mzcr.cz (MZ ČR)
Školství  |  20.04.2021 08:18:36

Testování studentů vysokých škol, s platností od 24. 4. 2021 - Mimořádné opatření MZČR 16640/2021-1/MIN/KAN MZDRX01FMCWC

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 19. dubna 2021 Č. j.: MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN MZDRX01FMCWC 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS 

CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole včetně zahraničních vysokých škol a jejich  poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoká škola“), vysoká škola  umožní studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením zakázána, pouze tehdy, a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) podstoupil ve frekvenci stanovené v čl. V preventivní RT-PCR test na stanovení  přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru  SARS-CoV-2 provedený způsobem podle čl. II s negativním výsledkem, není-li ve čl. III  stanoveno jinak. 

Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální  prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. 

II. 

Vysoké školy jsou povinny zajistit pro své studenty: 

a) antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené  pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,  b) testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděné  poskytovatelem zdravotních služeb, nebo 

c) testování prostřednictvím RT-PCR testů na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud  disponují neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení  samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud mají provedení  testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu  vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu  (http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19). 

III. 

Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:

Str. 1 z 6 

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace  podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního  POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na  přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti  onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)  uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě  jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

c) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které  byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů

IV. 

Vysoká škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření  informuje všechny dotčené studenty o způsobu provádění testování a o pravidlech  uvedených v tomto mimořádném opatření

V. 

Preventivní testování se provádí ode dne 24. dubna 2021. Preventivní test se provádí  s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta  na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Nebude-li  student přítomen v den termínu testování, testování se u něj provede v den jeho příchodu.  Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu  při příchodu do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na  vzdělávání na vysoké škole

VI. 

V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) pozitivní, předá  vysoká škola studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu  podle čl. II písm. a), b) nebo c) pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory  vysoké školy nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory ubytovacího  zařízení vysoké školy; nelze-li jinak, nemusí opustit ubytovací zařízení. Student je povinen  telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu  poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. 

VII. 

Student je povinen informovat vysokou školu o tom, že je výsledek testu podle čl. II, čl. III  písm. c) nebo konfirmačního testu podle čl. X pozitivní.

Str. 2 z 6 

VIII. 

Vysoká škola v případě pozitivního výsledku testu bezodkladně kontaktuje místně příslušnou  krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy a poskytne jí  veškerou součinnost.  

IX. 

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v případě, že je  informován o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a), který  si provedla osoba sama nebo jí byl proveden jinou osobou, povinen rozhodnout o provedení  konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto  vyšetření. 

X. 

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

XI. 

V případě preventivního testování prováděného testem podle čl. II písm. b) a c) platí  mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování obyvatel  a k nařizování karantény a izolace obdobně. 

XII. 

Vysoká škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí  agregované údaje o provedeném testování u studentů podle čl. I do aplikace COVID forms  App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných  osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a  počet neprůkazných testů

XIII. 

Pokud je v ubytovacím zařízení vysoké školy ubytován student, kterému není jiným  mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo student, který  se v rámci časového úseku 7 dní neúčastní osobně na vzdělávání, nařizuje se takovému  studentovi podrobit se preventivnímu testování v tomto zařízení nebo na vysoké škole;  v ostatním platí pravidla uvedená v čl. I až XII. 

XIV. 

Čl. I až XIII se nevztahují na státní vysoké školy.

Str. 3 z 6 

XV. 

Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), vysoká  škola umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku  konanou distanční formou, pouze pokud, 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním  přijímací zkoušky, není-li ve čl. XVI stanoveno jinak. 

XVI. 

Podmínka podle čl. XV písm. b) se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží, že a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle  platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti  onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první  dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně  14 dnů. 

XVII. 

Vysoká škola kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. XV a případně čl. XVI. Pokud uchazeč nesplňuje podmínky podle čl. XV nebo případně čl. XVI, vysoká škola mu  účast na přijímací zkoušce neumožní. 

XVIII. 

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo  jiné osoby, musí tato osoba splňovat podmínky podle čl. XV nebo případně čl. XVI, jinak  vysoká škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. 

