mzcr.cz (MZ ČR)
Obchod a služby  |  07.05.2021 16:03:15, aktualizováno 10.05.2021 06:42:57

Omezení obchodu a služeb s účinností od 10.5. 2021 do odvolání - Mimořádné opatření MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN MZDRX01FX1Y8

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 7. května 2021 Č. j.: MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN MZDRX01FX1Y8 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních  při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje  postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2  písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením  onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné  opatření

I. 

S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  se: 

1. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti  v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou: a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,  

stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských  zařízeních), 

b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů  účastnících se prezenčního vzdělávání, 

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze  ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.; tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb  (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)  s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán  v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., 

2. zakazují koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně  cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet  jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím,  že  

a) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu  vlastní produkce a pouze po dobu této produkce, 

b) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo  zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů  čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,

Str. 1 z 23 

c) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru  a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují  prostorové podmínky, 

3. zakazují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou a) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání  a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu  zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších  předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání  způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností  souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších  předpisů, 

b) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků  obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů  jednotek požární ochrany

c) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné  způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění  pozdějších předpisů, zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších  předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,  a dopravně psychologických vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

d) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších  předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d)  vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti  při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

e) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž  složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů  s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  ve znění pozdějších předpisů, akreditovaných kvalifikačních kurzů podle zákona  č. 96/2004 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České  republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní  kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání  výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků  dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce  a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých  školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění  pozdějších předpisů; 

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního  předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti, 

4. omezuje 

a) provoz heren a kasin tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních 

Str. 2 z 23 

prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se  v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou: 

i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde  to mimořádná opatření umožňují, 

ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané  v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které  nejsou zakázány, 

c) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén  pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná o poskytování  zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb

d) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že se v nich zakazuje  přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito  nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné  omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je  vstup regulován, 

e) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických  nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují skupinové prohlídky  s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba  na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni  udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

f) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se na nich zakazují  skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků,  než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou  povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených  na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako  jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy  na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně  péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou 

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby

ii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech  za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,  

iii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti  více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení  podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních  prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování  služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného  epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby  poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)  a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po  dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením poskytování služeb

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo 

2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72  hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je  určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití  laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,  že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo

Str. 3 z 23 

4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje  a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), resp. v případě podle  bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast, 

5. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou  poskytování ubytovacích služeb

a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž: 

i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat  před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo  objednatele, 

ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej  po celou dobu pobytu ubytované osoby, 

b) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění  ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy, c) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

d) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto  mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, e) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní  služby, a jejich nezbytnému doprovodu, 

f) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek, 

6. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách tak, že se  zakazuje v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje  na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování: a) čerpacích stanic s palivy a mazivy, 

b) lékáren, 

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních  stanicích a autobusových nádražích, 

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních, 

e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/1, 

f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej  ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že jejich  provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba  na 15 m2

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených  k bezprostřední konzumaci, 

e) zakazují se stoly a místa k sezení, 

8. stanovují podmínky pro provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není  zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/1, tak, že jejich provozovatelé  musí dodržovat následující pravidla: 

a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou  zákazníků sedících u jednoho stolu,

Str. 4 z 23 

b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se  o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše  4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry, 

c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je  ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je  povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky, d) zákaz produkce živé hudby a tance, 

e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, 

9. omezuje provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny  stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které  v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde  zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li  o členy domácnosti, 

10. omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů  a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

11. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že 

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak,  aby nebyla místy shromažďování osob, 

b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, 

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod., e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven,  infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), 

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,  záchody apod., 

g) je zakázán provoz dětských koutků, 

h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, 

12. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 písm. g) a vozidel  taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak, že  provozovatel dodržuje následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou  2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

Str. 5 z 23 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména  za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy  mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem  průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,  nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven  a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání  nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby  pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového  dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,  schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

13. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/12 další podmínky pro provoz holičství,  kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných  regeneračních nebo rekondičních služeb tak, že: 

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi, b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry, 

c) se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže, d) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, při vstupu do provozovny: i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo 

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,  že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro  sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,  s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví  k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky  podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv),  vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí  provozovnu, 

e) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického  šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno,  příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase  poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby  tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí  služby,

Str. 6 z 23 

14. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání  a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení  protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé  jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem, 

15. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat  lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen v případě, že: 

a) je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo b) je poskytována pacientovi, který je občanem České republiky, občanem Evropské unie  nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení  k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky  vydaných Českou republikou, a: 

i) který absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

ii) který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více  než 90 dní, nebo 

iii) kterému byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném  očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky  v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku  (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací  látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 

a tito pacienti jsou ubytováni na pokojích po jednom s výjimkou členů domácnosti, 

16. zakazují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,  slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,  při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas  2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou: 

a) účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit  nejvýše 30 osob, 

b) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů  a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona

c) shromáždění konaných podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů, 

d) hromadných akcí, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné  hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným  opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných  konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní  akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže, 

e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními  svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že  na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30  osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt  organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy  pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví,  a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka  (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání  sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

Str. 7 z 23 

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo 

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví  k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,  který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku,  kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě, 

f) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených  v bodě 4 písm. g), 

17. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona  č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který  

brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,  které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest

b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,  s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního  prostoru si dezinfikují ruce, 

18. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání  orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob: 

a) účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů  domácnosti, 

b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené  v bodu I/19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který  podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor, 

19. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo  pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru  SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování  proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)  uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě  jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

Str. 8 z 23 

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19

II. 

S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne  5. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-9/MIN/KAN. 

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Aktuální epidemiologická situace je i nadále nepřiznivá a riziko dalšího šíření nemoci COVID 19 v populaci je i přes kontinuální pokles případů stále vysoké. 

Včerejší hodnota 2 216 případů (3.5.2021) je o více než 300 případů nižší než hodnota  zaznamenaná v minulém týdnu (2 579; 25.4.2021), což tak i nadále potvrzuje pokračující  celkový pokles počtu nových případů onemocnění covid-19.  

Pokles je kontinuální, počty případů jsou v mezitýdenním srovnání o 15 až 20 % nižší (-16 %),  v následných týdnech však lze očekávat, že jak denní počty případů postupně a kontinuálně  klesají v absolutních počtech, tak budou klesat i mezi týdenní rozdíly, tj. tempo poklesu  nebude již tak výrazné, což už se ukazuje v některých krajích, kde pokles postupně zpomaluje,  jedná se však o kraje, které klesali razantně a rychle v týdnech minulých.  

Celkové poklesy se nadále týkají všech regionů, aktuálně nejvýraznější mezitýdenní je  pozorován v kraji Pardubickém, Olomouckém a Libereckém. Aktuální nárůst je pozorován  v mezitýdenním hodnocení pouze v Karlovarském kraji (+17 %), v tomto kraji je však primárně  zapříčiněn zvýšeným záchytem v lokalizovaném ohnisku ve věznici Vykmanov, kde bylo  zjištěno přes 40 případů v minulém týdnu, což vzhledem k velmi nízkým aktuálně sledovaným  počtům, znamená vyšší ovlivnění v sedmidenním hodnocení, avšak to, že se jedná o hodnotu  výkyvovou nikoliv trendovou ukazující na růstový potenciál je patrné z hodnot posledních  7 dnů, kdy bylo zjištěno celkem bez této hodnoty (28.4.2021, 74 případů) v průměru okolo  10 nových případů onemocnění covid-19.  

Z celkového pohledu na současný vývoj nejsou patrné výkyvy ani indikace ukazující na  rizikový vliv rozvolnění po 12.4. 2021, jelikož stále pozorujeme klesající trend, a to ve všech  parametrech, signifikantní jsou poklesy v kategorii 65+, aktuálně je hlášeno v průměru méně  než 300 případů denně, což se pozitivně následně propisuje i do stavu celkových hospitalizací  a hospitalizací na JIP, jelikož obě tyto hodnoty jsou výrazně nižší ve srovnání s počátkem  dubna tohoto roku, a stále a kontinuálně klesají, výrazně již i počty hospitalizací na JIP.  

