ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  26.02.2021 09:29:29

26.02.2021 Sklizeň zemědělských plodin v Ústeckém kraji v roce 2020

Průběh počasí loňského hospodářského roku byl pro většinu plodin příznivější než rok předchozí. Meziročně vyšší výnosy na hektar jsme v kraji zaznamenali u většiny plodin s výjimkou brambor, cukrovky a chmele.

 

Celková produkce jednotlivých plodin je ovlivňována jednak vývojem vegetačních podmínek, které se promítají do výše dosaženého průměrného hektarového výnosu a jednak je závislá na oseté, respektive sklizňové ploše. Plochy u vybraných zemědělských plodin se v Ústeckém kraji proti roku 2019 zvýšily u luskovin, brambor, řepky, pícnin na orné půdě, trvalých travních porostů a u vinic. S výjimkou řepky a trvalých travních porostů vzrostla výměra ploch u vyjmenovaných plodin i celorepublikově, za celou ČR se navíc zvýšily plochy technické cukrovky.

Růst/pokles ukazatelů sklizně vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji a v ČR mezi roky 2019 a 2020

Stěžejní plodinou ve struktuře pěstovaných plodin jak v České republice, tak ve všech krajích, jsou obiloviny. V mezikrajovém srovnání zaujímala v roce 2020 plocha obilovin v Ústeckém kraji druhý nejvyšší podíl na celkové osevní ploše kraje (60,3 %) po Jihomoravském kraji (62,8 %). Podíl v Ústeckém kraji byl o 1,6 procentního bodu (p. b.) nižší než v roce 2019. Proti průměru republiky (54,6 %) byl podíl v kraji vyšší o 5,7 p. b. Nejnižší procento osevních ploch zaujímaly obiloviny v Kraji Vysočina (47,8 %). Podíl obilovin meziročně poklesl ve většině krajů s výjimkou Zlínského, Jihočeského, Jihomoravského a Pardubického kraje. Nejvyšší meziroční pokles zaznamenali v Praze (o 2,7 p. b.) a v Libereckém kraji (o 2,5 p. b.), snížení v Ústeckém kraji bylo čtvrté nejvyšší. Naproti tomu nejvíce podíl obilovin vzrostl ve Zlínském kraji (o 1,3 p. b.).

roce 2020 bylo v Ústeckém kraji sklizeno celkem 531 848 tun obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin). V porovnání s předchozím rokem to znamenalo nárůst o 1,6 % (o 8 425 tun zrna). Na meziročním růstu se podílely výhradně vyšší hektarové výnosy (o 3,3 %). Z jednoho hektaru bylo v kraji sklizeno 5,94 tuny zrna, tj. o 0,19 tuny více než v roce 2019. Vyšší výnosy než v předchozím roce, byly zaznamenány ve všech krajích republiky.

Nejrozšířenější obilovinou všeobecně je pšenice, v Ústeckém kraji představoval její podíl (71,0 %) na celkové ploše obilovin nejvyšší hodnotu mezi kraji. Ve struktuře ploch pšenice zaujímaly 96,5 % ozimé odrůdy. Celkový objem sklizené pšenice (388 164 tun) v roce 2020 představoval 73% podíl na celkové sklizni obilovin v kraji a byl nejvyšší mezi kraji. Druhou nejrozšířenější obilovinou v kraji byl ječmen, kde 68,0 % ploch představovaly jarní odrůdy. Na sklizni obilovin se úrodou 106 542 tun podílel ječmen celkem 20,0 %, sklizeň jarních odrůd dosáhla 67 354 tuny, tj. 63,4 % z celkového objemu sklizně ječmene.

Meziročně vyšší sklizeňkraji jsme zaznamenali u většiny obilovin – u žita o 65,9 %, u ječmene o 5,9 %, u ovsa o 66,8 %, u triticale o 20,3 % a u kukuřice na zrno o 2,6 %. Nižší úroda byla pouze u pšenice ozimé (o 1,6 %) a vzhledem k tomu, že ozimy zaujímají zhruba 97 % celkové plochy i sklizně pšenice celkem, promítlo se snížení i do celkového poklesu sklizně pšenice, a to o 1,5 %.

Plocha a sklizeň obilovin v roce 2020

Proti úrovni předchozího roku byla v roce 2020Ústeckém kraji o 22,3 % vyšší produkce luskovin, což bylo ovlivněno jak nárůstem ploch, tak i vyšším výnosem. V loňském roce bylo v kraji na výměře 2 274 hektarů (nárůst o 160 ha, o 7,6 %) vypěstováno celkem 5 921 tun luskovin (o 1 079 tun více než v roce 2019). Z jednoho hektaru bylo sklizeno 2,60 tuny zrna (meziroční nárůst o 0,31 t/ha, tj. o 13,7 %).

