mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  12.04.2021 10:08:00

Aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 v Mongolsku (12.4.2021)

Aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID 19

02.03.2021 / 09:00 | Aktualizováno: 12.04.2021 / 10:08

Aktuální informace o podmínkách vstupu na území Mongolska

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY a NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Prolink na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/ Nouzový stav byl následně prodloužen do 11. 4. 2021. Od jeho ukončení se protiepidemická opatření řídí protipandemickým zákonem.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Zájemcům o cestu doporučujeme sledovat jak průběžně aktualizované informace na příslušných webových stránkách Velvyslanectví ČR v Mongolsku, tak informace na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR, případě se obrátit na Velvyslanectví Mongolska v Praze.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

VSTUP NA ÚZEMÍ MONGOLSKA A TRANZIT

Z rozhodnutí vlády Mongolska byl v zemi zaveden od 10. 4. do 25. 4. 2021 Stav maximální připravenosti a v Ulánbátaru striktní lockdown. Ten umožňuje fungování pouze 15 vyčleněných orgánů a organizací působících v rámci kritické infrastruktury a pohyb na veřejnosti pouze pro její pracovníky; v případě ostatních obyvatel pak pohyb pouze ve stanovené, časově omezené době v rámci nezbytných cest do nejbližších prodejen potravin, drogerie, lékárny či do zdravotnického zařízení s důrazem na účast ve vakcinačním programu, případně cest k čerpací stanici nebo za účelem vyřizování a organizace pohřbu.

Zavedení striktního lockdownu se netýká plánovaných charterových (repatriačních/evakuačních) letů.

Vstup do Mongolska či vycestování z něj lze uskutečnit v případě mongolských státních příslušníků pouze organizovaně, tj. v rámci předchozího zařazení na seznam cestujících, schválený vládními orgány MNG, které se řídí nastavenými pravidly priorizace cestujících.

Cizinci přitom nepodléhají od 25. 3. 2021 (zatím) do 30. 4. 2021 k zařazení na palubu letadla schvalovací proceduře ze strany vládních orgánů MNG, a mohou tak kontaktovat stran zakoupení letenky přímo leteckou společnost, která provozuje příslušný let. Poptávka po letenkách, zejména ve směru do Mongolska, však mnohonásobně převyšuje nabídku, limitovanou harmonogramem charterových letů a exaktně stanoveným měsíčním stropem pro kapacitu cestujících přepravovaných těmito lety či po pozemní komunikaci.

Při splnění výše uvedených podmínek lze využít buď charterové (repatriační/evakuační) lety směřující do a z Ulánbátaru či pozemní cestu přes dva silniční hraniční přechody s Ruskou federací (Altanbulag a Tsagaanuur) a jeden s Čínskou lidovou republikou (Zamyn - Uud). Několik dalších přechodů slouží výhradně pro nákladní dopravu (např. Ereentsav). Ostatní přechody zůstávají uzavřeny pro veškerou dopravu.

Všechny osoby, které cestují do Mongolska, musí mít negativní RT-PCR test, který nebude před příjezdem do země starší 72 hodin. Po příletu mají možnost si vybrat ubytovací zařízení z širší nabídky, v němž stráví povinnou, institucionálně dozorovanou 7 denní karanténu. Podrobnosti ke karanténě a hotelové nabídce jsou na www.tabinfo.mn. Následná týdenní domácí karanténa byla zrušena v případě předchozího negativního výsledku testů PCR, prováděných ve 3. a 6. dnu institucionální karantény.

V případě, že test PCR bude pozitivní, pacient s příznaky onemocnění bude převezen k hospitalizaci, v opačném případě bude moci zůstat v domácím prostředí za podmínky striktního dodržování samoizolace. V tomto případě jsou mu podány zdravotním personálem léky, teploměr, prováděny jsou testy a v případě zhoršení zdravotního stavu je pacient hospitalizován.

