mzcr.cz (MZ ČR)
Školství  |  06.04.2021 20:52:36

Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN MZDRX01FDQYL 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona  č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně  některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona  č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění  COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje  provoz škol a školských zařízení tak, že se  

I. omezuje: 

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České  republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů  na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při  studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní  přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:  

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních  programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických  studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a  praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních  pro výkon ústavní a ochranné výchovy a  

b) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický  pracovník), 

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých  škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních  vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1, 

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků  a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání  v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

Str. 1 z 11 

c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů  ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,  

d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický  pracovník), 

f) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně  uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti, 

g) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních  školách a v konzervatořích, 

i) praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich  odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění  určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo  školního vzdělávacího programu,  

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo  skupinách žáků nebo studentů, 

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní  přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: a) základní školy při zdravotnickém zařízení, 

b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, c) dětí v přípravné třídě, 

d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je  budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy,  a to včetně školní jídelny,  

e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem,  že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu  neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), f) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,  

g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,  h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník  a případně zákonný zástupce), 

i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků  9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných  pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, 

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou  skupinové konzultace podle písm. i), 

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní  přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze  v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,  

b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení, 

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky  podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích  jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění  pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků  na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích  jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové  škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou: 

a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

Str. 2 z 11 

b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník), c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický  pracovník), 

7. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků  a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou: a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník). 

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí,  žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a  žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření,  a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné  neměnné třídy prezenční výuky, 

9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje  poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského  zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných  a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se  mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu  v přírodě a školní výlety, 

10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,  že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného  vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí  rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní  přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti, 

11. povoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol,  a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: a) mateřských škol,  

b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých  škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo  akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, 

12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol  a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků  a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně  nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy  nebo školského zařízení, 

13. konání 

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy  a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a  b) nostrifikační zkoušky podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze  za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní  přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně  základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

Str. 3 z 11 

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola  jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné  výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil, 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního  zabezpečení, 

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Odůvodnění: 

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém  hodnocení školy a školská zařízení, včetně mateřských škol, je nadále omezen provoz škol  a školských zařízení. 

Nařizuje se omezit provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje osobní přítomnost  dětí, žáků a studentů na vzdělávání s uvedenými výjimkami. Dále se omezuje provoz  výchovných a ubytovacích zařízení tak, že se poskytuje ubytování žákům a studentům,  kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, nebo kteří se účastní vzdělávaní podle  tohoto mimořádného opatření. Omezuje se také sportovní činnost a zpěv tak, že nemohou  být součástí vzdělávání s výjimkami podle tohoto mimořádného opatření

Data potvrzují, že šíření COVID-19 ve školách není zanedbatelné. 

Následují shrnutí hlavních zjištění k riziku šíření COVID-19 ve školách a školských  zařízeních a jeho závislosti na věku.  

Podle dat z ČR (ÚZIS)1

− Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic  evidován dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím  k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy

− Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno 5,1  pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být včasné podchycení nákazy  a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech. 

− Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob. 

Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 212: − od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence  nemoci COVID-19 ve všech věkových skupinách, včetně dětí a mládeže;  

 

1 Viz prezentace ÚZIS dostupná zde:  

https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id.p29.  2 Viz prezentace: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1- 

rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf.

Str. 4 z 11 

− u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ); − u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;  

− ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ a  u žáků středních škol; související data však neumožňují jednoznačně deklarovat, zda  k nákazám došlo ve školách, nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové  skupiny k následnému nárůstu epidemie během října; během „podzimního lockdownu“ v  ČR vzrostl podíl prokázaných nákaz u dětí ve věku 3–6 let v porovnání s ostatními  věkovými skupinami; s jistým zpožděním tento podíl vzrostl i u dětí ve věku 0–2 roky;  souvislost nákazy s pobytem v mateřských školách se jeví být u skupiny 3–6letých dětí  pravděpodobná, nicméně nelze prokázat, zda tento fakt významnou měrou ovlivnil  celkový průběh epidemie. 

