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše  v počtu 3 účastníků v jedné skupině, 

b) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnějších prostorech v počtu více než  3 účastníků, avšak nejvýše 30 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá  alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky podle bodu 12, 

7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování  ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří 

mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit  vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety, 

8. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,že  součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů  v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, 

9. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol,  a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: a) mateřských škol

b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu a 

c) sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání, 

10. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků  a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení, 

11. konání 

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup  minimálně 1,5 metru, 

b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a 

c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze  za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 

12. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto  mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku, a) prokáže, že  

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  s negativním výsledkem, nebo 

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti  onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen  „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky  v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace  podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním  výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví  k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; 

účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské  zařízení účast na vzdělávání. 

II. 

S účinností ode dne 17. května 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  ze dne 4. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření  ze dne 6. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-9/MIN/KAN. 

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi nejpočetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém  hodnocení školy a školská zařízení, je nadále omezen provoz škol a školských zařízení. 

Nařizuje se omezit provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje osobní přítomnost  dětí, žáků a studentů na vzdělávání s uvedenými výjimkami. Dále se omezuje provoz  výchovných a ubytovacích zařízení tak, že se poskytuje ubytování žákům a studentům,  kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, nebo kteří se účastní vzdělávaní podle  tohoto mimořádného opatření. Omezuje se také sportovní činnost a zpěv tak, že nemohou být  součástí vzdělávání s výjimkami podle tohoto mimořádného opatření

Mimořádné opatření představuje další fázi v uvolňování provozu škol a školských zařízení,  resp. umožnění osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů na vzdělávání, nicméně s ohledem  na současná epidemiologická data nelze k tomuto rozvolnění přistoupit ke stanovenému datu  ve všech krajích. V Jihočeském a Zlínském kraji a kraji Vysočina lze stále pozorovat zvýšený  výskyt nových případů COVID-19, který se promítá jak do počtu hospitalizací, tak do hodnot  7denní incidence/100tisíc obyvatel, která je aktuálně téměř čtyřnásobně vyšší než v krajích  s nejnižší incidencí a téměř dvojnásobně vyšší než ve většině krajů České republiky, což  indikuje stále rizikový potenciál v těchto krajích s možným rizikem přechodu do růstové fáze  v případě vzniku významnějších ohnisek nákazy. Důležitým ukazatelem míry rizika je i počet  případů ve věkové kategorii 65+ a i v tomto ukazateli ve výše uvedených krajích pozorujeme  zvýšené počty jak v absolutních číslech, tak i v přepočtu na 100 tisíc obyvatel za 7 dní.  Obdobně je tomu i ve věkových kategoriích předškolních a školních dětí, kde opět zmíněné  kraje patří v hodnotách 7denní incidence k nejvíce zasaženým. Celková epidemiologická  situace se propisuje i do počtu hospitalizací, které jsou v těchto krajích při aktuálním srovnání  s ostatními kraji vyšší. 

Z výše uvedených důvodů v některých krajích zatím nelze povolit rozvolňování účasti  na vzdělávání ve shodné míře jako u ostatních krajů. S ohledem na rozdílný vývoj v minulých  týdnech a tím různou míru rozvolnění zavedenou předchozími mimořádnými opatřeními budou  některá omezení platit nadále pro kraje Jihočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský  Olomoucký, Ústecký, Vysočina a Zlínský.

Data potvrzují, že šíření onemocnění COVID-19 ve školách není zanedbatelné. 

Následující shrnutí uvádí hlavní výsledky hodnocení rizika šíření nákazy virem SARS-CoV-2  ve školách a školských zařízeních a jeho závislosti na věku. 

Podle dat z ČR (ÚZIS)1

Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických  stanic evidován dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím  k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy

Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno  5,1 pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být včasné podchycení nákazy  a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech. 

Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob. 

Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 212: od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence nemoci  COVID-19 ve všech věkových skupinách, včetně dětí a mládeže;  

u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ); u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;  

ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ  a u žáků středních škol; související data však neumožňují jednoznačně deklarovat, zda  k nákazám došlo ve školách, nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové skupiny  k následnému nárůstu epidemie během října 

Komprehenzivní analýza šíření onemocnění COVID-19 ve školách v USA3 ukazuje, že nákaza  se více šíří v domácnostech, kde děti prezenčně navštěvují školu, a to i v závislosti  na věku/navštěvované třídě (čím starší dítě, tím vyšší riziko). Zároveň tato studie předkládá  i porovnání podmínek a předpokladů k minimalizaci až úplnému vymizení tohoto rizika, a to  i pro ročníky odpovídající žákům českých středních škol. Významným faktorem omezení rizika  je prezenční výuka jen v částečném režimu a dále zavedení režimových opatření (čím více  opatření, tím nižší riziko). 

