mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  11.03.2021 11:26:00

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území (11.3.2021)

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

11.03.2021 / 11:15 | Aktualizováno: 11.03.2021 / 11:26

Aktuální informace o vycestování z ČR, vstupu a pohybu na území Polska a souvisejících karanténních opatřeních.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země.

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.
Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme na webových stránkách MZV ČR.

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních ČR v rámci nouzového stavu na území ČR naleznete pod následujícím odkazem https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_30_11.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

S ohledem na ochranu svého území před šířením virového onemocnění COVID-19 zavedla Polská republika od 27. 2. do 28. 3. 2021 nové ochranné opatření. Cílem je zamezit tzv. zbytným cestám na území Polska (například za účelem nákup, turistiky vč. lyžování v PL horách atd.) z ČR a SR. Hraniční kontroly zavedeny nebyly, dodržování opatení provádí společné hlídky Straze Graniczne a Policie PL formou namátkových kontrol. V rámci těchto kontrol je prověřován nejen důvod každé cesty, ale i případné zařazení cestujících do některé kategorie výjimek (viz níže) z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území PL.

Obecnou výjimku tvoří osoby s certifikátem o negativním výsledku diagnostického testu na přítomnost Sars-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin v polském nebo anglickém jazyce (RT-PCR / antigenní test); certifikát o negativním testu se předkládá na žádost příslušníka Pohraniční stráže nebo policie, s tím, že jak je uvedeno výše, u každé cesty je prověřována nezbytnost dané cesty.

 

3. DOPRAVA:

Od 27.2.2021 do 28.3.2021 se ukládá povinnost všem osobám, jež překročí pozemní státní hranici Polské republiky z území ČR nebo Slovenské republiky, a to nezávisle na způsobu překročení hranice (pěšky, autem, autobusem, vlakem apod.), nastoupit na území Polska 10-ti denní karanténu. Karanténní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni překročení státní hranice.

 

Výjimky z karanténní povinnosti a předložení negativního testu na přítomnost Sars-CoV-2:

1. osoby očkované proti COVID-19, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování vakcínou povolenou pro prodej v Evropské unii,

seznam vakcín povolených v EU

· http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

· http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

2. přeshraniční pracovníci, tj. lidé, kteří překračují státní hranici a tvoří vnitřní hranici ve smyslu čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex EU o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), jako součást výkonu povolání, obchodní nebo výdělečné činnosti v Polské republice nebo v sousední zemi,

3. studenti studující v Polské republice nebo v sousední zemi a jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se studenty, aby toto vzdělání umožnili,

4. děti, na něž se vztahuje předškolní vzdělávání v Polské republice nebo v sousední zemi, a jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se svými dětmi, aby jim toto vzdělání poskytli,

5. studenti, účastníci postgraduálního studia, odborné přípravy a jiných forem vzdělávání, jakož i doktorandi studující v Polské republice nebo v případě občanů Polské republiky v jiných zemích,

6. osoby provádějící výzkumnou činnost ve smyslu čl. 4 s 1 zákona ze dne 20. července 2018 - zákon o vysokém školství a vědě (Journal of Laws of 2020, items 85, 374, 695, 875 and 1086 and of 2021, item 159) v Polské republice nebo v případě občanů Polské republiky v jiných zemích;

7. vojáci ozbrojených sil Polské republiky nebo spojeneckých sil, policisté, pohraniční stráž, agentura vnitřní bezpečnosti, celní a pokladní služba, státní hasičská služba a státní ochranná služba, inspektoři inspekce silniční dopravy, plnící úřední úkoly,

8. členové diplomatických misí, konzulárních úřadů a zástupci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, jakož i další osoby překračující hranice na základě diplomatického pasu,

9. řidiči vykonávající silniční dopravu jako součást mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu ustanovení zákona o silniční dopravě

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publiczny-transportu-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transportu-miedzynarodowym

10. řidiči vykonávající silniční dopravu jako součást mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu ustanovení o silniční dopravě, vracející se ze zahraničí nebo projíždějící územím Polské republiky v tranzitu jinými dopravními prostředky než vozidlem použitým pro silniční dopravu doprava:

a) za účelem odpočinku na území Polské republiky nebo jiné země,

b) po odpočinku v zahraničí,

11. vlakový personál a další zaměstnanci nezbytní k provádění nákladní dopravy v rámci mezinárodní železniční dopravy, vykonávající odborné činnosti v Polsku nebo sousední zemi, na základě seznamu tvořícího seznam těchto osob poskytnutý dopravcem,

12. řidiči provádějící silniční dopravu motorovými vozidly nebo jízdními soupravami s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 3,5 tuny v silniční přepravě zboží a neziskové silniční přepravě zboží,

13. řidiči zabývající se silniční dopravou vozidly určenými k přepravě více než 7 a nejvýše 9 osob, včetně řidiče v mezinárodní obchodní silniční přepravě cestujících,

14. posádka letadla,

15. námořníci, rybáři a další členové posádky námořních plavidel, plavidel vnitrozemské plavby, jakož i technici lodních služeb a inspektoři námořní správy nebo uznané organizace provádějící kontroly,

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow

16. osoby vykonávající práci nebo poskytující služby na lodích nebo na plošinách pro těžbu a vrtání na moři,

