mzcr.cz (MZ ČR)
Školství  |  12.04.2021 21:02:33

Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 12. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021 - opatření MZČR 14592/2021-4/MIN/KAN MZDRX01FI035

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 12. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN MZDRX01FI035 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS 

CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 13. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021,  č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, a to takto: 

1. Čl. I zní: 

„I. 

1. Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo  krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo  žákem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, oboru vzdělání Praktická  škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo studentem účastnícím se  praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole,  žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy, který se účastní skupinové konzultace  nebo zkoušek na vyšší odborné škole, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo  absolutorií, umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy, pokud 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola  (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto  vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak. 

Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální  prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. Škola může pro preventivní testování  použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené  k použití laickou osobou. 

2. V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením,  souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže  ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. b) a  doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje 

Str. 1 z 5 

se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou  uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.“. 

2. V čl. VI odstavec 1 zní: 

„1. V případě, že dítě, žák nebo student má pozitivní výsledek preventivního antigenního  testu, tak škola dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl 2 dny před provedením tohoto  testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto dítětem, žákem  nebo studentem, 

a) neumožní osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku  konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo  studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu

b) opětovně umožní osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo  student s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní  výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.“. 

3. Za čl. XVI se doplňuje nový čl. XVII, který zní: 

„XVII. 

1. Škola všem ostatním osobám, na které se nevztahuje čl. I tohoto mimořádné opatření  nebo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách,  umožní přítomnost u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií, pouze  pokud osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, a doloží, že 

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace  podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které byly provedeny  v posledních 7 dnech poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,  

c) má negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo který mu byl proveden jinou  osobou a který mu poskytla škola, ve které se koná závěrečná zkouška, maturitní  zkouška nebo absolutorium, a které byly provedeny v posledních 7 dnech, nebo 

d) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti  onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace  první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo  nejméně 14 dnů. 

2. Osobní přítomnost u závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria škola  umožní žákovi nebo studentovi také, pokud je preventivní antigenní test ve škole žáka  nebo studenta proveden v posledních 7 dnech před jejím konáním a také, pokud žák nebo  student předloží doklad o testu podle čl. II písm. b), který byl proveden v posledních  7 dnech.“. 

Dosavadní čl. XVII až XIX se označují jako čl. XVIII. až XX. 

4. V čl. XIII se číslo „XVII“ nahrazuje číslem „XVIII“.

Str. 2 z 5 

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v zájmu ochrany veřejného zdraví i  nadále stanovuje, s definovanými výjimkami, zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů  na vzdělávání ve školních zařízeních. 

Prevence závažných infekčních onemocněních, která se přenášejí cestou kontaminovaných  kapének (aerosolu) spočívá v předcházení zvýšené koncentrace osob zejména v uzavřených  prostorách. Prevenci dalšího šíření infekčních onemocnění se vzdušným mechanizmem  přenosu původce lze posílit dodržováním opatření, která omezují osobní kontakt v místech  zvýšené koncentrace osob. Je proto potřebné použít nástroje k zajištění kontroly a řízení  pohybu a provozu v takových místech. 

Jedním z významných opatření je omezení kontaktů mezi jednotlivými osobami a omezení  pohybu osob na nezbytné minimum. Ve školách a školských zařízeních dochází  k intenzivním kontaktům mezi jednotlivými dětmi/žáky/studenty a pedagogickými pracovníky.  S docházkou do škol a školských zařízení je spojena i související zvýšená mobilita  a frekvence sociálních kontaktů při dopravě. Z důvodu uzavření škol jsou i tyto sociální  kontakty omezeny. 

Význam vzdělávání a práva na vzdělání a délka trvání omezení ve školství však vedou  k potřebě najít cesty opětovného umožnění prezenčního vzdělávání. Vždy však musí  být brána na zřetel ochrana veřejného zdraví. 

Při setrvale nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je nezbytné při jakémkoliv  uvolnění opatření ve školství využívat veškeré dostupné nástroje ke snižování rizika dalšího  šíření nákazy

Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno podle ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) zákona  č. 258/2000 Sb. zakázat nebo nařídit další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo  nebezpečí jejího vzniku. Touto činností může být také strpění podrobení se testování jako  podmínky účasti na prezenční výuce, zkouškách apod. Obdobný názor zastává také Městský  soud v Praze, který ve svém rozsudku č.j. 11 A 127/2020-77 stanovil, že “pod pojmy  „likvidace epidemie‘‘ nebo „likvidace nebezpečí vzniku epidemie“ je nutno spatřovat určitý  proces, který vyžaduje postupné kroky směřující k tomuto cíli. Pod uvedené pojmy je tedy  nutno zařadit i takové jednání, které zmírňuje šíření epidemie, ale také jednání, které  zamezí, aby epidemie v určitých objektech (zde sociální zařízení) vůbec vznikla. Soud má  za to, že napadeným opatřením nebyla stanovena právní povinnost bez dostatečné opory v  zákoně o ochraně veřejného zdraví, i restriktivní výklad vede k závěru, že opatření, ukládající  testování určité skupiny zaměstnanců je s přihlédnutím k jeho charakteru a intenzitě zásahu  do práce opatřením, které je ustanovením § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného  zdraví předvídatelným. Jde o opatření, které je předvídáno zákonem a pohybuje se tedy  v mezích zákona.”  