Produkce brambor ostatních (kromě raných a sadbových), reprezentovaná v kraji převážně drobnými pěstiteli, byla v roce 2020 vyšší proti předchozímu roku, zásluhu na tom mělo výhradně mírné rozšíření pěstebních ploch o 25 ha, tj. o 4,6 %) na 557 hektarů. Výnos hlíz byl nižší než v roce 2019, a to o 0,38 t/ha (o 1,5 %), z jednoho hektaru tak bylo sklizeno 24,84 tuny. Celková úroda dosáhla 13 836 tun a byla meziročně vyšší o 406 tun (o 3,0 %).

Cukrovka technická se v roce 2020kraji pěstovala na 4 049 hektarech (pokles o 112 ha, tj. o 2,7 % proti roku 2019). Z jednoho hektaru bylo sklizeno 61,41 tuny bulev, tj. o 0,7 % (o 0,41 t/ha) méně než v předešlém roce. Celková sklizeň 248 668 tun byla meziročně o 8 542 tuny (o 3,3 %) nižší proti roku 2019.

Na rozloze 25 510 hektarů byla v roce 2020Ústeckém kraji pěstovaná řepka, meziročně se její plochy zvýšily o 3 143 hektarů, tj. o 14,1 %. Celková sklizeň ve výši 83 581 tun byla proti roku 2019 vyšší o 16 199 tun (o 24,0 %). Na vyšší úrodě se podílela jak zmíněná vyšší sklizňová plocha, tak vyšší výnos řepkového semene. Z jednoho hektaru byly sklizeny v průměru 3,28 tuny, což představovalo meziroční nárůst o 0,26 tuny na hektar (o 8,8 %).

Plocha a sklizeň řepky a brambor v roce 2020

Sklizňová plocha pícnin na orné půdě se v Ústeckém krajiroce 2020 rozšířila o 2,7 % (o 494 ha) a dosáhla 18 638 hektarů. Celkem bylo sklizeno 183 813 tuny sena. Úroda loňského roku byla o 15 439 tuny (o 9,2 %) vyšší než v předchozím roce, což bylo ovlivněno kromě nárůstu ploch i vyšším výnosem. Z jednoho hektaru bylo sklizeno 9,86 tuny, tj. o 0,58 tuny (o 6,3 %) více než v roce 2019.

Plocha a sklizeň pícnin na orné půdě a sena z trvalých travních porostů  v roce 2020

Plocha trvalých travních porostů vč. pastvin, uváděná ve skutečném rozsahu provedené sklizně a zahrnující sklízené i spásané plochy, ve výši 62 943 hektarů zaznamenala meziroční nárůst o 1 587 ha, tj. o 2,6 %. Příznivé klimatické podmínky se projevily vyšším dosaženým výnosem 3,27 t/ha, který oproti předchozímu roku znamenal nárůst o 12,1 %, tj. o 0,35 t/ha. Celkem bylo ve všech sečích sklizeno 205 739 tun sena, což bylo o 15,0 %, tj. o 26,9 tis. tun hmoty (přepočtené na suchou píci) více než v roce 2019.

Na území Ústeckého kraje se nachází více než polovina ploch (56,7 %) plodících chmelnic České republiky. Do roku 2013 (včetně) se v kraji i v celé ČR plocha plodících chmelnic meziročně snižovala, v dalších pěti letech došlo jak v kraji, tak republikově k jejímu rozšiřování. V posledních dvou letech plocha opět mírně klesala – meziroční pokles v loňském roce v kraji představoval 21 ha a za celou ČR 37 ha, u obou shodně 0,7 %. Kromě poklesu ploch byl v kraji proti roku 2019 o pětinu nižší i výnos. Z jednoho hektaru bylo v Ústeckém kraji sklizeno 1,19 tuny, což bylo o 0,31 t/ha (o 20,5 %) méně než v roce 2019. Produkce „zeleného zlata“ v krajiroce 2020 tak byla proti rekordní krajské sklizniroku 2019 (4 253 tun) o 21,1 % (o 897 tun) nižší. Celkem bylo v loňském roce v kraji sklizeno 3 356 tun chmele.

