mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  26.04.2021 20:35:01

Nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 27. 4. do 31. 5. 2021 - Ochranné opatření MZDR 20599/2020-74/MIN/KAN

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 26. dubna 2021 Č. j.: MZDR 20599/2020-74/MIN/KAN MZDRX01FQAVF 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření

I. 

S účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. I. nařizuje 

všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz  vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými  mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu II.; to neplatí pro občany těchto zemí  a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny  Ministerstvu zahraničních věcí České republiky; 

II. stanoví 

že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: BotswanaBrazílie, Eswatini (Svazijsko), Indická republika, Jihoafrická republika, Keňa, KolumbieLesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie  a Zimbabwe

II. 

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

III. 

S účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne  30. března 2021, č.j. MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN.

Odůvodnění: 

Z důvodu globálního šíření nových variant viru, včetně doloženého importu tzv. jihoafrické  mutace do ČR, a potřeby předejít dalšímu šíření na území ČR a maximálně zabraňovat  dalšímu importu zejména jihoafrické a brazilské mutace, bylo rozhodnuto o zákazu vstupu  všem občanům ČR a cizincům s bydlištěm v ČR do zemí s extrémním rizikem nákazy těmito  mutacemi, ledaže cesta do těchto zemí nesnese odkladu a byla předem oznámena  Ministerstvu zahraničních věcí – k oznamování cest je nejvhodnější využít již dlouhodobě  fungující a osvědčený systém DROZD (https://drozd.mzv.cz/). Cílem je zejména výrazně  omezit zbytné cesty (zejména z důvodu turistiky) do zemí, kde je vysoce rizikové ohrožení  nákazou novými variantami viru COVID-19 a zároveň, které nemají dostatečně nastavená  protiepidemická opatření, která by přenosu nákazy mohla předcházet nebo již i přes snahu  dochází ke komunitnímu šíření. Zákaz vstupu do těchto zemí nelze uplatnit na občany těchto  zemí. Nutno však uvést, že pro případný návrat do ČR jsou stanovena přísná protiepidemická  pravidla obsažená v samostatném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví. Dosavadní  dlouhodobý přístup spočívající pouze v doporučení omezit tzv. zbytné cesty v souladu  s koordinovaným postupem dohodnutým v rámci EU nevedl k žádoucímu omezení těchto  cest, stále tisíce a tisíce obyvatel České republiky cestují za turistikou, což nelez v žádném  případě považovat za nezbytnou cestu, do rizikových destinací a dne 24.2.2021 byl prozatím  neoficiálně potvrzen import tzv. jihoafrické mutace viru z oblasti Zanzibar. Varování  Ministerstva zahraničních věcí bylo (a je) však zcela jednoznačné: „Vzhledem k nepříznivému  vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva  zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří  cestování za účelem  turistiky.(https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_2 

5_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html). Upozorňováno je rovněž na dynamicky se měnící  podmínky pro leteckou přepravu a vstup do jiných zemí. 

Na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy jsou zařazeny státy, které jsou zeměmi původu  nových variant viru a další země, kde je potvrzeno jejich významné či dokonce již komunitní  šíření – jedná se konkrétně o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Kolumbii,  Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar  a Pemba), Zambii a Zimbabwe

Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky.  Dle dat ECDC je zvýšený počet výskytu kromě Jihoafrické republiky potvrzen také  v Botswaně, Lesothu, Keni, Malawi, Mosambiku, Svazijsku a Zambii. ECDC předpokládá  rozšíření této varianty i v dalších zemích regionu, jako např. Zimbabwe či Tanzanii, která jako  jedna z mála zemí na světě nezavedla žádná protiepidemická opatření na národní úrovni,  dlouhodobě nezveřejňuje data o epidemiologické situaci na svém území, a dokonce se  odmítla zapojit do programu COVAX, který cílí na globální proočkovanost světové populace.  Rovněž se z uvedených zemí jedná o zemi, která je v zimě v nabídce mnoha českých  cestovních kanceláří a je oblíbenou destinací. WHO navíc ve svých zprávách informuje  o rapidním nárůstu počtu pozitivně testovaných cestujících z Tanzanie do okolních států,  zasažen je tak celý region. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o 50 %  vyšší nakažlivost a resistentnost, což znamená možné komplikace při aplikaci existujících  vakcín –např. Jihoafrická republika pozastavila očkování vakcínou od společnosti  AstraZeneca kvůli nedostatečné ochraně vůči jihoafrické variantě viru. Z důvodu šíření této  varianty došlo také z rozhodnutí rakouské federální vlády k faktickému uzavření spolkové  země Tyrolsko. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno ve 40 zemích světa. 