Městský soud v Praze v témže rozsudku dále uvádí, že „odpůrce (Ministerstvo zdravotnictví)  je oprávněn formou mimořádného opatření nařídit uzavření zdravotnických zařízení  či uzavření zařízení sociálních služeb. Takové nařízení svým charakterem a mírou zásahu 

Str. 3 z 5 

do práv a svobod adresátů nepochybně zasahuje výrazně intenzivněji, než je opatření,  ukládající testování pracovníků zařízení sociálních služeb. Jestliže zákonodárce umožnil  odpůrci nařídit uzavření uvedeného typu zařízení, nelze dovozovat, že by odpůrce nebyl  oprávněn k vydání typově méně intenzivního opatření, které ukládá testování zaměstnanců  těchto zařízení. Napadeným opatřením uložené testování není do navrhovatelkou  specifikovaných práv a svobod zasahováno srovnatelně intenzivním způsobem, jde o úpravu  podmínky pro výkon práv pro určitý okruh subjektů. Ačkoliv jde o omezení, které není  zanedbatelné a subjektivně může být pociťováno jako nepříjemné, má soud za to, že se  nedotýká podstaty ústavně zaručených práv a svobod takovým způsobem, aby soud dospěl  k závěru o nedostatku působnosti odpůrce.” Stejnou argumentaci lze analogicky použít  i v případě testování žáků, studentů, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců  ve školách a školských zařízeních, jakož i dalších osob, jejichž přítomnost je ve škole  či školském zařízení nutná, jelikož Ministerstvo zdravotnictví je také dle § 69 odst. 1 písm. b)  zákona č. 258/2000Sb. oprávněno uzavřít školu nebo školské zařízení, stejně jako tomu je  u sociálních zařízení v případě citovaného rozsudku. Toto mimořádné opatření je tedy méně  invazivní, než-li by bylo opatření, které by vedlo k uzavření škol a školských zařízení,  resp. zákazu konání všech zkoušek apod. 

Škola je povinna chránit zdraví dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2  školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za  stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního  onemocnění.  

Bez prevence šíření nemoci COVID-19 by škola nemusela být v současné situaci  bezpečným prostředím a mohlo by kvůli uvolnění opatření ve školství docházet ke zhoršení  celkové epidemiologické situace. Pokud by taková situace nastala, pak by došlo k ohrožení  zdraví ostatních spolužáků, pedagogických pracovníků a dalších osob, které se s nimi stýkají  ve škole i mimo školu

Za účelem nezpochybnitelného výkladu opatření se upřesňuje dikce čl. I, aby bylo zcela  zřejmé, že škola má povinnost neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání dítěti, žákovi  nebo studentovi, který se nepodrobil pravidelnému testování. V případě, že se dítě, žák nebo  student testování nepodrobí, ani nedisponuje alternativním dokladem, že není pozitivní  na přítomnost viru SARS-CoV-2 (nebo jeho antigenu), má omluvenou absenci. 

Opatření dále řeší situaci, kdy dítě, žáka nebo studenta nelze s ohledem na jeho zdravotní  postižení pravidelně testovat. Jedná se především o osoby s poruchami autistického spektra  či kombinovaným postižením. Pokud je v jejich škole umožněna podle jiného mimořádného  opatření osobní přítomnost na vzdělávání, rodič ztrácí nárok na ošetřovné. V případě  faktické nemožnosti dítě (žáka, studenta) otestovat, pak současně toto dítě nemůže školu  osobně navštěvovat, přičemž v těchto případech se zpravidla jedná o děti, o které někdo  musí celodenně pečovat. Z toho důvodu se zakládá fikce, že toto dítě se považuje za osobu,  jíž není umožněna osobní přítomnost na vzdělávání. Rodiči tak v tomto případě zůstane  zachován nárok na ošetřovné. Skutečnost, že dítě nelze ze zdravotních důvodů testovat, je  třeba doložit lékařským potvrzením. 

V případě závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií se dále jednoznačně  stanovuje, že i další osoby, které se těchto zkoušek účastní, musí být testovány, resp. test  případně nahrazen jiným způsobem prokázání, že osoba nemá onemocnění COVID-19.  Jedná se zejména o členy komise a další osoby podílející se na příslušných zkouškách, kteří  nejsou zaměstnanci školy (protože na ně se vztahuje mimořádné opatření Ministerstva  zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č. j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN). Opatření se dále 

Str. 4 z 5 

vztahuje na případnou veřejnost, která u některých forem zkoušek (např. ústních zkoušek  před zkušení maturitní komisí) může být přítomna. Dalším takovým případem jsou pak  osoby, které mohou být přítomny na základě podpůrných opatření, např. tlumočník pro  neslyšící, asistent nebo osobní asistent. Dále se povinnost testování vztahuje např. na  zástupce České školní inspekce provádějící v průběhu zkoušky inspekční činnost. Dále se  upravuje lhůta, kdy je nutné provést test u žáků a studentů, jelikož je nutné rozložit testování  v čase. Ty jsou organizovány podle předem daných a v mnoha případech nezměnitelných  časových lhůtách. Není proto reálné provádět testování krátce před samotnou zkouškou  nebo o víkendu před konáním zkoušek. 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.  

ministr zdravotnictví

Str. 5 z 5 


Přílohy


Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.