Studie dopadů plošných opatření z jarní vlny epidemického výskytu nákazy virem  SARS-CoV-2 v roce 2020 uvádějí různé dopady uzavření škol, jeden z největších dopadů  určuje Haug et al.4, podle kterých uzavření škol v USA mohlo snížit incidenci a mortalitu  až o 60 %. 

Podle agentního modelu základní školy, založeného na reálném grafu sociálních vazeb  a kontaktů žáků a učitelů na jedné větší ZŠ, vyvinutého BISOP ve spolupráci s MŠMT5:  Na prvním stupni ZŠ se nemoc COVID-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ. Ačkoli  na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), podílí se 1. stupeň ZŠ jen na zhruba  42 % infekcí ve škole. Potvrzuje se tím intuice, že menší děti mají méně intenzivních sociálních  kontaktů a zároveň téměř nemění kolektiv ani učitele v průběhu výuky. 

  

1 Viz prezentace ÚZIS dostupná zde:  

https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id. p29.  

2 Viz prezentace: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1- 

rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf

3Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling 

https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597 

4 Viz https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0. 

5 BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.

Dle agentního modelu vyvinutého spolu s BISOP6 by týdenní alternace celých tříd na ZŠ měly  snížit šíření COVID-19 ve škole až o 80 % proti běžnému stavu i bez dalších režimových  opatření, s nimiž by měl být efekt ještě větší.  

Významné snížení rizika při týdenní alternaci skupin jejich rotací potvrzují i další studie  založené na modelováním školního provozu. Dle modelu z USA7týdenní rotace prezenční  a distanční výuky celých tříd snižuje zásadně riziko, že se škola stane místem nákazy žáků  a učitelů a tím rizikem vzniku ohniska onemocnění. 

Týdenní rotace celých tříd se tak ukazují jako klíčové a efektivní opatření s rozhodujícím  efektem na šíření nemoci COVID-19, které zároveň nezasahuje drastickým způsobem  do provozu školy v porovnání s dalšími alternativami jako je půlení tříd, využívané například  na podzim 2020 v Izraeli. Výhodou opatření je zároveň nízká citlivost na úroveň individuálního  dodržování opatření

Vedle výuky jen v částečném režimu za využití rotace je nezbytné doplnění tohoto opatření  o další režimová opatření. Již zmíněná komprehenzivní americká studie zkoumající dopad  šíření nemoci COVID-19 ve školách v USA8 uvádí, že při zavedení 7 a více běžných  režimových opatření je riziko zvýšeného přenosu ze škol marginální. Mezi nejúčinnějšími  režimovými opatřeními je uváděno omezení extrakurikurálních aktivit, denní screening  symptomů, ochrana dýchacích cest učitelů i žáků, dostatečné větrání nebo přesunutí části  výuky ven. 

Podle agentního modelu školy vyvinutého spolu s BISOP dochází na ZŠ k nejvyššímu přenosu  infekce (47 %) mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová opatření  ve třídě a o přestávce. Relativně méně významné je šíření infekce mezi dětmi z různých tříd. 

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví maximálně rozšířilo povinnost ochrany  dýchacích cest prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových  masek a jiné mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol  a školských zařízení a dětí, žáků a studentů na přítomnosti viru SARS-CoV-2. 

S ohledem na komunitní charakter šíření onemocnění je v současné době nezbytné stále  udržovat plošná mimořádná opatření na celém území České republiky s tím, že  v nejpostiženější oblastech budou uplatňována přísnější opatření.  

S ohledem na stále vysoká čísla nakažených a hospitalizovaných osob, je nezbytné nadále  držet omezený provoz škol a školských zařízení, s odůvodněnými výjimkami, a uplatňovat  distanční formu výuky. Distanční vzdělávání alespoň částečně kompenzuje zákaz osobní  přítomnosti a umožňuje zachovat právo na vzdělání. Výkon ústavou zaručeného práva  na vzdělávání není v souvislosti s přijetím tohoto mimořádného opatření suspendován, neboť  se žákům a studentům i nadále poskytuje vzdělávání v nejlepší dostupné formě. 

I přes uvedené důvody omezení provozu škol a školských zařízení, existují důvody zřetele  hodné, pro které je stanovena výjimka z daného omezení. 