Varianta P.1 (tzv. brazilská varianta) při prvním vydání tohoto ochranného opatření  identifikována v17 zemích světa, od té doby došlo k výraznému rozšíření zejména  1https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozce stnik_informaci_k_cestovani.html

v jihoamerickém regionu, o čemž svědčí zejména zprávy WHO1. Prozatímní snahy  sekvenování vzorků však potvrzují, že i varianta P.1 bude procentuálně více nakažlivá  než původní kmen viru. Jako problematický se jeví nedostatek informací s ohledem  na odolnost tohoto viru, tj. efektivita existujících vakcín. Uvedené informace a hodnocení 

jednotlivých zemí vycházejí kromě výše označených zdrojů i od zastupitelských úřadů České  republiky vdaných zemích nebo v regionu (ZÚ Brasília, ZÚ Lusaka, ZÚ Pretoria, ZÚ Nairobi,  ZÚ Lima, ZÚ Bogota, ZÚ Dillí), které sledují situaci bezprostředně a dlouhodobě přímo  na místě. Osobám, které nesplní podmínky stanovené tímto ochranným opatřením, nebude  vycestování odepřeno, ale porušení ochranného opatření je sankcionovatelné podle zákona  o ochraně veřejného zdraví. Shrnutí zastupitelských úřadů ČR k jednotlivým zemím: 

Jihoafrická republika (JAR) 

JAR si uvědomuje narůstající výskyt mutace viru COVID-19 na svém území. Hovoří o tom  skutečnost, že 1 milion vakcín od firmy AstraZeneca nebude použito pro proočkování  obyvatelstva, protože nemá dostatečnou účinnost. V JAR (populace cca 55 mil. obyvatel  s legálním povolením k pobytu) se testují osoby pouze dobrovolně, tedy, pokud mají příznaky  nebo se s osobou nakaženou virem setkaly. Plošné testování není aplikováno. JAR  zdravotnický systém v tomto ohledu pracuje dobře, ale není schopen pokrýt i osoby, které  bydlí v town-ships/ghettech. A tam je největší centrum nebezpečí. JAR, Botswana, Eswatini,  Lesotho (obě tyto země využívají testovací kapacity JAR, samy na to nemají dostatečně  vybudovaný systém) a Mosambik jsou země s vysokým potenciálem rizika. 

Tanzánie 

Poslední oficiální údaje vláda publikovala před téměř 12 měsíci, konkrétně 29. 4. 2020, jednalo  se o 509 pozitivních případů a 21 úmrtí. Od té doby nejsou žádné souhrnné statistiky zveřejňovány. Chybějící statistická data znemožňují hodnotit vývoj pandemie v zemi.  Tanzanie de facto bojkotuje mezinárodní spolupráci v boji proti pandemii, je jednou z pouze  dvou zemí světa nespolupracujících se Světovou zdravotnickou organizací. Oficiální politika  tanzanské vlády tvrdí, že zemi chrání před onemocněnímCOVID-19Bůh a že v zemi se  onemocnění nevyskytuje. Tanzanský prezident, který na COVID již zemřel, dříve odmítl  začlenění země do programu COVAX a naopak obyvatelstvo před očkováním varoval. 

