mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  05.03.2021 11:46:00

Vybrané informace o podmínkách vstupu do Slovinska - nová pravidla od 8.3.2021

Vybrané informace o podmínkách vstupu do Slovinska - nová pravidla od 8.3.2021

03.03.2021 / 20:30 | Aktualizováno: 05.03.2021 / 11:46

Podmínky vstupu do Slovinska se od 13. 2. 2021 mění. Osoby mohou vstoupit do Slovinska bez následné karantény nejen na základě platných výjimek nebo po předložení negativního výsledku testu na COVID-19 (PCR / antigenní test), který není starší než 48 hodin (PCR), resp. 24 hodin (antigenní test) od odebrání vzorků, ale rovněž na základě potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 nebo na základě očkování dvěma dávkami vakcíny.

S účinností od 29. 9. 2020 byla ČR zařazena na červený seznam zemí. Občané a rezidenti v ČR musí pro vstup do Slovinska bez povinné karantény splnit podmínky některé z výjimek nebo předložit negativní test na COVID-19.

S účinností od 13. 2. 2021 byla ČR zároveň zařazena na seznam zemí EU / Schengenského prostoru s horší epidemiologickou situací, než ve Slovinsku. Od 13. 2. 2021 je možné vstoupit do Slovinska přes Schengenskou hranici (z Rakouska, Maďarska nebo Itálie) na kterémkoli mezinárodním hraničním přechodu.

Zároveň byl s účinností od 15. 2. 2021 zrušen zákaz pohybu mezi jednotlivými slovinskými regiony a občinami.

 

Pravidla vstupu do Slovinska

Na české občany a rezidenty v ČR vstupující do Slovinska na základě níže uvedených výjimek platných od 6. 2. 2021 neplatí povinnost předkládat negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na COVID-19 a nemusí se podrobit následné karanténě:

 1. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy, které to prokáží certifikátem pracovníka mezinárodní dopravy či jiným relevantním dokumentem od svého zaměstnavatele;
 2. Osoby, které provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska nebo ze Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladní a osobní přeprava v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 8 hodin od vstupu;
 3. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 6 hodin, povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě, např. za účelem doplnění paliva, apod.;
 4. Osoby s diplomatickým pasem;
 5. Představitel bezpečnostních orgánů (policie nebo soudního orgánu) cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu provedení operativního úkolu, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení tohoto úkolu;
 6. Příslušník slovinské armády, policie nebo jiného státního orgánu, který se vrací z plnění úkolu nebo služební cesty v zahraničí;
 7. Osoba, kterou do Slovinska přivezla záchranná služba a jejímu doprovodnému zdravotnickému personálu;
 8. Nezletilá osoba, která dosud nedovršila 13 a překračuje hranic spolu s členy užší rodiny, kterým byl povolen vstup do Slovinska;
 9. Příslušníci bezpečnostních a záchranných sborů, zdravotnických služeb a hasičů a osoby, které jsou členy humanitárního transportu nebo poskytují služby zaměřené na odstraňování následků přírodních katastrof, pokud opustí zemi do 48 hodin od vstupu;
 10. Vlastníci nebo nájemníci půdy, kteří vlastní majetek v pohraniční oblasti nebo na obou stranách státní hranice a kteří překračují státní hranici za účelem provádění zemědělsko -lesnických prací a vrací se přes hranice bezprostředně po jejich provedení, nejpozději do 8 hodin.

 

Aktualizované výjimky platné od 8.3.2021

Bez povinnosti testování a nastoupit karanténu mohou do SI přicestovat tyto skupiny osob z červených zemí (tj. i z ČR):

1. osoba vyslaná na misi nebo z mise v odvětví mezinárodní dopravy a prokazující to na hraničním přechodu osvědčením pracovníků mezinárodní dopravy v příloze 3 sdělení Komise o provádění zelených pruhů v pokynech k opatřením pro správu hranic a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb (Úř. věst. C 96, 24.3.20, s. 1) nebo jakýmkoli jiným relevantním dokumentem, z něhož lze vyvodit, že je zaměstnavatel vyslal;

