ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  04.05.2021 09:00:00

Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2021

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2021 meziročně snížila o 82,4 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) vzrostl o 73,3 tis. a počet ekonomicky neaktivních se zvýšil o 7,4 tis.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, v 1. čtvrtletí 2021 proti 4. čtvrtletí 2020 klesl o 7,0 tis. osob.

Počet pracujících ve věku 15 a více let se meziročně snížil o 82,4 tis., tj. o 1,6 % na 5 195,0 tis. Počet mužů se snížil o 38,9 tis. a počet žen o 43,6 tis. Počet zaměstnanců poklesl o 39,4 tis. na 4 350,5 tis. Zároveň klesl i celkový počet podnikatelů (sebezaměstnaných) o 39,8 tis., a to v důsledku snížení počtu podnikatelů bez zaměstnanců (pracujících na vlastní účet) o 37,5 tis. Počet podnikatelů se zaměstnanci (zaměstnavatelů) klesl jen mírně o 2,3 tis. Snížil se počet pomáhajících rodinných příslušníků o 5,7 tis. osob. Zaměstnanost se snížila ve všech pětiletých věkových skupinách v mladším produktivním věku do 45 let (o 122,8 tis.). Pokles v tomto věku byl výrazný jak u žen (o 64,3 tis.), tak u mužů (o 58,5 tis.).

Dopad epidemie koronaviru se projevil nejen na vývoji celkové zaměstnanosti, ale i ve struktuře důvodů, proč zaměstnaní v referenčním období nepracovali (neodpracovali ani jednu hodinu). Výrazně se snížil počet pracujících, kteří nepracovali z důvodu dovolené (pokles o 160,7 tis. na 32,8 tis.). Toto snížení bylo kompenzováno zvýšením počtu případů pracovní neschopnosti (o 52,8 tis. na 194,9 tis.), nedostatku práce (o 40,2 tis. na 53,5 tis.), ostatních (rodinných nebo osobních) důvodů (o 54,2 tis. na 162,8 tis.) a také rodičovské dovolené (o 17,6 tis. na 147,2 tis.).

Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých odvětvových sekcích byl podle údajů za 1. čtvrtletí 2021 v ČR rozdílný1).sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví se zaměstnanost meziročně snížila o 32,5 tis. na 1 925,0 tis., především v důsledku poklesu počtu pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 55,7 tis.). Proti poklesu počtu pracujících v průmyslu se naopak meziročně zvýšil počet pracujících ve stavebnictví (o 19,8 tis.). V terciárním sektoru služeb celková zaměstnanost klesla o 55,4 tis. na 3 131,7 tis. Snížil se zejména počet pracujících osob v sekci ubytování, stravování a pohostinství (o 42,3 tis.) a v dopravě a skladování (o 39,8 tis.). Naopak se v sektoru služeb značně zvýšila zaměstnanost v sekci informačních a komunikačních činností (o 32,2 tis.) a ve vzdělávání (o 29,6 tis.). V primárním sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství počet pracujících stagnoval, zaměstnaných v sektoru bylo 135,9 tis.

S vývojem zaměstnanosti v jednotlivých odvětvových sekcích koresponduje vývoj počtu pracujících podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Nejvíce se zvýšil počet pracujících v hlavní třídě specialisté (o 70,4 tis.) a ve třídě řídících pracovníků (o 27,7 tis.). Naopak se snížil počet technických a odborných pracovníků (o 52,2 tis.), pracovníků ve službách a prodeji (o 38,1 tis.) a řemeslníků a opravářů (o 36,0 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) se v 1. čtvrtletí 2021 v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížila o 0,8 p. b. na 74,0 %. U mužů klesla o 0,7 p. b. na 80,9 %, u žen o 0,9 p. b. na 66,9 %.

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO2), očištěný od sezónních vlivů, v 1. čtvrtletí 2021 v porovnání se 4. čtvrtletím 2020 vzrostl o 13,1 tis.

Celkový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 73,3 tis. a dosáhl 179,5 tis. osob. Došlo jak k nárůstu počtu nezaměstnaných žen o 48,9 tis. na 98,4 tis., tak k nárůstu počtu nezaměstnaných mužů o 24,5 tis. na 81,0 tis. Nejvíce nezaměstnaných přibylo ve Středočeském kraji (o 16,6 tis.) a v Praze (o 14,3 tis.). Značně vzrostl i počet nezaměstnanýchkraji Ústeckém (o 8,6 tis.) a Karlovarském (o 8,0 tis.). Počet nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 3,6 tis. a dosáhl 34,8 tis. osob.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých (podíl nezaměstnaných na pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) v 1. čtvrtletí 2021 meziročně stoupla o 1,4 p. b. na 3,4 %.

regionálního pohledu byl nejvyšší meziroční nárůst míry nezaměstnanosti a zároveň i nejvyšší hodnota v kraji Karlovarském (o 5,7 p. b. na 8,6 %). Vyšší nárůst míry nezaměstnanosti (o dva procentní body a více) byl ve čtyřech krajích, a to ve Středočeském (o 2,4 p. b.), Ústeckém (o 2,2 p. b.), Plzeňském (o 2,1 p. b.) a v Hlavním městě Praze (o 2,0 p. b.). Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla ve Zlínském kraji (1,6 %), kde klesla o 0,1 p. b.