Protiepidemická opatření jsou výhradně v rovině doporučení, veškeré restrikce týkající se shromažďování, provozu škol, veřejných a společenských akcí byly zrušeny již před více  než 11 měsíci. Užívání preventivních prostředků je velmi omezené a naprostá většina  obyvatelstva (i díky oficiální rétorice vlády) nepovažujeCOVID-19za riziko. Tanzanie  nezavedla ani povinnost předložení testu naCOVID-19 při vstupu do země. Kapacity testování  naCOVID-19jsou zcela nedostatečné. Vzhledem k velké poptávce po testech v turisticky  exponovaných oblastech v Tanzanii existuje černý trh s falzifikáty potvrzení o absolvování RT PCR testů. Vypovídací hodnota těchto dokumentů vydaných v Tanzanii je proto minimální. Zcela evidentním důkazem extrémního rizika nákazy v Tanzanii je testování osob cestujících  z této země, které prokazuje rozšíření nových mutací koronaviru SARS-CoV-2. Z Tanzanie  byla do ČR zavlečena jihoafrická mutace koronaviru. Aktuálně zaváděné ochranné opatření  lze ve vztahu k Tanzanii odůvodnit extrémním rizikem šíření nákazy z této země, která souvisí  mimořádným nárůstem popularity cest občanů ČR do Tanzanie. Ten je paradoxně dán právě  nulovými preventivními požadavky tanzanské vlády při vstupu do země. 

1 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---16-march-2021- výskyt mutací k16.3.2021 -zejména Annex 2. List of countries/territories/areas reporting  variants of concern as of 16 March 2021

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021- výskyt mutací k23.2.2021 –oproti výše vedené mapě obsahuje mapy vyznačující zdroj šíření  variant (tzn. hlavně komunitní šíření)

Brazílie 

Koncem prosince 2020 byla v Brazílii detektována mutace koronaviru označovaná jako P.1.  (případně B.1.1.28.1). Prvotní zjištění pochází z Japonska, kde byla tato mutace  identifikována u čtyř turistů, kteří se vrátili z brazilské Amazonie. Většina států Brazílie se  v současnosti potýká s obsazeností lůžek JIP a je na pokraji kolapsu zdravotnického systému.  Největší obsazenost je na jihu a jihozápadě země, zatímco oblast Amazonie je na tom nyní  relativně nejlépe. Ve státech Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará a Rio Grande  do Norte je hlášen kritický nedostatek lékařského kyslíku. Prozatím neexistují vědecké studie,  které by prokázaly větší infekčnost nové mutace, avšak neoficiálně se o této skutečnosti  hovoří stejně jako o tom, že stávající vakcíny by údajně měly být proti této mutaci účinné. Jako  důkaz může sloužit i fakt, že Brazílie od počátku pandemie zaznamenala přes 310000 úmrtí  a v současné době je zemí s největším počtem úmrtí denně na světě. V reakci na výskyt nové  mutace v uplynulých týdnech řada zemí zakázala vstup osob, které pobývaly v Brazílii, na své  území a následně byla dočasně zrušena i řada přímých komerčních leteckých linek mezi  Brazílií a Evropou. Pokud jde o sběr dat ohledně vývoje pandemie, aktuální data jsou denně  zveřejňována na webu brazilského ministerstva zdravotnictví (https://covid.saude.gov.br).  V polovině loňského roku sice došlo ke kontroverzní situaci, kdy byla opakovaně měněna  metodika sběru těchto dat, a tudíž data nebyla považována za důvěryhodná, avšak tato  situace se vyřešila poměrně záhy tím, že se sběrem dat začalo zabývat nezávislé veřejné  konsorcium (složené mj. ze zástupců médií) a dále zdravotnické/vědecké nadace (např.  FioCruz), které na rozdíly ve shromažďovaných datech začaly upozorňovat a samy  zveřejňovat své vlastní statistiky. V současné době jsou data zveřejňovaná brazilským  ministerstvem zdravotnictví považována za důvěryhodná a jsou neustále pod dohledem  uvedených nezávislých entit. V uplynulých dvou měsících nebylo zaznamenáno, že by místní  tisk či např. místní Delegace EU zveřejňovaná data zpochybňovali. Sběr dat týkající se nové  mutace v současné době dle našich informací není zveřejňován. 

Zambie, Zimbabwe, Malawi 

Sběr dat ohledně nemoci COVID-19 v zemích akreditace ZÚ Lusaka, tedy v Zambii,  Zimbabwe a Malawi, nelze označit za důvěryhodný. Prudce kolísá počet denně provedených  PCR testů, Zambie dosáhla maximální úrovně 12 000 testů denně na přelomu ledna a února,  nyní provádí cca 4 000 testů denně. Země má cca 18 000 000 obyvatel, počty testů jsou proto  nedostatečné, ze zveřejněných statistik lze číst spíše trendy, nikoli exaktní popis situace. 