2. osoba, která provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska v obchodní dopravě nebo pro přepravu zboží nebo osob v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do osmi hodin po vstupu do Slovinska, a osoba, která provádí přepravu zboží nebo osob ze Slovinské republiky v komerční dopravě a zpět do Slovinska do osmi hodin po opuštění Slovinska;

3. osoba cestující tranzitem přes Slovinsko a opouštějící Slovinsko nejpozději šest hodin po vstupu;

4. osoba s diplomatickým pasem;

5. zástupce zahraničního bezpečnostního orgánu (policie nebo soudnictví), který vykonává úřední úkoly a opouští Slovinsko co nejdříve po splnění úkolu, a zástupce slovinského bezpečnostního orgánu (policie nebo soudnictví), který vykonává úřední osobu úkol a vrátí se z jiné země co nejdříve po dokončení úkolu;

6. osoba, která byla v tomto vozidle přepravena sanitkou nebo sanitkou a doprovázela zdravotnický personál;

7. dítě, které dosud nedosáhlo věku 13 let a překračuje hranici společně s blízkým rodinným příslušníkem, který nebyl poslán do karantény doma nebo mu nebyl odepřen vstup do Slovinska;

8. příslušník ochranných a záchranných služeb, zdravotnictví, policie, hasičů nebo jiná osoba, která provádí humanitární přepravu nebo poskytuje pomoc při záchraně a odstraňování následků přírodních katastrof;

9. příslušník slovinských ozbrojených sil, policie nebo zaměstnanec státního orgánu vracející se z vyslání za prací do zahraničí a zaměstnanci státních orgánů na zahraniční služební cestě.

 

Osoby, které přichází z ČR a spadají do některé z níže uvedených výjimek mohou vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní výsledek PCR testu, který není starší než 7 dní od odběru vzorků:

 1. Každodenní pracovním migrant, který je zaměstnán v jednom z členských států Evropské unie nebo jiné schengenské zemi, a vrátí se do 14 hodin od překročení hranice;
 2. Osoba, která překračuje hranice denně nebo příležitostně z důvodu zapojení do vzdělávání, odborné přípravy nebo vědeckého výzkumu ve Slovinské republice nebo v členském státě Evropské unie nebo v schengenském prostoru a prokáže to příslušnými dokumenty. Pokud je osoba nezletilá nebo nemůže cestovat sama z jiných důvodů, platí tato výjimka i pro její doprovod;
 3. Občan členského státu Evropské unie nebo schengenského prostoru pocházející z jiného členského státu Evropské unie nebo schengenského prostoru, kde poskytoval ochranu a pomoc osobám, které potřebují podporu, péči nebo péči o rodinné příslušníky, péči rodičům nebo kontakt s dítětem, udržovací práce v soukromém zařízení nebo na pozemku ve vlastnictví, pronajatém nebo užívaném, nebo který řešil bezprostřední ohrožení zdraví, života a majetku, vrátí-li se do 12 hodin od překročení hranice;
 4. Osoba, která je objednána k výkonu zdravotní služby nebo zákroku ve Slovinské republice a vrací se přes hranice bezprostředně po poskytnutí služby. Pokud je objednána nezletilá osoba, může její opatrovník vstoupit za stejných podmínek, pokud cestuje společně.

 

Aktualizované výjimky platné od 8.3.2021

1. přeshraniční denně pracující migrant, který má pracovní vztah v jednom z členských států Evropské unie nebo schengenského prostoru, a podpůrné dokumenty nebo podepsané prohlášení, aby odůvodnil důvod překročení hranice jako denně pracující migrant, a vrátí se do 14 hodin od překročení hranice;

2. osoba, která denně nebo příležitostně překračuje hranice z důvodu vzdělávání nebo vědeckém výzkumu v Republice Slovinsko nebo členském státě Evropské unie nebo schengenském prostoru, a prokáže to vhodnými podpůrnými důkazy. Je-li osoba nezletilá nebo z jiných důvodů nemůže cestovat sama, může osoba, která ji přepravuje, rovněž vstoupit za stejných podmínek, ale musí se vrátit přes hranice ihned po dokončení cesty;

