FS (Finanční správa)
Daně a účetnictví  |  15.04.2021 14:00:00

Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí 

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021 

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány  poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku.  Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby  podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro 

placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby  

podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti. 

Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských  městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje  a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou  uloženy daňové spisy poplatníků. Umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na  územních pracovištích finančních úřadů upravuje Pokyn č. GFŘ-D-41, dostupný na tomto odkazu:  https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/pokyny-d/danovy-proces/2019

Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje. Má li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. 

Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána  jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 , nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 lze však zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v termínu první splátky daně. Vzhledem k mimořádné situaci  upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 000 , postačí bez sankce  v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná  platba určena. Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do  25. května 2021

Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje: ● celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2021 

● výše a termíny splatnosti splátek, 

● stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí, ● celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti, 

● QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace, ● Spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. 

NASLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti, vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené na alonži složenky. 

V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány  v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých  lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední  z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2021. Pokud z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV 

2 nebylo možné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do 1. února, bylo možno tak v letošním roce  učinit nejpozději do 1. dubna, aniž by poplatníkům vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.  Fakticky se tak termín podání některých daňových přiznání k dani z nemovitých věcí odsunul pro všechny  daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Jestliže ale poplatník podá 

daňové přiznání po 1. únoru zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2021 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně  

a k doplacení případného rozdílu. 

Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím  obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních  podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům. 

Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště  

místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

Upozorňujeme poplatníky, že místo složenky jim může  Finanční správa České republiky zaslat údaje po placení  daně z nemovitých věcí e-mailem 

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) upozorňujeme,  že Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu k poplatníkům daně využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. 

Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky obdrží  každoročně před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu  a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude  obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně  a případného nedoplatku nebo přeplatku, a rovněž údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího  platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. 

Jestliže poplatník, přihlášený k této službě, neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu, a z toho důvodu  mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani

Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání  těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno. 

Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, nebude zaslána složenka. 

Služba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určena výhradně pro fyzické osoby, které nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro fyzické osoby, které mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které mají zřízenu  

datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá. 

Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem je možné pouze na tiskopisu Žádost ve věci  zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1, který lze ve formátu  PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde  lze najít i další užitečné informace o této službě

Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, v žádosti jednoznačně určí jednu  e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost podá místně  příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť. 

Na uvedeném tiskopisu lze také požádat o změnu e-mailové adresy pro doručování údajů, anebo  o ukončení této služby

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být Žádost poplatníkem  podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, správce  daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání Žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího  období. 

 

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021

 

Přílohy

  • Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.