Avšak, i přestože epidemie nám na populační úrovni stále zpomaluje, jak je výše uvedeno a  počty případů a další sledované ukazatele nám poměrně výrazně klesají, tak to nic nemění  na tom, že i přes tento dlouhodobější pozitivní trend, zaznamenáváme i nadále vyšší denní  počty v jednotkách tisíců případů v pracovních dnech a je tak vysoce důležité, aby epidemie  byla brzděna co nejvíce a pokračoval současný trend poklesu i v následném období a nedošlo  ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit.  

A právě z důvodu stále vyšších denních počtu i když výrazněji nižších než v období letošního  vrcholu, tj. v na začátku března kdy byl denní průměr více než 12 000 případů a aktuální je 

Str. 9 z 23 

tak o více než 80 % nižší, je současný stav hodnocen stále jako rizikový a „křehký“ a je tak  nutno postupovat ve fázi rozvolnění a uvolnění činností velmi obezřetně a vyhodnocovat  dopady v pravidelných intervalech, tak aby byla případná vznikající ohniska podchycena  v co nejkratším čase a bylo možno nastavit taková protiepidemická opatření, které by zabránily  nekontrolovatelnému šíření onemocnění v komunitě a v populaci a nedošlo tak ke zhoršení  epidemiologické situace.  

Míru rizika indikuje mimo jiné i hodnota sedmidenního průměru, která již výrazně přiblížila  hodnotě 2 000 případů, aktuálně je na hodnotě 2 004 případů i v tomto případě se jedná  o nejnižší hodnotu od konce září 2020.  

Regionálně nejvyšší počty za včerejší den byly hlášeny v sestupném pořadí v kraji  Moravskoslezském (320), Středočeském (285), v Praze (256), v kraji Ústeckém (231),  Jihomoravském (211), Olomouckém (178), Jihočeském (157), Zlínském (157), Pardubickém  (136), Libereckém (111), na Vysočině (79), v kraji Plzeňském (55), Královehradeckém (26)  a nejméně v kraji Karlovarském (8).  

Při pohledu na aktuální vývoj v jednotlivých krajích ČR, pozorujeme i nadále výraznější rozdíly  jak mezi jednotlivými kraji, tak i okresy. Hodnoty sedmidenní incidence nám aktuálně v  průměru ukazují na nižší hodnoty v regionech Čech ve srovnání s regiony Moravy, což  odkazuje na sledované šíření „vlny“ od Západu na Východ, kdy byl v českých regionech  sledován výraznější pokles na rozdíl od krajů moravských kde tempo poklesu bylo poněkud  pomalejší, zejména pak v kraji Zlínském a Jihočeském, v obou krajích jsou aktuální hodnoty  sedmidenní incidence více než 4násobné ve srovnání s kraji s nejnižší incidencí a téměř  2násobné než ve většině krajů, a stále se pohybují okolo hodnoty 200 případů na 100 tisíc  obyvatel za 7 dní. V těchto dvou krajích se také nachází 6 z 9 okresů, které jsou aktuálně nad  hodnotou 200 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní.  

Při pohledu na konkrétní čísla se v krajích na území Čech hodnota sedmidenní incidence  aktuálně pohybuje v širokém pásmu od 45 do 200 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní, kdy  spodní hranice připadá na kraj Karlovarský (47) a kraj Královehradecký (50), pod hranicí 100  případů označovanou obecně jako „bezpečnou“ je ještě kraj Plzeňský (77), a této hranici  sedmidenní incidence se blíží postupně také nejvíce počty v kraji Pardubickém (103),  Libereckém (103), a také v Praze a v kraji a Středočeském, kde pozorujeme aktuálně shodnou  hodnotu sedmidenní incidence, a to 108 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní. Dlouhodobě  vyšší hodnoty sedmidenní incidence ve srovnání s ostatními kraji pozorujeme stále v kraji  na Vysočině (173), v kraji Ústeckém (174) a v kraji Jihočeském (198), který pak patří společně  se Zlínským krajem, mezi kraje, které v tomto ukazateli mají počty nejvyšší v ČR. V těchto  krajích zároveň pozorujeme i pomalejší tempo poklesu než republikový průměr.  

V moravských krajích se pohybujeme v užším rozmezí, a to od 130 případů na 100 tisíc  za 7 dní, tato hodnota patří Jihomoravskému kraji, který se tak dostal na úroveň republikového  průměru, po hodnotu 200 případů v tomto parametru, která je aktuálně sledována v kraji  Zlínském, jenž je tak v tomto ukazateli krajem s aktuálně nejvyšší hodnotou sedmidenní  incidence, i když s postupně klesající tendencí, avšak velmi pozvolnou a stále pozorujeme  vyšší riziko možného růstového potenciálu než v ostatních krajích. Ve zbývajících dvou výše  neuvedených krajích, Moravskoslezském a Olomouckém se pohybuje hodnota sedmidenní  incidence mezi 150–160 případy na 100 tisíc obyvatel, tedy stále nad republikovým průměrem.  Z celkového pohledu na aktuální vývoj pozorujeme stabilní pokles ve většině krajů Čech  i Moravy. Zvýšené počty nově potvrzených případů přetrvávají v kraji Jihočeském a Zlínském,  kde sedmidenní incidence se drží stále okolo hodnoty 200 případů na 100 tisíc obyvatel.  

Na republikové úrovni tak pozorujeme i nadále pokračující pokles celkových hodnot a  zpomalování epidemie, i když postupně tempo poklesu klesá, což je však vzhledem k poklesu  absolutních počtů očekávaný stav, jak je zmíněno výše v textu.  

Důležitým sledovaným ukazatelem současného stavu je hodnota sedmidenní incidence,  jelikož v období růstu, tj. v únoru a březnu byla hodnota počtu případů za 7 dní na 100 tisíc 

Str. 10 z 23 

obyvatel nad hranicí 1 000 tisíc případů pozorována v desítkách okresů. Aktuálně  nepozorujeme incidencí vyšší než 250 případů na 100 tisíc obyvatel v žádném z okresů. Nad  hranicí 200 případů na 100 tisíc obyvatel, tedy dvojnásobku tzv. „bezpečné hladiny“ je 9  okresů, primárně z kraje Jihočeského a Zlínského, tedy dvou nejvíce zasažených krajů,  a to okresy České Budějovice, Prachatice, Písek a Český Krumlov v kraji Jihočeském a okresy  Zlín a Vsetín v kraji Zlínském. Zbývajícími třemi okresy nad touto hodnotou jsou okresy Ústí  nad Labem a Most v kraji Ústeckém kraji a okres Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Pozitivní  faktorem je narůstající počet okresů pod hodnotou 100 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní,  kterých je aktuální 27, jedná se primárně o kraje Plzeňského, Karlovarského  a Královehradeckého kraje a nově také okresy Středočeského, Libereckého a Pardubického,  5 okresů je pak pod hodnotou 50 případů na 100 tisíc obyvatel.  

V rámci hodnocení jednotlivých krajů, je situace v Karlovarském kraji, dle aktuálních počtů  i přes vyšší aktuální mezitýdenní rozdíl, který ukazuje na mírný nárůst počtu případů, aktuálně  +17 %, avšak tento ukazatel je velmi výrazně ovlivněn záchytem v lokalizovaném ohnisku ve  věznici Vykmanov, kde bylo v průběhu tohoto týdne zjištěno přes 40 případů u odsouzených,  při odečtení počtu případů v tomto ohnisku by byl mezitýdenní pokles více než 30 %  a sedmidenní incidence menší než 40 případů na 100 tisíc obyvatel. Celkově nejen vzhledem  k počtu obyvatel v tomto kraji, ale i z důvodu aktuálně velmi nízkých počtů případů, je nutno  v tomto kraji počítat vždy s určitými mírnými výkyvy ve sledovaných ukazatelích při denním  hodnocení, a to směrem dolů a nahoru, proto je důležité zde sledovat dlouhodobý trend.  