3. osoba, která se přihlásí k odběru zdravotnické služby ve Slovinské republice a vrátí se přes hranice ihned po poskytování služby. Je-li nezletilá osoba objednána k lékařské službě, může její opatrovník vstoupit za stejných podmínek, pokud cestují společně;

4. státní příslušník členského státu Evropské unie nebo schengenského prostoru pocházejícího od jiného člena Evropské unie nebo schengenského prostoru, pokud poskytl ochranu a pomoc osobám, které potřebují podporu, péči nebo péči o rodinné příslušníky, rodičovskou péči a kontakt s dítětem, údržbářské práce na soukromé budově nebo pozemku vlastněném, pronajatém nebo využívaném nebo odstranil bezprostřední zdravotní riziko nebo odstranil bezprostřední zdravotní riziko. , život a majetek a vrátí se přes hranice do 12 hodin od překročení hranice;

5. vlastníci nebo nájemci pozemků v příhraniční oblasti nebo na obou stranách státní hranice překračující státní hranici se sousedním státem za účelem provádění zemědělsko-zemědělsko-lesnických prací a návratu přes hranice nejpozději do 10 hodin po překročení hranice.

 

 

Občan ČR a rezident v ČR, který nespadá do některé z výše uvedených výjimek, může vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin (PCR), resp. 24 hodin (antigenní test). PCR test může být proveden kdekoli v zemi EU nebo Schengenského prostoru nebo v některé z certifikovaných laboratoří ve třetí zemi. Antigenní test musí být proveden na území EU nebo Schengenského prostoru. Podle slovinské vlády se lhůta 48, resp. 24 hodin počítá od odebrání vzorků. V případě, že na dokumentu s výsledky testu není uveden čas odebrání vzorků, počítá se lhůta od data vydání výsledku.

 

Od 13. 2. 2021 je předložení negativního výsledku testu možné nahradit potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o obdržení dvou dávek vakcíny, a to následujícím způsobem:

1. Předložením pozitivního výsledku testu na COVID-19 (PCR nebo antigenní), který je starší než 21 dní a zároveň není starší než 6 měsíců, popř. potvrzením od lékaře, které není starší než 6 měsíců;
2. Předložením potvrzení obdržení dvou dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, Moderna nebo AstraZeneca, které je starší než 7 dní v případě Pfizer/BioNTech, 14 dní v případě Moderny nebo 21 dní v případě AstraZenecy.

 

Potvrzení o karanténě vydává Národní ústav veřejného zdraví (NIJZ), obvodní lékař nebo slovinská policie přímo na slovinských hranicích. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska.

Předložení dokumentu laissez-passer společně s potvrzením či pozváním vydaným slovinskými úřady odpovídá v tomto případě předložení diplomatického pasu.

Osobě, která nesplňuje některé z výše uvedených kritérií, bude nařízena na hranicích 10-denní karanténa. Pokud se nechá v průběhu karantény otestovat a následně předloží negativní test na COVID-19.

 

Upozornění!

Do 15. 2. 2021 může slovinská policie zvolit přísnější postup při hraniční kontrole a požadovat udání důvodu cesty, popř. posuzovat další okolnosti. Doporučujeme proto, aby čeští občané cestovali do Slovinska pouze v nezbytných případech a měli s sebou dokumenty, kterými jsou schopni prokázat, že při vstupu do Slovinska zároveň splňují opatření vyplývající ze zákazu cestování mezi občinami - viz ZDE.

 

PODMÍNKY VSTUPU SLOVINSKÝCH OBČANŮ A OSOB S TRVALÝM NEBO PŘECHODNÝM POBYTEM VE SLOVINSKU

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska na jakémkoli hraničním přechodu i mimo kontrolní stanoviště, pokud přichází ze zemí EU nebo Schengenského prostoru.

Pokud občané a rezidenti Slovinska pobývali v zemích zařazených na červeném seznamu nebo v zemích mimo EU a Schengenský prostor, zařazených na oranžovém seznamu, musí pro vstup do Slovinska bez karantény splnit podmínky některé z výše uvedených výjimek nebo předložit negativní výsledek PCR/antigenního testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin. Od 16.1.2021 se platnost antigenního testu zkracuje na 24 hodin (od odběru).

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie Policija.si

 

 

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.