Pro poslední uváděnou kulturuvinice, jejíž plodící plocha v kraji zaujímala z republikového pohledu pouze necelá 2 %, byl rok 2020 příznivější než rok předchozí. Vlivem vyššího výnosu o 4,7 % (o 0,22 t/ha) bylo z plochy o výměře 312 hektarů (meziroční nárůst o 2,1 %, o 6 ha) sklizeno 1 550 tun hroznů, tj. o 101 tun (o 6,9 %) více než v roce 2019.

Spotřeba hnojiv přepočtená na čisté živiny (N, P2O5, K2O) je uváděna za hospodářský rok 2019/2020 (tzn. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020). V celkovém objemu není zahrnuta spotřeba hnojiv za malá hospodářství samostatně hospodařících rolníků, kteří nepředkládají výkazy.

Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2019/2020

Spotřeba jednotlivých druhů hnojiv v Ústeckém kraji patří v mezikrajovém srovnání mezi nejnižší v republice. V porovnání s předchozím rokem se ve většině krajů, včetně Ústeckého, snížila spotřeba minerálních hnojiv. Pokles v Ústeckém kraji o 7,2 % byl třetí nejvyšší. K poklesu v kraji došlo u všech druhů minerálních hnojiv, z toho nejvíce u draselných hnojiv, a to o 22,8 %, u fosforečných o 6,4 % a u dusíkatých hnojiv o 6,0 %. Spotřeba vápenatých hnojiv poklesla v osmi krajích republiky vč. Ústeckého. Meziroční snížení v Ústeckém kraji představovalo 12,9 % a bylo mezi kraji třetí nejnižší. Spotřeba organických hnojiv, kam patří např. i kompost, meziročně vzrostla v polovině krajů, vč. Ústeckého kraje, kde byl růst nejvyšší. V porovnání s hospodářským rokem 2018/2019 poklesl v jedenácti ze čtrnácti krajů objem spotřeby statkových hnojiv, v Ústeckém kraji představovalo snížení 0,6 % a bylo druhé nejnižší. Pokles jsme zaznamenali u hnoje (o 1,6 %), u močůvky (o 52,9 %) i u ostatních složek statkových hnojiv (o 6,3 %), které zahrnují další vedlejší produkty vzniklé chovem hospodářských zvířat, jako např. výkaly zvířat na pastvě. Meziročně se v kraji zvýšilo pouze využívání kejdy, a to o 11,0 %.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

 

Přílohy


26. 2. 2021

Sklizeň zemědělských plodin v Ústeckém kraji v roce 

Průběh počasí loňského hospodářského roku byl pro většinu plodin příznivější než rok předchozí. Meziročně vyšší výnosy na hektar jsme v kraji zaznamenali u většiny plodin s výjimkou brambor, cukrovky a chmele.

Celková produkce jednotlivých plodin je ovlivňována jednak vývojem vegetačních podmínek, které se promítají do výše dosaženého průměrného hektarového výnosu a jednak je závislá na oseté, respektive sklizňové ploše. Plochy u vybraných zemědělských plodin se v Ústeckém kraji proti roku 2019 zvýšily u luskovin, brambor, řepky, pícnin na orné půdě, trvalých travních porostů a u vinic. S výjimkou řepky a trvalých travních porostů vzrostla výměra ploch u vyjmenovaných plodin i celorepublikově, za celou ČR se navíc zvýšily plochy technické cukrovky.

 

Růst/pokles ukazatelů sklizně vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji

a v ČR mezi roky 2019 a 2020

Produkční plocha ULK

Hektarový výnos ULK

Sklizeň ULK

Produkční plocha ČR

Hektarový výnos ČR

Sklizeň ČR

 

Stěžejní plodinou ve struktuře pěstovaných plodin jak v České republice, tak ve všech krajích, jsou obiloviny. V mezikrajovém srovnání zaujímala v roce 2020 plocha obilovin v Ústeckém kraji druhý nejvyšší podíl na celkové osevní ploše kraje (60,3 %) po Jihomoravském kraji (62,8 %). Podíl v Ústeckém kraji byl o 1,6 procentního bodu (p. b.) nižší než v roce 2019. Proti průměru republiky (54,6 %) byl podíl v kraji vyšší o 5,7 p. b. Nejnižší procento osevních ploch zaujímaly obiloviny v Kraji Vysočina (47,8 %). Podíl obilovin meziročně poklesl ve většině krajů s výjimkou Zlínského, Jihočeského, Jihomoravského a Pardubického kraje. Nejvyšší meziroční pokles zaznamenali v Praze (o 2,7 p. b.) a v Libereckém kraji (o 2,5 p. b.), snížení v Ústeckém kraji bylo čtvrté nejvyšší. Naproti tomu nejvíce podíl obilovin vzrostl ve Zlínském kraji (o 1,3 p. b.).

