mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  30.03.2021 16:59:08

Nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19, s účinností od 12. 4. do 31. 5. 2021 - Ochranné opatření.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 30. března 2021 Č. j.: MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN MZDRX01FA32L 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření

I. 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. I. nařizuje 

všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz  vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými  mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu II.; to neplatí pro občany těchto zemí a pro  cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny  Ministerstvu zahraničních věcí České republiky; 

II. stanoví 

že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: BotswanaBrazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, MalawiMosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe

II. 

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Z důvodu globálního šíření nových variant viru, včetně doloženého importu tzv. jihoafrické  mutace do ČR, a potřeby předejít dalšímu šíření na území ČR a maximálně zabraňovat  dalšímu importu zejména jihoafrické a brazilské mutace, bylo rozhodnuto o zákazu vstupu  všem občanům ČR a cizincům s bydlištěm v ČR do zemí s extrémním rizikem nákazy těmito  mutacemi, ledaže cesta do těchto zemí nesnese odkladu a byla předem oznámena 

Str. 1 z 7 

Ministerstvu zahraničních věcí – k oznamování cest je nejvhodnější využít již dlouhodobě  fungující a osvědčený systém DROZD (https://drozd.mzv.cz/). Cílem je zejména výrazně  omezit zbytné cesty (zejména z důvodu turistiky) do zemí, kde je vysoce rizikové ohrožení  nákazou novými variantami viru COVID-19 a zároveň, které nemají dostatečně nastavená  protiepidemická opatření, která by přenosu nákazy mohla předcházet nebo již i přes snahu  dochází ke komunitnímu šíření. Zákaz vstupu do těchto zemí nelze uplatnit na občany těchto  zemí. Nutno však uvést, že pro případný návrat do ČR jsou stanovena přísná protiepidemická  pravidla obsažená v samostatném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Dosavadní dlouhodobý přístup spočívající pouze v doporučení omezit tzv. zbytné cesty  v souladu s koordinovaným postupem dohodnutým v rámci EU nevedl k žádoucímu omezení  těchto cest, stále tisíce a tisíce obyvatel České republiky cestují za turistikou, což nelez  v žádném případě považovat za nezbytnou cestu, do rizikových destinací a dne 24.2.2021 byl  prozatím neoficiálně potvrzen import tzv. jihoafrické mutace viru z oblasti Zanzibar. Varování  Ministerstva zahraničních věcí bylo (a je) však zcela jednoznačné: „Vzhledem k nepříznivému  vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva  zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří  cestování za účelem turistiky1

(https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozces tnik_informaci_k_cestovani.html) Upozorňováno je rovněž na dynamicky se měnící podmínky  pro leteckou přepravu a vstup do jiných zemí. 

Na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy jsou zařazeny státy, které jsou zeměmi původu  nových variant viru a další země, kde je potvrzeno jejich významné či dokonce již komunitní  šíření – jedná se konkrétně o Botswanu, Brazílii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Kolumbii,  Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar  a Pemba), Zambii a Zimbabwe

Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky.  Dle dat ECDC je zvýšený počet výskytu kromě Jihoafrické republiky potvrzen také v Botswaně,  Lesothu, Keni, Malawi, Mosambiku, Svazijsku a Zambii. ECDC předpokládá rozšíření této  varianty i v dalších zemích regionu, jako např. Zimbabwe či Tanzanii, která jako jedna z mála  zemí na světě nezavedla žádná protiepidemická opatření na národní úrovni, dlouhodobě  nezveřejňuje data o epidemiologické situaci na svém území, a dokonce se odmítla zapojit  do programu COVAX, který cílí na globální proočkovanost světové populace. Rovněž se  z uvedených zemí jedná o zemi, která je v zimě v nabídce mnoha českých cestovních  kanceláří a je oblíbenou destinací. WHO navíc ve svých zprávách informuje o rapidním nárůstu  počtu pozitivně testovaných cestujících z Tanzanie do okolních států, zasažen je tak celý  region. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o 50% vyšší nakažlivost a  resistentnost, což znamená možné komplikace při aplikaci existujících vakcín – např.  Jihoafrická republika pozastavila očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca kvůli  nedostatečné ochraně vůči jihoafrické variantě viru. Z důvodu šíření této varianty došlo také  z rozhodnutí rakouské federální vlády k faktickému uzavření spolkové země Tyrolsko. Šíření  této varianty bylo již zaznamenáno ve 40 zemích světa. 

