mzcr.cz (MZ ČR)
Z domova  |  26.02.2021 16:50:53

Nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání - Mimořádné opatření

Opatření z pátku 26.2., platná od soboty 27.2. nebo od pondělí 1.3.2021

Dotazy k opatřením a další dokumenty

 

 

26. 2. 2021

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
Praha 26. února 2021 Č. j.: MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN MZDRX01EOT84
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím
a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie
onemocnění COVID-19 tak, že nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb.
v minimální délce trvání 14 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření
přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo, a to:
1. všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2, a
2. všem osobám, které mají pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 a zároveň vykazují příznaky onemocnění COVID-19,
(dále jen „pozitivně testovaná osoba").
II.
S účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím
a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie
onemocnění COVID-19 tak, že ukončí izolaci:
1. u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí minimálně
14 dnů ode dne odběru pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR testu;
Str. 1 z 5
*MZDRX01EOT84*
2. tak, že u osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu
výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších
3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID-19 již nevykazuje nebo
pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak; celková doba izolace nesmí být
kratší než 14 dnů ode dne odběru pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR
III.
S účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím
a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie
onemocnění COVID-19 tak, že:
1. všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby
v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření ve smyslu
§ 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou;
2. osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne,
RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2; osoba, která sdílí společnou domácnost
s pozitivně testovanou osobou a nemůže dodržet podmínky izolace podle bodu 4.,
podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od prvního pozitivního výsledku osoby, se kterou sdílí
společnou domácnost, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2;
3. v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků
onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 14 dnech ukončí;
4. v případě nařízení karantény osobě sdílející společnou domácnost s pozitivně testovanou
osobou, kdy ve společné domácnosti nelze pozitivně testovanou osobu izolovat
v samostatném prostoru nebo nelze dodržet rozestup nejméně 2 metry, nebo dochází
k fyzickému kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténa ukončuje nejdříve 21
dní ode dne, kdy byl proveden pozitivní osobě odběr diagnostického vzorku prokazující
přítomnost viru SARS-CoV-2;
5. v případě, že se výjimečně nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření
asymptomatických osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu
s pozitivně testovanou osobou;
6. v případě, že se v době nařízeného karanténního opatření u osoby objeví klinické
příznaky onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test; v případě, že karanténním
opatřením byl nařízen pouze lékařský dohled, po zjištění klinických příznaků
se neprodleně nařídí karanténa;
7. v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu provedeného podle bodů 2 nebo 6 nařídí
izolaci podle čl. I.
Str. 2 z 5
IV.
S účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a
Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie
onemocnění COVID-19 tak, že izolaci podle bodu I nenařídí osobám, které prodělaly
laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky
onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
V.
S účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a
Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie
onemocnění COVID-19 tak, že karanténu podle bodu III. nenařídí
1. osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky
v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění
COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně
testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2
a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace podle bodu I.,
2. osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých
uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví,
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou
zprávou.
VI.
S účinností ode dne 1. března 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 22. února 2021, č. j. MZDR 40555/2020 2/MIN/KAN.
VII.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Str. 3 z 5
Odůvodnění:
Rozšíření nové mutace SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci
o 40-70 % snadněji a rychleji, je jednou z příčin obratu epidemie COVID-19 směrem k růstu
počtu nových případů onemocnění. Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně
šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky. Dle dat ECDC je zvýšený počet výskytu kromě
Svazijsku a Zambii. ECDC předpokládá rozšíření této varianty i v dalších zemích regionu.
Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o 50% vyšší nakažlivost
