Vlada.cz (Vláda)
Obchod a služby  |  03.05.2021 16:23:46

Mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května

Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,  nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle  § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším  rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto  mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného  opatření se: 

1. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak, že se zakazuje přítomnost  veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary),  s výjimkou: 

a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,  stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských  zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat  pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl,  lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry  nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének, 

b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů  účastnících se prezenčního vzdělávání, 

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování  pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.; tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb  (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla  s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je  zakázán v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., 

2. zakazují koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně  cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo  zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo  podnikání, s tím, že  

a) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu  vlastní produkce a pouze po dobu této produkce, 

b) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo  zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů  čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi, 

c) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru  a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují  prostorové podmínky, 

3. zakazují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou a) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání  a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších  předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání  způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností  souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších  předpisů, 

b) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků  obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů  jednotek požární ochrany

c) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné  způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění  pozdějších předpisů, zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších  předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,  a dopravně psychologických vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

d) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších  předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d)  vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti  při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

e) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž  složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů  s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  ve znění pozdějších předpisů, akreditovaných kvalifikačních kurzů podle zákona  č. 96/2004 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České  republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní  kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání  výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání  výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací  akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých  školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění  pozdějších předpisů; 

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle  právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti, 

4. omezuje 

a) provoz heren a kasin tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních  prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se  v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou: 

i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde  to mimořádná opatření umožňují, 

ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce  konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí,  které nejsou zakázány,

c) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén  pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných  jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná  o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb

d) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že se v nich zakazuje  přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito  nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas;  stejné omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do  kterých je vstup regulován, 

e) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických  nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují skupinové  prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1  osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou  povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, a to kromě Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje, ve kterých se zakazují návštěvy  a prohlídky veřejností s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito  nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, 

f) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se na nich zakazují  skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků,  než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci  jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, a to  kromě Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje, ve kterých se zcela  zakazuje přítomnost veřejnosti na veletrzích a prodejních hospodářských výstavách, 

g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených  na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako  jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy  na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně  péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou 

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby

ii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech  za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,  

iii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti  více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 20 osob ve skupině, při  dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2plochy, bez využití  vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující  poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného  epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby  poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní  číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci  uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník před zahájením  poskytování služeb

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo 

2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72  hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je  určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití  laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,  že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje  a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), resp. v případě podle  bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast;  výjimky uvedené v bodech i) až iii) se nepoužijí v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina 

a ve Zlínském kraji

h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina a Zlínském kraji tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž  rodičům je tato služba poskytována, s výjimkou dětí, které nejpozději k 31. srpnu  2020 dosáhly pátého roku věku, nebo poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří  jsou: 

− zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb

− pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola  jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, 

− pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné  výchovy, 

− zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

− příslušníky ozbrojených sil, 

− zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

− zaměstnanci uvedenými v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních  službách

sociálními pracovníky zařazenými k výkonu sociální práce na krajských a  obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění  pozdějších předpisů, 

sociálními pracovníky a dalšími odbornými pracovníky vykonávajícími činnosti  podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění  pozdějších předpisů, 

− zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

− zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního  zabezpečení, nebo  

− zaměstnanci Finanční správy České republiky, 

5. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou  poskytování ubytovacích služeb

a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž: 

i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat  před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo  objednatele, 

ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej  po celou dobu pobytu ubytované osoby, 

b) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají  oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy, c) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

d) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto  mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, e) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní  služby, a jejich nezbytnému doprovodu, 

f) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný  celek,

6. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách tak, že se  zakazuje v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje  na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování: a) čerpacích stanic s palivy a mazivy, 

b) lékáren, 

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních  stanicích a autobusových nádražích, 

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních, 

e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/1, 

f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách  (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že  jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba  na 15 m2

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů  určených k bezprostřední konzumaci, 

e) zakazují se stoly a místa k sezení, 

8. stanovují podmínky pro provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není  zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/1, tak, že jejich provozovatelé  musí dodržovat následující pravidla: 

a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou  zákazníků sedících u jednoho stolu, 

b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se  o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše  4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry, 

c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je  ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je  povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky, d) zákaz produkce živé hudby a tance, 

e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, 

9. omezuje provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny  stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které  v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde  zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li  o členy domácnosti, 

10. omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů  a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

11. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000  m2tak, že 

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby  nebyla místy shromažďování osob, 

b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, 

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), 

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,  záchody apod., 

g) je zakázán provoz dětských koutků, 

h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je  možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, 

12. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální  smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující  pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou  2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,  zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální  rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je  držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,  zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky  provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě  sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu  (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby  pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového  dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,  dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

13. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/12 další podmínky pro provoz holičství,  kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných  regeneračních nebo rekondičních služeb tak, že: 

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,

b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry, 

c) se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže, d) zákazník při vstupu do provozovny: 

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo 

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro  sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky  podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv),  vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí  provozovnu, 

e) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického  šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka  (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o  čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval  služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne  poskytnutí služby

14. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí  dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla  po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem, 

15. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze  poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen v případě, že: 

a) je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo b) je poskytována pacientovi, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID 19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva  zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu  viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo  více než 90 dní, přičemž se jedná o pacienta, který je občanem České republiky,  občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu  o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České  republiky vydaných Českou republikou, 

c) je poskytována pacientovi, kterému byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví  ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky  očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém  přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky  očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně  14 dnů, 

16. zakazují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,  slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,  při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 

2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou: a) účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného  partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit  nejvýše 30 osob, 

b) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů  a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona

c) shromáždění konaných podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů, 

d) hromadných akcí, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné  hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným  opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných  konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní  akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže, 

e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními  svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém krajiPardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze,  mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že  na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20  osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt  organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy  pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví,  a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka  (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání  sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy: 

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo 

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro  sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a 

subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,  který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku,  kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě, 

f) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených  v bodě 4 písm. g); tato výjimka se nepoužije v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina a Zlínském kraji

17. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona  č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který  

brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,  které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest

b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem  do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

18. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání  orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob: 

a) účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou  členů domácnosti, 

b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené  v bodu I/19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který  podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor, 

19. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo  pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru  SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování  proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)  uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě  jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19

II. 

S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne  29. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN. 

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Označení stránky: opatření vlády, opatření koronaviru -stupen 5, vládní opatření


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.