FS (Finanční správa)
Daně a účetnictví  |  13.05.2021 14:00:00

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 12. 2021

V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2021/660 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. prosince 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím dne 27. července 2020.

Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 

Cílem této informace je podat souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a daně z přidané  hodnoty (dále jen „DPH“) při dovozu zboží ze třetízemě, a to v souvislosti s pandemií způsobené SARS CoV-2. 

Za podmínek uvedených dále může mít osvobození při dovozu zboží charakter: 

Osvobození od cla a zároveň od DPH (kapitola II.) 

Osvobození pouze od cla (kapitola III.) 

I. Právní rámec 

Vybrané účely pro osvobození od cla jsou vymezeny v nařízení 1186/20091 následovně: 

Zboží určené státním, charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných  záměrů (čl. 61-65) 

Zboží určené ve prospěch obětí katastrof (čl. 74-80) 

Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů (čl. 82 písm. c)) 

Přístroje k léčbě, stanovení diagnóz nebo k lékařskému výzkumu (čl. 57 a 58) Zásilky zboží mezi soukromými osobami (čl. 25-27) 

Zásilky zboží nepatrné hodnoty (čl. 23 a 24). 

Oblast působnosti osvobození od DPH dle čl. 143 odst. 1 písm. b) a c) směrnice o DPH2je vymezena  ve směrnici 2009/1323v následujících článcích: 

Zboží určené státním, charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných  záměrů (čl. 43-47) 

Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof (čl. 51 - 57) 

Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů (čl. 59-61) 

Zásilky zboží nepatrné hodnoty (čl. 23 a 24). 

V rámci zákona o DPH4je daná problematika dále upravena v § 71 zákona o DPH.  

  

1 Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (dále  jen „nařízení 1186/2009“) dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&qid=1585579245623&from=CS. 

2Směrnice Rady 2006/112/ES, ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen  „směrnice o DPH“). 

3 Směrnice Rady 2009/132/ES 3 ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c)  směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty  při konečném dovozu, (dále jen „směrnice 2009/132“) dostupná na: https://eur-lex.europa.eu/legal content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0132&qid=1585579179393&from=CS

4 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Osvobození od cla a DPH 

Osvobodit od cla a zároveň od DPH lze pouze zboží dovážené ze třetí země: 

1. státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací, přičemž platí, že  

a) zboží bude rozděleno nebo dáno k dispozici zdarma obětem katastrofy v podobě  pandemie, resp. potřebným osobám v souvislosti s pandemií, způsobené SARS-CoV-2  (např. roušky poskytnuté zdarma občanům), nebo 

b) zboží je obdrženo jako dar v rámci mezinárodních vztahů; 

2. záchrannými jednotkami, pokud je zboží určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu  záchranných prací (např. lékařské zařízení); 

3. soukromou osobou, pokud je zboží neobchodní povahy do hodnoty 45 EUR a odesílatel je také  soukromá osoba; 

4. jakoukoliv osobou (soukromá nebo podnikající), pokud se jedná o zásilky zboží nepatrné  hodnoty, tj. dovoz zboží do 22 EUR

Upozorňujeme, že osvobození od DPH podle bodu 4. při dovozu zboží jakoukoliv osobou (soukromou  nebo podnikající), pokud se jedná o zásilky zboží nepatrné hodnoty, tj. dovoz s hodnotou zboží  nepřesahující 22 EUR, bude zrušen s nabytí účinnosti novely zákona o DPH. Předpokládaná účinnost  novely zákona o DPH je od 1. 7. 2021 avšak novela zákona o DPH je stále v současné době  v legislativní procesu. Její vývoj lze sledovat na pod evidenčním číslem sněmovního tisku č. 867  na https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=867

Osvobození od DPH ve výše uvedených případech je přiznáno pouze tehdy, pokud je dováženému  zboží přiznáno osvobození od cla podle nařízení 1186/2009. 

Na žádost Ministerstva financí byla i Česká republika zařazena mezi členské státy Evropské unie,  které jsou pro tyto účely považovány za státy postižené katastrofou způsobenou pandemií SARS CoV-2. Dne 3. 4. 2020 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU příslušné Rozhodnutí Komise  2020/4915 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění  COVID-19 během roku 2020

Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží podle bodu 1. písm. a) (s výjimkou dovozu zboží určeného pro uskutečnění obecných záměrů – definice viz níže) a bodu 2. se uplatní v souladu s Rozhodnutím  Komise za období od 30. ledna 2020 do 31. prosince 2021 pouze v souvislosti s pandemií způsobenou  SARS-CoV-2. Osvobození od cla a DPH v těchto případech lze uznat i zpětně více viz kapitola IV. Rozhodnutí Komise bylo omezeno na dovozy uskutečněné nejprve do 31. července 2020, následně  bylo prodlouženo do 31. října 2020, do 30. dubna 2021 a až do 31. prosince 2021 podle následujících  rozhodnutích Komise. 

