sukl.cz (SÚKL)
Zdravotnictví  |  08.03.2021 09:22:00

Týdenní přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti COVID-19

Týdenní přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti COVID-19

Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Výpis tedy slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín. Celkový počet hlášených podezření se liší od součtu jednotlivých reakcí. Jedno hlášení může obsahovat i více reakcí a nějaký čas si vyžádá také zpracovávání došlých hlášení. Ve výpisu reakcí jsou zahrnuta všechna hlášení, která byla zhodnocena a zadána do Centrální databáze nežádoucích účinků SÚKL vždy k úterní půlnoci. Vzhledem k tomu, že mohou být zjištěny duplicity, se počet může později měnit.

Všechna přijatá hlášení k datu počet
2.3.2021 1119

Kategorie reakcí, které byly v hlášení obsaženy

(k datu 2.3.2021)

Kategorie

Počty hlášení s reakcemi spadajícími do dané kategorie

Celkové příznaky a reakce v místě aplikace

Např. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění), flu-like příznaky, otok obličeje, pocit horka, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny po injekci, pocit chladu

608

Neurologické příznaky

Např. bolest hlavy, parestézie, mravenčení, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, ospalost, snížená citlivost, obrna lícního nervu, migréna, narušení chuti, cévní mozková příhoda, narušení pozornosti

304

Příznaky svědčící pro ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí

Např. bolest svalů, bolest kloubů, bolest v končetině, bolest zad, svalová slabost, ztuhlost, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje

273

Příznaky svědčící pro ovlivnění trávicí soustavy

Např. nevolnost, zvracení, průjem, parestézie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, obtížné polykání

181

Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkoží

Např. vyrážka, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivka, bolestivost kůže, pocit pálení kůže

128

Příznaky svědčící pro ovlivnění krevního a lymfatického systému

Např. zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin

99

Příznaky svědčící pro ovlivnění dýchací soustavy

Např. dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, výtok z nosu, bolest v krku, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu

82

Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému

Např. chladné okrajové části končetin, zvýšení a snížení krevního tlaku, nával horka, kolaps, bledost, kolaps

54

Příznaky svědčící pro ovlivnění ucha a labyrintu

Např. závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha

46

Oční příznaky

Např. bolest oka, rozmazané vidění, podráždění oka, světloplachost, otok očního víčka

39

Infekce

Např. infekce COVID-19, pneumonie způsobená virem SARS-CoV-2, Herpes zoster, rýma

38

Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systému

Např. zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce

38

Psychiatrické příznaky

Např. neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatie, zmatenost

31

Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systému

Např. přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce

28

Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismu

Např. zvýšená hladina cukru, snížení chuti k jídlu

24

Vyšetření

Např. pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2, zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak

9

Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cest

Např. bolest močového měchýře, zánět močových cest

8

Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsu

Např. gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace

7

Aktualizace dat probíhá jednou týdně vždy ve čtvrtek

Očkování proti COVID-19 podstupuje velké množství lidí, včetně osob, které trpí závažnými zdravotními problémy či komorbiditami (tedy větším množstvím nemocí najednou). V důsledku toho se mohou vyskytnout i nahlášená podezření na nežádoucí účinky, jejichž důsledkem může být úmrtí.

Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19

8


V počtu úmrtí jsou zahrnuty i případy úmrtí na infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, ke kterým došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Infekce SARS-coV-2 bývá relativně často hlášena jako podezření na nežádoucí účinek očkování proti COVID-19. Připomínáme, že žádná vakcína proti jakémukoli onemocnění před ním nechrání stoprocentně, tedy ani vakcíny proti COVID-19 neposkytují absolutní ochranu před infekcí SARS-CoV-2. Navíc maximální možná ochrana těmito vakcínami nastává až s určitým odstupem po druhé dávce, takže onemocnění po první dávce či krátce po druhé dávce může běžně nastat. Žádná z vakcín proti COVID-19 však sama o sobě toto onemocnění nemůže způsobit.

Stejně jako u ostatních hlášení se i v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat souvislost příčinnou. Všechna hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou důkladně hodnocena v rámci ČR a následně na celoevropské úrovni farmakovigilančním výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v němž má i ČR své zástupce.

SÚKL tedy v týdenních přehledech zveřejňuje kromě počtu přijatých hlášení podezření na nežádoucí účinky očkování proti COVID-19 a počtu jednotlivých hlášených reakcí i počet hlášení popisujících úmrtí, která již odeslal do celoevropské databáze EudraVigilance, což umožňuje další společné celoevropské hodnocení.

Úmrtí jakožto nejzávažnější možný nežádoucí účinek jsou pochopitelně velmi pečlivě sledována a hodnocena nejen na úrovni ČR, ale společně celosvětově. Závažné informace jsou zveřejňovány, viz informace o několika úmrtích po očkování v Norsku v lednu 2021.


K ČEMU JE HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?

Slouží především k poznávání nových aspektů bezpečnostního profilu léčivých přípravků. Pokud se objeví větší počet hlášení určité reakce, která pro daný přípravek není dosud známa, může být zahájeno podrobné hodnocení s cílem ověřit, zda se jedná o skutečně nový nežádoucí účinek. Při takovém hodnocení je vždy zvažováno, zda přínosy léčiva nadále převyšují jeho rizika, i přes novou informaci o nežádoucím účinku. Současně je zvažováno, zda nelze zavést opatření, která by nové riziko mohla snížit. Hlášení podezření na nežádoucí účinky tedy mohou pomoci zlepšit bezpečné užívání léčivých přípravků pro další pacienty.