a resistentnost, což znamená možné komplikace při aplikaci existujících vakcín - např.
Jihoafrická republika pozastavila očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca kvůli údajné
nedostatečné ochraně vůči jihoafrické variantě viru. Z důvodu šíření této varianty došlo také
z rozhodnutí rakouské federální vlády k faktickému uzavření spolkové země Tyrolsko. Šíření
této varianty bylo již zaznamenáno ve 40 zemích světa. Varianta P.1 (tzv. brazilská varianta)
je prozatím identifikována sporadicky v 17 zemích světa. Prozatímní snahy sekvenování
vzorků však potvrzují, že i varianta P.1 bude pravděpodobně více nakažlivá než původní
kmen viru. Jako problematický se jeví nedostatek informací s ohledem na odolnost tohoto
viru, tj. efektivita existujících vakcín.
Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je stanovení délky izolace a karantény.
Obvyklá délka nařízení karantény a izolace u infekčních onemocnění se shoduje s inkubační
dobou. V posledních mimořádných opatřeních v oblasti pravidel nařizování a ukončování
izolace a karantény došlo ke zkrácení doby izolace a karantény ze 14 na 10 dnů, a to
na základě nových poznatků o onemocnění COVID-19 z důvodu optimalizace poměru
přínosu protiepidemických opatření spočívajících v omezení osobní svobody a pro
společnost nepříznivých následků těchto opatření. Výsledky recentních vědeckých studií
prokázaly pokles koncentrace RNA viru SARS-CoV-2 ve vzorcích horních cest dýchacích
u nakažených osob po nástupu klinických příznaků. U osob pozitivně testovaných na základě
klinického obrazu onemocnění COVID-19 lze tedy očekávat postupný pokles koncentrace
viru v horních cestách dýchacích, tedy pokles jejich nakažlivost v následujících dnech po
provedení odběru. Po cca 10 dnech od diagnostického odběru lze předpokládat, že většina
pozitivně testovaných osob, které nevykazují žádné klinické příznaky onemocnění COVID19, je pravděpodobně neinfekční pro své okolí. Asymptomatické osoby vylučují menší
množství viru než jedinci s příznaky. Z tohoto důvodu u nich nedochází k rozvoji klinických
příznaků a jejich nakažlivost je pravděpodobně nižší než u osob s klinickými příznaky. Osoby
bez klinických příznaků indikované k testování na základě rizikového kontaktu s pozitivní
osobou, jejichž výsledek RT-PCR testu je pozitivní, jsou tak po čtrnácti dnech od
diagnostického odběru v naprosté většině neinfekční pro své okolí. Detekce virové RNA
navíc nutně neznamená, že testovaná osoba je infekční a je schopna přenášet virus na jinou
osobu. Životaschopný virus bývá jen minimálně izolován od nakažených osob po více jak
deseti dnech od průkazu jejich onemocnění. U vzorků od pacientů, kteří se zotavili
z počátečního onemocnění COVID-19 a následně se u nich objevily nové příznaky a znovu
byly pozitivně testovány, nebyl zjištěn virus způsobilý pro replikaci v buňkách.
Str. 4 z 5
Na základě těchto informací a vzhledem k informacím o pravděpodobně vyšší nakažlivosti
nových výše uvedených variant SARS-CoV-2, a na základě platných doporučení ECDC, bylo
přistoupeno k návratu k původnímu rozsahu izolace ve shodné délce jako karanténa,
a u pozitivně testovaných osob se nařizuje izolace v délce 14dnů od diagnostického odběru
u všech osob.
Při epidemiologickém šetření KHS zjišťuje okolnosti kontaktu mezi osobou, u které bylo
laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19. Mezi okolnosti ovlivňující
intenzitu rizika takového kontaktu patří například doba kontaktu, použití ochranných
prostředků dýchacích cest či rozestup mezi osobami. Při posuzování okolností kontaktu pak
KHS postupuje podle Metodického pokynu hlavní hygieničky České republiky k jednotnému
postupu KHS při rozhodování o nařízení karanténních opatření.
Karanténa se z důvodu dostatečné účinnosti zpravidla zavádí na maximální inkubační dobu.
Inkubační doba představuje období mezi vstupem infekčního původce do organismu a prvním
nástupem prvních klinických příznaků či symptomů onemocnění COVID-19. Výjimečně jsou
dokumentovány sporadické případy rozvinutí prvních příznaků i po 14 dnech od kontaktu
s nemocným. Epidemiologické dopady prodloužení karantény nad minimálních 14 dní však
nejsou pravděpodobně významné. Tyto případy s dlouhou inkubační dobou mají navíc nižší
schopnost šíření viru do okolí. Dalším praktickým, avšak minoritním důvodem stanovení
stejné doby karantény je sjednocení minimální doby omezení svobody pohybu s izolací za
účelem zjednodušení stanovených opatření směrem k veřejnosti.
Nově se vymezuje okruh osob, kterým se na základě stávajících vědeckých poznatků
karanténa či izolace v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 nařizovat
nemusí, protože buď chorobu již prodělaly, a předpokládá se, že dle stávajících
mezinárodních doporučení ECDC a CDC je v době 90 dní od záchytu onemocnění
dostatečná hladina protilátek, která ve většině případů ochrání před reinfekcí, anebo osoby
byly řádně očkovány všemi dávkami očkovací látky proti onemocnění COVID-19 v souladu
sSPC. V případě, že tyto osoby budou mít příznaky onemocnění COVID-19, pak se jim
izolace či karanténa nařídí.
MUBr. Jan Blatný, Ph.D.
Str. 5 z 5
Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 136260171-25785-
210226153142, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
Datum vyhotovení doložky:
26.2.2021
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková
136260171-25785-210226153142
Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.