XIX. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem 24. dubna 2021

Odůvodnění: 

Výuka na vysokých školách je zásadním způsobem omezena již od března 2020, což  v důsledku vede k narušení studia v mnoha případech v celém studijním programu, jde-li  např. o dvouleté navazující magisterské studijní programy. Pro udržení relativně  standardního průběhu studia již nicméně nastává doba, kdy je nezbytné omezení uvolňovat,  aby mohli studenti svá studia řádně ukončit a bylo tak zabráněno destabilizaci systému  z důvodů chybějících kvalifikovaných absolventů, kteří budou moci nastoupit k výkonu často  společensky velmi žádoucích profesí (zdravotnické, pedagogické).

Str. 4 z 6 

S ohledem na charakter jednotlivých studijních programů vysokých škol a míru praktické  výuky (vč. laboratorní, umělecké, experimentální apod.) je třeba umožnit v co nejkratší době  návrat studentů k praktické výuce v prezenční formě v omezených skupinách. Vysoké školy  přijaly řadu opatření pro minimalizaci studijní neúspěšnosti a věnují speciální pozornost  nejohroženějším skupinám studentů, nicméně neukončení semestru, akademického roku či  studia povede k prodlužování studia a přinese s sebou mnoho negativních důsledků  s celospolečenským dopadem (např. nedostatek absolventů, zhoršení finanční situace  studentů, snížení možnosti přijímat nové studenty). 

Vysoké školy dokázaly již na počátku pandemie onemocnění COVID-19 efektivně reagovat  na neočekávanou situaci a byly schopny flexibilně řešit problémy v nejrůznějších oblastech.  Díky excelentním výsledkům výzkumu a vývoje a aktivnímu zapojení pracovníků i studentů  vysokých škol ve zdravotnictví, sociálních službách, výrobě a distribuci ochranných pomůcek  a dezinfekčních prostředků byly zásadním způsobem zmírněny dopady pandemie na českou  společnost. Vysoké školy vytvářely pro státní správu či zdravotnická zařízení nové  informační systémy a softwarové aplikace, díky nimž mohly vybrané instituce efektivně  spravovat rozsáhlou evidenci pacientů či odebíraných vzorků. Zástupci vysokých škol jsou  rovněž členy krizových štábů a poradních skupin na mezinárodní, národní i regionální úrovni.  Vysoké školy tak mají v souvislosti s řešením pandemických rizik rozsáhlé zkušenosti a jsou  schopny nastavit funkční systémy minimalizace epidemiologických rizik úpravou provozu  vysokých škol ve smyslu rozšíření osobní přítomnosti studentů vysokých škol na výuce  a zkouškách.  

S ohledem na charakteristiky nemoci COVID-19 a skutečnost, že nemusí být doprovázena  viditelnými příznaky, je třeba předcházet šíření viru při kontaktu studentů a akademických  či dalších pracovníků vysoké školy. Vhodným nástrojem je pravidelné testování. Taktéž  s přihlédnutím ke kritériím proporcionality, je toto mimořádné opatření legitimní, jelikož sice  na jedné straně dochází k zásahu do práv osob tím, že je jim nařizováno pravidelné  testování, ale na straně druhé existuje všeobecný zájem na ochraně zdraví osob a zájem na  snížení přenosu nákazy mezi jednotlivými studenty a pracovníky vysokých škol. Toto  mimořádné opatření tedy splňuje požadavek kritéria proporcionality, jelikož cíl mimořádného  opatření (ochrana zdraví osob, minimalizace šíření nákazy) převyšuje zásah do práv osob  (povinné pravidelné testování), které toto opatření představuje. 

Bez prevence šíření nemoci COVID-19 by vysoká škola nemusela být v současné situaci  bezpečným prostředím a mohlo by kvůli uvolnění opatření ve školství docházet ke zhoršení  celkové epidemiologické situace. Pokud by taková situace nastala, pak by došlo k ohrožení  zdraví ostatních studentů, akademických a dalších pracovníků vysoké školy, a také dalších  osob, které se s nimi stýkají ve škole i mimo školu.  

Aby se tedy předešlo této situaci, umožňuje mimořádné opatření osobní přítomnost  v prostorách vysoké školy těm studentům a uchazečům o studium, kteří budou testováni na  přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s negativním výsledkem.  