Aktuální vývoj epidemie umožňuje postupně uvolňovat některá opatření. V Karlovarském krajiKrálovéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském  kraji a hlavním městě Praze se již situace stabilizovala natolik, že je možné plně uvolnit  prezenční výuku na základních školách

Postupné uvolňování opatření bere v úvahu ty segmenty školství, které nejvíce trpí  znemožněním osobní docházky a distanční způsob výuky je méně efektivní.  

K bodu I./1 – omezení vysokých škol 

  

6 BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/. 

7(Figure 4) McGee R.S et al. Model-driven mitigation measures for reopening schools during the COVID-19 pandemic.  https://doi.org/10.1101/2021.01.22.21250282 

8 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597.

Výjimka podle písm. a) se umožňuje z toho důvodu, že praktickou a klinickou výuku a praxi  studentů není možné řádně nahradit distanční výukou a vzhledem k tomu, že byla osobní  přítomnost na této výuce již delší dobu omezena, je nezbytné ji obnovit ve všech ročnících. Za  klinickou a praktickou výuku a praxi studentů podle tohoto ustanovení se považuje také  laboratorní, experimentální a umělecká výuka studentů v posledních ročnících. 

Výjimka pod písm. b) pak umožňuje individuální konzultaci, kdy je přítomen pouze student  a příslušný akademický pracovník. V takových případech je při dodržení ostatních  protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických  opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. Současně se touto výjimkou umožní  doplnit si vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci  distančního vzdělávání student dostatečně neosvojil apod. Výjimka se také vztahuje  na čerpání individuálních poradenských služeb za přítomnosti jednoho studenta a jednoho  (odborného) pracovníka, cílem je zejména umožnit osobní psychologické poradenství, jelikož  zkušenosti škol a průzkumy mezi studenty ukazují, že se v současné době studenti potýkají  s řadou psychických problémů a nelze vše řešit pouze distančními formami poradenské péče. 

Výjimka podle písm. c) se vztahuje na konání zkoušek na vysoké škole bez omezení počtu,  avšak s podmínkou, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestup minimálně 1,5 metru. Na vysoké škole není možné některé zkoušky konat pouze distanční formou, z toho důvodu je  umožněno konat zkoušky formou prezenční, aby nebyl ohrožen průchod studiem. Zároveň je  stanoven minimální rozestup mezi osobami na jednotlivé zkoušce, čímž se omezuje riziko  přenosu koronaviru

K bodu I./2 – zákaz poskytování ubytování studentům vysokých škol 

Výjimka z bodu 2 je nezbytná z toho důvodu, aby osoby, které nemají v České republice jiné  bydliště, mohly setrvat v ubytovacím zařízení, zároveň je tato možnost ponechána z logiky věci  osobám, kterým je umožněna přítomnost na prezenční výuce. 

K bodu I./3 – omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří 

Výjimka podle bodu 3 písm. a) a b) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola  nad pohybem osob a setkáváním osob mezi sebou. Jedná se o zařízení pro předem danou  skupinu osob, které se pohybují v jednom (uceleném nebo dokonce uzavřeném) zařízení.  Nedochází ve vysoké míře ke kontaktům s jinými osobami než s těmi, které jsou umístěny  v zařízeních pro ústavní nebo ochrannou výchovu, resp. v zařízeních zřízenými Ministerstvem  spravedlnosti. Tyto osoby se tedy potkávají tak jako tak a není žádný důvod omezovat jejich  setkávání v rámci školy, resp. při vzdělávání. 

Výjimka podle bodu 3 písm. c) umožňuje, aby se žáci a studenti všech ročníků středních škol,  vyšších odborných škol a konzervatoří mohli osobně účastnit praktického vyučování nebo  praktické přípravy. Praktickou výuku lze velmi obtížně realizovat distančním způsobem, proto  je v rámci uvolňování opatření prioritně dána možnost osobní přítomnost na praktické výuce. 

Výjimka podle bodu 3 písm. d) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných  školách je velice problematická a nemohla by v takové míře, jako v jiných školách, zachovat  právo na vzdělání. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna  prezenční výuka. 

Výjimka podle bodu 3 písm. e) pak umožňuje, aby se jeden žák nebo student mohl setkat  se svým učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení  ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení  hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si  vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, ve kterých se žák v rámci  distančního vzdělávání hůře orientuje apod. 

Výjimka podle bodu 3 písm. f) umožňuje skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků.  Tato výjimka je stanovena pro poslední ročníky, aby jim byla umožněna příprava na maturitní  a závěrečné zkoušky a absolutoria. Dále jsou skupinové konzultace určeny pro žáky všech 

ročníků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Jedná se především o žáky, kteří zaostávají  z různých důvodů v distanční výuce. 