Varianta P.1 (tzv. brazilská varianta) při prvním vydání tohoto ochranného opatření  identifikována v 17 zemích světa, od té doby došlo k výraznému rozšíření zejména  

 

1https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_infor maci_k_cestovani.html

Str. 2 z 7 

v jihoamerickém regionu, o čemž svědčí zejména zprávy WHO2. Prozatímní snahy  sekvenování vzorků však potvrzují, že i varianta P.1 bude procentuálně více nakažlivá než  původní kmen viru. Jako problematický se jeví nedostatek informací s ohledem na odolnost  tohoto viru, tj. efektivita existujících vakcín

Uvedené informace a hodnocení jednotlivých zemí vycházejí kromě výše označených zdrojů i  od zastupitelských úřadů České republiky v daných zemích nebo v regionu (ZÚ Brasília,  ZÚ Lusaka, ZÚ Pretoria, ZÚ Nairobi, ZÚ Lima, ZÚ Bogota), které sledují situaci bezprostředně  a dlouhodobě přímo na místě. 

Osobám, které nesplní podmínky stanovené tímto ochranným opatřením, nebude vycestování  odepřeno, ale porušení ochranného opatření je sankcionovatelné podle zákona o ochraně  veřejného zdraví. 

Shrnutí zastupitelských úřadů ČR k jednotlivým zemím: 

Jihoafrická republika (JAR) 

JAR si uvědomuje narůstající výskyt mutace viru COVID-19 na svém území. Hovoří o tom  skutečnost, že 1 milion vakcín od firmy AstraZeneca nebude použito pro proočkování  obyvatelstva, protože nemá dostatečnou účinnost. 

V JAR (populace cca 55 mil. obyvatel s legálním povolením k pobytu) se testují osoby pouze  dobrovolně, tedy, pokud mají příznaky nebo se s osobou nakaženou virem setkaly. Plošné  testování není aplikováno. JAR zdravotnický systém v tomto ohledu pracuje dobře, ale není  schopen pokrýt i osoby, které bydlí v town-ships/ghettech. A tam je největší centrum  nebezpečí. 

JAR, Botswana, Eswatini, Lesotho (obě tyto země využívají testovací kapacity JAR, samy  na to nemají dostatečně vybudovaný systém) a Mosambik jsou země s vysokým potenciálem  rizika. 

Tanzánie 

Poslední oficiální údaje vláda publikovala před téměř 12 měsíci, konkrétně 29. 4. 2020, jednalo  se o 509 pozitivních případů a 21 úmrtí. Od té doby nejsou žádné souhrnné statistiky  zveřejňovány. Chybějící statistická data znemožňují hodnotit vývoj pandemie v zemi. 

 

2 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---16-march-2021 

- výskyt mutací k 16.3.2021 - zejména Annex 2. List of countries/territories/areas reporting variants of  concern as of 16 March 2021

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021 

- výskyt mutací k 23.2.2021 – oproti výše vedené mapě obsahuje mapy vyznačující zdroj šíření variant (tzn.  hlavně komunitní šíření)

Str. 3 z 7 

Tanzanie de facto bojkotuje mezinárodní spolupráci v boji proti pandemii, je jednou z pouze  dvou zemí světa nespolupracujících se Světovou zdravotnickou organizací. Oficiální politika  tanzanské vlády tvrdí, že zemi chrání před onemocněním COVID-19 Bůh a že v zemi  se onemocnění nevyskytuje. Tanzanský prezident, který na COVID již zemřel, dříve odmítl  začlenění země do programu COVAX a naopak obyvatelstvo před očkováním varoval. 

Protiepidemická opatření jsou výhradně v rovině doporučení, veškeré restrikce týkající se shromažďování, provozu škol, veřejných a společenských akcí byly zrušeny již před více  než 11 měsíci. Užívání preventivních prostředků je velmi omezené a naprostá většina  obyvatelstva (i díky oficiální rétorice vlády) nepovažuje COVID-19 za riziko. Tanzanie  nezavedla ani povinnost předložení testu na COVID-19 při vstupu do země. 

Kapacity testování na COVID-19 jsou zcela nedostatečné. Vzhledem k velké poptávce  po testech v turisticky exponovaných oblastech v Tanzanii existuje černý trh s falzifikáty  potvrzení o absolvování RT-PCR testů. Vypovídací hodnota těchto dokumentů vydaných  v Tanzanii je proto minimální. 

Zcela evidentním důkazem extrémního rizika nákazy v Tanzanii je testování osob cestujících  z této země, které prokazuje rozšíření nových mutací koronaviru SARS-CoV-2. Z Tanzanie  byla do ČR zavlečena jihoafrická mutace koronaviru

Aktuálně zaváděné ochranné opatření lze ve vztahu k Tanzanii odůvodnit extrémním rizikem  šíření nákazy z této země, která souvisí mimořádným nárůstem popularity cest občanů ČR  do Tanzanie. Ten je paradoxně dán právě nulovými preventivními požadavky tanzanské vlády  při vstupu do země. 