Ekonomická neaktivita
Počet osob ekonomicky neaktivních ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 7,4 tis. na 3 607,6 tis. Nárůst ekonomicky neaktivních žen a mužů byl protichůdný. Zatímco počet neaktivních žen klesl o 5,5 tis., počet neaktivních mužů vzrostl o 12,9 tis., z toho ve věku do 24 let o 10,1 tis. Podle stupně dosaženého vzdělání se jedná především o nárůst ekonomicky neaktivních středoškolsky vzdělaných mužů s maturitou (o 13,3 tis.) a vysokoškolsky vzdělaných žen (o 16,9 tis.). Zvýšení počtu ekonomicky neaktivních mužů i žen bylo způsobeno nárůstem hlavně ve věkové skupině 15–19 let (o 14,2 tis.) a 65 a více let (o 33,9 tis.).

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2021 činil jejich počet 108,0 tis. osob, tj. o 14,6 tis. více než ve stejném období roku 2020. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 41,4 tis. osob.

_____________________

1) Údaje za odvětvové sekce mohou být ovlivněny metodikou Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Šetření pokrývá pouze osoby bydlící v bytech; nejsou zjišťovány údaje za osoby v hromadných ubytovacích zařízeních, ve kterých jsou často ubytováni cizí státní příslušníci.
?2) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce Ministerstva prácesociálních věcí.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky práce a rovných příležitostí, tel.: 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marta Petráňová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274 054 357, e-mail: marta.petranova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2021 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migraceroce 2021.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 20. 4. 2021 / 26. 4. 2021
Navazující internetový dokument: 250128-20 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil – čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 2. čtvrtletí 2021 (Zaměstnanost, nezaměstnanost - Publikace).
Termín zveřejnění další RI: 3. 8. 2021

Přílohy

  • czam050421.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutní počty, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutní počty)
  • Tiskové sdělení: Zaměstnanost klesla, ale vzrostl počet pracujících v informačních a komunikačních činnostech a ve vzdělávání
  • Vyjádření Marty Petráňové z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

4. 5. 2021

Zaměstnanost klesla, ale vzrostl počet pracujících v informačních a komunikačních činnostech a ve vzdělávání

 

Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil – 1. čtvrtletí 2021

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2021 meziročně snížila o 82,4 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) vzrostl o 73,3 tis. a počet ekonomicky neaktivních se zvýšil o 7,4 tis.

 

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, v 1. čtvrtletí 2021 proti 4. čtvrtletí 2020 klesl o 7,0 tis. osob.

Počet pracujících ve věku 15 a více let se meziročně snížil o 82,4 tis., tj. o 1,6 % na 5 195,0 tis. Počet mužů se snížil o 38,9 tis. a počet žen o 43,6 tis. Počet zaměstnanců poklesl o 39,4 tis. na 4 350,5 tis. Zároveň klesl i celkový počet podnikatelů (sebezaměstnaných) o 39,8 tis., a to v důsledku snížení počtu podnikatelů bez zaměstnanců (pracujících na vlastní účet) o 37,5 tis. Počet podnikatelů se zaměstnanci (zaměstnavatelů) klesl jen mírně o 2,3 tis. Snížil se počet pomáhajících rodinných příslušníků o 5,7 tis. osob. Zaměstnanost se snížila ve všech pětiletých věkových skupinách v mladším produktivním věku do 45 let (o 122,8 tis.). Pokles v tomto věku byl výrazný jak u žen (o 64,3 tis.), tak u mužů (o 58,5 tis.).

Dopad epidemie koronaviru se projevil nejen na vývoji celkové zaměstnanosti, ale i ve struktuře důvodů, proč zaměstnaní v referenčním období nepracovali (neodpracovali ani jednu hodinu). Výrazně se snížil počet pracujících, kteří nepracovali z důvodu dovolené (pokles o 160,7 tis. na 32,8 tis.). Toto snížení bylo kompenzováno zvýšením počtu případů pracovní neschopnosti (o 52,8 tis. na 194,9 tis.), nedostatku práce (o 40,2 tis. na 53,5 tis.), ostatních (rodinných nebo osobních) důvodů (o 54,2 tis. na 162,8 tis.) a také rodičovské dovolené (o 17,6 tis. na 147,2 tis.).

Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých odvětvových sekcích byl podle údajů za 1. čtvrtletí 2021 v ČR rozdílný[1]). V sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví se zaměstnanost meziročně snížila o 32,5 tis. na 1 925,0 tis., především v důsledku poklesu počtu pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 55,7 tis.). Proti poklesu počtu pracujících v průmyslu se naopak meziročně zvýšil počet pracujících ve stavebnictví (o 19,8 tis.). V terciárním sektoru služeb celková zaměstnanost klesla o 55,4 tis. na 3 131,7 tis. Snížil se zejména počet pracujících osob v sekci ubytování, stravování a pohostinství (o 42,3 tis.) a v dopravě a skladování (o 39,8 tis.). Naopak se v sektoru služeb značně zvýšila zaměstnanost v sekci informačních a komunikačních činností (o 32,2 tis.) a ve vzdělávání (o 29,6 tis.). V primárním sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství počet pracujících stagnoval, zaměstnaných v sektoru bylo 135,9 tis.

S vývojem zaměstnanosti v jednotlivých odvětvových sekcích koresponduje vývoj počtu pracujících podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Nejvíce se zvýšil počet pracujících v hlavní třídě specialisté (o 70,4 tis.) a ve třídě řídících pracovníků (o 27,7 tis.). Naopak se snížil počet technických a odborných pracovníků (o 52,2 tis.), pracovníků ve službách a prodeji (o 38,1 tis.) a řemeslníků a opravářů (o 36,0 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) se v 1. čtvrtletí 2021 v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížila o 0,8 p. b. na 74,0 %. U mužů klesla o 0,7 p. b. na 80,9 %, u žen o 0,9 p. b. na 66,9 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO[2]), očištěný od sezónních vlivů, v 1. čtvrtletí 2021 v porovnání se 4. čtvrtletím 2020 vzrostl o 13,1 tis.

Celkový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 73,3 tis. a dosáhl 179,5 tis. osob. Došlo jak k nárůstu počtu nezaměstnaných žen o 48,9 tis. na 98,4 tis., tak k nárůstu počtu nezaměstnaných mužů o 24,5 tis. na 81,0 tis. Nejvíce nezaměstnaných přibylo ve Středočeském kraji (o 16,6 tis.) a v Praze (o 14,3 tis.). Značně vzrostl i počet nezaměstnaných v kraji Ústeckém (o 8,6 tis.) a Karlovarském (o 8,0 tis.). Počet nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 3,6 tis. a dosáhl 34,8 tis. osob.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých (podíl nezaměstnaných na pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) v 1. čtvrtletí 2021 meziročně stoupla o 1,4 p. b. na 3,4 %.

Z regionálního pohledu byl nejvyšší meziroční nárůst míry nezaměstnanosti a zároveň i nejvyšší hodnota v kraji Karlovarském (o 5,7 p. b. na 8,6 %). Vyšší nárůst míry nezaměstnanosti (o dva procentní body a více) byl ve čtyřech krajích, a to ve Středočeském (o 2,4 p. b.), Ústeckém (o 2,2 p. b.), Plzeňském (o 2,1 p. b.) a v Hlavním městě Praze (o 2,0 p. b.). Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla ve Zlínském kraji (1,6 %), kde klesla o 0,1 p. b.

 

Ekonomická neaktivita

Počet osob ekonomicky neaktivních ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 7,4 tis. na 3 607,6 tis. Nárůst ekonomicky neaktivních žen a mužů byl protichůdný. Zatímco počet neaktivních žen klesl o 5,5 tis., počet neaktivních mužů vzrostl o 12,9 tis., z toho ve věku do 24 let o 10,1 tis. Podle stupně dosaženého vzdělání se jedná především o nárůst ekonomicky neaktivních středoškolsky vzdělaných mužů s maturitou (o 13,3 tis.) a vysokoškolsky vzdělaných žen (o 16,9 tis.). Zvýšení počtu ekonomicky neaktivních mužů i žen bylo způsobeno nárůstem hlavně ve věkové skupině 15–19 let (o 14,2 tis.) a 65 a více let (o 33,9 tis.).

 

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2021 činil jejich počet 108,0 tis. osob, tj. o 14,6 tis. více než ve stejném období roku 2020. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 41,4 tis. osob.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:                Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky práce a rovných příležitostí, tel.: 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                    Ing. Marta Petráňová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274 054 357, e-mail: marta.petranova@czso.cz

Zdroj dat:                                                                 ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2021 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace v roce 2021.

Termín ukončení sběru dat

 / termín ukončení předběžného zpracování:   20. 4. 2021 / 26. 4. 2021

Navazující internetový dokument:                       250128-20 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil – čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 2. čtvrtletí 2021 (Zaměstnanost, nezaměstnanost - Publikace).

Termín zveřejnění další RI:                                  3. 8. 2021

 

 

Přílohy:

Tab. 1   Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutní počty, podíly, meziroční přírůstky a indexy)

Graf 1   Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutní počty)

  

1) Údaje za odvětvové sekce mohou být ovlivněny metodikou Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Šetření pokrývá pouze osoby bydlící v bytech; nejsou zjišťovány údaje za osoby v hromadných ubytovacích zařízeních, ve kterých jsou často ubytováni cizí státní příslušníci.

 

2) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce Ministerstva práce a sociálních věcí.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.