Výjimky pod písm. g), h) a i) jsou stanoveny pro vybrané zkoušky. Distanční konání těchto  zkoušek může být v mnoha případech problematické, ne-li neuskutečnitelné. Uvedené platí  zejména pro závěrečné a maturitní zkoušky nebo absolutoria. Pod písm. i) jsou umožněny  prezenční komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky, které v letošním školním 

roce konají žáci maturitních ročníků středních škol a konzervatoří podle opatření obecné  povahy vydaného na základě § 184a školského zákona

Výjimka podle písm. j) umožňuje žákům nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia  a žákům prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře ve vybraných  krajích rotačně uskutečňovat prezenční výjimku. Vzhledem k tomu, že ve stejném režimu  v daných krajích je možné, aby žáci 2. stupně konali prezenční vzdělávání, povoluje se dané  i těmto žákům, kterým by měl být povolen stejný režim z důvodu stejné úrovně vzdělávání  v těchto ročnících (základní vzdělávání). 

Výjimky pod písm. j) reflektují příznivý vývoji epidemiologické situace jež umožňuje prezenční  vzdělávání rotační formou pro studenty středních škol a konzervatoří v rozsahu nižších stupňů  šestiletého nebo osmiletého vzdělávání na gymnáziích nebo konzervatořích, a to v rozsahu  ročníků, kde je plněna povinná školní docházka. Ve vybraných krajích nadto pokračuje příznivý  vývoj natolik, že je možné zrušit podmínku rotační výuky. 

K bodu I./4 – omezení provozu základních škol 

U žáků základní školy a zejména pak u žáků prvního stupně ZŠ je naléhavý zájem na  prezenční výuce, neboť v tomto školním roce měli distanční způsob výuky po velmi dlouhou  dobu v řádu několika měsíců a distanční způsob výuky je na základních školách mnohem  méně efektivní, než u starších žáků a studentů.  

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace se proto zcela uvolňují opatření pro  1. stupeň základních škol a pro 2. stupeň základních škol se umožňuje rotační výuka a  v krajích s nejpříznivějším vývojem plná docházka bez povinnosti rotace tříd po týdnech.  Rotační výuka se zachovává pro 2. stupeň základních škol v krajích, kde byla z důvodů  rozdílného epidemiologického vývoje zavedena o týden později, aby došlo k vyrovnání situace  ve vztahu k otestování žáků. Rotace není nutná tam, kde ani doposud nebyla aplikována. 

K bodu I./5 - omezení základního uměleckého a jazykového vzdělávání 

Výjimka podle písm. a) umožňuje konat státní jazykové zkoušky za režimových opatření. Státní  jazykové zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, z toho  důvodu je jim udělena výjimka. 

Výjimka podle písm. b) umožňuje, aby se jeden žák nebo účastník mohl setkat se svým  učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení nezbytných  protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest a dostatečný rozestup)  a dodržení hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím  doplnit si vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci  distančního vzdělávání žák nebo účastník dostatečně neosvojil apod. 

Výjimka podle písm. c) umožňuje, aby se jeden žák nebo jeden účastník mohl setkat se svým  učitelem v rámci individuální prezenční výuky. Je tedy možné, aby byla uskutečněna  plnohodnotná prezenční výuka, ale pouze jeden na jednoho. V takových případech je  při dodržení ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest  a dostatečný rozestup) a dodržení hygienických opatření riziko přenosu koronaviru  minimalizováno. 

Výjimka podle písm. d) umožňuje prezenční výuku nebo konzultaci ve skupinách po  maximálně 3 žácích jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se epidemiologická  situace umožňuje v menších skupinkách žáků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez 

podmínky povinného testování

Výjimka podle písm. e) umožňuje na základních uměleckých školách konat výuku či konzultaci  ve vnějších prostorech ve větší skupině nad 3 žáky do maximální kapacity 20 osob ve skupině.  Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném počtu, za  dodržení dalších opatření, umožnit výuku či konzultaci v základní umělecké škole. Vzhledem  k tomu, že žáci v základní umělecké škole nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru  SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, je nezbytné, aby žák splnil podmínky stanovené tímto  mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná  se o legitimní požadavek, jehož účelem je snížení rizika přenosu koronaviru

K bodu I./6 - omezení provozu středisek volného času 

Výjimka podle písm. a) umožňuje prezenční výuku nebo konzultaci ve skupinách po  maximálně 3 účastnících jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se  epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně  výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování

Výjimka podle písm. b) umožňuje konat výuku či konzultaci ve vnějších prostorech ve větší  skupině nad 3 účastníky do maximální kapacity 20 osob ve skupině. Vzhledem k tomu, že  epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném počtu, za dodržení dalších  opatření, umožnit výuku či konzultaci ve středisku výchovné péče. Vzhledem k tomu, že  účastníci nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho  antigenu, je nezbytné, aby účastník splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením,  tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná se o legitimní požadavek,  jehož účelem je snížení rizika přenosu koronaviru

K bodu I./7 - omezení provozu výchovných a ubytovacích zařízení 

Výjimka podle bodu 7 je nezbytná z toho důvodu, aby osoby, které nemají v České republice  jiné bydliště, mohly setrvat v ubytovacím zařízení, zároveň je tato možnost ponechána z logiky  věci osobám, kterým je umožněna přítomnost na vzdělávání. 

