mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  26.04.2021 12:37:00

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území - AKTUALIZACE k 26. 4. 2021

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území - AKTUALIZACE k 26. 4. 2021!!

23.04.2021 / 13:15 | Aktualizováno: 26.04.2021 / 12:37

Aktuální informace o vycestování z ČR, vstupu a pohybu na území Polska a souvisejících karanténních opatřeních.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.


Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme na webových stránkách MZV ČR.

Aktualizované informace o ochranných opatřeních MZdr ČR platných od 12.4.2021, tedy po skončení nouzového stavu, naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

 

Návrat do ČR (platí pro občany ČR i občany třetích zemí)

Polsko bylo ze strany ČR zařazeno mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19, tedy tzv. tmavě červené země. Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Následně podstoupí druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu. Do doby druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS. Podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách MZV ČR.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací na území Polska zavedla polská vláda ode dne 30. 3. 2021 nové ochranné opatření. Cílem opatření je bránit importu nákazy na území Polska z ČS EU i třetích zemí. Vstup na území Polska ze států schengenského prostoru je podmíněn dřívějším vykonáním antigenního testu na COVID-19. Stacionární kontroly na pozemních hranicích Polska se sousedními státy zavedeny nebyly, dodržování opatření však namátkově provádí společné hlídky Pohraniční stráže PL a Policie PL. V rámci těchto kontrol je prověřováno, zda všechny osoby překračující hranici do PL disponují osvědčením o negativním antigenním testu na COVID-19, případně vztahuje-li se na tyto osoby jedna z výjimek (viz níže) z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území PL.

Naproti tomu osoby vstupující do Polska z jakéhokoliv území mimo schengenský prostor musí nastoupit 10ti denní karanténu. Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytu. Cestující, na něž se tato povinná karanténa vztahuje, se však mohou po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je z povinné karantény osvobodí.

Obecnou výjimku z karanténní povinnosti tvoří osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii ( http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

a http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043).

 

3. DOPRAVA:

Od 30. 3. 2021 platí následující opatření:

 

Schengenský prostor (překračování vnitřních schengenských hranic - pozemních, leteckých i mořských):

Platí povinná karanténa pro cestující, kteří se neprokáží negativním testem na Covid 19 (antigenní či PCR). Test nesmí být starší 48 hodin před překročením hranice.

Dané opatření platí pro všechny druhy dopravních prostředků: hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

 

Non - schengenský prostor (překračování hranic z Non-schengenských zemí do Schengenských zemí - PL - pozemních, leteckých i mořských):

Pro každého cestujícího je povinná 10ti denní karanténa.

Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytu.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii, jsou z karanténní povinnosti rovněž vyňati.

 

Od 14. ledna 2021 neexistuje žádný zákaz leteckého provozu z / do Polska.

 

Z povinnosti 10ti denní karantény po překročení vnější i vnitřní schengenské hranice s Polskem jsou vyňati následující kategorie osob:

1.posádka letadla

2.rybáři nebo námořníci jakož i:

a)námořníci nebo rybáři, kteří se přemísťují do přístavu jiným dopravním prostředkem za účelem zaměstnání na lodi, nebo se vracejí do místa bydliště, rovněž jiným dopravním prostředkem než lodí, po ukončení výkonu práce na lodi - rovněž při tranzitu přes území Polské republiky,

b) osoby vykonávající práci nebo poskytující služby na lodích nebo na těžebních a vrtných plošinách na moři na základě jiného vztahu než pracovní smlouvy námořníka

3.členové posádky uvedení v zákoně ze dne 21. prosince 2000 o vnitrozemské plavbě (Journal of Laws of 2020, položka 1863), včetně těch, kteří se vracejí ze zahraničí jinými dopravními prostředky než lodí za účelem odpočinku

4.posádka lodi ve smyslu ustanovení o námořní bezpečnosti;

