mzcr.cz (MZ ČR)
Školství  |  06.04.2021 20:46:38

Testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. dubna 2021 - Mimořádné opatření

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN MZDRX01FDPDP 

 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS 

CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní  přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce  (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu,  pouze pokud  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního  preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole,  které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech  před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. 

II. 

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit 

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19  a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění  COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového  schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně  14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu  podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Str. 1 z 5 

III. 

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti  na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem. 

IV. 

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle  čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad. 

V. 

Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test  podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad. 

VI. 

Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí  agregované údaje o provedeném testování u dítěte, žáka, studenta nebo uchazeče podle čl.  I do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu,  celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob  s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů

VII. 

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle  čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací  zkoušce neumožní. 

VIII. 

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo  jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle čl. II, jinak škola účast takové osoby  na přijímací zkoušce neumožní. 

IX. 

1. Zákonný zástupce dítěte, žáka nebo uchazeče nebo uchazeč je povinen telefonicky nebo  jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu podle  čl. I písm. b) poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo  praktické lékařství pro děti a dorost. 

2. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR  test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Str. 2 z 5 

3. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické  lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) povinen rozhodnout  o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku  k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) postupuje podle mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény

X. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti 26. dubna 2021

Odůvodnění 

Nová mutace viru SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci  přibližně o 40 až 70 % rychleji, je jednou z příčin nepříznivého trendu vývoje epidemie  nemoci COVID-19, který je charakterizován nárůstem počtu nových případů onemocnění.  Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří především v zemích regionu jižní  Afriky. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) předpokládá rozšíření této  varianty i v dalších zemích světa. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o  50 % vyšší nakažlivost a také nižší citlivost na doposud dostupné očkovací látky, což může  nepříznivě ovlivnit efekt vakcinace proti COVID-19. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno  ve více než 60 zemích světa. Prozatímní informace potvrzují, že i mutace viru SARS-CoV-2  P.1 (tzv. brazilská varianta) je více nakažlivá než původní kmen viru. Aktuálně se jako  problematický jeví nedostatek informací o efektivitě v současnosti dostupných vakcín  na nové mutace viru SARS-CoV-2. 

Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je provádění preventivního screeningového  vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, s cílem odhalit infikované osoby, které mají jen  minimální, nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou být zdrojem nákazy pro další  osoby, aniž by si toho byly vědomy. 

V zájmu snížení rizika přenosu nákazy je stanovena povinnost nechat se otestovat a  předložit výsledek negativního testu jako podmínka pro přístup k přijímací zkoušce.  

Účelem testování je ochrana veřejného zdraví. Povinnost podstoupit test je velmi malým  zásahem do sféry uchazeče ve srovnání se snížením rizika nákazy dalších uchazečů, kteří  budou vykonávat zkoušku na stejném místě v epidemiologicky významné době. Případný  přenos nákazy SARS-CoV-2 na epidemiologicky významné kontakty uchazečů zvyšuje riziko  delšího přetrvávání nepříznivého trendu ve výskytu nemoci COVID-19. Toto riziko je dále  potencováno faktem, že uchazeči o studium na střední škole mnohdy pocházejí z různých  okresů nebo krajů

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu  osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci,  provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím opatření obecné  povahy několik úprav v procesu konání přijímacích zkoušek na střední školy v tomto školním  roce.

Str. 3 z 5 

Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou, oborů vzdělání bez  maturitní zkoušky a nástaveb probíhají v letošním školním roce v termínu od 3. do 19. května  2021. Každý uchazeč mohl podat přihlášku na dvě střední školy nebo do dvou oborů  vzdělání téže školy. Ředitel školy vyhlásil v kritériích přijímacího řízení k 31. lednu 2021,  zda bude škola konat školní přijímací zkoušku, v případě oborů s maturitní zkouškou, zda  bude konat navíc i jednotnou přijímací zkoušku. Pokud škola s oborem vzdělání s maturitní  zkouškou jednotnou přijímací zkoušku nekoná, musí konat vždy školní přijímací zkoušku a  zároveň takový uchazeč koná dvakrát jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou má také  uvedenu v přihlášce a která jednotnou přijímací zkoušku koná. Téměř každý uchazeč  o střední vzdělání s maturitní zkouškou se tedy účastní přijímacího řízení ve dvou středních  školách minimálně ve dvou termínech, v některých případech v termínech třech (koná-li  dvakrát jednotnou přijímací zkoušku v jedné škole a školní přijímací zkoušku ve škole druhé).  Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním řádném termínu 3. května 2021, v druhém  řádném termínu 4. května 2021. Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli školy  z řádného termínu a ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín jednotné přijímací  zkoušky ve dnech 2. a 3. června 2021

Přijímací zkoušky do šestiletých a osmiletých gymnázií se konají ve formě jednotné přijímací  zkoušky, která může být doplněna školní přijímací zkouškou ve stejný den, jako se koná  zkouška jednotná (není-li školní přijímací zkouška konána distanční formou). První řádný  termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií se koná 5. května 2021, druhý  řádný termín se koná 6. května 2021. Náhradní termíny se konají stejně jako v případě  čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástaveb v termínu 2. a 3. června 2021

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou se k prvnímu (3. května 2021)  i druhému (4. května 2021) řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky v letošním školním  roce přihlásilo téměř 61 tisíc uchazečů. V průběhu období od 5. do 19. května 2021 k tomu  dojde k pohybu několika dalších tisíc uchazečů konajících školní přijímací zkoušky bez  jednotné přijímací zkoušky. V případě víceletých gymnázií se k prvnímu řádnému termínu (5.  května 2021) přihlásilo téměř 23 tisíc uchazečů, k druhému řádnému termínu (6. května  2021) se přihlásilo více než 17 tisíc uchazečů. V průběhu čtyř dnů konání jednotné přijímací  zkoušky tedy dojde k pohybu téměř 162 tisíc uchazečů, k čemuž je potřeba připočíst další  přesuny pro účely konání školních přijímacích zkoušek, a to vše v rámci i několika různých  okresů

V extrémním případě nastane v tomto školní roce situace, kdy se na jeden termín na jednu  školu hlásí, a tudíž dostaví k vykonání zkoušek až 485 uchazečů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba průběh přijímacího řízení zajistit tak, aby riziko  nákazy virem SARS-CoV-2 bylo co nejnižší. Z uvedeného důvodu je tímto mimořádným  opatřením stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací  zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že před  konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na  přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS 

CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech. 

Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně  potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního  POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, dále dokladem vydaným  poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-

Str. 4 z 5 

CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví  ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky  očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku  (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky  v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování  žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad. 

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před  zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá. 

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání  přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno. 

Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem  (podporující osoba). 

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 

ministr zdravotnictví 

 podepsáno elektronicky

Str. 5 z 5 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.