Evropská komise dne 23. července 2020 na základě žádosti členských států a vývoje pandemie COVID 19 prodloužila období pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží podle bodu 1. písm. a) (s výjimkou  dovozu zboží určeného pro uskutečnění obecných záměrů) a bodu 2. až do 31. října 2020. Prodloužení    

5 Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji  proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (dále  jen „rozhodnutí Komise“) dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj.

osvobození od cla a DPH pro vybrané dovozy zboží se uplatní v souladu s Rozhodnutím Komise  2020/11016ze dne 23. 7. 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je  nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla  a od DPH při dovozu. 

Evropská komise dne 28. října 2020 na základě žádosti členských států a vývoje pandemie COVID-19  prodloužila období pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží podle bodu 1. písm. a) (s výjimkou  dovozu zboží určeného pro uskutečnění obecných záměrů) a bodu 2. až do 30. dubna 2021.  Prodloužení osvobození od cla a DPH pro vybrané dovozy zboží se uplatní v souladu s Rozhodnutím  Komise 2020/15737ze dne 28. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození  zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od  dovozního cla a od DPH při dovozu. 

Evropská komise dne 19. dubna 2021 na základě žádosti členských států a vývoje pandemie COVID-19  prodloužila období pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží podle bodu 1. písm. a) (s výjimkou  dovozu zboží určeného pro uskutečnění obecných záměrů) a bodu 2. až do 31. prosince 2021.  Prodloužení osvobození od cla a DPH pro vybrané dovozy zboží se uplatní v souladu s Rozhodnutím  Komise 2021/6608ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození  zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od  dovozního cla a od DPH při dovozu. 

Osvobození od cla a DPH u bodu 1. písm. b) a bodů 3. a 4. platí při splnění daných podmínek časově  neomezeně a též bez ohledu na to, zda zboží bylo dovezené v souvislosti s pandemií způsobenou SARS CoV-2.  

Ad 1. Dovoz státním nebo jiným charitativním subjektem 

Státních nebo jiných charitativních nebo dobročinných subjektů se týkají dva základní způsoby osvobození při dovozu zboží. Prvním a v tomto smyslu i nejvhodnějším je tzv. "dovoz zboží ve prospěch  obětí katastrof“, druhým pak dovoz zboží pro uskutečnění obecných záměrů tzv. „dovoz základních  životních potřeb".  

Daná problematika je upravena v čl. 61-65 a čl. 74-80 nařízení 1186/2009 a čl. 43-47 a čl. 51-57  směrnice 2009/132. 

Výklad pojmů pro účely této informace 

Za státní subjekty jsou, kromě ústředních orgánů státní správy a dalších organizačních složek  státu (např. ministerstva, Správa státních hmotných rezerv atd.), považovány jak všechny vyšší  územní samosprávné celky (tedy kraje), tak také všechny obce bez ohledu na rozsah výkonu  

  

6 Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1101 ze dne 23. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491  o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020,  od dovozního cla a od DPH při dovozu dostupné na: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1101/oj. 7 Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1573 ze dne 28. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o  osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020,  od dovozního cla a od DPH při dovozu dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/1573/oj8 Rozhodnutí Komise (EU) 2021/660 ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o  osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020,  od dovozního cla a od DPH při dovozu dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/660/oj

státní správy a dále všechny příspěvkové nebo rozpočtové organizace zřízené výše uvedenými  subjekty. 

Za charitativní a dobročinné subjekty jsou považovány jak organizace, zpravidla neziskové,  které činnost, spočívající primárně v péči o potřebné osoby, vykonávají dlouhodobě, tak  takové, které by případně byly pro takovou činnost zřízeny nyní, tj. dle aktuálních potřeb. 

Záchrannými jednotkami se rozumí zejména poskytovatelé zdravotnických služeb podle  zákona o zdravotních službách9. A to bez ohledu na jejich právní formu nebo vlastnickou  strukturu, resp. bez ohledu na osobu jejich zřizovatele či vlastníka. Za záchranné jednotky jsou  také považovány základní složky integrovaného záchranného systému podle zákona  o integrovaném záchranném systému10; které se aktivně podílí na boji se SARS-CoV-2. 