 

V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji sklizeno celkem 531 848 tun obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin). V porovnání s předchozím rokem to znamenalo nárůst o 1,6 %

(o 8 425 tun zrna). Na meziročním růstu se podílely výhradně vyšší hektarové výnosy

(o 3,3 %). Z jednoho hektaru bylo v kraji sklizeno 5,94 tuny zrna, tj. o 0,19 tuny více než v roce 2019. Vyšší výnosy než v předchozím roce, byly zaznamenány ve všech krajích republiky.

 

Nejrozšířenější obilovinou všeobecně je pšenice, v Ústeckém kraji představoval její podíl (71,0 %) na celkové ploše obilovin nejvyšší hodnotu mezi kraji. Ve struktuře ploch pšenice zaujímaly 96,5 % ozimé odrůdy. Celkový objem sklizené pšenice (388 164 tun) v roce 2020 představoval 73% podíl na celkové sklizni obilovin v kraji a byl nejvyšší mezi kraji. Druhou nejrozšířenější obilovinou v kraji byl ječmen, kde 68,0 % ploch představovaly jarní odrůdy. Na sklizni obilovin se úrodou 106 542 tun podílel ječmen celkem 20,0 %, sklizeň jarních odrůd dosáhla 67 354 tuny, tj. 63,4 % z celkového objemu sklizně ječmene.

 

Meziročně vyšší sklizeň v kraji jsme zaznamenali u většiny obilovin – u žita o 65,9 %, u ječmene o 5,9 %, u ovsa o 66,8 %, u triticale o 20,3 % a u kukuřice na zrno o 2,6 %. Nižší úroda byla pouze u pšenice ozimé (o 1,6 %) a vzhledem k tomu, že ozimy zaujímají zhruba 97 % celkové plochy i sklizně pšenice celkem, promítlo se snížení i do celkového poklesu sklizně pšenice, a to o 1,5 %.

 

Plocha a sklizeň obilovin v roce 2020

 

 

Proti úrovni předchozího roku byla v roce 2020 v Ústeckém kraji o 22,3 % vyšší produkce luskovin, což bylo ovlivněno jak nárůstem ploch, tak i vyšším výnosem. V loňském roce bylo v kraji na výměře 2 274 hektarů (nárůst o 160 ha, o 7,6 %) vypěstováno celkem 5 921 tun luskovin (o 1 079 tun více než v roce 2019). Z jednoho hektaru bylo sklizeno 2,60 tuny zrna (meziroční nárůst o 0,31 t/ha, tj. o 13,7 %).

 

Produkce brambor ostatních (kromě raných a sadbových), reprezentovaná v kraji převážně drobnými pěstiteli, byla v roce 2020 vyšší proti předchozímu roku, zásluhu na tom mělo výhradně mírné rozšíření pěstebních ploch o 25 ha, tj. o 4,6 %) na 557 hektarů. Výnos hlíz byl nižší než v roce 2019, a to o 0,38 t/ha (o 1,5 %), z jednoho hektaru tak bylo sklizeno 24,84 tuny. Celková úroda dosáhla 13 836 tun a byla meziročně vyšší o 406 tun (o 3,0 %).

 

Cukrovka technická se v roce 2020 v kraji pěstovala na 4 049 hektarech (pokles o 112 ha, tj. o 2,7 % proti roku 2019). Z jednoho hektaru bylo sklizeno 61,41 tuny bulev, tj. o 0,7 % (o 0,41 t/ha) méně než v předešlém roce. Celková sklizeň 248 668 tun byla meziročně o 8 542 tuny (o 3,3 %) nižší proti roku 2019.

 

Na rozloze 25 510 hektarů byla v roce 2020 v Ústeckém kraji pěstovaná řepka, meziročně se její plochy zvýšily o 3 143 hektarů, tj. o 14,1 %. Celková sklizeň ve výši 83 581 tun byla proti roku 2019 vyšší o 16 199 tun (o 24,0 %). Na vyšší úrodě se podílela jak zmíněná vyšší sklizňová plocha, tak vyšší výnos řepkového semene. Z jednoho hektaru byly sklizeny v průměru 3,28 tuny, což představovalo meziroční nárůst o 0,26 tuny na hektar (o 8,8 %).