K bodu I./8 - omezení zpěvu jako součásti vzdělávání 

Výjimka je stanovena z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je zpěv hlavní vzdělávací  aktivitou a jeho zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka  nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší  nebo dobrovolné předměty. 

K bodu I./9 - omezení sportovní činnosti jako součásti vzdělávání 

Výjimka podle písm. a) je stanovena z toho důvodu, že pohyb dětí v mateřských školách je  integrální součástí mnoha aktivit a vzdělávání by jeho absencí velmi trpělo.  

Výjimka podle písm. b) se stanoví z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je sportovní  činnost hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění  vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto  žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty. 

Výjimka podle písm. c) povoluje sportovní činnost jako součást vzdělávání v základních  školách, a to pouze na venkovních sportovištích. 

Sledované parametry ukazují na celkovou stabilizaci a aktuální pozitivní vývoj epidemiologické  situace a z tohoto důvodu lze umožnit sportovní činnost ve venkovních sportovištích, kde je  riziko přenosu menší, než-li ve vnitřních prostorech sportovišť. 

K bodu I./10 - zákaz vstupu třetích osob do škol 

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný  pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky, studenty  a pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění  smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například 

při dopomoci při samotestování atd. Ve všech případech je však nutno dbát na omezení  kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). 

K bodu I./11 – výjimky z omezení konání některých zkoušek 

Výjimka podle písm. a) umožňuje konat přijímací zkoušky na vysoké školy bez omezení počtu  účastníků na skupinu, avšak za splnění podmínky minimálního rozestupu. Přijímací zkoušky  na vysoké školy bývají obecně konány za většího počtu účastníků, vzhledem ke zlepšující se  epidemiologické situaci je nyní možné umožnit, aby se přijímací zkoušky konaly za účasti více  účastníků. 

Výjimka podle písm. b) umožňuje konání přijímacích zkoušek za předpokladu, že se jej bude  (v jeden okamžik v jedné místnosti) účastnit nejvýše 20 osob. Přijímací zkoušky v mnoha  případech není možné konat pouze na základě posouzení písemných podkladů, a je tedy  nutné konat prezenční testy nebo posouzení nadání uchazečů, které není možné konat  distančně. Z důvodu omezení rizika přenosu koronaviru se tak omezuje maximální počet osob,  které se mohou současně účastnit přijímacího řízení, a to samozřejmě při dodržení všech  hygienických opatření

Výjimka podle písm. c) umožňuje konání nostrifikačních zkoušek za účasti nejvýše 10 osob  v místnosti. Nostrifikační zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými  obtížemi, z toho důvodu je jim udělena výjimka. 

K bodu I./12 – podmínky pro účast na vzdělávání 

Vzhledem k tomu, že žáci základních uměleckých škol a účastníci středisek výchovné péče  nejsou povinni podrobit se testování dle obecného mimořádného opatření k testování dětí,  žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, je nezbytné stanovit pro účast na  vzdělávání podobná pravidla, jako v jiných školách a školských zařízeních za účelem ochrany  všech osob a minimalizace rizika přenosu nákazy

Zohledňuje se také skutečnost, že spousta žáků a účastníků se již testuje v rámci povinného  testování ve školách a školských zařízeních. Je tedy možné čestným prohlášením doložit, že  žák nebo účastník podléhá povinnosti testovat se a jeho poslední test ve škole či školském  zařízení není starší 72 hodin. Ke splnění podmínky též postačí negativní výsledek antigenního  testu, který si provedl žák nebo účastník (nebo mu jej provedla jiná laická osoba, například  rodič) na místě před zahájením vzdělávání. Zbylé podmínky jsou standardními požadavky  vyplývajícími z jiných opatření

K bodu II 

Vzhledem k tomu, že se nahrazují pravidla pro přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách a  školských zařízeních z důvodu přehlednosti novým mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví, je třeba stávající zrušit. 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r. 

ministr zdravotnictví

10 K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.