Komprehenzivní analýza šíření COVID-19 ve školách v USA3 ukazuje, že nákaza se více šíří  v domácnostech, kde děti prezenčně navštěvují školu, a to i v závislosti  na věku/navštěvované třídě (čím starší dítě, tím vyšší riziko). Zároveň tato studie předkládá  i porovnání podmínek a předpokladů k minimalizaci až úplnému vymizení tohoto rizika,  a to i pro ročníky odpovídající žákům českých středních škol. Významným faktorem omezení  rizika je prezenční výuka jen v částečném režimu a dále zavedení režimových opatření (čím  více opatření, tím nižší riziko). 

Studie dopadů plošných opatření z jarní vlny COVID-19 v roce 2020 uvádějí různé dopady  uzavření škol, jeden z největších dopadů určuje Haug et al.4, podle kterých uzavření škol  v USA mohlo snížit incidenci a mortalitu až o 60 %. 

Podle agentního modelu základní školy, založeného na reálném grafu sociálních vazeb  a kontaktů žáků a učitelů na jedné větší ZŠ, vyvinutého BISOP ve spolupráci s MŠMT5:  - Na prvním stupni ZŠ se nemoc COVID-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ.  Ačkoli na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), podílí se 1. stupeň ZŠ  jen na zhruba 42 % infekcí ve škole. Potvrzuje se tím intuice, že menší děti mají  méně intenzivních sociálních kontaktů a zároveň téměř nemění kolektiv ani učitele  v průběhu výuky. 

Dle agentního modelu vyvinutého spolu s BISOP6 by týdenní alternace celých tříd na ZŠ  měly snížit šíření COVID-19 ve škole až o 80 % proti běžnému stavu i bez dalších  režimových opatření, s nimiž by měl být efekt větší.  

Významné snížení rizika při týdenní alternaci skupin jejich rotací potvrzují i další studie  založené na modelováním školního provozu. Dle modelu z USA7týdenní rotace prezenční  a distanční výuky celých tříd snižuje zásadně riziko, že se škola stane místem nákazy žáků a  učitelů a tím rizikem vzniku ohniska onemocnění.  

Týdenní rotace celých tříd se tak ukazují jako klíčové a efektivní opatření s rozhodujícím  efektem na šíření nemoci COVID-19, které zároveň nezasahuje drastickým způsobem  do provozu školy v porovnání s dalšími alternativami jako je půlení tříd, využívané například  

 

3 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597 4 Viz https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0. 

5 BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/. 6 BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/. 

7(Figure 4) McGee R.S et al. Model-driven mitigation measures for reopening schools during the COVID-19 pandemic.  https://doi.org/10.1101/2021.01.22.21250282

Str. 5 z 11 

na podzim 2020 v Izraeli. Výhodou opatření je zároveň nízká citlivost na úroveň  individuálního dodržování opatření

Vedle výuky jen v částečném režimu za využití rotace je nezbytné doplnění tohoto opatření  o další režimových opatření. Již zmíněná komprehenzivní americká studie zkoumající dopad  šíření COVID-19 ve školách v USA8 uvádí, že při zavedení 7 a více běžných režimových  opatření je riziko zvýšeného přenosu ze škol marginální. Mezi nejúčinnějšími režimovými  opatřeními je uváděno omezení extrakurikurálních aktivit, denní screening symptomů,  ochrana dýchacích cest učitelů i žáků, dostatečné větrání nebo přesunutí části výuky ven. 

Podle agentního modelu školy vyvinutého spolu s BISOP dochází na ZŠ k největšímu  přenosu infekce (47 %) mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová  opatření ve třídě a o přestávce. Relativně méně významné je šíření infekce mezi dětmi  z různých tříd.  

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví maximálně rozšířilo povinnost ochrany  úst prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových masek a jiné  mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení  a dětí, žáků a studentů na přítomnosti viru SARS-CoV-2. 

S ohledem na komunitní charakter šíření onemocnění je v současné době nezbytné stále  udržovat plošná mimořádná opatření na celém území České republiky s tím,  že v nejpostiženější oblastech budou uplatňována přísnější opatření.  