5.osoby vykonávající práce spojené s přípravou nebo prací v Polské republice nebo v sousední zemi za účelem provádění investic v oblasti terminálu nebo investic doprovázejících investice v oblasti terminálu ve smyslu zákona ze dne 24. dubna 2009 o investicích do terminálu pro opětovné zplyňování zkapalněného zemního plynu ve Świnoujście (Journal of Laws of 2020, položka 1866 a 2021, položka 234), strategické síťové investice předávání ve smyslu zákona ze dne 24. července 2015 o přípravě a provádění strategických investic v oblasti přenosových sítí (věstník zákonů z roku 2021, položka 428) nebo strategických investic v ropném sektoru ve smyslu zákona ze dne 22. února 2019 o přípravě a provádění strategických investic v ropném odvětví (věstník zákonů z roku 2020, položka 2309 a z roku 2021, položka 234);

6.řidiči zabývající se silniční dopravou v rámci mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu příslušného článku. 4 body 2 a 14 zákona ze dne 6. září 2001, o silniční dopravě;

7.řidiči zabývající se silniční dopravou v rámci mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu příslušného článku. 4 body 2 a 14 zákona ze dne 6. září 2001. o silniční dopravě, která se vrací ze zahraničí nebo prochází územím Polské republiky v tranzitu jiným než vozidlo používané pro silniční dopravu:

a) za účelem odpočinku podle nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 561/2006 a Rady ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých sociálních právních předpisů týkajících se silniční dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 2135/98 kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Journal of Laws UE L 102 ze dne 11. dubna 2006, s. 1, ve znění pozdějších předpisů), na území Polské republiky nebo jiné země,

b) po převzetí zbytku v zahraničí podle nařízení uvedeného v písmenu a). a po přestávce při výkonu práce za okolností uvedených v čl. 31 s 1 zákona ze dne 16. dubna 2004 v rámci výkonu práce řidičů (věstník zákonů z roku 2019, položka 1412);

8.vlakový personál uvedený v § 21 odst. 1 nařízení ministra infrastruktury ze dne 18. Července 2005 o obecné podmínky železniční dopravy a signalizace (Journal of Laws z roku 2015, položky 360 a 1476, z roku 2016, položka 1849 a 2019, položka 964 a 2352) a další zaměstnanci nezbytní k provádění přepravních služeb náklad v rámci mezinárodní železniční dopravy, vykonávající profesionální činnost v Polské republice nebo v sousední zemi, na základě seznamu tvořícího seznam těchto osob poskytnutý dopravcem nebo provozovatelem železniční infrastruktury předsedovi Úřadu pro železniční dopravu (ten daný seznam přeposílá Vrchnímu veliteli pohraniční stráže)

9.řidiči zabývající se silniční dopravou motorovými vozidly nebo jízdními soupravami s přípustnou celkovou hmotností nepřesahující 3,5 tuny v rámci silniční přepravy zboží a neziskové silniční přepravy zboží

10.řidiči zabývající se silniční dopravou motorovými vozidly určenými k přepravě více než 7 a nejvýše 9 osob, včetně řidiče v mezinárodní komerční silniční dopravě osob.

 

Z povinné 10ti denní karantény jsou rovněž vyňati následující osoby:

1.cestující za účelem práce v zemědělském podniku nacházejícím se na obou stranách hranice;

2.vojáci a zaměstnanci ozbrojených sil Polské republiky nebo vojáci a civilní personál spojeneckých sil, policisté, pohraniční stráž, agentura vnitřní bezpečnosti, celní a finanční služby, státní hasičské služby a státní ochranné služby, inspektoři inspekce silniční dopravy při výkonu služby

3.členové diplomatických misí, konzulárních úřadů a zástupci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, jakož i jiné osoby překračující hranice na základě diplomatického pasu;

4.inspektoři námořní správy nebo uznané organizace uvedené v ustanoveních o bezpečnosti překročení hranic po moři za účelem kontroly;

5.studenti studující v Polské republice nebo v sousední zemi a jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se studenty, aby jim toto učení umožnili;

6.děti, na které se vztahuje předškolní vzdělávání v Polské republice nebo v sousední zemi a v jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se těmito dětmi, aby jim tuto výchovu poskytli;