To, že situace je v kraji Karlovarském stabilní nejlépe dokladuje epidemiologická situace  okrese Cheb, kde aktuální hodnoty sedmidenní incidence jsou nejnižší v republice,  v současné době se pohybují okolo hodnoty 10 případů na 100 tisíc obyvatel (10; na počátku  února tato hodnota byla vyšší než 1 400 případů na 100 tisíc obyvatel, což v absolutních  počtech představuje jednotky případů, za posledních 7 dní bylo v tomto okrese hlášeno  kumulativně pouze 9 případů. Pokles mimo okres Cheb sledujeme i ve zbývajících okresech,  a to v Sokolově a Karlových Varech (bez započtení ohniska věznice Vykmanov), v obou  okresech je hodnota sedmidenní incidence v posledních dnech okolo 40 případů na 100 tisíc  obyvatel.  

Situace je tak v těchto okresech stabilní, což se projevuje i v počtu hospitalizací jak celkových,  tak i na jednotkách intenzivní péče, aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích Karlovarského  kraje okolo 20 pacientů (21) a z toho dva pacienti vyžadují péči na jednotce intenzivní péče,  tyto hodnoty jsou tak výrazně odlišné od počtu hospitalizací v období března, kdy byly kapacity  vyčerpané a situace kritická, současná se tak dá charakterizovat jako stabilní a příznivá.  

Průměrný denní počet případů zaznamenaných v Karlovarském kraji je aktuálně okolo 20  případů, výskyty jsou tak v jednotlivých okresech pouze jednotkové, stejně je tomu  tak i v počtu případů hlášených u osob starších 65 let, průměrný denní počet jsou 2 případy.  Jednotkové případy jsou hlášeny u dětí ve věku 6 až 15 let. V kategorii 0 až 5 let nebyl hlášen  za posledních 7 dní ani jeden případ onemocnění covid-19. Další z krajů, kde pozorujeme  dlouhodobý kontinuální a výraznější pokles trvající v podstatě od poloviny března, je kraj  Královehradecký. Aktuální mezitýdenní pokles je -13 %, což je tempo poklesu nižší než  v posledních týdnech, avšak kontinuální a stabilní. Situace se i nadále lepší v okres Trutnov  a Náchod, které patřili k nejvíce zasaženým okresům v republice, což nám ukazuje nejlépe  sedmidenní incidence, která se aktuálně pohybují okolo hodnoty 30 případů na 100 tisíc  obyvatel v těchto okresech a denní průměrný počet případů je aktuálně méně než 5 případů.  V ostatních okresech Královehradeckého kraje se sedmidenní incidence pohybuje mezi  hodnotami 40 až 80 případů na 100 tisíc obyvatel ze 7 dní (Rychnov, Hradec Králové, Jičín).  Po Karlovarském kraji je v kraji Královehradeckém nejnižší sedmidenní incidence v republice,  která aktuálně činní 50 případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel a také sedmidenní klouzavý  průměr, denně je v průměru v Královehradeckém kraji hlášeno okolo 40 případů, před 4 týdny  byla tato hodnota více než 4 násobně vyšší, což ukazuje na výrazný progres a celkovou 

Str. 11 z 23 

stabilizaci, která se taktéž pozitivně projevuje stejně jako v Karlovarském kraji v počtu  hospitalizací, které jsou na velmi nízké úrovní, zejména celkové hospitalizace.  

Podobná situace je pozorována i v kraji Plzeňském, pokles je kontinuální, aktuálně  v mezitýdenní srovnání jsou hodnoty o 25 % nižší a situace je tak stabilizována. Důležitým  ukazatelem jsou průměrné denní počty, a ty mají aktuálně hodnotu 65 případů,  což představuje vysoce signifikantní progres od začátku března, kdy se denní průměrné počty  v tomto kraji pohybovali okolo hodnoty 1 000 případů, při pohledu na kratší dobu zpět, tak  ještě před 3 týdny byla tato hodnota více než dvojnásobná (12.4.2021;173). Výrazně poklesla také hodnota sedmidenní incidence, a to ve všech okresech a celý Plzeňský kraj se drží pod  hodnotou 100 případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel (77), a stále tato hodnota navíc klesá,  v březnu to bylo téměř 1 000 případů na 100 tisíc obyvatel, současné hodnoty jsou tak  desetinásobně nižší.  

Aktuálně pozorujeme stabilizaci v celém pásmu severovýchodních a severních Čech, které  patřilo v období února a března k nejvíce zasaženým oblastem ČR, jelikož kromě  Královehradeckého kraje, kde pozorujeme kontinuální a výrazný pokles po delší časový úsek,  je pokles v posledních 4 týdnech sledován i v Pardubickém, Libereckém kraji a Ústeckém  kraji, i když v tomto kraji jsou hodnoty stále poměrně vyšší než v kraji Pardubickém  a Libereckém.  

V kraji Pardubickém a Libereckém jde o dlouhodobější trend a aktuálně i velmi výrazný trend  poklesu, což se propisuje i do sledovaných hodnot sedmidenního klouzavého průměru a  incidence, v těchto dvou krajích je hlášeno v průměru pod 80 případů denně, což se projevuje  i ve sledovaném parametru sedmidenní incidence, kdy jak v Pardubickém, tak v Libereckém  blíží rychle hodnotě 100 na 100 tisíc obyvatel za 7 dní, průměrný mezitýdenní pokles se  aktuálně pohybuje v rozmezí od 20 do 30 %.  

V kraji Ústeckém se jedná o pokles sledovaný prozatím po kratší časový úsek než v ostatních  krajích, výraznější je teprve v posledních cca v třech týdnech, a i proto je stále hlášen vyšší  počet případů hlášen v kraji Ústeckém než v okolních krajích, průměrný denní přírůstek  v tomto kraji 204 případů, tedy více než dvojnásobná hodnota než v kraji LibereckémPardubickém, a vzhledem k aktuálnímu mezi týdennímu poklesu -8 % se blížíme fázi  stagnace, což ukazuje na stále poměrně rizikový a možný růstový potenciál v případě vzniku  nějakého významnějšího ohniska nákazy.  

Mezi části ČR s vyšším počtem denně hlášených případů, patří také Hlavní město Praha  s 204 případy denně v průměru a Středočeský kraj s 214 případy v denním průměru  posledních 7 dnů, oba tyto regiony tak svými průměrnými denními počty stále zaujímají přední  příčky v počtu denních přírůstků, avšak v přepočtu na 100 tisíc obyvatel patří oba k regionům  s nejnižší sedmidenní incidencí i přes výraznější denní počty a blíží se postupně hranici  100 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní, což ukazuje na celkovou stabilizaci i přes současné  zpomalení tempa poklesu v HMP, jelikož z dlouhodobějšího pohledu se jedná o velmi výrazný  pokles, vyšší tempo poklesu (-22 %) sledujeme i nadále ve Středočeském kraji,  kde sedmidenní klouzavý průměr poklesl od 14.3. 2021, z hodnoty téměř 1 800 případů na  aktuálních 214 případů v průměru denně. Za poslední tři týdny je pak pokles více než 50 %  (12.4.2021;505). Tento pozitivní vývoj se projevuje i v počtu hospitalizací, a to jak celkových,  tak i na jednotkách intenzivní péče, které jsou výrazně nižší než v průběhu tohoto roku,  když ještě na počátku dubna by v pražských nemocnicích hospitalizováno více než 1000  pacientů, aktuálně je tento počet méně než třetinový, obdobně je tomu i v kraji Středočeském,  kde se počty hospitalizacích v průběhu března blížili číslu 900 a aktuálně je ve Středočeském  kraji hospitalizováno méně než 200 pacientů.  

V současnosti kontinuální a stabilní pokles, aktuálně zhruba 20 % je pozorován v kraji  Jihomoravském, kde je hlášeno v průměru 224 případů. Postupný pokles ve všech ukazatelích  sledujeme i v kraji Moravskoslezském, který však stále zaujímá první pozici co do denního  průměru případů, aktuální denní průměr je 276 případů. Z celkového pohledu však oba kraje 

Str. 12 z 23 

i přes vyšší denní počty patří v přepočtu případů na 100 tisíc obyvatel mezi méně zasažené  kraje v republice, zejména pak Jihomoravský, kde hodnota sedmidenní je již na úrovni  republikového průměru.  