Osoby, které byly v zahraniční kompletně proočkovány a následně se v zahraničí podrobily 14 denní imunizační karanténě, což jsou schopny hodnověrně doložit potvrzením akreditované zahraniční laboratoře/zdravotnického zařízení, budou z povinné institucionální karantény po příjezdu do Mongolska vyčleněny.

Vláda Mongolska s ohledem na další vývoj pandemické situace v zemi i v zahraničí rozhodne, zda hraniční přechody budou otevřeny dle původního záměru nejdříve k 1. 7. 2021, či již před letní sezónou k 1. 5. 2021.

Na Velvyslanectví Mongolska v Praze lze zažádat o prodloužení dlouhodobého víza/pobytu, nikoliv o dlouhodobý pobyt jako takový. Nově lze zažádat i o krátkodobé vízum do 60 dnů za úředním nebo obchodním/podnikatelským účelem. Cestovat do Mongolska a z Mongolska za účelem turistiky či na pozvání tak zatím možné není. Z hlediska náplně služební cesty je třeba od této doby odečíst dobu institucionální karantény (7 dnů).

Tranzitovat přes území Mongolska nelze.

S ohledem na možné změny doporučujeme před cestou do Mongolska obrátit se s dotazy na mongolské velvyslanectví.

DOPRAVA

Stav maximální připravenosti zahrnuje mj. uzavření hraničních přechodů s výjimkou nákladní vlakové a kamionové a dále charterové letecké dopravy a zákaz přeshraničního pohybu osob: ve směru do Mongolska s výjimkou repatriace, organizované Státní komisí pro mimořádné situace dle pořadníků podle nastavených pravidel priorizace cestujících, za jejímž účelem jsou vyčleněny čtyři hraniční přechody (viz kapitola VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT) či příjezdu cizinců v rámci explicitně vymezených kategorií víz a pobytů; ve směru z Mongolska pro osoby, schválené tímto orgánem dle pořadníku, který se odvíjí od kapacitních možností repatriačních letů.

Podmínkou před cestou v případě překročení provincií (ajmagů/krajů) včetně Ulánbátaru je kromě negativního testu RT-PCR, který není starší 72 hodin, případně antigenního testu, který není starší 24 hodin, povolení příslušných orgánů, vystavované pouze v explicitně stanovených, mimořádně závažných důvodech.

Vnitrostátní letecká, autobusová a osobní vlaková doprava je v období stavu maximální připravenosti zrušena, povolena je pouze v omezeném rozsahu vnitrostátní nákladní doprava s výjimkou dodávek potravin, krmiv, paliv a surovin.

OPATŘENÍ

Vláda Mongolska na doporučení Státní komise pro mimořádné události nadále řadí Mongolsko mezi státy s vysokým rizikem nákazy. Mongolsko zároveň patří dle Světové zdravotnické organizace (WHO) z důvodu vysoce omezených zdravotnických a karanténních kapacit mezi nejrizikovější státy světa.

Osoby, které neprodělaly úplnou vakcinaci či nesplňují podmínku následné dvoutýdenní imunizační lhůty po plné dávce očkovací látky, mají po příjezdu do Mongolska povinnost absolvovat na vlastní náklady sedmidenní institucionální karanténu ve státem určených objektech dozorovaných policií. Během institucionální karantény je každý účastník testován RT- PCR během jejího 3. a 6. dne.

Státní komise pro mimořádné situace schválila vnitrostátní regulaci implementace jednotlivých stavů připravenosti. Restrikce jsou odstupňovány podle vyhlášení jedné ze čtyř možných kategorií nebezpečí vzniku a plošného rozšíření infekce, vyznačených zelenou, žlutou, oranžovou či červenou barvou.

Zelená barva: území, v němž v uplynulých 4 týdnech nebyl na COVID-19 zaznamenán žádný případ pozitivity. V takovém případě nedojde k omezení činnosti veřejných a soukromých organizací či firem, ani jednotlivců. Prováděna budou pouze preventivní protipandemická opatření.