Základními životními potřebami se rozumí zboží potřebné k uspokojení bezprostředních  potřeb osob, jako jsou potraviny, léky, ošacení a přikrývky. 

Zbožím ve prospěch obětí katastrofy se rozumí veškeré zboží, které slouží občanům  postiženým nebo ohroženým katastrofou SARS-CoV-2 pobývajících v České republice a také  osobám zapojených do boje proti katastrofě.  

Ad 1. písm. a) Zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných  záměrů a zboží určené ve prospěch obětí katastrof 

Podmínky pro osvobození od cla 

Zboží ve prospěch obětí katastrofy a základní životní potřeby jsou osvobozeny od cla tehdy,  pokud mají být rozděleny zdarma obětem katastrofy, resp. potřebným osobám (články 61  odstavec 1 písmeno a) a 74 odstavec 1 písmeno a) nařízení 1186/2009). S ohledem na aktuální  situaci se např. ochranné a zdravotnické prostředky určené k bezplatnému rozdání považují  právě za takové zboží.  

Zboží, které je dáno zdarma k dispozici obětem katastrof, je osvobozeno od cla, pokud zboží  zůstává nadále ve vlastnictví dotyčných subjektů či organizací. Od cla je zboží v obou případech  osvobozeno bez ohledu na to, zda bylo ve třetí zemi pořízeno za úplatu nebo bylo získáno  bezúplatně, a též bez ohledu na to, jaký konkrétní status má subjekt ve třetí zemi, od něhož  bylo zboží získáno (státní, neziskový, obchodní společnost, sdružení osob, fyzická osoba apod.). 

Podmínky pro osvobození od DPH 

Pokud jde o osvobození od DPH, lze jej na (totéž) dovážené zboží přiznat na základě ustanovení  § 71 odst. 2 písm. f) bod 1 a bod 3 zákona o DPH

Zboží ve prospěch obětí katastrofy (bod 3 zmíněného ustanovení zákona o DPH) je  osvobozeno od DPH za naprosto stejných podmínek, za jakých je osvobozeno od cla,  tj. bez ohledu na to, zda bylo ve třetí zemi pořízeno za úplatu nebo bylo získáno bezúplatně. 

Pro osvobození základních životních potřeb (bod 1 zmíněného ustanovení zákona o DPHod DPH je však stanovena ještě jedna další podmínka, která se osvobození od cla netýká. Zboží  musí být ze třetí země nabyto resp. získáno bezúplatně. Kritéria pro osvobození od DPH jsou  právě o tuto jednu podmínku přísnější (restriktivnější). Pokud bylo za zboží placeno, nelze  

  

9 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 10 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.

osvobození od DPH při dovozu zboží přiznat, a to bez ohledu na status subjektu, který zboží  dováží – týká se tedy např. jakéhokoli tuzemského státního orgánu. 

Ad 1. písm. b) Dary pro státní orgány nebo subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost 

Státní orgány nebo subjekty, vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jak jsou definovány výše,  mohou využít ještě jeden – celkem tedy třetí – způsob osvobození od cla a od DPH. Tím jsou tzv. „dary  obdržené v rámci mezinárodních vztahů".  

Principem zde je, že orgán veřejné moci třetí země nebo subjekt, vykonávající veřejně prospěšnou  činnost, který se nachází ve třetí zemi, vyjadřují tuzemskému orgánu veřejné moci nebo tuzemskému  subjektu, vykonávajícímu veřejně prospěšnou činnost, prostřednictvím zaslaného daru projev  přátelství nebo dobré vůle. 

Typickým příkladem mohou být mezinárodní partnerství, kdy region či obec ze třetí země aktuálně  poskytne ochranné či zdravotnické prostředky jako dar (bezúplatně) svému partnerskému regionu či  obci v České republice; tentýž princip se týká například mezinárodně působících sítí neziskových  organizací.  

Konkrétní podmínky pro osvobození jsou stanoveny v čl. 82 – 84 nařízení 1186/2009, resp. v ustanovení  § 71 odst. 2 písm. g) bod 2 zákona o DPH, přičemž zásadní je, že jde o příležitostný dar, a že nejde  o obchodní záměr ani ze strany dárce, ani ze strany obdarovaného. Obě tyto podmínky musejí být  splněny.  