S ohledem na stále vysoká čísla nakažených a hospitalizovaných osob, je nezbytné nadále  držet omezený provoz škol a školských zařízení, s odůvodněnými výjimkami, a uplatňovat  distanční formu výuky. Distanční vzdělávání alespoň částečně kompenzuje zákaz osobní  přítomnosti a umožňuje zachovat právo na vzdělání. Výkon ústavou zaručeného práva na  vzdělávání není v souvislosti s přijetím tohoto mimořádného opatření suspendován, neboť se  žákům a studentům i nadále poskytuje vzdělávání v nejlepší dostupné formě. 

I přes uvedené důvody omezení provozu škol a školských zařízení, existují důvody zřetele  hodné, pro které je stanovena výjimka z daného omezení. 

K bodu I./1 – omezení vysokých škol 

Výjimka ze zákazu se vztahuje na konání zkoušek v max. počtu 10 osob. Na vysoké škole  není možné některé zkoušky konat pouze distanční formou, z toho důvodu je umožněno  konat zkoušky formou prezenční, aby nebyl ohrožen průchod studiem. Zároveň je stanovena  maximální kapacita osob na jednotlivé zkoušce, čímž se omezuje riziko přenosu koronaviru

Výjimka podle písm. a) se umožňuje z toho důvodu, že studenti zdravotnických  a pedagogických oborů v rámci své praxe vykonávají činnosti přímo ve zdravotnických  zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Zpravidla se jedná o studenty, kteří studiem již  získali požadované kompetence a mohou tedy vykonávat ty činnosti, které by jinak byly  vyhrazeny personálu nemocnice či škol. Tito studenti svou činností mohou výrazně pomoci  příslušným zdravotnickým zařízením, které se mohou potýkat z důvodu koronaviru s nedostatkem vlastního personálu. Stejně to platí u studentů pedagogický oborů, kteří svou  účastí na praxi mohou vypomoci již tak zatíženému sektoru škol a školských zařízení. 

 

8 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597.

Str. 6 z 11 

Výjimka pod písm. b) pak umožňuje individuální konzultaci, kdy je přítomen pouze student  a příslušný akademický pracovník. V takových případech je při dodržení ostatních  protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických  opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. Současně se touto výjimkou umožní  doplnit si vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci  distančního vzdělávání student dostatečně neosvojil apod. 

K bodu I./2 – zákaz poskytování ubytování studentům vysokých škol Výjimka z bodu 2 je nezbytná z toho důvodu, aby osoby, které nemají v České republice jiné  bydliště, mohly setrvat v ubytovacím zařízení, zároveň je tato možnost ponechána z logiky  věci osobám, kterým je umožněna přítomnost na prezenční výuce. 

K bodu I./3 – omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří Výjimka podle bodu 3 písm. a) a b) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola  nad pohybem osob a setkáváním osob mezi sebou. Jedná se o zařízení pro předem danou  skupinu osob, které se pohybují v jednom (uceleném nebo dokonce uzavřeném) zařízení.  Nedochází ve vysoké míře ke kontaktům s jinými osobami než s těmi, které jsou umístěny  v zařízeních pro ústavní nebo ochrannou výchovu, resp. v zařízeních zřízenými  Ministerstvem spravedlnosti. Tyto osoby se tedy potkávají tak jako tak a není žádný důvod  omezovat jejich setkávání v rámci školy, resp. při vzdělávání. 

Výjimka podle bodu 3 písm. c) umožňuje, aby se žáci a studenti zdravotnických oborů mohli  vzdělávat v rámci praktického vyučování a praktické přípravy přímo ve zdravotnických  zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Jedná se o žáky nebo studenty, kteří získávají  kompetence např. na pozice ošetřovatele či sanitáře a mohou tedy pod dozorem případně již  samostatně vykonávat ty činnosti, které by jinak byly vyhrazeny tomuto personálu v rámci  zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Tito žáci a studenti svou činností  mohou výrazně pomoci příslušným zdravotnickým a sociálním zařízením, které se mohou  potýkat z důvodu koronaviru s nedostatkem vlastního personálu. 

