ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  14.04.2021 00:00:00

Životní podmínky domácností Pardubického kraje 2020. Průměrné roční hrubé peněžní příjmy na jednoho člena domácnosti činily 229 105 Kč

 

Příjmy domácností v kraji (zjišťováno za rok 2019, tedy ještě před pandemií) rostly obdobným tempem jako v celé ČR a nadále patřily k nejnižším v mezikrajském srovnání. Podíl nákladů na bydlení domácností na čistých měsíčních peněžních příjmech mírně klesl (na 13 %) a byl čtvrtý nejnižší mezi kraji, téměř 28 % domácností Pardubického kraje (nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání) však považuje tyto náklady za velkou zátěž.

Příjmy domácností v Pardubickém kraji nadále patří v mezikrajském srovnání k nejnižším. Podle výsledků šetření „Životní podmínky 2020“ činily v roce 2019 průměrné roční hrubé peněžní příjmy na jednoho člena domácnosti 229 105 , což představuje čtvrté nejnižší příjmy mezi kraji (stejné pořadí jako v roce předchozím). Na hrubých příjmech v kraji se 65,8 % podílejí příjmy ze závislé pracovní činnosti (druhý nejvyšší podíl za Plzeňským krajem), 22,8 % sociální příjmy (hodnota uprostřed žebříčku krajů) a 9,2 % pak tvoří příjmy z podnikání (druhé nejnižší zastoupení mezi kraji s minimem v kraji Plzeňském).

Po odečtení zdravotního, sociálního pojištěnídaně z příjmů zjišťujeme v roce 2020kraji průměrné čisté roční peněžní příjmy na osobu 192 940 . Přičteme-li pak k čistým peněžním příjmům navíc příjmy naturální (např. požitky poskytované zaměstnavateli v podobě příspěvků na stravování, jazykové kurzy, sportovní vyžití, dovolenou apod. či hodnoty produktů z vlastního hospodářství, darů atd.), zjišťujeme v kraji celkové čisté příjmy v přepočtu na jednoho člena domácnosti ve výši 201 106 ročně. Nižší (čisté peněžní i celkové čisté) příjmy na osobu vykazoval pouze Ústecký, Olomoucký a (s mezikrajským minimem) Zlínský kraj.

Proti průměrným čistým příjmům v ČR (peněžním vč. naturálních) byly roční příjmy v kraji o 16,5 tis. nižší; v relativním vyjádření příjmy v kraji za republikovou hodnotou zaostávaly o 7,6 %. Příjmy v kraji se k republikovému průměru zvolna přibližují, jelikož v předchozím roce byly nižší o 7,8 %, o další rok zpět byly ve srovnání s ČR nižší o 9,6 % a podle přechozího šetření za průměrem ČR zaostávaly dokonce o 10,6 %. Nejvyšší čisté příjmy na osobu nadále zjišťujeme v Hl. městě Praze (o 79,1 tis. ročně více než v Pardubickém kraji).

Ve srovnání s výsledky šetření v předchozím roce se čisté roční peněžní příjmy na člena domácnosti v kraji zvýšily o 13,6 tis. , tj. nominálně o 7,6 % (obdobně jako v předchozích dvou letech nadprůměrným tempem), tedy téměř stejně jako v průměru za ČR (o 7,5 %). Po zohlednění růstu cen v ČR v roce 2019 (2,8 %) vzrostly příjmy v kraji i ČR reálně o 4,6 %. Za posledních 5 let se průměrné roční příjmy v kraji zvýšily téměř o třetinu (o 46,8 tis).

kraji byl patrný neustálý nárůst podílu domácností s průměrným čistým měsíčním příjmem na osobu nad 15 tis. – z 23,7 % podle šetření před pěti lety na 48,9 % (zjišťováno za rok 2019). Přesto zůstal tento podíl o 8,8 procentního bodu pod republikovým průměrem a byl zároveň druhý nejnižší za Olomouckým krajem (se 46,6 %); maxima (76,4 %) dosáhl v Praze. Nejvyšší v mezikrajském srovnání byl podíl domácností v kraji s měsíčním příjmem na osobu v pásmu 10–15 tis. (43,0 %). Zastoupení domácností s měsíčním příjmem na osobu v pásmu do 10 tis. se meziročně zřetelně snížilo (na 8,3 % v roce 2019) a bylo zároveň (spolu s Jihočeským krajem) čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání.