Ad. 2. Dovoz záchrannými jednotkami, pokud je zboží určeno k uspokojování jejich potřeb  po dobu záchranných prací  

Dle čl. 1 odst. 2 rozhodnutí Komise je osvobozeno od cla a DPH zboží dovážené záchrannými  jednotkami nebo jejich jménem za účelem propuštění do volného oběhu, které je určeno  k uspokojování jejich potřeb po dobu, kdy poskytují pomoc osobám dotčeným nebo ohroženým  rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto  onemocnění. 

Záchranné jednotky mohou využít osvobození od cla a DPH na dovoz zboží, které je určeno  k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací. Osvobození od cla a DPH je možné uplatnit  bez ohledu na to, zda bylo zboží získáno bezúplatně či za úplatu. Osvobození se bude vztahovat  primárně na lékařská zařízení či na lékařské vybavení pro zdravotní personál, včetně hygieniků, který se  aktivně podílí na boji se SARS-CoV-2. Jedná se o např. ochranné pomůcky, přístroje či zkumavky, využívané právě tímto zdravotním personálem. Osvobození se bude rovněž vztahovat na vybavení  pro personál základních složek integrovaného záchranného systému, který se aktivně podílí na boji se  SARS-CoV-2. Jedná se např. o ochranné pomůcky používané hasiči, policisty a zdravotními záchranáři.  

Dovoz zboží záchrannými jednotkami je považován za dovoz zboží určeného ve prospěch obětí  katastrof. Tento dovoz zboží je osvobozen od cla a zároveň od DPH dle čl. 74 až 80 nařízení 1186/2009  resp. čl. 51 až 57 směrnice Rady 2009/132. 

Ad. 3. a 4. Dovoz zásilek mezi dvěma soukromými osobami a zásilek nepatrné hodnoty  

Pro úplnost a závěrem zmiňujeme, že ochranné prostředky mohou být dále osvobozeny od cla a  od DPH při dovozu zboží i jako tzv. „individuální dovozy", jinými slovy jako jednotlivé zásilky. 

Jde o následující případy: 

tzv. „zásilky zboží neobchodní povahy mezi dvěma soukromými osobami" do hodnoty 45 EUR (článek 25 nařízení 1186/2009, resp. § 71 odst. 2 písm. a) zákona o DPH) a  

tzv. „zásilky zboží nepatrné hodnoty" do hodnoty 22 EUR mezi jakýmikoli osobami/subjekty (dle článku 23 nařízení 1186/2009, resp. § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH). 

III. Osvobození od cla  

Dále lze uplatnit pouze osvobození od cla na zboží dovážené ze třetí země: 

1. zdravotnickým zařízením, oddělením nemocnic a zdravotním výzkumným ústavem, pokud  jsou splněny následující podmínky: 

Zdravotnická zařízení, oddělení nemocnic (včetně soukromých) a zdravotní výzkumné ústavy mohou  pro dovoz kvalitativně složitějších a vyspělejších nástrojů a přístrojů (např. plicních ventilátorů,  monitorovacích stanic životních funkcí, tomografických skenerů atd.) využít tento další způsob  osvobození od cla. Osvobození od cla mohou použít na dovoz nástrojů a přístrojů určených  k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě. 

Konkrétní podmínky pro osvobození jsou stanoveny v čl. 57 a 58 nařízení 1186/2009, přičemž zásadní  je, že nejde o obchodní záměr ze strany dárce, ani neexistuje spojení mezi dárcem nástrojů nebo  přístrojů a jejich výrobcem.  

Principem je, že charitativní či dobročinný subjekt nebo soukromá osoba, bez ohledu na to, kde jsou  usazeny (tedy včetně tuzemských charitativních subjektů a fyzických osob/občanů ČR) a též bez ohledu  na to, zda byly ve třetí zemi případně pořízeny za úplatu, poskytnou takové přístroje jako dar  (bezúplatně) příslušnému zařízení, nemocnici nebo ústavu. Totéž se vztahuje i na situace,  kdy příslušné zařízení, nemocnice nebo ústav samy pořizují takové přístroje ve třetí zemi, a to právě  a výhradně z prostředků, poskytnutých charitativním či dobročinným subjektem nebo z dobrovolných  příspěvků soukromých osob.  

Typickým příkladem jsou celostátní sbírky, organizované za účelem vybavení dotčených zařízení,  speciálně jednotek (oddělení) intenzivní péče, příslušnou technikou.  

Bohužel však není možné za žádných podmínek využít tento způsob také pro osvobození od DPH,  resp. není možné osvobodit dovoz (týchž) přístrojů současně od DPH, neboť takový titul v rámci  legislativní úpravy DPH vůbec neexistuje.  