Brazílie 

Koncem prosince 2020 byla v Brazílii detektována mutace koronaviru označovaná jako P.1.  (případně B.1.1.28.1). Prvotní zjištění pochází z Japonska, kde byla tato mutace identifikována  u čtyř turistů, kteří se vrátili z brazilské Amazonie. Většina států Brazílie se v současnosti  potýká s obsazeností lůžek JIP a je na pokraji kolapsu zdravotnického systému. Největší  obsazenost je na jihu a jihozápadě země, zatímco oblast Amazonie je na tom nyní relativně  nejlépe. Ve státech Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará a Rio Grande do Norte je  hlášen kritický nedostatek lékařského kyslíku. 

Prozatím neexistují vědecké studie, které by prokázaly větší infekčnost nové mutace, avšak  neoficiálně se o této skutečnosti hovoří stejně jako o tom, že stávající vakcíny by údajně měly  být proti této mutaci účinné. Jako důkaz může sloužit i fakt, že Brazílie od počátku pandemie  zaznamenala přes 310 000 úmrtí a v současné době je zemí s největším počtem úmrtí denně  na světě. 

V reakci na výskyt nové mutace v uplynulých týdnech řada zemí zakázala vstup osob, které  pobývaly v Brazílii, na své území a následně byla dočasně zrušena i řada přímých komerčních leteckých linek mezi Brazílií a Evropou

Pokud jde o sběr dat ohledně vývoje pandemie, aktuální data jsou denně zveřejňována  na webu brazilského ministerstva zdravotnictví (https://covid.saude.gov.br). V polovině  loňského roku sice došlo ke kontroverzní situaci, kdy byla opakovaně měněna metodika sběru  těchto dat, a tudíž data nebyla považována za důvěryhodná, avšak tato situace se vyřešila  poměrně záhy tím, že se sběrem dat začalo zabývat nezávislé veřejné konsorcium (složené 

Str. 4 z 7 

mj. ze zástupců médií) a dále zdravotnické/vědecké nadace (např. FioCruz), které na rozdíly  ve shromažďovaných datech začaly upozorňovat a samy zveřejňovat své vlastní statistiky.  V současné době jsou data zveřejňovaná brazilským ministerstvem zdravotnictví považována  za důvěryhodná a jsou neustále pod dohledem uvedených nezávislých entit. V uplynulých  dvou měsících nebylo zaznamenáno, že by místní tisk či např. místní Delegace EU  zveřejňovaná data zpochybňovali. 

Sběr dat týkající se nové mutace v současné době dle našich informací není zveřejňován. 

Zambie, Zimbabwe, Malawi 

Sběr dat ohledně nemoci COVID-19 v zemích akreditace ZÚ Lusaka, tedy v Zambii, Zimbabwe  a Malawi, nelze označit za důvěryhodný. 

Prudce kolísá počet denně provedených PCR testů, Zambie dosáhla maximální úrovně 12 000  testů denně na přelomu ledna a února, nyní provádí cca 4 000 testů denně. Země má cca 18  000 000 obyvatel, počty testů jsou proto nedostatečné, ze zveřejněných statistik lze číst spíše  trendy, nikoli exaktní popis situace. 

Země netestují jednotlivé mutace, jen obecně na přítomnost viru. Lze s vysokou mírou  pravděpodobností předpokládat, že dominantní variantou je jihoafrická mutace, statistiky  ale neexistují. 

Testování se soustředí na města, testování v rurálních oblastech je téměř nulové (většina  obyvatelstva těchto tří zemí je venkovská). Část úmrtí není zaznamenána notářem, pouze  malé množství lidí zemřelých doma je post mortem testováno na přítomnost viru COVID-19

Kapacita zdravotnického systému včetně diagnostických laboratoří je velmi nízká, zejména  v Malawi a Zimbabwe

Keňa 

Dle oficiálních statistik se epidemická situace v Keni po vrcholu 2. vlny v listopadu 2020  podstatně zlepšila, výrazně klesly denní přírůstky, podíl pozitivních testů i počet aktivních  případů. Země se však dostala do tzv. třetí vlny, kdy počet případů od února kontinuálně roste.  Prezident země ve svém projevu ze dne 26. 3. 2021 proto opětovně indikoval zpřísnění  epidemiologických pravidel, kdy veřejná i soukromá doprava mezi okresy Nairobi, Kajiado,  Machakos, Kiambu a Nakuru a zbytkem země zakázána od 27.3. 2021. V uvedených okresech  jsou zakázána veškerá shromáždění a platí v nich zákaz nočního vycházení od 20:00 hod.  (v dalších částech země od 22:00 hod.) do 4:00 hod. 

