cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  09.04.2021 12:39:35

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 12-18. dubna

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • úterý povedou členové Průmyslového výboru Evropského parlamentu rozpravu k pokynům pro transevropskou energetickou infrastrukturu, evropskému aktu o správě dat, kybernetické bezpečnosti EU, dekarbonizaci energetického systému a dopadu COVID-19 na průmysl EU. Následně budou hlasovat o textech zřizujících program Horizont Evropa a program Digitální Evropa.
 • Na úterním zasedání Výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu budou poslanci hlasovat o zprávě k odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepšímu využívání umělé inteligence a ke strategii od zemědělce ke spotřebiteli. Ve čtvrtek povedou členové výboru diskusi s komisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem.
 • pátek proběhne neformální videokonference ministrů hospodářství a financí. Hlavními tématy jednání jsou aktuální legislativní návrhy v oblasti finančních služeb, současný stav unie kapitálových trhů či provádění nástroje pro obnovu a odolnost.

Pondělí 12. dubna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Smíšená pracovní skupina pro výzkum / atomové otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Politika v oblasti budov – výměna názorů; Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2021: Financování reakce na pandemii COVID-19 a zahrnutí upřesnění a aktualizací souvisejících s konečným přijetím víceletého finančního rámce; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2020/002 EE odvětví cestovního ruchuEstonsko; Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku a Francii v souvislosti s přírodními katastrofami a Albánii, Rakousku, Belgii, Chorvatsku, Česku, Estonsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Černé Hoře, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví; Změna nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými stranami, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování v trestních věcech a úlohu Europolu ve výzkumu a inovacích
   • HLASOVÁNÍ: Rozpočet na rok 2021: oddíl III – Komise; Rozpočet na rok 2021: ostatní oddíly; Politika v oblasti nemovitostí; Změna nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
  • Zasedání Výboru pro právní záležitosti:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Evropským patentovým úřadem (EPO); Statut evropských přeshraničních sdružení a neziskových organizací; Žádosti, aby byli Zdzisław Krasnodębski, Filip De Man, Ioannis Lagos zbaveni poslanecké imunity
   • HLASOVÁNÍ: Výzvy pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí
  • Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Sporné a spravedlivé trhy v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; Zpráva Komise o právním státu 2020
   • HLASOVÁNÍ: Nové cesty pro legální pracovní migraci 

Úterý 13. dubna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Zahájení provozu společného rezervního fondu
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Slyšení Ivaila Kalfina, kandidáta na místo výkonného ředitele Eurofoundu; Evropský prostor vzdělávání: sdílený holistický přístup ke vzdělávání, dovednostem a kompetencím
   • HLASOVÁNÍ: Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Pokyny pro transevropskou energetickou infrastrukturu a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013; Akt o správě dat; Opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148; Dekarbonizace energetického systému; Současný stav sekundárních právních předpisů založených na balíčku Čistá energie pro všechny; Prezentace studie o dopadu COVID-19 na průmysl EU; Prezentace akčního plánu synergií mezi civilním, obranným a vesmírným průmyslem (bude potvrzeno)
   • HLASOVÁNÍ: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření; Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu provádějícího Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace; Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027; Zřízení Evropského obranného fondu
  • Zasedání Výboru pro právní záležitosti:
   • ROZPRAVA: Zpráva Komise o právním státu 2020; Farmaceutická strategie pro Evropu; Výměna názorů s Dubravkou Šuicovou, místopředsedkyní Komise pro demokracii a demografii ke sdělení Komise na téma strategie EU pro práva dítěte
   • HLASOVÁNÍ: Žádosti, aby byli Zdzisław Krasnodębski, Filip De Man zbaveni poslanecké imunity; Výzvy pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí
  • Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 k identifikaci neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a na základě žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění); Prevence šíření teroristického obsahu online; Rámce pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů – o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát); – o očkování, testování a uzdravení státním příslušníkům třetích zemí, kteří během pandemie COVID-19 oprávněně pobývají na území členských států (digitální zelený certifikát); – o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát); – o očkování, testování a uzdravení státním příslušníkům třetích zemí, kteří během pandemie COVID-19 oprávněně pobývají na území členských států (digitální zelený certifikát); Výměna názorů s Komisí na rozsudky Soudního dvora EU ze dne 6. října 2020 týkající se uchovávání komunikačních údajů (ve věci C-623/17, Privacy International, a ve spojených věcech C-511/18, La Quadrature du Net a další, C-512/18, French Data Network a další, a C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone a další). Dopady na právo Unie a budoucí politiku EU; Přístup k elektronickým důkazům v Radě Evropy: stav probíhajících jednání o druhém protokolu Budapešťské úmluvy; První přezkum provádění Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci ze strany EU; Dialogy s občany a zapojení občanů do rozhodovacích procesů EU
   • HLASOVÁNÍ: Nové cesty pro legální pracovní migraci; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do dalších informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o zavedení podmínek přístupu do dalších informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení; Stanovení podmínek pro přístup do dalších informačních systémů EU pro účely ETIAS a změna nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008 nařízení (EU), nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861; Odpovídající ochrana osobních údajů ze strany Spojeného království
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Zelená diskuse mezi EU a Afrikou „Výroba“
  • Zelená diskuse mezi EU a Afrikou „Mohou zelené megawatty stačit?“
  • Workshop „Civilní ochrana, kontinuita podnikání a rozvoj kapacit – ponaučení z programu Covid-19