Země netestují jednotlivé mutace, jen obecně na přítomnost viru. Lze s vysokou mírou  pravděpodobností předpokládat, že dominantní variantou je jihoafrická mutace, statistiky ale  neexistují. Testování se soustředí na města, testování v rurálních oblastech je téměř nulové  (většina obyvatelstva těchto tří zemí je venkovská). Část úmrtí není zaznamenána notářem,  pouze malé množství lidí zemřelých doma je post mortem testováno na přítomnost viru  COVID-19.Kapacita zdravotnického systému včetně diagnostických laboratoří je velmi nízká,  zejména v Malawi a Zimbabwe

Keňa 

Dle oficiálních statistik se epidemická situace v Keni po vrcholu 2. vlny v listopadu 2020  podstatně zlepšila, výrazně klesly denní přírůstky, podíl pozitivních testů i počet aktivních  případů. Země se však dostala do tzv. třetí vlny, kdy počet případů od února kontinuálně roste.  Prezident země ve svém projevu ze dne 26. 3. 2021 proto opětovně indikoval zpřísnění  epidemiologických pravidel, kdy veřejná i soukromá doprava mezi okresy Nairobi, Kajiado,  Machakos, Kiambu a Nakuru a zbytkem země zakázána od 27.3. 2021. V uvedených  okresech jsou zakázána veškerá shromáždění a platí v nich zákaz nočního vycházení  od 20:00 hod. (v dalších částech země od 22:00 hod.) do 4:00 hod. ZÚ nemá údaje o tom, že  by testování v Keni bylo na kvalitativně horší úrovni než v jiných zemích subsaharské Afriky.  Základním informačním zdrojem o epidemické situaci v Keni jsou každodenní brífinky ministra 

zdravotnictví; ty však neobsahují informace o výskytu nových mutací. Při nízké kvalitě  místních médií nelze seriózně vycházet z jiných než oficiálních zdrojů. 

Peru 

Dle informací WHO2je Peru zemí, kde dochází ke komunitnímu šíření tzv. brazilské mutace  koronaviru (SARS-CoV-2 P.1). Brazilská mutace viru (původem z města Manaus) se postupně  přesouvá z Brazílie do Peru. Nejdříve zasáhla amazonský region Iquitos a postupně se  přesouvá i do hlavního města Limy. Peruánská vláda již od 1.února zakázala lety z Brazílie  do Peru, ale příchodu brazilské mutace ze sousedního státu zabránit nedokázala.  V současnosti již hlavní média intenzivně varují před brazilskou mutací. Národní zdravotnický  institut INS zkoumal 300 vzorků v regionu Loreto a v Limě. V současnosti se uvádí, že  v hlavním městě Lima je 40 % všech pozitivních vzorků ve formě brazilské mutace  (ve východní části města dokonce okolo 60 %) a 2,5 % britské mutace. Odborníci však  upozorňují, že Peru nemá kapacity ani finanční možnosti na důsledné sekvenování pozitivních  vzorků, a proto se jedná jen o odhady a obecné spekulace. Minulý týden byl zaznamenán  opět nárůst pozitivních případů nákazy. Dne 24. 3. 2021 bylo dosaženo historického smutného  rekordu, když za jediný den Ministerstvo zdravotnictví Peru potvrdilo 11 260 nových případů  nákazy. Zvyšuje se i počet pacientů na jednotkách intenzivní péče. Riziko zavlečení nákazy  je zvýšena rozhodnutím vlády Peru od pondělí 15. 3. 2021 opět umožnit přímé lety z Evropy  do Limy, vláda Peru dokonce zrušila povinnou karanténu pro cestující, pokud na letišti  absolvují antigenní test