Pod hranicí 200 případů je kraj Jihočeský (183), Zlínský (166), Olomoucký (133), Vysočina  (126), Pardubický (77), Liberecký (66) a kraje Královehradecký (39) a Karlovarský (20).  Ve všech krajích situace poměrně stabilizovaná, což dokladuje i kontinuální pokles  sedmidenní incidence a celkový mezitýdenní pokles počtu případů, který je mezi 10 až 20 %.  

Důležitým ukazatelem celkové populační zátěže je počet případů ve věkové kategorii 65+,  i když zde se stále ve výších číslech, tak ale pozorujeme kontinuální pokles případů a také i  po delší době i celkově nižší podíl z celkového počtu, který je aktuálně mezi 12 až 13 %, což  v absolutních počtech činí aktuálně méně než 300 případů denně aktuálně (268; průměrná  hodnota za 7 dní). Současná hodnota je podstatně nižší než v průběhu letošního roku,  kdy jsme se v maximech se pohybovali i přes 2 000 případů denně, avšak i přes tento pozitivní  vývoj se stále jedná rizikovou a nezanedbatelnou hodnotu, neboť se jedná velmi často  o osoby, které trpí více chronickými onemocněními zároveň. Zvyšuje se tak pravděpodobnost  hospitalizace těchto osob v následujícím období a těžší průběh jejich onemocnění (30–35 %).  Nejvíce případů v této věkové kategorii je hlášeno z kraje Moravskoslezského (40)  

Věková struktura případů je nadále v podstatě shodná, z větší části jsou případy  zaznamenávány u mladší a střední generace. Více než jedna třetina všech případů připadá  na věkovou kategorii 30 až 49 let. Podíl počtu případů ve sledované věkové skupině 6 až 15  let, je mírně vyšší aktuálně, mezi 11 až 12 % z celku, v absolutních číslech se jedná o méně  než 250 případů denně (240) v průměru posledního týdne. U dětí předškolního věku (0 až 5  let) se podíl v posledním měsíci pohybuje na úrovni 4 až 5 % z celku. V obou věkových  kategoriích je tak aktuálně pozorován vyšší podíl, než byl průměrný podíl za březen, v březnu  a prvním týdnu tohoto měsíce byl podíl u kategorie 6 a 15 let okolo 9 % z celkového počtu,  u věkové kategorie 0 až 5 let okolo 4 až 5 %, aktuální podíly jsou tak o 1 % až 2 % vyšší,  z celkového podhledu se však nejedná o statisticky významné rozdíly, nárůst je způsoben  totiž s největší pravděpodobností aktuálním plošným testováním dětí v rámci uvolnění školní  docházky. V následných týdnech tak budou věkové skupiny předškolního a školního věku  z důvodu částečného znovuobnovení školní a předškolní docházky velmi sledovaným  parametrem, a to z důvodu hodnocení trendů a dopadů uvolnění školní docházky na vývoj  epidemiologické situace. Celkový počet pacientů nově přijatých pacientů v pracovních dnech  poklesl významně pod 200, o volných dnech pak na polovinu, za včerejšek bylo dohlášeno +  209 nově přijatých pacientů k hospitalizaci tedy mírně vyšší počet nových příjmů a s tím také  spojený mírný nárůst celkových hospitalizací, což je očekávaný jev, jelikož jde o příjmy  za pondělí, což jsou nejvyšší hodnoty z celého týdne. V následujících dnech budou počty opět  klesat a tento týden by se dle predikcí měly celkové denní příjmy dostat k hranici 100 a celkové  počty hospitalizovaných budou i nadále klesat k hodnotě 2 000 hospitalizací, a to v souladu s  poklesem prevalence a zejména s poklesem počtu nově nakažených a potenciálně  zranitelných osob.  

Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno 2 564 pacientů.  

Vysoce důležitým indikátorem jsou pak zejména počty hospitalizací pacientů vyžadujících  intenzivní péči, a to z hlediska komplexního pohledu na celkovou zátěž, jelikož odráží aktuální  dopad epidemie a dokumentují aktuální míru rizika. Aktuálně je na JIP hospitalizováno 544  pacientů, a i nadále tak sledujeme kontinuální a celkový pokles počtu pacientů na JIP, avšak  stále se jedná o poměrně významný počet případů představující vyšší zátěž, která však  postupně klesá, a to prakticky ve všech krajích, a to v návaznosti na vývoj epidemiologické  situace v krajích

Při komunitním šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření  k zabránění šíření infekce bude pokračovat nekontrolovatelné šíření nákazy v populaci  s potenciálem pro rychlé vyčerpání kapacit zdravotnického systému. Dlouhodobé omezení 

Str. 13 z 23 

plánované zdravotní péče není udržitelné a přináší rizika v nedostatečné zdravotní péči  v případě jiných onemocnění, například onkologických nebo kardiovaskulárních chorob.  Klíčovými protiepidemickými opatřeními k zamezení dalšího šíření nákazy je důsledné  dodržování karanténních opatření, testování, omezení shlukování osob a používání  ochranných prostředků dýchacích cest a dezinfekčních prostředků. 

Hlavním cílem mimořádného opatření je zajištění podmínek pro přerušení plošného  komunitního přenosu viru SARS-CoV-2 v České republice a umožnit tak postupné znovu  zapojení jednotlivých segmentů lidské činnosti do ekonomiky. Toho lze dosáhnout jednotným  řízením karanténních opatření, snížení pohybu a shromažďování osob, omezení provozování  epidemiologicky závažných činností, a to za vymezených podmínek pro preventivní testování,  používání ochranných prostředků dýchacích cest a zvýšenou frekvencí používání  dezinfekčních přípravků s virucidní účinností na obalované viry. 

Základním předpokladem prevence šíření infekčních nemocí, jejichž původci jsou přenášeni  kontaminovanými kapénkami nebo aerosolem, je zamezení zvýšené koncentrace osob  na jednom místě v jeden čas a minimalizovat tak rizikové kontakty na nezbytně nutnou míru.  

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak,  aby byla zajištěna široká škála specifických protiepidemických opatření zohledňující princip  předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením nemoci COVID-19.  

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s přihlédnutím k dosavadním  zkušenostem v České republice a v řadě dalších zemí světa vyloučit, že by celkový počet  nakažených osob mohl i explozivně narůstat, přičemž u velmi vysokého počtu osob by  onemocnění vyžadovalo hospitalizaci s potřebou intenzivní péče, včetně připojení na umělou  plicní ventilaci. U desítek tisíc osob by nemoc mohla mít fatální průběh. 

Obdobná opatření, jaká jsou přijata v České republice, jsou realizována i vládami řady dalších  států. Pokud mají některé státy odlišný přístup k řešení epidemie COVID-19, pak je to dáno  skutečností, že o koronaviru SARS-CoV-2 a jeho přesných vlastnostech a charakteristikách  není v současnosti stále dostatek informací. 

Vzhledem k tomu, že přes přetrvávající plošný komunitní přenos nemoci COVID-19 dochází  vlivem přijatých restriktivních opatření k postupnému zpomalování nárůstu počtu nových  případů a k zmírňování zátěže zdravotnického systému, přináší toto mimořádné opatření  zmírnění původně stanovených restrikcí k zajištění protiepidemických opatření v rozsahu,  který je v kontextu předběžné opatrnosti v současné době možný.  

Trend zlepšování epidemiologické situace je i nadále vnímatelný a zřejmý. Z daného důvodu je možné, aby oblast upravovaná tímto mimořádným opatřením byla vztažena na celou  Českou republiku. Epidemiologická situace se zlepšuje i v kraji Zlínském, Jihočeském a v Kraji  Vysočina. Tento pozitivní trend epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19  v těchto krajích, který je charakterizován postupným a kontinuálním poklesem všech  sledovaných parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru, počtu  případů v seniorní skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách  intenzivní péče. Ve zmíněných krajích pozorujeme v týdenním horizontu zhruba 15 až 25%  pokles nových případů onemocnění COVID-19 a je zde tak předpoklad, že pokles  sledovaných parametrů bude i nadále pokračovat.  