POČTY HLÁŠENÍ ZAHRNUJÍ VŠECHNY VAKCÍNY PROTI COVID-19

Ve výpisu jsou uváděny počty nahlášených nežádoucích účinků všech vakcín proti COVID-19 souhrnně. Počty hlášení na konkrétní vakcínu závisí na více faktorech. Patří mezi ně především spotřeby konkrétní vakcíny, ale také zvyklosti osoby, která nežádoucí účinek hlásí. Někteří hlásitelé jsou velmi pečliví a hlásí velké procento nežádoucích účinků, se kterými se setkají, jiní hlásí méně. Pokud by každá z těchto kategorií hlásitelů používala jinou vakcínu, mohly by počty hlášených nežádoucích účinků u jednotlivých přípravků snadno vést k nesprávným závěrům, že vakcína s nižším počtem hlášení je bezpečnější.

Pro porovnání počtů hlášení na vakcíny proti COVID-19 s jinými typy vakcín, které jsou již delší dobu na trhu, je třeba mít na paměti, že u všech léčivých přípravků, které jsou na trhu nově, je v prvních letech pozorován vyšší počet hlášení nežádoucích účinků. Lékaři bývají při používání nových přípravků ostražitější. Dále je nutné brát v úvahu, že počty nežádoucích účinků rostou se spotřebami léčivých přípravků. Plánovaná proočkovanost obyvatel ČR vakcínami proti COVID-19 není srovnatelná s žádnou jinou vakcínou, která je v současné době na trhu. Z výše uvedených důvodů není tedy možné počty hlášení na vakcíny proti COVID-19 srovnávat s počty hlášení na jiné vakcíny, ani porovnávat počty hlášení na jednotlivé vakcíny proti COVID-19 mezi sebou.

JEDNO HLÁŠENÍ MŮŽE OBSAHOVAT VÍCE REAKCÍ

Při čtení výpisu je třeba brát také v úvahu, že jedno hlášení (týkající se jednoho očkovaného) zpravidla obsahuje více reakcí. Z toho důvodu bude takové hlášení zahrnuto v několika kategoriích reakcí uvedených v tabulce a součet počtu nahlášených reakcí uvedených v jednotlivých kategoriích se nerovná celkovému počtu hlášení.

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?

U obou zatím registrovaných vakcín proti COVID-19 patří mezi nejčastěji pozorované nežádoucí účinky bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů. U vakcíny společnosti Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin. Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou, tzn. u více než 1 pacienta z 10 očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané reakce prakticky všech vakcín.

Mnoho léčivých přípravků včetně vakcín může v ojedinělých případech vyvolat závažnou alergickou reakci (anafylaktická reakce či anafylaktický šok). Takovéto reakce byly nahlášeny i po aplikaci vakcín proti COVID- 19. Jedná se o náhle vzniklý a potenciálně život ohrožující stav, který se projevuje rychle se rozvíjejícími příznaky na kůži (svědění, pálení kůže, zarudnutí, vyrážka, otok) spolu s příznaky dýchacího traktu (rýma, chrapot, kašel, dušnost, změna hlasu, astmatický záchvat), s příznaky oběhového traktu (bledost, studený pot, bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti) s příznaky zažívacího traktu (křečovité bolesti břicha, zvracení, průjem, kovová chuť v ústech) a s příznaky neurologickými (mdloba, křeče, narušení vědomí). Reakce nastává během krátké doby po podání vyvolávající látky, nejčastěji do 15 minut. Právě proto je třeba neodcházet hned po očkování od lékaře, ale počkat nejméně 15 (lépe 30) minut v jeho blízkosti, protože v případě anafylaktické reakce je nutná okamžitá léčba. Vzhledem k tomu, že hypersenzitivní reakce u vakcín proti COVID-19 byly hlášeny až po udělení registrace, není zatím možné přesně stanovit jejich frekvenci, hlášeny byly dosud jen velmi vzácně.

PROČ JE DŮLEŽITÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY NAHLÁSIT?

Hlášení podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky je velmi důležité pro dokreslení bezpečnostního profilu po zaregistrování každého léčivého přípravku. Lékaři a všichni zdravotničtí pracovníci mají zákonem danou povinnost hlásit na SÚKL svá podezření na tyto závažné či neočekávané nežádoucí účinky. Mírné nežádoucí účinky, které už jsou popsány v Souhrnu údajů o přípravku či v příbalové informaci, není potřeba hlásit, protože nemají zásadní vliv na poměr přínosů a rizik léčivého přípravku. Pokud se u vás však po očkování objeví závažný zdravotní problém, poraďte se s lékařem, který by měl toto podezření na nežádoucí účinek nahlásit. Hlásit na SÚKL může i sám pacient. Formulář pro hlášení najdete ZDE.


Kontakty pro média:

Bc. Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Poslední zprávy z rubriky Zdravotnictví:

St 15:55  Pro očkované mzcr.cz (MZ ČR)
St 15:53  K vakcínám mzcr.cz (MZ ČR)
St 15:42  Pro zájemce o očkování mzcr.cz (MZ ČR)
St 15:38  K přednostnímu očkování mzcr.cz (MZ ČR)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.