Přibližně každá osmnáctá domácnost v kraji (5,6 %) vycházela podle výsledku šetření z počátku roku 2020 s příjmem s velkými obtížemi, což je (stejně jako v předchozím roce) nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání, a každá sedmá domácnost (14,4 %) s obtížemi (druhý nejvyšší podíl). Druhý nejnižší podíl v mezikrajském srovnání mají naopak domácnosti, které se svými příjmy dle subjektivního názoru vycházejí docela snadno (34,6 %) a snadno (11,8 %).

Téměř čtvrtina (24,3 %) domácností v kraji si nemohla podle výsledků posledního šetření dovolit zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 12 tis. . V mezikrajském srovnání šlo o šestý nejvyšší podíl při 21,7% republikovém podílu. Šesté nejvyšší mezi kraji (22,6 % při 20,8 % v ČR) bylo i zastoupení domácností, které si nemohou dovolit ročně týdenní dovolenou mimo domov (vč. pobytu na chatě, chalupě či u přátel, příbuzných). Přibližně 2,2 % domácností v kraji si nemohly dovolit dostatečně vytápět byt (osmý nejvyšší podíl mezi kraji) a 2,4 % domácností si nemohly z finančních důvodů dovolit jíst obden maso (druhý nejnižší podíl v mezikrajském srovnání).

Náklady na bydlení domácností v Pardubickém kraji patří dlouhodobě podle výsledků šetření k nejnižším mezi kraji. Projevuje se zde mimo jiné i nadprůměrné zastoupení domácností žijících v rodinných (tedy nejčastěji vlastních) domech. Měsíční náklady na bydlení dosáhly podle zjišťování v roce 2020Pardubickém kraji 5 117  na domácnost, což představuje 85,6 % republikového průměru a současně třetí nejnižší měsíční náklady mezi kraji ČR za Krajem VysočinaJihočeským krajem. Oproti předchozímu roku, kdy kraji patřila čtvrtá nejnižší příčka, se měsíční náklady na bydlení téměř nezměnily, v celé ČR bylo přitom zaznamenáno navýšení o 3,1 %.

V průměru vynaložily domácnosti v Pardubickém kraji na bydlení 13,2 % ze svých čistých měsíčních peněžních příjmů (v ČR 14,6 %). K meziročnímu snížení podílu nákladů na bydlení na příjmech došlo přitom ve všech krajích, přičemž klesající trend se v kraji i celé ČR projevuje v období po roce 2012. V mezikrajském žebříčku se kraj podílem nákladů na bydlení na příjmech zařadil na čtvrtou nejnižší pozici (s minimem v Kraji VysočinaStředočeském kraji a maximem v Praze a v kraji Ústeckém).

procentní struktuře nákladů na bydleníkraji představují nejvyšší hodnotu výdaje za elektřinu, následuje plyn z dálkového zdroje, nájemnévodné se stočným. Oproti republikové struktuře zjišťujeme v kraji nadprůměrný podíl nákladů na plyn, elektřinu i tuhá a tekutá paliva; podíl nájemného je v kraji vzhledem k nižšímu podílu nájemních bytů podprůměrný. Ve srovnání s výsledky šetření v předchozím roce se ve struktuře nákladů na bydleníkraji nepatrně zvýšilo zastoupení výdajů na nájemnévodnéstočné; u zbývajících položek došlo k mírnému poklesu.

absolutním vyjádření jsou průměrné měsíční náklady domácností v Pardubickém kraji oproti republikovým hodnotám nižší především v případě nájemného (o 577 ) a tepla a teplé vody (o 281 ). Nad průměrem ČR jsou pak zejména náklady na plyn z dálkového zdroje (o 126 ).