Obezřetnost při postupném uvolňování a v rámci nastavení těchto protiepidemických opatření  také souvisí nejen se šířením nové mutace viru SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta),  která se šíří v populaci přibližně o 40 až 70 % rychleji, ale také i potvrzeným výskytem varianty  B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) na území ČR v několika krajích, jenž dle hodnocení vykazuje  až o 50 % vyšší nakažlivost a také nižší citlivost na doposud dostupné očkovací látky,  což může nepříznivě ovlivnit efekt vakcinace proti COVID-19, a dále též varianty B.1.617 (tzv.  indická varianta). Bližší informace k mutaci jsou uvedeny v reportu ECDC Risk assessment:  SARS-CoV-2 - increased circulation of variants of concern and vaccine rollout inthe EU/EEA, 

Str. 14 z 23 

14th update (europa.eu)., https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2021-04- 19_Variable_Dictionary_and_Disclaimer_variant-data.pdf . Šíření tzv. jihoafrické varianty bylo  již zaznamenáno ve více než 60 zemích světa. 

Posouzení přiměřenosti a účinnosti epidemických opatření vyžaduje přiměřený pojmový  aparát, zahrnující alespoň koncepty reprodukčního čísla a dynamiky epidemie v jednoduchém  SEIR modelu, se kterým dále pracujeme. Jednotlivá plošná opatření mají různý efekt  na omezení šíření nákazy. Zjednodušeně je tento efekt vyjádřitelný jako redukce  reprodukčního čísla R. Různá opatření také přinášejí různé náklady a škody. Běžně  využívanými měřítky ceny v ochraně veřejného zdraví a demografii jsou například léta  ztraceného života, v hodnocení hospodářských ztrát HDP, a cenou opatření je i omezení práv  občanů. Racionálním cílem sady přijatých protiepidemických opatření u nemoci COVID-19  musí být redukce reprodukčního čísla R pod 1. Lze si v principu představit i jiné cíle, například  rychlé promoření populace, ale pak by bylo nutné uvažovat celkovou cenu takového cíle, kdy  by rychle procházející epidemie znamenala i více než 100 tisíc mrtvých, a i více než 1 milion  ztracených let života. Takový postup by byl zcela v rozporu s právy na ochranu zdraví a života  a s posláním orgánů ochrany veřejného zdraví. Při hodnocení účinku protiepidemických  opatření je nutné zvážit dynamiku epidemie. Přiměřenost opatření nelze hodnotit izolovaně  v jednom časovém okamžiku, ale podle výsledného účinku za delší časové období. Snížení  reprodukčního čísla R hlouběji pod 1 vede k rychlejšímu poklesu nákazy, a často proto  i zdánlivě krátkodobě přísné řešení problému šetří v delším časovém horizontu práva  a svobody lépe, než omezení sice o něco mírnější, ale platné dlouhou dobu. Zvlášť je potřeba  se vyvarovat jednoduchých srovnání počtu nakažených nebo zemřelých v nějakém čase  s intenzitou protiepidemických opatření. Exponenciální charakter šíření epidemie znamená,  že žádný stav s reprodukčním číslem nad 1 není dlouhodobě udržitelný. Při posuzování  vhodnosti a přiměřenosti protiepidemických opatření je vždy nutné jedno opatření hodnotit  v kontextu celé sady opatření. Je nemožné posoudit každé opatření izolovaně, a naopak je  nutné zohlednit možnosti celkového vývoje epidemie a ceny opatření za delší časové období.  Pokud by opatření byla zavedena od levnějších k dražším, přínos toho, které zmenší R např.  z 1,0 na 0,8 není triviálně srovnatelný s tím, které zmenšilo R z 2,0 na 1,6, neboť v prvním  případě je výsledkem splnění nutné podmínky pro zvládnutí epidemie. I nákladná a omezující  opatření proto mohou být za určitých okolností zcela přiměřená, protože epidemii pomohou  zastavit, případně zastavit rychle. 

Nejprostším, ale přesto validním způsobem, jak uvažovat nad vhodností, účinností  a přiměřeností opatření, je uvažovat efekt opatření jako redukci reprodukčního čísla R,  v aditivní nebo multiplikativní formě, a porovnávat efekt opatření s tím, jaké škody způsobují,  případně jak moc zasahují do různých práv a svobod. Odhady korelací redukce R různými  opatřeními jsou předmětem výzkumu v oblasti epidemického modelování. Existující odhady  jsou, i přes velkou neurčitost, nejrelevantnější informací, kterou pro rozhodování použít.  Zhodnocení škod je vždy otázkou odhadu, ale i projevem politické vůle. V odborné literatuře  existují například odhady některých ekonomických škod, ze zjevných důvodů však neexistují  odhady veškerých škod a omezení na všech právech všech občanů. Přiměřenost opatření je  v maximálním zjednodušení podílem zmenšení R a ceny opatření (kde cenou je v širokém  smyslu míněno i omezení práv a svobod). V ideálním případě by orgán ochrany veřejného  zdraví seřadil opatření podle efektivity, naplánoval způsob zastavení epidemie, a vybral vždy  optimální sadu opatření s nejnižší celkovou škodou. Přitom by vždy volil nejprve opatření  efektivnější. Přiměřenost opatření je třeba hodnotit v kontextu situace, ve které jsou zaváděna,  a celé sady dalších opatření

Přestože pozitivní vývoj dává prostor pro určité změny opatření, tento prostor je omezený.  Z hodnocení situace plyne, že při změně opatření by byl velmi nežádoucí vzrůst  reprodukčního čísla R už přibližně o 0,2, vedoucí buď k výraznému zpomalení ústupu  epidemie, nebo stagnaci, vedoucí k nutnosti udržovat jiná nákladná opatření delší dobu.  Faktory snižující R jsou tyto: probíhající vakcinace, rostoucí počet uzdravených, dobrovolné 

Str. 15 z 23 

změny chování, do jisté míry asi sezónní vlivy, testování a izolace. Faktory zvyšující R jsou  pozvolný pokles protektivního chování a spontánní nárůst počtu kontaktů. Epidemickou situaci  také ovlivní vzrůst mobility spojený s koncem omezení mobility mezi okresy, a konec zákazu  vycházení. Při dodržení přísných protiepidemických opatření by naopak nemělo situaci  výrazně ovlivnit obnovení prezenční výuky. 

Hlavním cílem mimořádného opatření je zajištění podmínek pro přerušení plošného  komunitního přenosu viru SARS-CoV-2 v České republice a umožnit tak postupné znovu  zapojení jednotlivých segmentů lidské činnosti do ekonomiky. Toho lze dosáhnout jednotným  řízením karanténních opatření, snížení pohybu a shromažďování osob, omezení provozování  epidemiologicky závažných činností, a to za vymezených podmínek pro preventivní testování,  používání ochranných prostředků dýchacích cest a zvýšenou frekvencí používání  dezinfekčních přípravků s virucidní účinností na obalované viry. 

Základním předpokladem prevence šíření infekčních nemocí, jejichž původci jsou přenášeni  kontaminovanými kapénkami (aerosolem), je zamezení zvýšené koncentrace osob na jednom  místě v jeden čas a minimalizovat tak rizikové kontakty na nezbytně nutnou míru.  

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak,  aby byla zajištěna široká škála specifických protiepidemických opatření zohledňující princip  předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením nemoci COVID-19.  

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s přihlédnutím k dosavadním  zkušenostem v České republice a v řadě dalších zemí světa vyloučit, že by celkový počet  nakažených osob mohl i explozivně narůstat, přičemž u velmi vysokého počtu osob by  onemocnění vyžadovalo hospitalizaci s potřebou intenzivní péče, včetně připojení na umělou  plicní ventilaci. U desítek tisíc osob by nemoc mohla mít fatální průběh. 