Středa 14. dubna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER I
  • COREPER II
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
  • Poradci pro oblast justice a vnitra (2x) 
 • V rámci Evropské komise bude projednáno:
  • Sdělení o programu EU pro boj proti organizované trestné činnosti (2021-2025)
  • Sdělení o nové strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Stav mezinárodních obchodních jednání; Nový mechanismus k potírání donucovacích opatření přijímaných zeměmi, které nejsou členy EU, a boji proti těmto opatřením; Úloha delegací EU při provádění obchodních dohod a právních předpisů; Veřejné slyšení: Reforma systému všeobecných celních preferencí (GSP) EU
   • HLASOVÁNÍ: Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Vrátit přírodu do našeho života
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Sdělení o strategii financování Next Generation EU s cílem financovat plán na podporu oživení Evropy
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2021; Společná rozprava o „balíčku předpisů pro digitální finance“ – Trhy s kryptoaktivy a změna směrnice (EU) 2019/1937; Pilotní režim pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované účetní knihy; Digitální provozní odolnost ve finančním sektoru a změna nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014; Změna směrnic 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a EU/2016/2341; Změna nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronických registrů; Prezentace výsledků veřejné konzultace ECB o digitálním euru; Prodloužení funkčního období výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Prezentace technické zprávy Společného výzkumného střediska: Výsledky celounijního srovnání kvality vlastností značkových potravin. 2. část – senzorické zkoušky; Prezentace zprávy Komise o uplatňování směrnice (EU) 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (COM(2021) 90 v konečném znění)
   • HLASOVÁNÍ: Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy; Účelnost právních předpisů Evropské unie a subsidiarita a proporcionalita – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů v letech 2017, 2018 a 2019; Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic; Rozpočet na rok 2022 – Pilotní projekty a přípravné akce
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Širší využívání alternativních paliv v odvětví dopravy; Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; Výměna názorů s generální ředitelkou GŘ GROW Kerstin Jornovou o situaci, které čelí odvětví cestovního ruchu před nadcházející letní sezónou; Hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013; Změna směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí; Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – doporučení pro další kroky směrem k „vizi nulových obětí; Výměna názorů se zpravodajem pro souhrnný rozpočet na rok 2022 Karlem Resslerem; K perspektivní dopravě po vnitrozemských vodních cestáchEvropě
   • HLASOVÁNÍ: Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030; Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – Nové formy zaměstnanosti v souvislosti s digitálním rozvojem
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Workshop „Civilní ochrana, kontinuita podnikání a rozvoj kapacit – ponaučení z programu Covid-19
  • Zelená diskuse mezi EU a Afrikou „Voda v rozvoji oběhového hospodářství“
  • Zelená diskuse mezi EU a Afrikou „Soukromý kapitál a kapitál podporující zelené a modré oživení a partnerství mezi EU a Afrikou
  • Setkání vyšších úředníků EU-USA pro spravedlnost a vnitřní věci