7.cizinci (a jejich manželé a děti) s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU, na území jiných členských států EU/EEA a CH za účelem průjezdu územím Polské republiky do místa bydliště nebo pobytu

8.osoby provádějící plavbu na rekreačních plavidlech mezi přístavy členských států EU/EEA aniž by museli zastavovat v přístavech třetích zemí;

9.studenty, účastníky postgraduálního studia, odborného vzdělávání a jiných forem vzdělávání, stejně jako doktorandi studující v Polské republice nebo v případě občanů Polské republiky v jiných zemích;

10.osoby provádějící výzkumnou činnost ve smyslu čl. 4 s 1 zákona ze dne 20. července 2018 – zákon o vysokoškolském vzdělávání a vědě (Sbírka zákonů z roku 2021, položka 478) v Polské republice nebo v případě občanů Polské republiky v jiných zemích

11.osoby vykonávající práce v zahraničí související s doprovodem a uchováním muzejních sbírek a ochrany polského kulturního dědictví v zahraničí, včetně konzervačních, inventarizačních a výzkumných prací prováděných v rámci projektů financovaných ministrem odpovědným za kulturu a ochranu kulturního dědictví národní nebo zdroje státních kulturních institucí organizovaných tímto ministrem;

12.osoby účastnící se v pozici závodníka, člena výcvikového personálu, lékaře, fyzioterapeuta nebo rozhodčího v mezinárodních sportovních soutěžích pořádaných na území Polské republiky Mezinárodní sportovní federací působící v olympijských nebo paralympijských sportech nebo jinou organizací uznanou Mezinárodním olympijským výborem nebo pořádanou mezinárodní sportovní organizací s kontinentálním rozsahem patřícím takové federaci nebo Polský sportovní svaz a akreditovaní novináři

13.osoby vykonávající lékařskou profesi ve smyslu čl. 2 věta 1 bod 2 zákona ze dne 15. dubna 2011, o lékařské činnosti (Journal of Laws of 2020, items 295, 567, 1493, 2112, 2345 and 2401), vykonávající dané povolání mimo území Polské republiky a překračující tuto hranici za účelem výkonu zdravotnické služby na území Polské republiky

14.osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii

· http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

· http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

15.osoby překračujícími státní hranici tvořící vnitřní hranici ve smyslu čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016 o kodexu EU regulace přeshraničního pohybu osob (Schengenský hraniční kodex) v rámci profesní, obchodní nebo výdělečné činností v Polské republice nebo v sousední zemi;

16.osoby projíždějící územím Polské republiky do místa bydliště nebo pobytu občany EU/EEA a CH a jejich manželé a děti;

17.členové národního týmu polských sportovních svazů, členů výcvikového personálu, lékařů, fyzioterapeutů a sportovních rozhodčích, kteří se vracejí do Polské republiky ze zahraničních výcvikových táborů nebo z mezinárodních soutěží pořádaných Mezinárodní sportovní federací činnou ve sportu Olympijské nebo paralympijské nebo jiné uznané Mezinárodním olympijským výborem nebo organizované kontinentální mezinárodní sportovní organizací patřící k takové federaci;

18. zrušeno


19. osoby disponující osvědčením o ukončené izolaci nebo hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19. Formu osvědčení zákonodárce nedoprecizoval, v případě PL občanů se připouští výpis z Elektronické evidence pacienta, zatímco od cizinců je vyžadováno tradiční papírové osvědčení potvrzené razítkem příslušného orgánu. Postačujícím argumentem každého takového osvědčení je na něm uvedená informace v tom smyslu, že daná osoba se vyléčila z COVID-19, resp. byla (oprávněným orgánem prohlášena za uzdravenou).

 

Tranzit přes území PL:

 

Schengenský prostor (tranzit mezi zeměmi schengenského prostoru):

Platí povinná karanténa pro cestující, kteří se neprokáží negativním testem na Covid 19 (antigenní či PCR). Test nesmí být starší 48 hodin před překročením hranice.