Kolumbie 

Dle informací WHO3je Kolumbie zemí, kde dochází ke komunitnímu šíření tzv. brazilské  mutace koronaviru (SARS-CoV-2 P.1). Dle místních informací, které shromáždil ZÚ Bogota, panují obavy z tzv. brazilské mutace viru, protože existují studie, že čínské vakcíny mají nižší  účinek a na tuto mutaci by nemusely fungovat vůbec, resp. na čínskými vakcínami vytvořené  protilátky tato mutace nereaguje. Bohužel v nejrizikovějších oblastech se s ohledem na místní  podmínky (nedostupnost dostatečných prostor pro skladování jiných vakcín při nízkých  teplotách) a podnebí očkuje především čínskými vakcínami. V lednu 2021 byla odhalena první  nákaza brazilskou mutací koronaviru ve státě Amazonas, kde dosud detekuje Zdravotní institut 22 případů. Import byl z této oblasti detekován do Bogoty a podle dostupných informací  se daří clustery izolovat. Informace o šíření této mutace v jiných částech Kolumbie nejsou  dostupné. Během lednového výskytu brazilské mutace byly pozastaveny lety do hlavního  města Amazonas. Z celkového počtu očkované populace v Kolumbii 1819 000 (z toho 194  300 oběma dávkami) bylo ve státě Amazonas dosud očkováno 33 000 lidí (počet obyvatel 79  000).Bohužel riziko opětovné nákazy je v této oblasti stále přítomné bez ohledu na to, že  uzavření hranice pozemní a vodní se všemi sousedními státy nadále trvá a o přísněji je nyní  hlídána hranice s Brazílií. Ze své povahy (řeky a provázanost rodin žijících na těchto hranic)  je však nemožné tuto hranici uzavřít neprodyšně. V posledních dnech (informace k29. březnu  2021) vzniklo podezření, že ve městě Cúcuta se objevil podezření na šíření nových variant,  u kterých zatím probíhá sekvenování – panuje podezření na variantu brazilskou nebo jihoafrickou. V Kolumbii existují místní varianty koronaviru, které však prozatím dle prvotních  indikací nevykazují vyšší úmrtnost či nakažlivost. 

Indie 

2 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021,  Figure 5 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021,  Figure 5

Indie je v současnosti zasažena prudkým šířením pandemie koronaviru. Dle údajů ZÚ ČR  v Novém Dillí země od 19. do 25. dubna 2021 zaregistrovala země 2 251 244 případů (tj. 13  % z celkového počtu 17 313 163 nakažených od začátku pandemie). V posledních dnech se  denní přírůstek pohybuje okolo 350 000 případů denně. V Indii není zajištěna potřebná  zdravotní péče. Zásadním problémem je zejména nedostatek kyslíku, což způsobuje vysoká  čísla úmrtí osob a z důvodu přetížení zdravotního systému se tato čísla budou s největší  pravděpodobností dále zvyšovat. Z důvodu potřeby situaci urychleně řešit Indie již požádala  mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, o podporu. Navzdory rapidně zhoršující se  situace však vláda nadále odmítá přistoupit k plošným restrikcím uplatňovaných na celém  území Indie

Jako příčina nárůstu se uvádí šíření nové varianty viru B.1.617, která byla prvně detekována  v Indii. Vzhledem k tomu, že prudké šíření této varianty je poměrně nedávné a chybí tudíž  podrobnější data o jejích vlastnostech, WHO ji prozatím neklasifikuje jako tzv. variant of  concern jako je tomu u varianty britské, jihoafrické a brazilské (britské úřady tuto variantu  prozatím klasifikují jako variant under investigation). Masivní šíření viru v Indii však poukazuje  na to, že i u této varianty bude s největší pravděpodobností potvrzeno vysoké riziko snazšího  přenosu. Nezodpovězenou otázkou je také efektivita existujících vakcín. Generální ředitel  Světové zdravotnické organizace Dr. Tedros aktuální vývoj v Indii zhodnotil tím, že řekl, že  situace v zemi je devastujícím příkladem toho, co virus dokáže. 

Na situaci v Indii reagovala již řada zemí zavedením cestovních omezení (z mimoevropských  např. Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Hong Kong, Singapur aj.). Na evropském území  nejvyšší prokázaný výskyt této varianty registruje Velká Británie, přičemž naprostá většina  detekovaných případů je spojena s cestováním. Z dalších evropských států přísná cestovní  omezení (např. zrušení letů či zákaz vstupu nerezidentům) uplatňují také Německo,  Nizozemsko či Itálie

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r. 

ministr zdravotnictví


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.