Čtvrtek 15. dubna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Obchodní aspekty a dopady onemocnění COVID-19; Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Unií a Spojenými státy americkými podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení VB z EU; Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení VB z EU; Obchodní vztahy mezi EU a Myanmarem v kontextu nedávného politického vývoje; Činnosti monitorovacích skupin
   • HLASOVÁNÍ: Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Vrátit přírodu do našeho života; Rozhodnutí o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Kubou jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení VB z EU
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • Program není k dispozici;
  • Společné zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • HLASOVÁNÍ: Zřízení nástroje pro propojení Evropy
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Thierrym Bretonem, komisařem pro vnitřní trh – v rámci strukturovaného dialogu
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s komisařkou Adinou Văleanovou o strukturovaném dialogu; Výměna názorů s evropskými koordinátory pro sítě TEN-T: Anne Jensen (baltsko-jaderský koridor), Péter Balázs (Severní moře – Středozemní moře), Kurt Bodewig (mořské dálnice)
   • HLASOVÁNÍ: Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030; Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – Nové formy zaměstnanosti v souvislosti s digitálním rozvojem; Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody týkající se časových omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou mezi Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Setkání vyšších úředníků EU-USA pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Zelená diskuse mezi EU a Afrikou „Sociální bydlení a energetická účinnost“

Pátek 16. dubna

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Euroskupina: Stručný přehled mezinárodních setkání; Tematická diskuse o insolvenčních rámcích; Euro jako digitální měna – inventura; Přezkum iniciativy Euroskupiny v oblasti transparentnosti; Inkluzivní formát – Podávání zpráv pracovní skupině na vysoké úrovni pro EDIS – práce na dokončení bankovní unie
  • Neformální videokonference ministrů hospodářství a financí; Aktuální legislativní návrhy v oblasti finančních služeb; Současný stav unie kapitálových trhů: aktualizace jednotného přístupového bodu; Hospodářské oživení v Evropě – hospodářská situace a výhled; Provádění nástroje pro obnovu a odolnost; Financování NGEU; Evropská finanční architektura pro rozvoj; Mezinárodní setkání: Opatření navazující na zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 dne 7. dubna 2021
  • COREPER II
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu (2x)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • Program není k dispozici
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Zelená diskuse mezi EU a Afrikou „Investice do transformace energetiky v Africe“

Sobota 17. dubna

Neděle 18. dubna 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 12.04.

Pesticidy – udržitelné využívání (aktualizace pravidel EU)

Do 12.04.

Spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika – digitální poplatek

Do 19.04.

Lesy – nová strategie EU

Do 21.04.

Demografické změny v Evropě – zelená kniha o stárnutí

Do 23.04.

Alkohol a tabák zakoupený v zahraničí – přezkum daňových předpisů

Do 26.04.

Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Do 27.04.

Zdravá půda – nová strategie EU pro půdy

Do 01.05.

Změna klimatu – nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky

Do 03.05.

Pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby – přezkum

Do 05.05.

Transevropská dopravní síť (TEN-T) – přezkum pokynů

Do 18.05.

Letecká doprava – Počítačové rezervační systémy (aktualizovaná pravidla)

Do 28.05.

Kolektivní smlouvy pro osoby samostatně výdělečně činné – oblast působnosti pravidel hospodářské soutěže EU

Do 02.06.

Daňové podvody a úniky – posílení pravidel správní spolupráce a rozšíření výměny informací

Do 02.06.

Práva daňových poplatníků v EU – zjednodušení postupů s ohledem na plnění daňových povinností (doporučení)

Do 09.06.

Iniciativa pro udržitelné produkty

Do 15.06.

Obchod – mechanismus pro odrazování a mírnění donucovacích opatření ze strany zemí mimo EU

 Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 9. 4. 2021.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.