Obdobná opatření, jaká jsou přijata v České republice, jsou realizována i vládami řady dalších  států. Pokud mají některé státy odlišný přístup k řešení epidemie COVID-19, pak je to dáno  skutečností, že o koronaviru SARS-CoV-2 a jeho přesných vlastnostech a charakteristikách  není v současnosti stále dostatek informací. 

Vzhledem k tomu, že přes přetrvávající plošný komunitní přenos nemoci COVID-19 dochází  vlivem přijatých restriktivních opatření k postupnému zpomalování nárůstu počtu nových  případů a k zmírňování zátěže zdravotnického systému, přináší toto mimořádné opatření  zmírnění původně stanovených restrikcí k zajištění protiepidemických opatření v rozsahu,  který je v kontextu předběžné opatrnosti v současné době možný.  

Obezřetnost při postupném uvolňování a v rámci nastavení těchto protiepidemických opatření  také souvisí se šířením různých mutací viru SARS-CoV-2 (viz výše)  

K bodu I/1 

Důvody pro omezení provozu provozoven stravovacích služeb jsou ty, že se jedná o místa,  kde se v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu běžně nepřicházejí do styku a nadto s ohledem na konzumaci potravin a nápojů není možné po nich požadovat používání  ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v provozovně jako v případě  jiných provozoven. Takové prostředí podporuje další šíření epidemie. V případě běžného  provozu provozoven stravovacích služeb pak k uvedenému přistupuje i faktor konzumace  alkoholu, po jejichž požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by jednali, pokud  by alkoholické nápoje nepožili. 

Vzhledem k tomu, že i přes uvedené je nezbytné, aby některé provozovny stravovacích služeb  fungovaly, stanoví se z tohoto zákazu výjimky pro: 

− provozovny, které neslouží pro veřejnost – zamýšleným cílem shora uvedeného  zákazu je zamezení náhodnému setkávání osob, které spolu jinak nejsou v běžném 

Str. 16 z 23 

kontaktu; to však neplatí např. pro ustálené kolektivy zaměstnanců, lékaře, sestry, jiný  zdravotnický i nezdravotnický personál nemocnic, pacienty v nemocnicích či vězně a  zaměstnance věznic. Vzhledem k tomu, že v těchto případech nejde o náhodné  setkávání, neboť se zmíněné osoby spolu běžně v zaměstnání či na jiných místech  potkávají, riziko nákazy či šíření onemocnění COVID-19 se povolením provozu těchto  provozoven nezvyšuje, 

školní stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů  účastnících se prezenčního vzdělávání – platí to samé, co bylo uvedeno shora, − provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze  ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod. – i přes zjevnou  snahu omezit mobilitu obyvatelstva na max. možnou míru např. i zákazem poskytování  většiny ubytovacích služeb (zejména krátkodobých a rekreačních) je zřejmé,  že některé ubytovací služby budou i nadále v provozu, a to např. z důvodu pracovních  cest. Je pak nezbytné zajistit ubytovaným osobám možnost stravy, a to zvláště  za situace, kdy přítomnost veřejnosti v ostatních provozovnách stravovacích služeb je  na základě tohoto opatření zakázána. Rovněž je třeba poukázat na to, že ne všechny  ubytovací služby jsou vybaveny (např. absence příborů) k tomu, aby umožňovaly  konzumaci doneseného jídla (např. z výdejového okénka) na pokoji. 

K bodům I/2, I/3 a I/4 

Jsou zakázány vyjmenované provozy, akce a aktivity, u kterých zpravidla dochází k větší  koncentraci návštěvníků či účastníků. V případě uměleckých představení pod bodem I/2 bez  účasti diváků se stanovují podmínky pro jejich z epidemiologického hlediska co  nejbezpečnější konání. Stanovuje se podmínka používání ochrany dýchacích cest, rozestupy  mezi jednotlivými hráči, a to v minimální vzdálenosti 1,2 m, jež je nastavena z důvodu  omezeného prostoru přiděleného seskupení smyčcových nebo jiných hudebních skupin.  Dalším prvkem ochrany zdraví je nezbytná plocha jeviště nebo zkušeben pro účinkující.  Ze zákazu vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě v bodě I/3 jsou uvedeny taxativní  výjimky, které byly vyhodnoceny jako zcela nezbytné, a je pro ně omezen počet účastníků. 

Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo  kulturních objektů, hvězdáren a planetárií pod bodem I/4 písm. e), stejně jako konání veletrhů  a prodejních hospodářských výstav pod písm. f) je umožněno za specifických podmínek. Z důvodu zabránění větší koncentrace lidí na jednom místě je stanovena podmínka 1 osoby  na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a dále povinnost dodržovat rozestupy  alespoň 2 m (nejde-li o členy domácnosti). 

Za omezených podmínek se umožňuje provoz a poskytování služeb v oblasti zájmové činnosti  dětí a péče o ně, a to v návaznosti na aktuální příznivou epidemiologickou situaci ve výskytu  onemocnění COVID-19, a to v celé České republice, jak je výše uvedeno, která je  charakterizována postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů,  tj. hodnot sedmidenní incidence, sedmidenního klouzavého průměru, počtu případů v seniorní  skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče.  Služby je možné poskytovat bez dalších omezení v počtu 3 účastníků a 1 osoby poskytující  službu. V případě, že je činnost provozována výhradně ve vnějších prostorech, je možná nově  účast až 30 osob. Podmínkou však je, až na výjimky, aktuální negativní test dítěte na  přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu. Podmínka testu neplatí v případě dětí  mladších 6 let věku, protože se jedná o kohortu, kde odběr biologického materiálu, resp. výtěr  z nosohltanu je z důvodu věku a nezbytné stabilizace těla obtížný. Pozitivním argumentem je,  že testování probíhá u dospělých zaměstnanců.  

K bodu I/5

Str. 17 z 23 

Důvody pro zákaz poskytování ubytovacích služeb jsou obdobné, jako v případě bodu I/1,  neboť i v rámci poskytování ubytovacích služeb zejména krátkodobého či rekreačního  charakteru se v uzavřeném prostoru (restaurace, společenské místnosti, bary, lounge,  recepce apod.) potkává řada lidí, často i z různých částí ČR, kteří spolu jinak spolu běžně  nepřicházejí do styku, a takové prostředí podporuje další šíření epidemie. 

I v tomto případě je však nutné z tohoto zákazu stanovit některé výjimky, a to tak, že ubytovací  služby lze poskytnout: 

− osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti – jak bylo uvedeno shora, výkon některých  povolání vyžaduje pracovní cesty, popř. i jiné kratší či delší pobyty v místech  vzdálených od bydliště natolik, že není možné se do místa bydliště každý den vracet.  Pro tyto případy se za splnění stanovených podmínek (písemné potvrzení  zaměstnavatele nebo objednavatele + evidence těchto potvrzení  provozovatelem ubytovací služby) poskytování ubytovacích služeb povoluje, 

− cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění  ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy – v tomto  případě se jedná o cizince legálně pobývající na území ČR, kteří zde však nemají jinou  možnost ubytování (např. pronajatý dům či byt), než ubytování v ubytovacích  službách

− osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa – lze se setkat s případy,  kdy se osoby, jimž bylo jedno ze zmíněných dvou opatření nařízeno, nemají kam vrátit,  a to např. z důvodu, že s nimi v domácnosti žije osoba, pro kterou by z důvodu věku  či komorbidit bylo riziko nákazy onemocněním COVID-19 bylo neúměrně vysoké,  přičemž tyto osoby nedisponují ani jinými místy, kde by po dobu izolace nebo  karantény mohly bydlet (jiný byt, chata, obytný karavan apod.). I pro tyto osoby je tak  třeba zajistit možnost využití ubytovacích služeb na nezbytně nutnou dobu, 

− osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto  mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky  – na území ČR mohou v době nabytí účinnosti tohoto krizového opatření pobývat  osoby, které zde zahájili pobyt v době, kdy to bylo ještě možné, avšak po vejití zákazu  poskytování ubytovacích služeb v platnost by v rámci ČR neměly možnost jiného  ubytování; těmto osobám je třeba zajistit dokončení pobytu, ideálně přitom v místě,  kde již byly po nějakou dobu ubytovány, 

− osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní  služby, a jejich nezbytnému doprovodu – v rámci ČR se lze volně pohybovat za účelem  přijetí zdravotní péče, přičemž je třeba připustit, že některé lékařské zákroky vyžadují,  aby pacientovi po zákroku (a někdy i před ním) asistovala třetí osoba např. při cestě  zpět do místa bydliště, při pohybu po nemocnici, či v případě, že pacientem je dítě, 

− osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředoval územní samosprávný celek. K bodu I/6 

V návaznosti na příznivý, ale i tak nestabilní rozvoj epidemiologické situace a v zájmu  co největšího omezení kontaktu lidí je třeba upravit otevírací dobu těchto prodejen a  provozoven služeb, a to tak, že je ponechána dostatečně dlouhá doba pro obstarání  potřebných nákupů či jiných záležitostí, celkem 16 hodin. Z tohoto zákazu jsou pak stanoveny  některé zcela jasně definované výjimky, bez nichž by mohlo dojít např. k dopravním kolapsům  v důsledku vyčerpání paliva (čerpací stanice), nemožnosti získání a aplikace nezbytných léků  (lékárny), nemožnosti občerstvení zdravotnického i nezdravotnického personálu  zdravotnických zařízení (prodejny a nebo stravovací služby), občerstvení na letištích  či nádražích při dlouhých cestách např. s přestupem či mezipřistáním atd.

Str. 18 z 23 

K bodu I/7 

Stanovují se specifická protiepidemická opatření pro provozování prodeje na trzích, tržištích  a v mobilních provozovnách. Provozování je umožněno zejména, že provoz je skutečňován  pod širým nebem, jde o místa, kde se na často malém a omezeném prostoru potkává řada  lidí, kteří jinak spolu nepřicházejí do styku, a takové prostředí podporuje další šíření epidemie. 

Stanovují se specifické podmínky provozu ve formě odstupů osob mezi sebou a jednotlivých  stánků mezi sebou. Dále je upravena nezbytná plocha pro jednoho zákazníka, vybavení  prodejní plochy nádoby s dezinfekčním virucidním prostředkem. Z důvodu omezení kumulace  osob, a též omezení doby kontaktu jednotlivých zákazníků je zakázáno užívat místa k sezení  a stoly.  

K bodu I/8 

Stanovují se pravidla pro provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není  zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně, tedy pro provozovny, které neslouží  pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb  a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), pro provozovny školního stravování  zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního  vzdělávání a provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování  pouze ubytovaným osobám. Je nutné umožnit těmto osobám stravování, avšak za podmínek,  aby co nejméně docházelo k rizikovým kontaktům. Zákazníci musí být usazeni tak, že mezi  nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, u jednoho  stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj  usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů  domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry. Provozovatel pak nesmí připustit ve vnitřních  prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst  k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst  k sezení pro zákazníky. Aby se zákazníci nezdržovali po konzumaci potravin v provozovně,  zakazuje se produkce živé hudby a tance a zároveň ani nebude poskytována možnost  bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost. 

K bodu I/9 

Omezují se kontakty zákazníků konzumujících potraviny a pokrmy v případě prodeje  z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) tak,  že tyto osoby jsou v bezprostředním okolí provozovny povinny dodržovat rozestupy od jiných  osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti. 

K bodu I/10 

Omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů  a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, čímž se zamezuje kontaktům  v rámci těchto volnočasových aktivit. 

K bodu I/11 

Stanovují se hygienická pravidla pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující  5 000 m2tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Použití  míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy  shromažďování osob a není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet  pro veřejnost. Aby byla tyto pravidla dodržována, musí provozovatel zajistit alespoň jednu  osobu, která na jejich plnění dohlíží. Pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům 

Str. 19 z 23 

a dalším osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem  apod. Provozovatel je povinen zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu  2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven,  infografiky na podlaze veřejných prostor apod.). Je zamezováno shlukování osob, zejména  ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy,  eskalátory, travelátory, záchody apod. Aby nedocházelo k nežádoucímu shromažďování  osob, je zakázán provoz dětských koutků. K zabránění šíření epidemie je provozovatel  povinen zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu  (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. Kvůli zabránění shromažďování  osob jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh. Prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního  centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, přičemž opět je  důvodem zabránění tomu, aby se zákazníci nezdržovali v provozovně stravovacích služeb,  a tím přicházeli do rizikových kontaktů.  

K bodu I/12 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým  kontaktům mezi nimi. Provozovatel v provozovně nesmí připustit více zákazníků, než je 1  zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15  m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních  provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Prodejní  plochou se přitom rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.  celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná  prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní  plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské  prostory. Provozovatel je dále povinen aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali  v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti. Musí zajistí řízení  front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení  prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální  rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním  postižením, má právo přednostního nákupu. Velmi významným prostředkem proti šíření  epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen umístit dezinfekční prostředky u často  dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici  pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Jak  je shora odůvodněno, provozovatel je povinen zajistit informování zákazníků o výše  uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a  v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, dále zajistit  maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo  klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. I v těchto provozovnách jsou zakázány  propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.  Výslovně je pak stanoveno, že v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí  provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku  se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu. 

K bodu I/13 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz a provozování některých činností epidemiologicky  závažných, a to provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických,  masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb. Protiepidemická opatření  zahrnují poskytování služby mezi jedním zákazníkem a poskytovatelem služby

Str. 20 z 23 

Podmínka poskytování služby vždy jen jednomu zákazníkovi v jeden čas zamezí větší  koncentraci osob, dodržování rozestupů více než 2 metry mezi jednotlivými místy je stanoveno  s ohledem na stanovenou bezpečnou vzdálenost z pohledu rizika přenosu nákazy. Podmínka  testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného  onemocnění COVID-19 je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto  provozovnách. . Podmínka testu neplatí v případě dětí mladších 6 let věku, protože se jedná  o kohortu, kde odběr biologického materiálu, resp. výtěr z nosohltanu je z důvodu věku a  nezbytné stabilizace těla obtížný. Pozitivním argumentem je, že testování probíhá u dospělých  zaměstnanců. Mezi služby, kde dochází k narušení integrity kůže, je míněno například  provádění permanentního make-upu, tetování, piercingu, nastřelování náušnic či obdobně.  Evidence údajů poskytovatele služby je na dobu nezbytnou pro provedení epidemiologického  šetření orgánem ochrany veřejného zdraví a to nezbytném rozsahu. Taková evidence,  aby mohla sloužit pro uvedený účel, by měla obsahovat identifikaci zákazníka (jméno,  příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí  služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi.  Tuto evidenci by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů. 

K bodu I/14 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz autoškol tak, aby byla zajištěna ochrana učitelů,  studentů i zkušebních komisařů. 

K bodu I/15 

Omezuje se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že ji lze poskytovat jen za určitých podmínek, aby se v co největší míře předešlo šíření nákazy v rámci lázeňských  zařízení, v jejichž případě se opakovaně vyskytují clustery nakažených, a to i ve výrazných  počtech. Obecně pro poskytování lázeňské péče jsou nastavena protiepidemická opatření  tvořící tzv. vstupní bariéru do lázeňského zařízení. Nezbytnou podmínkou je negativní  výsledek na průkaz přítomnosti vitu SARS-CoV-2, popřípadě laboratorní průkaz o prodělání  onemocnění COVID-19 či absolvování kompletního očkovacího schématu a uplynutí doby  14 dnů.  