ZÚ nemá údaje o tom, že by testování v Keni bylo na kvalitativně horší úrovni než v jiných  zemích subsaharské Afriky. Základním informačním zdrojem o epidemické situaci v Keni jsou  každodenní brífinky ministra zdravotnictví; ty však neobsahují informace o výskytu nových  mutací. Při nízké kvalitě místních médií nelze seriózně vycházet z jiných než oficiálních zdrojů.

Str. 5 z 7 

Peru 

Dle informací WHO3je Peru zemí, kde dochází ke komunitnímu šíření tzv. brazilské mutace  koronaviru (SARS-CoV-2 P.1). 

Brazilská mutace viru (původem z města Manaus) se postupně přesouvá z Brazílie do Peru.  Nejdříve zasáhla amazonský region Iquitos a postupně se přesouvá i do hlavního města Limy.  Peruánská vláda již od 1.února zakázala lety z Brazílie do Peru, ale příchodu brazilské mutace  ze sousedního státu zabránit nedokázala. V současnosti již hlavní média intenzivně varují před  brazilskou mutací

Národní zdravotnický institut INS zkoumal 300 vzorků v regionu Loreto a v Limě. V současnosti  se uvádí, že v hlavním městě Lima je 40 % všech pozitivních vzorků ve formě brazilské mutace  (ve východní části města dokonce okolo 60 %) a 2,5 % britské mutace. Odborníci však  upozorňují, že Peru nemá kapacity ani finanční možnosti na důsledné sekvenování pozitivních  vzorků, a proto se jedná jen o odhady a obecné spekulace.  

Minulý týden byl zaznamenán opět nárůst pozitivních případů nákazy. Dne 24. 3. 2021 bylo  dosaženo historického smutného rekordu, když za jediný den Ministerstvo zdravotnictví Peru  potvrdilo 11 260 nových případů nákazy. Zvyšuje se i počet pacientů na jednotkách intenzivní  péče. 

Riziko zavlečení nákazy je zvýšena rozhodnutím vlády Peru od pondělí 15. 3. 2021 opět  umožnit přímé lety z Evropy do Limy, vláda Peru dokonce zrušila povinnou karanténu pro  cestující, pokud na letišti absolvují antigenní test

Kolumbie 

Dle informací WHO4je Kolumbie zemí, kde dochází ke komunitnímu šíření tzv. brazilské  mutace koronaviru (SARS-CoV-2 P.1). 

Dle místních informací, které shromáždil ZÚ Bogota, panují obavy z tzv. brazilské mutace viru,  protože existují studie, že čínské vakcíny mají nižší účinek a na tuto mutaci by nemusely  fungovat vůbec, resp. na čínskými vakcínami vytvořené protilátky tato mutace nereaguje.  Bohužel v nejrizikovějších oblastech se s ohledem na místní podmínky (nedostupnost  dostatečných prostor pro skladování jiných vakcín při nízkých teplotách) a podnebí očkuje  především čínskými vakcínami.  

V lednu 2021 byla odhalena první nákaza brazilskou mutací koronaviru ve státě Amazonas,  kde dosud detekuje Zdravotní institut 22 případů. Import byl z této oblasti detekován do Bogoty  a podle dostupných informací se daří clustery izolovat. Informace o šíření této mutace v jiných  částech Kolumbie nejsou dostupné. Během lednového výskytu brazilské mutace byly  pozastaveny lety do hlavního města Amazonas. Z celkového počtu očkované populace  v Kolumbii 1 819 000 (z toho 194 300 oběma dávkami) bylo ve státě Amazonas dosud  očkováno 33 000 lidí (počet obyvatel 79 000). 

Bohužel riziko opětovné nákazy je v této oblasti stále přítomné bez ohledu na to, že uzavření  hranice pozemní a vodní se všemi sousedními státy nadále trvá a o přísněji je nyní hlídána    

3 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021, Figure 5 4 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021, Figure 5

Str. 6 z 7 

hranice s Brazílií. Ze své povahy (řeky a provázanost rodin žijících na těchto hranic) je však  nemožné tuto hranici uzavřít neprodyšně. 

V posledních dnech (informace k 29. březnu 2021) vzniklo podezření, že ve městě Cúcuta se  objevil podezření na šíření nových variant, u kterých zatím probíhá sekvenování – panuje  podezření na variantu brazilskou či jihoafrickou. V Kolumbii existují místní varianty koronaviru,  které však prozatím dle prvotních indikací nevykazují vyšší úmrtnost či nakažlivost. 

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r. 

ministr zdravotnictví

Str. 7 z 7 

 

Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. do 31. 5. 2021

 

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.