Zboží však stále může být osvobozeno od cla a zároveň od DPH, pokud jsou splněny podmínky  pro výše uvedené tituly osvobození zejména dle kapitoly II. bodu 1. nebo 2.  

IV. Vykázání osvobození od cla a DPH 

Požadavek na osvobození od cla a/nebo DPH za předpokladu, že jsou splněny příslušné výše uvedené  podmínky, se uvádí prostřednictvím zvláštního kódu přímo do příslušné kolonky (datového prvku) celního prohlášení (kolonka 37, pravá část; datový prvek „Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu“).  

Seznam možných kódů v případech, kdy je celní prohlášení podáno jménem a/nebo na účet plátce  daně (dovozce – tj. osoba splňující, resp. odpovídající za splnění příslušných, výše uvedených podmínek; v celním řízení případně zastoupená jakoukoli jinou osobou), je následující:

C20 - zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných  záměrů, 

C26 - zboží určené ve prospěch obětí katastrof, 

C28 - dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů, 

C17 - přístroje k léčbě, stanovení diagnóz nebo k lékařskému výzkumu 

C08 - zásilky zboží mezi soukromými osobami, 

C07 - zásilky zboží nepatrné hodnoty. 

Pokud je dovozcem plátce DPH a je přiznáno osvobození od DPH v návaznosti na osvobození od cla,  nemá plátce DPH povinnost přiznat daň při dovozu zboží na ř. 7 nebo 8 daňového přiznání. Zároveň  také nemá nárok na odpočet DPH, protože daň nebyla přiznána. Daná transakce (dovoz zboží  osvobozený od cla a DPH) nebude vůbec v DPH přiznání vykázána.  

Seznam možných kódů v případech, kdy je celní prohlášení podáno jménem a/nebo na účet osoby,  která není plátcem daně (dovozce – tj. osoba splňující, resp. odpovídající za splnění příslušných, výše  uvedených podmínek; v celním řízení případně zastoupená jakoukoli jinou osobou), je následující: 

20C - zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům pro uskutečnění obecných  záměrů 

26C - zboží určené ve prospěch obětí katastrof 

28C - dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů 

08C - zásilky zboží mezi soukromými osobami 

07C - zásilky zboží nepatrné hodnoty 

V těchto případech je správcem daně celní úřad dle § 4 odst. 1 písm. e) a § 93 zákona o DPH a přímo v rámci celního řízení je vydáním rozhodnutí o propuštění zbožízároveň přiznáno jak osvobození od cla,  tak i od DPH.  

Ve všech ostatních případech, u kterých není možné přiznat osvobození od cla a DPH, podléhá dovoz  předmětného (konkrétního) zboží jemu příslušné celní sazbě (konkrétně viz celní sazebník) a stejně  tak příslušné sazbě DPH (konkrétně viz přílohy č. 3 a 3a zákona o DPH).  

V případech, kdy bylo zboží propuštěno v období od 30. ledna 2020 do 31. července 2020 rozhodnutím  celního úřadu a bylo vyměřeno clo a/nebo DPH, i když zboží mělo nárok na osvobození na základě  rozhodnutí Komise, pak je vhodné zažádat celní úřad o opravu rozhodnutí v celním řízení pro účely  přiznání osvobození od cla a DPH. Dotčené celní úřady udělají maximum pro to, aby samy zjistily  (identifikovaly) takové případy a vyměřené poplatky vrátily, případně prominuly z vlastního podnětu  (tzv. z moci úřední).  

Plátce DPH opraví vykázaný zdanitelný dovoz zboží na ř. 7 nebo 8 v příslušném daňovém přiznání  prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Opravu lze provést až na základě přiznané opravy  příslušného rozhodnutí v celním řízení, ve kterém je přiznáno osvobození od cla.  

Shodným způsobem lze také dodatečně provést opravu vyměřeného cla a DPH při dovozu i u situací  dle bodu 1. b), 3. a 4. části II, pokud byly v okamžiku dovozu splněny podmínky pro osvobození. 

V. Porušení podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží  

V této souvislosti připomínáme, že v rámci nařízení 1186/2009 a směrnice 2009/132 mohou  v jednotlivých článcích pro osvobození cla být stanoveny i další podmínky, při jejichž porušení dochází 

k zániku nároku na osvobození od cla při dovozu zboží. V okamžiku porušení podmínek tak nelze zboží  přiznat osvobození od cla a současně tak nelze zboží osvobodit od daně dle § 71 odst. 2 zákona o DPH.

 

Přílohy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.