Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  03.05.2021 16:24:03

Mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května

Příloha č. 6 usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433

 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání
šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např.
hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou
místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku
splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140
+A1.
2. Všem osobám se s účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které
brání šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní
péče,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
2
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při
vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího
stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků
prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře
při vzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole
při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,
vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, hrad, zámek a obdobný historický nebo
kulturní objekt, hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo
prodejní hospodářská výstava,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky
uvedené v bodu 1.
Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu
na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými
pro zaměstnance na tomto pracovišti.
3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
c) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže,
e) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb
internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
h) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
i) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
j) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
k) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
l) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
m) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti
po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
n) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
o) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
3
p) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu,
q) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
r) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z
důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
kategorie třetí nebo čtvrté,
s) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
t) osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,
u) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a
další osoby tomuto prohlášení přítomné,
v) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími
blízkými osobami,
w) sportovce nebo cvičící osoby:
 v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole
ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od
jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti,
 ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní
činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů
a rozhodčích účastnících se těchto činností,
 ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy
na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně
není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či
sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci
kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost
viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,
který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou
a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň
dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto
obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
x) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun.
4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do
odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými
prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou
pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s
výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na
dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).
4
II.
S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 27. dubna 2021, MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN.
III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Poslední zprávy z rubriky Z domova:

Čt 13:19  Brífink po jednání vlády. (video) Ceskatelevize.cz (ČT)
St 16:08  Examen de l’héritage culinaire tcheque mzv.cz (MZv ČR)
Označení stránky: opatření vlády, opatření koronaviru -stupen 5, vládní opatření


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.