Organizace testování je s ohledem na autonomii a výše popsané zkušenosti vysokých škol  ponechána v samostatné kompetenci jednotlivých vysokých škol a mimořádné opatření se  omezuje pouze na nejnutnější rámec. Za nezbytnou podmínku pro organizaci testování je  považováno vytvoření organizačních opatření, která zajistí hladký a efektivní průběh  testování na vysokých školách tak, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví nejen studentů,  ale i akademických a dalších pracovníků vysokých škol. Tato organizační opatření připraví  každá vysoká škola individualizovaně na základě znalostí potřeb svého provozu a aktuálních  potřeb. Ubytovací zařízení bude v souladu s mimořádným opatřením stanovujícím provoz  vysokých škol v provozu pro studenty, kterým je umožněna prezenční výuka na vysoké  škole. Současně je třeba dodržovat přísná hygienická opatření a je třeba provádět testování  ubytovaných osob.

Str. 5 z 6 

Rámec, který je aktuálně tímto mimořádným opatřením nastaven, stanoví možnost prezenční  účasti osobám, které nevykazují příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupí test  na přítomnost viru nebo antigenu viru SARS-CoV-2, které vysoká škola pro své studenty  zajistí. Z povinnosti podstoupit test je stanovena výjimka pro individuální konzultace,  individuální výuku a další individuální činnosti.  

Vysoké školy zajistí svým studentům splnění podmínky testování. S ohledem na  samostatnost a proaktivitu vysokých škol zejména ve výzkumu a vývoji není vhodné  vymezovat konkrétní typy testovacích prostředků a ponechává se širší okruh, z něhož  mohou vysoké školy vybírat, například využít také testy, které samy vyvinuly – samozřejmě  při splnění přísných protiepidemických a hygienických opatření a příslušných schválení. Dále  se stanovují výjimky z povinnosti podstoupení testu, které vycházejí z objektivních  prokazatelných skutečností. Těmi jsou laboratorně prokázané prodělání onemocnění  COVID-19, kompletní očkování v souladu s SPC a doložený negativní výsledek testu  provedený poskytovatelem zdravotních služeb ne starší než 48 hodin. 

Vysoké školy mají povinnost předem informovat dotčené osoby o povinnosti testování  a o podrobnostech jeho organizace. Testování bude prováděno s frekvencí jedenkrát  za 7 dní. V případě pozitivního výsledku testu jsou stanoveny příslušné postupy,  jak pro studenty, tak pro vysoké školy. Student je povinen podstoupit tzv. konfirmační test a  vysoké škole je stanovena informační povinnost ve vztahu k místně příslušné krajské  hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy a také do aplikace COVID  forms app, která slouží k evidenci organizovaného testování. Ustanovení uvádí minimální  výčet údajů, které je třeba do aplikace zasílat. 

Vzhledem ke specifickému postavení státních vysokých škol se toto mimořádné opatření na  státní vysoké školy nevztahuje. V souladu s § 95 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých  školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je Univerzita  obrany součástí organizační složky státu Ministerstva obrany a Policejní akademie ČR  organizační složkou státu Ministerstva vnitra. Studenti těchto vysokých škol jsou také v jiném  postavení než studenti vysokých škol veřejných a soukromých, jsou většinou ve služebním  poměru. Testování u nich tedy již probíhá podle jiných mimořádných opatření. Organizační  záležitosti, a to včetně opatření v boji s epidemií na státních vysokých školách, si organizují  příslušná ministerstva (v souladu s § 95 zákona o vysokých školách). 

Pro účely plánovaných přijímacích řízení, u kterých je nezbytná osobní účast uchazeče o  studium na vysoké školy, se stanoví povinnost prokázání negativního výsledku testu  provedeného poskytovatelem zdravotních služeb. Obdobně jako v případě studentů je  možné využití výjimek v případě prodělaného onemocnění COVID-19 a absolvovaného  kompletního očkování dle SPC dané očkovací látky. Tyto skutečnosti je třeba náležitým  způsobem doložit. 

Platnost mimořádného opatření je stanovena k 24. dubnu 2021

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.  

ministr zdravotnictví

Str. 6 z 6 


Přílohy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.