Vlada.cz (Vláda)
Obchod a služby  |  18.03.2021 21:49:57, aktualizováno 21.03.2021 15:51:56

Zákaz maloobchodního prodeje a služeb od 22. března 2021 do 28. března 2021 - Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 298 o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2021 č. 298 o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5  a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území  České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru  /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.  a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový  zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí  krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového  zákona

Podívejte se také: Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí. Opatření pondělí od 22. března - uzavření obchodů a služeb, omezení pohybu, uzavření škol.  

 

Vláda s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59  hod. 

I. zakazuje 

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto  provozoven: 

a) prodejen potravin

b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na  pozemních komunikacích, 

c) prodejen paliv, 

d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, 

f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 

g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 

h) prodejen novin a časopisů, 

i) prodejen tabákových výrobků, 

j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu  na pozemních komunikacích, 

k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním  způsobem, 

l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 

m) pokladen prodeje jízdenek, 

n) květinářství, 

o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,  spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 

p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování  lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, q) myček automobilů bez obsluhy, 

r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují  nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, 

s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren, 

t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

u) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou  nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou 

právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována  tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem, s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat  nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle  živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých  sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,  nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá  maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena  od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup, 

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody  a bary), s výjimkou: 

a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,  stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských  zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat  pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze  u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo  mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének, 

b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů  účastnících se prezenčního vzdělávání, 

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze  ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.; 

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb  (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)  s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán  v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod., 

3. dále 

a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů  a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen  v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím,  že  

i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě  výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce, 

ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo  zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů  čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi, 

iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru  a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to  dovolují prostorové podmínky, 

b) poutě a podobné tradiční akce, 

c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání  a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu  zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších  předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání  způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností  souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších  předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky,  strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České  republiky a členů jednotek požární ochrany

iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné  způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, kromě zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona  č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně  psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  komunikacích a o změnách některých zákonů

iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění  pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst.  10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární  bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek,  jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité  činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů  zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce  a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění  pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky  podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve  znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou  součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších  předpisů; 

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle  právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti, 

d) veletrhy, 

e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří, 

f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních  prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou  sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to  krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby  v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako  přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,  a sportovních akcí, které nejsou zakázány, 

g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén  pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných  jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem  zdravotních služeb

h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných  historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 

j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených  na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako  jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy  na vyučování, 

k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění  dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských  vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo  pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby,

l) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny  při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby  péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení, 

4. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování  ubytovacích služeb

a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž: 

i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat  před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo  objednatele, 

ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej  po celou dobu pobytu ubytované osoby, 

b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění  ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy, d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení  vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, 

f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní  služby, a jejich nezbytnému doprovodu, 

5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít  alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb

6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek  a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím,  že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského  zákona, a na provozování: 

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy, 

b) lékáren, 

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích  a autobusových nádražích, 

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních, 

e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2

f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,  v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní  prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin  a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; 

II. omezuje 

1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost  veřejnosti v provozovně podle bodu I/2, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat  následující pravidla: 

a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou  zákazníků sedících u jednoho stolu, 

b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se  o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše  4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry, 

c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je  ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je  povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

d) zákaz produkce živé hudby a tance, 

e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, 

2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny  stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které  v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde  zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných  místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li  o členy domácnosti, 

3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,  že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby  nebyla místy shromažďování osob, 

b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, 

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod., e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,  spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky  na podlaze veřejných prostor apod.), 

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,  záchody apod., 

g) je zakázán provoz dětských koutků, 

h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, 

5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich  vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání  výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2  nebo KN95, 

6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel  taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje  následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou  2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména  za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy  mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem  průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,  nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven  a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání  nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro  nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového  dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,  schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

7. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně  lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného  zdravotního pojištění

Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády 

23.03. 12:50  . . . (Svědek Covidův)
23.03. 12:35  Květiny (Dusan)
23.03. 08:14  Nabíjení (MK94)
22.03. 20:54  A co senioři (Jarek)
22.03. 18:09  A co senioři (Tomislav)

Vydaná opatření a zpravodajství


Poslední zprávy z rubriky Obchod a služby:

Čt 10:59  Český maloobchod v dubnu Research (Česká spořitelna)
Čt 10:56  Makro: Maloobchodní tržby v dubnu zklamaly Research (J&T BANKA)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688