cebre.cz (CEBRE)
Investice  |  16.04.2021 17:40:20

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 19-25. dubna 2021


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Kulturní výbor v pondělí povede výměnu názorů s komisařem Thierry Bretonem a diskusi na téma Evropská média v digitální dekádě: Akční plán na podporu obnovy a transformace.
 • Ve středu přijme Komise sdělení o taxonomii a podávání zpráv o udržitelnosti v EU, přezkum směrnice o nefinančních zprávách („směrnice o udržitelném vykazování“) a návrhy navazující na bílou knihu o umělé inteligenci.
 • Ve čtvrtek pořádá Výbor pro zaměstnanost Evropského parlamentu společné slyšení s výborem pro práva žen a rovnost pohlaví k návrhu Komise na směrnici o transparentnosti platů. Dále se bude zabývat přiměřenou minimální mzdou v Evropské unii a evropským prostorem vzdělávání.

Pondělí 19. dubna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální videokonference ministrů zahraničních věcí: informace o aktuální situaci v Gruzii, Indii, Myanmaru a Mosambiku, stavu jednání o společném komplexním akčním plánu s Íránem, názory na Etiopii a Ukrajinu, neformální výměna názorů s ukrajinským ministrem zahraničních věcí Dmytrem Kulebou
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Ochrana pracovníků před azbestem; Studie Eurofound o dopadu digitalizace na sociální služby; Studie Eurofound o pracovní síle pro dlouhodobou péči: Zaměstnanost a pracovní podmínky
   • HLASOVÁNÍ: Záruka pro děti
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s paní Ditte Juul Jorgensen, generální ředitelkou GŘ ENER, o energetických aspektech obnovy: výzvy a příležitosti
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělání:
   • ROZPRAVA: Prezentace studie STOA / ESMH na téma „Dezinformace a věda: Průzkum důvěřivosti studentů s ohledem na falešné vědecké zprávy“; Výměna názorů na svobodu tisku v Bělorusku; Výměna názorů s komisařem Thierry Bretonem; Evropská média v digitální dekádě: Akční plán na podporu obnovy a transformace
   • HLASOVÁNÍ: Dialogy s občany a zapojení občanů do rozhodovacích procesů EU
  • Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Komisař pro ochranu údajů v. Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) – věc C-311/18; Odpovídající ochrana osobních údajů ze strany Spojeného království; Výroční zpráva evropského inspektora ochrany údajů (EDPS) za rok 2020; Činnosti pracovní skupiny pro kontrolu agentury Frontex; Ochrana osob se zdravotním postižením prostřednictvím petic: získané poučení; Výměna názorů na péči o duševní zdraví a péči o zranitelné žadatele o azyl v řeckých přijímacích zařízeních
   • HLASOVÁNÍ: Prevence šíření teroristického obsahu online; Komisař pro ochranu údajů v. Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) – věc C-311/18 

Úterý 20. dubna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální videokonference ministrů pro evropské záležitosti: Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím; Konference o budoucnosti Evropy – přípravy; Každoroční dialog o právním státě – Německo, Irsko, Řecko, Španělsko a Francie; COVID-19 – koordinace na úrovni EU; Rozšíření a proces stabilizace a přidružení
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Mezinárodní konference „Evropa: most znalostí a vědy na cestě ke globální oběhové ekonomice
  • Zelená diskuse mezi EU a Afrikou „Digitální tržiště pro přechod na zelenou energii
  • Konference na vysoké úrovni EDA „Dopad rušivých technologií na obranu“

Středa 21. dubna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER I
  • COREPER II
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Poradci pro oblast justice a vnitra 
 • V rámci Evropské komise bude projednáno:
  • Sdělení o taxonomii a podávání zpráv o udržitelnosti v EU
  • Přezkum směrnice o nefinančních zprávách („směrnice o udržitelném vykazování“)
  • Navázání na bílou knihu o umělé inteligenci
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 25. – 26. března 2021; Návrh směrnice, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování; Evropský plán boje proti rakovině; Sdělení EK Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19; Sdělení EK přezkum obchodní politiky – otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice; Informace o přípravě Konvergenčního programu ČR pro rok 2021
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Zelená diskuse mezi EU a Afrikou „Digitální tržiště pro přechod na zelenou energii
  • Webinář „Nová inovační příležitost pro CCSI“
  • Konference „Vesmír pro vědy o klimatu: synergie pro zelenější inovační ekonomiku“

