mzcr.cz (MZ ČR)
Školství  |  19.04.2021 19:18:26

Mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností ode dne 26. dubna 2021

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 19. dubna 2021 č. 393 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021  Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých  souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst.  1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021  Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19  způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  

I. 

S účinností ode dne 26. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného  opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje: 

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a  doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České  republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů  na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při  studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní  přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:  

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,  b) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů  všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních  programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v  mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní  a ochranné výchovy a  

c) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden  student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba), 

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých  škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních  vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1, 

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků  a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání  v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, 

c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů,  

d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický  pracovník), 

f) skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků  šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených 

školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v jedné skupině, 

g) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně  uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti, 

h) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, i) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních  školách a v konzervatořích, 

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo  skupinách žáků nebo studentů, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy  podle písmene c) a skupinové konzultace podle písmene f), 

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní  přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: a) základní školy při zdravotnickém zařízení, 

b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, c) dětí v přípravné třídě, 

d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je  budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to  včetně školní jídelny,  

e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem,  že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu  neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), f) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,  

g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,  h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník  a případně zákonný zástupce), 

i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků  9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro  přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, 

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou  skupinové konzultace podle písmene i), 

5. provoz mateřských škol podle školského zákona ve všech krajích s výjimkou  Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje, a to tak, že se zakazuje osobní  přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou  a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze  v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,  

b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení. 

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky  podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích  jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění  pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků  na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích  jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové  škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou: 

a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 

b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník), c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický  pracovník), 

7. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků  a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou: a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a

b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník). 

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí,  žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a  žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to  za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné  neměnné třídy prezenční výuky, 

9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje  poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského  zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných  a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se  mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu  v přírodě a školní výlety, 

10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že  součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání,  středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve  kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo  studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v  místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, 

11. povoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to  tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: a) mateřských škol,  

b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých  škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo  akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, 

12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol  a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků  a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně  nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy  nebo školského zařízení, 

13. konání 

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a  konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a  b) nostrifikační zkoušky podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze za  účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní  přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně  základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola  jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné  výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil, 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,

h) sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

k) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo 

l) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

II. 

S účinností ode dne 26. dubna 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  ze dne 12. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Více: 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Označení stránky: opatření vlády, opatření koronaviru -stupen 5, vládní opatření


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.