Výjimka podle bodu 3 písm. d) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných  školách je velice problematická a nemohla by v takové míře, jako v jiných školách, zachovat  právo na vzdělání. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna  prezenční výuka. 

Výjimka podle bodu 3 písm. e) pak umožňuje, aby se jeden žák nebo student mohl setkat  se svým učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení  ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest) a dodržení  hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si  vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, v kterých se žák v rámci  distančního vzdělávání hůře orientuje apod. 

Výjimky pod písm. f), g) a h) jsou stanoveny pro vybrané zkoušky. Distanční konání těchto  zkoušek může být v mnoha případech problematické, ne-li neuskutečnitelné. Uvedené platí  zejména pro závěrečné a maturitní zkoušky nebo absolutoria. Pod písm. f) jsou umožněny  prezenční komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky, které v letošním školním  roce konají žáci maturitních ročníků středních škol a konzervatoří podle opatření obecné  povahy vydaného na základě § 184a školského zákona

Výjimka podle písm. i) umožňuje studentům a žákům praktický výcvik v řízení motorových  vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského 

Str. 7 z 11 

oprávnění určených skupin dané Rámcovým vzdělávacím programem nebo školním  vzdělávacím programem. S ohledem na to, že prezenční praktická výuka byla delší dobu  omezena, je nezbytné, aby bylo těmto žákům a studentům umožněna praktická výuka  vzhledem k délce trvání tohoto praktického výcviku. Obecně je mimořádným opatřením také  umožněno, aby se konaly činnosti k získání řidičského oprávnění, proto je vhodné umožnit  tento výcvik i žákům a studentům v rámci jejich praktického výcviku. 

K bodu I./4 – omezení provozu základních škol 

Výjimka podle bodu 4 písm. a) a b) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola  nad pohybem osob a setkáváním osob mezi sebou. Nedochází ve vysoké míře  ke kontaktům s jinými osobami než s těmi, které jsou umístěny v zařízeních pro ústavní nebo  ochrannou výchovu, resp. v zařízeních zřízenými zdravotnickými zařízeními. Současně není  důvodné v těchto případech omezovat poskytování vzdělávání, když děti jsou spolu v daném  zařízení prakticky celodenně.  

Výjimka v bodě c) a f) je pak stanovena pro děti, které navštěvují přípravné třídy základní  školy a zde se vzdělávají v rámci povinného předškolního vzdělávání, které není zakázáno.  Je tedy třeba k nim z tohoto hlediska přistupovat stejně jako k dětem, které jsou např. stejně  staré a plní povinné předškolní vzdělávání v rámci mateřské školy.  

Výjimka podle bodu 4 písm. d) a e) je pro žáky, u kterých je prezenční výuka velice klíčová,  jelikož pro tyto žáky vzhledem k jejich věku je prezenční výuka nenahraditelná a distanční  výuka by pro tyto žáky byla nejvíce problematická a nejméně efektivní. Výuka čtení a psaní  je v 1. ročníku realizovatelná prakticky pouze prezenčně. Rovněž u zbylých ročníků prvního  stupně ZŠ je naléhavý zájem na prezenční výuce, neboť v tomto školním roce měly distanční  způsob výuky po velmi dlouhou dobu v řádu několika měsíců. Zároveň je stanovena rotační  výuka, jelikož týdenní rotace celých tříd se ukazují jako klíčové a efektivní opatření  s rozhodujícím efektem na šíření nemoci COVID-19, které zároveň nezasahuje drastickým  způsobem do provozu školy v porovnání s dalšími alternativami jako je půlení tříd, využívané  například na podzim 2020 v Izraeli (více viz obecná část odůvodnění). Rotace se pak  nebude týkat prvních stupňů, kde nepřesahuje celkový počet žáků na celém prvním stupni  ZŠ 75 žáků a zároveň se jedná o první stupeň, který je stavebně oddělen od 2. stupně, a to  včetně školní jídelny. U těchto „malých“ 1. stupňů ZŠ jsou malé třídní kolektivy (průměr  vychází na maximálně 15 žáků ve třídě), což umožňuje přijímat vhodná opatření snižující  riziko přenosu nákazy (např. pomocí dostatečných rozestupů) a z povahy věci zde nehrozí  takové šíření viru mezi osobami, jako u velkých třídních kolektivů. 