17. členové posádky uvedení v zákoně ze dne 21. prosince 2000 o vnitrozemské plavbě (věstník zákonů z roku 2020, položka 1863), včetně těch, kteří se vracejí ze zahraničí jinými dopravními prostředky než lodí, aby si vzali zbytek, na který odkazovali v zákoně ze dne 7. dubna 2017 o pracovní době na plavidlech vnitrozemské plavby (věstník zákonů položka 993),

18. posádku lodi ve smyslu předpisů o námořní bezpečnosti,

19. osoby provádějící v Polsku nebo sousední zemi práce spojené s přípravou nebo realizací investic v oblasti rozsahu přepravních sítí nebo strategickými investicemi v ropném sektoru ve smyslu zákona o přípravě a provádění strategických investic v ropě sektor.


Upozorňujeme, že i nadále platí všeobecná 10-ti denní karanténní povinnost při překročení polské státní hranice prostředky hromadné přepravy osob, tj. především prostřednictvím mezinárodní letecké přepravy. Stávající výjimky pro leteckou přepravu uvedené na webu našeho velvyslanectví jsou i nadále platné.

 

Tranzit přes území PL:

Od 27.2.2021 do 28.3.2021 je i pro účel pozemního tranzitu platná povinnost 10ti denní karantény na území PL, kterou je možné nahradit antigenním/RT PCR testem na SARS-CoV-2 (nikoliv starší 48 hodin před překročením hranice + počítá se od času výsledku testu).

Letecký tranzit (např. vnější let z USA do PL, přímý přestup na vnitřní let PL-ČR a let vnitřní např. DE-PL-ČR)) podléhá jako hromadný způsob přepravy 10ti denní karanténě. Dle sdělení MZV PL mají výjimku z této povinnosti pouze osoby, jež se prokážou negativním diagnostickým testem na přítomnost Sars-CoV-2 (antigen či RT PCR) nikoliv starším 48 hodin (v polském, nebo anglickém jazyce).

I přes výše uvedené však doporučujeme každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem, který bude disponovat informacemi o případných dalších omezeních, a rovněž s odpovědným orgánem PL - Hlavním Sanitárním Inspektorátem (kontakty viz https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_Brand_BMM&utm_term=%2Bsanepid&utm_content=490915742875).

V souladu s obecným doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR však Velvyslanectví ČR ve Varšavě důrazně doporučuje vykonávat cesty na území Polska pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Aktuální informace týkající se vstupu na území Polska jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod následujícím odkazem https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8982,Komunikat-dla-osob-podrozujacych-z-Czech-i-Slowacji.html .

 

4. OPATŘENÍ:

Obecná opatření

- v celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích, kromě přírody, parků, pláží a dopravy osobním vozem. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.

- k zakrývání dýchacích cest již není v PL od 27.2. možné používat plastové přilbice (samostatně bez dalšího druhu ochrany), šály a látkové ústenky, což v praxi znamená nutnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek, nebo respirátorů

- na veřejných akcích a při shlukování osob na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na 5 s rozestupy 1,5 m. Při organizaci několika souběžných akcí na jednom místě musí být vzdálenost mezi jednotlivými skupinami osob min. 100 m

- domácí (až 7-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.

Kultura/sport

- zákaz všech kulturních akcí a uzavření všech kulturních institucí, kromě knihoven, kde musí být zajištěno omezení 1 os. na m2. Od 1.2.2021 je obnoveno fungování galerií a muzeí (limit 1 osoba / m2). Od 12.2. jsou kina a divadla otevřena s max. obsazeností 50 % (pozn.: kromě Varmijsko-mazurského vojvodství od 27.2.).
- sportovní akce bez účasti veřejnosti. Od 12.2. jsou veškeré sportovní aktivity venku povoleny. Otevřena jsou i lyžařská střediska.
- fungování aquaparků a posiloven pozastaveno. Od 12.2. jsou zpřístupněny bazény (pozn.: kromě Varmijsko-mazurského vojvodství od 27.2.).
- v kostelech smí být pouze 1 osoba na 15m2, resp. min. vzdálenost mezi osobami 1,5 m.

Ekonomika/doprava

- ode dne 12.2.2021 jsou nově otevřeny hotely s podmínkou max. obsazenosti 50 %. Stravování je možné jen na pokojích (pozn.: kromě Varmijsko-mazurského vojvodství od 27.2.).
- ode dne 1.2.2021 jsou opětovně kompletně otevřena obchodní centra (1 os. / 10 m2 do 100m2 prodejní plochy, 1 os. / 15 m2 nad 100m2 prodejní plochy)
- Platí omezení shlukování osob v obchodech do 100 m2 plochy - 1 os/10 m2 a v obchodech nad 100 m2 - 1 os/15 m2.
- Uzavření lázní, kromě případů potřeby akutní rehabilitace apod.
- Uzavření barů a restaurací. Jídlo a pití je možné objednat pouze s sebou nebo na rozvoz.
- V prostředcích MHD je povoleno obsazení max. poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl a www.gis.pl.

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

přílohy

Rozhodnutí Rady ministrů PL z 10.3.2021 - 204 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2021
https://www.mzv.cz/file/4238822/D2021000043601.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.