K bodům I/16, I/17 a I/18 

Omezují se hromadné akce pro více než 2 osoby ve vnitřních prostorech i ve vnějších  prostorech vzhledem k nezbytnosti omezení kontaktu mezi lidmi. Výjimka se stanoví  pro svatby, prohlášení osob o vstupu do registrovaného partnerství a pohřby. Další výjimka  se pak stanoví pro schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,  soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a pro shromáždění konaná  podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výjimka pod písm. e) je umožněna z důvodu aktuálního příznivého vývoje epidemiologické  situace ve výskytu onemocnění COVID-19, a to v celé České republice, jak je výše uvedeno. Aktuální příznivá epidemiologická situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v těchto krajích  je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů,  tj. hodnot sedmidenní incidence, sedmidenního klouzavého průměru, počtu případů v seniorní  skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče, je proto možné umožnit sportovní přípravu amatérských sportovců mladších 18 let, které jsou  organizované sportovními svazy. Vzhledem k tomu, že při sportovní aktivitě není  z pochopitelných důvodů možné používat ochranný prostředek dýchacích cest, jsou  stanoveny podmínky 15 m2 plochy sportoviště na 1 sportující osobu, skupiny po nejvýše 30 osobách bez možnosti využití vnitřních prostor sportoviště, evidence osob a dále podmínka  testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného 

Str. 21 z 23 

onemocnění COVID-19 (poslední podmínka neplatí pro děti mladší 6 let). Cílem všech těchto  opatření je minimalizace rizika přenosu nákazy

Za obdobných podmínek se umožňují i další organizované volnočasové aktivity dětí a  mládeže. 

V obecné rovině je mechanismus účinku omezení shromažďování osob z různých domácností  na šíření epidemie zjevný. Přehled dostupné odborné literatury uvádí zákaz veřejného  shromažďování a omezování soukromých shromáždění jako jedno z nejúčinnějších plošných  opatření podle analýzy opatření přijatých v mnoha různých zemích a modelech epidemie  založené na datech (viz Perra, N. (2021). Non-pharmaceutical interventions during  the COVID-19 pandemic: A review. Phys. Rep.). Na účinku omezení shromažďování panuje  v odborné literatuře značná shoda Otázkou aktivního výzkumu je, jak protiepidemický účinek  omezení shromáždění závisí na počtu osob. Nejnovějším výsledkem v tomto směru je výzkum  Understanding the effectiveness of government interventions in Europe’s second wave  of COVID-19 (viz Sharma, M., Mindermann, S., Rogers-Smith, C., Leech, G., Snodin, B.,  Ahuja, J., Sandbrink, J.B., Monrad, J.T., Altman, G., Dhaliwal, G., et al. (2021). Understanding  the effectiveness of government interventions in Europe’s second wave of COVID-19.  medRxiv.), založený na analýze dat z evropských zemí včetně ČR. Byť jde o výzkum dosud  nerecenzovaný, a založený na observačních datech včetně z toho plynoucích omezení, je  lépe vycházet z existujícího výzkumu než z dat vůbec nevycházet. Podle Sharma, M.,  Mindermann, S., Rogers-Smith, C., Leech, G., Snodin, B., Ahuja, J., Sandbrink, J.B., Monrad,  J.T., Altman, G., Dhaliwal, G., et al. (2021). Understanding the effectiveness of government  interventions in Europe’s second wave of COVID-19. medRxiv. je největší část efektu omezení  shromažďování korelována s omezením na 2 osoby. Úplný zákaz setkání nemá podstatně  větší vliv. Naopak rozdíl mezi omezením na 10 osob a na 2 osoby je větší, než mezi omezením  na 10 osob a stavem, kdy shromažďování není omezené vůbec. Tento závěr, založený  na datech, dobře odpovídá praktickým poznatkům z epidemiologických šetření, kdy setkávání  už 10 osob ve vnitřních prostorách zahrnuje velmi rizikové situace typu oslav a večírků.  Omezení shromažďování na 2 osoby proto je podle dostupného výzkumu možno hodnotit jako  účinné, kde možný účinek je zhruba mezi 10-30% redukce R oproti stavu bez omezení  shromažďování (zaokrouhleno). Tato redukce je zvláště důležitá v kontextu epidemické  situace s R na odhadované úrovni 0,7-0,9, kde v nejrizikovějších možnostech by růst R 0,9  o 30 % mohl dokonce zvrátit trend poklesu epidemie v růst. Omezení shromažďování  na 2 osoby je zároveň vysoce omezující, zasahující do přirozených práv a potřeb občanů se  potkávat. Přesto v kontextu ostatních omezení působí toto omezení pravděpodobně  společnosti menší škody, než jiná opatření, konkrétně než velký rozsah distanční výuky  (viz Jann, O., Münich, D., and Zaplová, L. (2021). Výluka prezenční výuky během pandemie  covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát (Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.))  nebo i omezení obchodu a služeb. Z hlediska přiměřenosti se toto omezení jeví vzhledem  k efektu relativně výhodnější, než omezení prezenční výuky, nebo omezení maloobchoduslužeb. Tento závěr hodnocení přiměřenosti je obvyklý i v mnoha jiných evropských zemích. 

Z hlediska přiměřenosti je nutné zohlednit i kontext ostatních opatření, a jejich synergické,  případně naopak vzájemně rušivé, účinky. Povolení shromažďování ve větších počtech má  potenciálně rušivý efekt na účinek systému opatření ve školství, který je založen  na homogenních skupinách, kde se děti setkávají pouze se stále stejnou skupinou spolužáků.  Pokud dojde v odpoledních hodinách ke smíchání dětí z mnoha různých tříd a škol  při sportovních a volnočasových aktivitách, zvyšuje to riziko šíření nákazy ve školách. Přitom  z hlediska společenského zájmu i stanoviska MŠMT, má jasnou přednost prezenční výuka  pro co největší počet žáků před např. sportovním vyžitím nebo volnočasovým setkáváním.  V návaznosti na zlepšující se epidemiologickou situaci bylo ve vyjmenovaných krajích  přistoupeno k možnosti realizaci mimoškolních sportovních aktivit. Povolení shromažďování  ve větších počtech by vytvořilo tlak na obchází omezení rizikových provozů  např. v gastronomii či sportu formou různých spolkových či soukromých akcí.

Str. 22 z 23 

V souladu se závěry rozsudku Nejvyššího správní soudu ze dne 22. dubna 2021, sp. zn. 6 Ao  11/2021, se soukromou nebo veřejnou akcí rozumí organizovaná činnost nebo společenská  událost pořádaná za určitým účelem a zaměřená k určitému cíli. Zákaz konání veřejných nebo  soukromých akcí nedopadá na situace, jako je návštěva rodičů či sourozenců nežijících  v jedné domácnosti, neboť je nelze pokládat za organizované (či konané nebo pořádané)  podniky, a to ani tehdy, když se v souladu se společenskými konvencemi na takové návštěvě  účastníci domluví, jsou na ni pozváni, pozvou se sami či ji jen předem ohlásí. 

Obdobně se stanovují pravidla pro konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla pro konání voleb orgánu právnické  osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných  celků. 

K bodu I/19 

Vymezuje se okruh osob, kterým se na základě stávajících vědeckých poznatků o získané  imunitě nebo šíření onemocnění COVID-19 umožňuje vstup do některých vnitřních prostor  v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19, a buď chorobu již prodělaly,  a předpokládá se, že dle stávajících mezinárodních doporučení ECDC a CDC mají v době  do 90 dní od záchytu onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která ve většině případů  ochrání před reinfekcí, anebo osoby byly řádně očkovány všemi dávkami očkovací látky proti  onemocnění COVID-19 v souladu se souhrnem údajů o léčivém přípravku (SPC) a od podání  poslední látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Tato doba se považuje  za dostatečnou pro vytvoření adekvátní hladiny protilátek, která ve většině případů ochrání  před infekcí (viz zpráva Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí: „Interim  guidance on the benefits of full vaccination against COVID-19 for transmission  and implications for non-pharmaceutical interventions“, z 21.4.2021). Alternativou k doložení  pravděpodobně získané imunity po prodělané nemoci nebo dokončeném očkování je pro  účely umožnění vstupu do některých vnitřních prostor doložení negativního výsledku RT-PCR  testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo negativního výsledku  POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým  pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu. V případě negativního výsledku testu je riziko šíření onemocnění nízké (viz Michael J. Mina, M.D.,  Ph.D., Roy Parker, Ph.D., and Daniel B. Larremore, Ph.D.: Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment. N Engl J Med 2020). 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v.r. 

ministr zdravotnictví

Str. 23 z 23 

 

Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 10.5. 2021 do odvolání

7. 5. 2021

Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 10.5. 2021 do odvolání 

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.