Výjimka pod písm. g) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných školách je  velice problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání je těmto žákům umožněna  prezenční výuka. 

Výjimka pod písm. h) pak umožňuje, aby se jeden žák mohl setkat se svým učitelem  na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení  nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení  hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si  vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci distančního  vzdělávání žák dostatečně neosvojil apod. 

Výjimka podle písm. i) umožňuje skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků. Tato  skupinová konzultace je umožněna pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří jsou z nějakého důvodu  znevýhodnění v distanční výuce. Může se jednat například o nedostatečnou materiální  podporu distanční výuky. Také se skupinová konzultace umožňuje pro žáky 9. tříd, kteří se  v současné době především připravují na přijímací zkoušky.

Str. 8 z 11 

K bodu I./5 – omezení provozu mateřských škol 

Výjimka podle písm. a) umožňuje osobní přítomnost těch dětí, kteří mají povinné předškolní  vzdělávání. S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné  dopravě apod.) je nezbytné omezit v případě mateřských škol uvolnění opatření pouze na  děti s povinností předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám  možnost vytvoření menších skupin dětí (do 15 osob), a to jak z prostorového, tak  personálního hlediska. Děti v předškolním roce mají nejvyšší potřebu vzdělávání vzhledem  k přípravě na jejich vstup do základní školy

Výjimka podle písm. b) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných školách je  velice problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna  prezenční výuka. 

Výjimka podle písm. c) je stanovena z toho důvodu, že zde je kontrola nad pohybem  a setkáváním osob. Nedochází ve vysoké míře ke kontaktům s jinými osobami než s těmi,  které jsou umístěny v zařízeních zřízenými zdravotnickými zařízeními. Současně není  důvodné v těchto případech omezovat poskytování vzdělávání, když děti jsou spolu v daném  zařízení prakticky celodenně. 

K bodu I./6 - omezení základního uměleckého a jazykového vzdělávání Výjimka podle písm. a) umožňuje konat státní jazykové zkoušky za režimových opatřeníStátní jazykové zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi,  z toho důvodu je jim udělena výjimka. 

Výjimka podle písm. b) umožňuje, aby se jeden žák nebo účastník mohl setkat se svým  učitelem na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení  nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení  hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno a umožní se tím doplnit si  vzdělání při osobní podrobnější konzultaci v těch oblastech, které si v rámci distančního  vzdělávání žák nebo účastník dostatečně neosvojil apod. 

Výjimka podle písm. c) umožňuje, aby se jeden žák nebo jeden účastník mohl setkat se  svým učitelem v rámci individuální prezenční výuky. Je tedy možné, aby byla uskutečněna  plnohodnotná prezenční výuka, ale pouze jeden na jednoho. V takových případech je  při dodržení ostatních protiepidemických opatření (zejména ochrana dýchacích cest)  a dodržení hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. 

K bodu I./7 - omezení provozu středisek volného času 

Výjimka podle písm. a) umožňuje, aby se jeden účastník mohl setkat se svým učitelem  na individuálních konzultacích. V takových případech je při dodržení nezbytných  protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení hygienických  opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. 

Výjimka podle písm. b) umožňuje, aby se jeden účastník mohl setkat se svým učitelem  v rámci individuální prezenční výuky. Je tedy možné, aby byla uskutečněna plnohodnotná  prezenční výuka, ale pouze jeden na jednoho. V takových případech je při dodržení  nezbytných protiepidemických opatření (především ochrana dýchacích cest) a dodržení  hygienických opatření riziko přenosu koronaviru minimalizováno. 

K bodu I./8 - omezení provozu školních družin a školních klubů 

Výjimka podle bodu 8 umožňuje poskytovat zájmové vzdělávání pro žáky, kterým je  umožněna prezenční výuka. Vzhledem k tomu, že je stanovena podmínka homogenity 

Str. 9 z 11 

jednotlivých skupin, nedojde k prolínání žáků z různých tříd, a tedy riziko nákazy se touto  činností významným způsobem nezvyšuje. 