Dané opatření platí pro všechny druhy dopravních prostředků: hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii, jsou z karanténní povinnosti vyňaty.

 

Non - schengenský prostor (tranzit, při němž dojde k překročení vnější hranice z non-schengenských zemí do PL):

Pro každého cestujícího je povinná 10ti denní karanténa.

Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytu.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii, jsou z karanténní povinnosti vyňaty.

 

I přes výše uvedené však doporučujeme každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem, který bude disponovat informacemi o případných dalších omezeních, a rovněž s odpovědným orgánem PL - Hlavním Sanitárním Inspektorátem (kontakty viz https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_Brand_BMM&utm_term=%2Bsanepid&utm_content=490915742875).

V souladu s obecným doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR však Velvyslanectví ČR ve Varšavě důrazně doporučuje vykonávat cesty na území Polska pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Aktuální informace týkající se vstupu na území Polska jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod následujícím odkazem https://strazgraniczna.pl/.

 

4. OPATŘENÍ:

Obecná opatření

- v celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích, kromě přírody, parků, pláží a dopravy osobním vozem. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.
- k zakrývání dýchacích cest není v PL od 27.2. dovoleno používat plastové přilbice (samostatně bez dalšího druhu ochrany), šály a látkové ústenky, což v praxi znamená nutnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek, nebo respirátorů
- na veřejných akcích a při shlukování osob na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na 5 s rozestupy 1,5 m. Při organizaci několika souběžných akcí na jednom místě musí být vzdálenost mezi jednotlivými skupinami osob min. 100 m.
- domácí (až 7-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.

Školy

Od 20.3. přešla veškerá výuka v zemi do online prostředí. Mateřské školy a jesle jsou otevřeny. V 1.-3. třídách ZŠ je zavedena smíšená výuka (online+prezenční) kromě Slezského, Dolnoslezského, Velkopolského, Opolského a Lodžského vojvodství. Všechny ostatní typy škol jsou uzavřeny a probíhá výuka online.

Kultura/sport

- do 25.4. zákaz všech kulturních akcí a uzavření všech kulturních institucí a kin
- do 18.4. sportoviště budou otevřena pouze pro profesionální aktivity. Od 19.4 jsou umožněny v sportovních objektech aktivity na čerstvém vzduchu pro skupiny s max. počtem 25 osob. Od 19.4. jsou rovněž umožněny sportovní soutěže dětí a mládeže organizované sportovními svazy.
- do 25.4. zákaz provozu aquaparků, bazénů a posiloven
- do 25.4. v kostelech smí být pouze 1 osoba na 20m2, resp. min. vzdálenost mezi osobami 1,5 m.

Ekonomika/doprava

- do 3.5. zákaz poskytování hotelových / ubytovacích služeb (s výjimkou služebních cest zdravotníků, diplomatů s potvrzením místního PL orgánu aj.).
- do 25.4. omezení činnosti velkých obchodních center (s výjimkou obchodů s potravinami, drogerií, lékáren, knihkupectví a stánků s tiskem)
- do 25.4. uzavření obchodů s nábytkem a stavebními materiály nad 2000m2
- do 25.4. platí omezení shlukování osob v obchodech do 100 m2 plochy - 1 os/15 m2 a v obchodech nad 100 m2 - 1 os/20m2.
- do 25.4. uzavření lázní, kromě případů potřeby akutní rehabilitace apod.
- do 25.4. uzavření barů a restaurací. Jídlo a pití je možné objednat pouze s sebou nebo na rozvoz.
- uzavření kadeřnictví a kosmetických salonů pouze v Slezském, Dolnoslezském, Velkopolském, Opolském a Lodžském vojvodství.
- do 25.4. v prostředcích MHD je povoleno obsazení max. poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl a www.gis.pl.

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

přílohy

Rozhodnutí Rady minstrů PL - 524 KB PDF (Acrobat dokument) 20.3.2021
https://www.mzv.cz/file/4247810/D2021000051201.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.