Žlutá barva: území, kam byl COVID-19 v uplynulých dvou týdnech importován ze zahraničí, ohniska nákazy se podařilo izolovat a zamezit nekontrolovatelnému komunitnímu přenosu. Této kategorii odpovídá částečné či úplné vyhlášení stavu vysoké připravenosti.

Oranžová barva: území, kde se podařilo v uplynulých dvou týdnech ohniska infekce podchytit, přičemž došlo mezi nimi k lokálnímu komunitnímu přenosu. Této kategorii odpovídá částečné či úplné vyhlášení stavu vysoké připravenosti.

Červená barva: území, na němž došlo v uplynulých dvou týdnech k hromadnému rozsáhlému přenosu infekce COVID-19 či na němž se nepodařilo u více než 25 % nově infikovaných prokázat původ nákazy nebo mortalita je vyšší než 0,1 % na 10 tisíc obyvatel. Této kategorii odpovídá stav maximální připravenosti. Zahrnuje dílčí či úplné restrikce pro činnost veřejných či soukromých subjektů i jednotlivců včetně uvalení speciálních režimů/lockdownů.

Za účelem zefektivnění systému trasování nákazy přistupují mongolské orgány postupně k praxi snímání QR kódu při vstupu do veřejných prostor. Příslušná mobilní aplikace je však v současné době k dispozici pouze mongolským občanům. Cizí státní příslušníci tak zatím vyplňují při vstupu do těchto prostor požadované osobní údaje do samostatných formulářů. V případě tržnic následuje obvykle i focení obličeje každého zákazníka s rouškou a v samostatném, odděleném prostoru dezinfekce jeho celé postavy v oděvu. Povinnou součástí vstupu prakticky do všech veřejných prostor je změření tělesné teploty.

Po dobu Stavu maximální připravenosti a striktního lockdownu, vyhlášeného na období od 10. do 25. 4. 2021, trvá v Ulánbátaru zákaz nákladní dopravy s výjimkou dodávek potravin, krmiv, paliv a surovin.

Po ukončení Stavu maximální připravenosti, v případě Ulánbátaru pak i striktního lockdownu, se cestování po Mongolsku bude v následujícím období řídit vyhodnocením pandemické situace a plněním vakcinačního programu v jednotlivých regionech. Zařazování provincií (ajmagů/krajů), případně sumů (okresů) v rámci příslušné provincie do jedné ze čtyř zón rizika s k tomu nastaveným rozsahem opatření je v kompetenci každého úřadu guvernéra provincie.

Českým občanům, kteří dlouhodobě pobývají na území Mongolska či do Mongolska v budoucnu přicestují, doporučujeme striktně dodržovat základní hygienická a epidemiologická pravidla. Zároveň všechny české občany nabádáme k dodržování opatření stanovených mongolskou vládou.

V případě podezření na koronavirovou infekci se mohou čeští občané obrátit na Národní středisko pro infekční choroby, kontaktní telefonní číslo (+976) 80086829, případně se osobně hlásit v sídle tohoto střediska na adrese Bayanzurkh district, 13-Khoroolol, Nam Yan Ju Street, místnost č. 100.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví Mongolska: https://www.moh.gov.mn

Mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví Mongolska -Shuurkhai 119 (ke stažení na App Store nebo Google Play)

Ministerstvo zahraničních vztahů Mongolska – konzulární odbor: https://www.consul.mn/

Národní agentura pro nouzové řízení: https://nema.gov.mn/c/resolution

Národní středisko pro infekční choroby v Ulánbátaru: telefon (+976) 80086829

Zpravodajský server www.montsame.mn

Velvyslanectví Mongolska v Praze:

Na Marně 5, 160 00 Praha 6

tel: (+420) 224 311 198, 224 325 760

fax: (+420) 224 314 827

e-mail: prague@emongolia.eu

webová stránka: https://www.prague.embassy.mn/

Úřední hodiny konzulárního oddělení: pondělí - pátek 10,00 - 16,00

 

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.