Čtvrtek 22. dubna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální videokonference ministrů energetiky
  • Pracovní skupina pro vlastní zdroje
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (ocel, textil a jiná průmyslová odvětví)
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Společné slyšení EMPL-FEMM k návrhu Komise na směrnici o transparentnosti platů; Přiměřená minimální mzda v Evropské unii; Evropský prostor vzdělávání: sdílený holistický přístup ke vzdělávání, dovednostem a kompetencím
   • HLASOVÁNÍ: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou v rámci strukturovaného dialogu; Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních; Evropská strategie pro kritické suroviny; Hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013; Nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU; Výměna názorů se Světovou zdravotnickou organizací o balíčku zdravotní unie Evropské unie a globální reakci WHO na pandemii
   • HLASOVÁNÍ: Změna nařízení EP a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
  • Zasedání Výboru pro regionální rozvoj:
   • ROZPRAVA: Systémy přístavní daně ve francouzských nejvzdálenějších regionech a změna rozhodnutí č. 940/2014/EU; Zřízení rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu; Hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013
   • HLASOVÁNÍ: Genderový rozměr politiky soudržnosti
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • Program není k dispozici
  • Zasedání Výboru pro právní záležitosti:
   • ROZPRAVA: Odpovědné soukromé financování soudních sporů; Výměna názorů v rámci strukturovaného dialogu s Marošem Šefčovičem, místopředsedou Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a prognózy; Výměna názorů v rámci strukturovaného dialogu s Thierry Bretonem, komisařem pro vnitřní trh; Výměna názorů v rámci strukturovaného dialogu s Didierem Reyndersem, komisařem pro spravedlnost
   • HLASOVÁNÍ: Žádost o zbavení imunity Ioannisa Lagose; Spory týkající se Parlamentu (článek 149)
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Konference „Vesmír pro vědy o klimatu: synergie pro zelenější inovační ekonomiku“
  • Webinář o due diligence a Zelené dohodě pro Evropu

Pátek 23. dubna

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální videokonference ministrů životního prostředí
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Ekonomické a zelené investiční fórum na vysoké úrovni EU-Afrika
  • Workshop ministrů obrany EU o strategickém kompasu

Sobota 24. dubna

Neděle 25. dubna

Veřejné konzultace (přehled)

Do 19.04.

Lesy – nová strategie EU

Do 21.04.

Demografické změny v Evropě – zelená kniha o stárnutí

Do 23.04.

Alkohol a tabák zakoupený v zahraničí – přezkum daňových předpisů

Do 26.04.

Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Do 27.04.

Zdravá půda – nová strategie EU pro půdy

Do 01.05.

Změna klimatu – nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky

Do 03.05.

Pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby – přezkum

Do 05.05.

Transevropská dopravní síť (TEN-T) – přezkum pokynů

Do 18.05.

Letecká doprava – Počítačové rezervační systémy (aktualizovaná pravidla)

Do 28.05.

Kolektivní smlouvy pro osoby samostatně výdělečně činné – oblast působnosti pravidel hospodářské soutěže EU

Do 02.06.

Daňové podvody a úniky – posílení pravidel správní spolupráce a rozšíření výměny informací

Do 02.06.

Práva daňových poplatníků v EU – zjednodušení postupů s ohledem na plnění daňových povinností (doporučení)

Do 09.06.

Iniciativa pro udržitelné produkty

Do 15.06.

Obchod – mechanismus pro odrazování a mírnění donucovacích opatření ze strany zemí mimo EU

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 16. 4. 2021.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.

 

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.