Subjektivně jsou náklady na bydlení velkou zátěží pro 27,8 % domácností v kraji (o 2,5 procentního bodu více než při předchozím šetření). V mezikrajském srovnání jde, stejně jako v předchozím roce, o nejvyšší hodnotu, s odstupem více než pěti procentních bodů následuje Ústecký kraj. Na druhé straně subjektivně nejsou náklady na bydlení vůbec zátěží v největší míře pro obyvatele Prahy (20,7 % domácností) a Kraje Vysočina (18,5 %); Pardubickému kraji patří (s 10,6 %) devátá příčka.

Z hlediska problémů spojených s bydlením je v Pardubickém kraji dlouhodobě patrný jeden z nejnižších podílů domácností stěžujících si na vandalství či kriminalitu v okolí v mezikrajském srovnání (1,9 % při posledním šetření představuje druhý nejnižší podíl za Jihočeským krajem). Podprůměrné je v posledních letech i zastoupení domácností potýkajících se s hlukem z domu či ulice (10,3 % je třetí nejnižší podíl mezi kraji). Znečištěné okolní prostředí při šetření v roce 2020 vadilo 5,9 % domácnostem v kraji, což byl pátý nejnižší podíl v mezikrajském srovnání. Tmavý byt byl problémem pro 2,4 % domácností Pardubického kraje (devátá nejvyšší hodnota) a vlhkost v bytě pro 7,2 % domácností (šestá nejvyšší hodnota mezi kraji).

O šetření Životní podmínky (EU-SILC)

Český statistický úřad provedl v roce 2020 již šestnácté výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách domácností pod názvem Životní podmínky“ (ŽP). Zjišťování v ČR probíhá jako  národní modul šetření EU-SILC, které je povinné v členských státech Evropské unie. Jeho výsledky se využívají k hodnocení sociální situace obyvatel v jednotlivých státech. Účelem šetření je získat reprezentativní údaje o příjmovém rozdělení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavení domácností předměty dlouhodobého využívání, a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnostech.  

Většina údajů se zjišťovala podle aktuálního stavu v době dotazování, tj. na jaře 2020, pouze ekonomická aktivita či údaje o peněžních a naturálních příjmech byly zjišťovány za rok 2019. Náklady na bydlení vyjadřovaly výši těchto nákladů v době šetření. Pravidelné měsíční platby se zapisovaly většinou podle zálohy za měsíc březen 2020. Výdaje na odvoz odpadků, paliva, běžnou údržbu, pojištění domu/bytu a ostatní nepravidelné náklady se uváděly za celý rok 2019.

Šetření se provádí každoročně ve všech krajích ČR v domácnostech žijících v náhodně vybraném souboru bytů, které jsou opakovaně navštěvovány 4 roky po sobě, přičemž každoročně se část z nich obměňuje. Při šetření v roce 2020 navštívili pověření tazatelé v ČR 6 622 bytů vyšetřených v předchozím roce, dále 65 bytů, do kterých se od předchozího roku přestěhovaly některé dříve šetřené osoby, a 4 750 nově náhodně vybraných bytů. V Pardubickém kraji tazatelé navštívili v úhrnu 555 bytů.

Při interpretaci a analýze výsledků šetření „Životní podmínky 2020“ je třeba brát v úvahu, že vznikly zpracováním dat získaných výběrovým šetřením. Všechny publikované údaje vznikají dopočtem na celou populaci, a tudíž jsou zatíženy určitou statistickou chybou. Např. u uvedených 192 940 čistých peněžních příjmů na osobu v Pardubickém kraji je 95% interval spolehlivosti 184 372–201 508 . V tomto intervalu tedy s 95% pravděpodobností leží skutečná hodnota odhadované charakteristiky.

Mimořádná situace vzniklá v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 se projeví na příštích výsledcích šetření.

 

Přílohy

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.