K bodu I./9 - omezení provozu výchovných a ubytovacích zařízení 

Výjimka podle bodu 8 je nezbytná z toho důvodu, aby osoby, které nemají v České republice  jiné bydliště, mohly setrvat v ubytovacím zařízení, zároveň je tato možnost ponechána  z logiky věci osobám, kterým je umožněna přítomnost na vzdělávání. 

K bodu I./10 - omezení zpěvu jako součásti vzdělávání 

Výjimka je stanovena z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je zpěv hlavní vzdělávací  aktivitou a jeho zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka  nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší  nebo dobrovolné předměty. 

K bodu I./11 - omezení sportovní činnosti jako součásti vzdělávání Výjimka podle písm. a) je stanovena z toho důvodu, že pohyb dětí v mateřských školách je  integrální součástí mnoha aktivit a vzdělávání by jeho absencí velmi trpělo.  

Výjimka podle písm. b) se stanoví z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je sportovní  činnost hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění  vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání  těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty. 

K bodu I./12 - zákaz vstupu třetích osob do škol 

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný  pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky, studenty a  pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění  smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například  při dopomoci při samotestování atd. Ve všech případech je však nutno dbát na omezení  kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). 

K bodu I./13 – výjimky z omezení konání některých zkoušek 

Výjimka podle písm. a) umožňuje konání přijímacích zkoušek za předpokladu, že se jej bude  (v jeden okamžik v jedné místnosti) účastnit nejvýše 20 osob. Přijímací zkoušky v mnoha  případech není možné konat pouze na základě posouzení písemných podkladů, a je tedy  nutné konat prezenční testy nebo posouzení nadání uchazečů, které není možné konat  distančně. Z důvodu omezení rizika přenosu koronaviru se tak omezuje maximální počet  osob, které se mohou současně účastnit přijímacího řízení, a to samozřejmě při dodržení  všech hygienických opatření

Výjimka podle písm. b) umožňuje konání nostrifikačních zkoušek za režimových opatření.  Nostrifikační zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, z toho  důvodu je jim udělena výjimka. 

K bodu I./14 – výjimky pro děti zákonných zástupců určených profesí Zákaz prezenční výuky dětí a žáků ve školách má mj. za následek, že spolu s prezenčním  poskytováním vzdělávání nemůže být zajištěna ani péče o děti a žáky od 2 do 10 let (nebo  starší žáky, kteří potřebují intenzivnější péči). V důsledku nezajištěné péče by museli péči  o tyto děti a žáky zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí  a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit  péči o jejich děti.

Str. 10 z 11 

Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí  pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a případně  školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil,  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další  zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci  České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a  zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

K bodu II. 

Výjimky vyjmenované v bodě II. nebudou povoleny v okresech, ve kterých bude potvrzena  hodnota 7denní incidence (kumulativní počet případů za 7 po sobě jdoucích dnů v přepočtu  na 100 tisíc obyvatel) dvojnásobně vyšší, než bude celková hodnota 7denní incidence v ČR.  Zároveň bude při hodnocení rizika zohledněn vývoj trendu výskytu nemoci COVID-19  (především mezi týdenní nárůst) v posuzovaných okresech. Cílem tohoto opatření je zabránit  nekontrolovatelnému šíření nemoci COVID-19 a tím zhoršení epidemiologické situace  v posuzovaných okresech. V případě nepřijetí tohoto opatření lze ne základě dosavadních  zkušeností důvodně předpokládat, že by v postižených okresech musela být přijata přísnější  protiepidemická opatření

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 

ministr zdravotnictví 

podepsáno elektronicky

Str. 11 z 11 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Školství:

Pá   0:00  Letní škola doučování je pro děti zábavou i výukou muni.cz (Masarykova univerzita)
03.08.2022  MUNI: Hack me if you can aneb kyberbezpečí hrou muni.cz (Masarykova univerzita)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688