 

Plocha a sklizeň řepky a brambor v roce 2020

 

 

Sklizňová plocha pícnin na orné půdě se v Ústeckém kraji v roce 2020 rozšířila o 2,7 % (o 494 ha) a dosáhla 18 638 hektarů. Celkem bylo sklizeno 183 813 tuny sena. Úroda loňského roku byla o 15 439 tuny (o 9,2 %) vyšší než v předchozím roce, což bylo ovlivněno kromě nárůstu ploch i vyšším výnosem. Z jednoho hektaru bylo sklizeno 9,86 tuny, tj. o 0,58 tuny (o 6,3 %) více než v roce 2019.

 

Plocha a sklizeň pícnin na orné půdě a sena z trvalých travních porostů v roce 2020

PHA + JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK

STC

 

 

Plocha trvalých travních porostů vč. pastvin, uváděná ve skutečném rozsahu provedené sklizně a zahrnující sklízené i spásané plochy, ve výši 62 943 hektarů zaznamenala meziroční nárůst o 1 587 ha, tj. o 2,6 %. Příznivé klimatické podmínky se projevily vyšším dosaženým výnosem 3,27 t/ha, který oproti předchozímu roku znamenal nárůst o 12,1 %, tj. o 0,35 t/ha. Celkem bylo ve všech sečích sklizeno 205 739 tun sena, což bylo o 15,0 %, tj. o 26,9 tis. tun hmoty (přepočtené na suchou píci) více než v roce 2019.

 

Na území Ústeckého kraje se nachází více než polovina ploch (56,7 %) plodících chmelnic České republiky. Do roku 2013 (včetně) se v kraji i v celé ČR plocha plodících chmelnic meziročně snižovala, v dalších pěti letech došlo jak v kraji, tak republikově k jejímu rozšiřování. V posledních dvou letech plocha opět mírně klesala – meziroční pokles v loňském roce v kraji představoval 21 ha a za celou ČR 37 ha, u obou shodně 0,7 %. Kromě poklesu ploch byl v kraji proti roku 2019 o pětinu nižší i výnos. Z jednoho hektaru bylo v Ústeckém kraji sklizeno 1,19 tuny, což bylo o 0,31 t/ha (o 20,5 %) méně než v roce 2019. Produkce „zeleného zlata“ v kraji v roce 2020 tak byla proti rekordní krajské sklizni z roku 2019 (4 253 tun) o 21,1 % (o 897 tun) nižší. Celkem bylo v loňském roce v kraji sklizeno 3 356 tun chmele.

 

Pro poslední uváděnou kulturuvinice, jejíž plodící plocha v kraji zaujímala z republikového pohledu pouze necelá 2 %, byl rok 2020 příznivější než rok předchozí. Vlivem vyššího výnosu o 4,7 % (o 0,22 t/ha) bylo z plochy o výměře 312 hektarů (meziroční nárůst o 2,1 %, o 6 ha) sklizeno 1 550 tun hroznů, tj. o 101 tun (o 6,9 %) více než v roce 2019.

 

Spotřeba hnojiv přepočtená na čisté živiny (N, P2O5, K2O) je uváděna za hospodářský rok 2019/2020 (tzn. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020). V celkovém objemu není zahrnuta spotřeba hnojiv za malá hospodářství samostatně hospodařících rolníků, kteří nepředkládají výkazy.

 

Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2019/2020

*) přepočteno na čisté živiny (N, P2O5, K2O)

 

 

Spotřeba jednotlivých druhů hnojiv v Ústeckém kraji patří v mezikrajovém srovnání mezi nejnižší v republice. V porovnání s předchozím rokem se ve většině krajů, včetně Ústeckého, snížila spotřeba minerálních hnojiv. Pokles v Ústeckém kraji o 7,2 % byl třetí nejvyšší. K poklesu v kraji došlo u všech druhů minerálních hnojiv, z toho nejvíce u draselných hnojiv, a to o 22,8 %, u fosforečných o 6,4 % a u dusíkatých hnojiv o 6,0 %. Spotřeba vápenatých hnojiv poklesla v osmi krajích republiky vč. Ústeckého. Meziroční snížení v Ústeckém kraji představovalo 12,9 % a bylo mezi kraji třetí nejnižší. Spotřeba organických hnojiv, kam patří např. i kompost, meziročně vzrostla v polovině krajů, vč. Ústeckého kraje, kde byl růst nejvyšší. V porovnání s hospodářským rokem 2018/2019 poklesl v jedenácti ze čtrnácti krajů objem spotřeby statkových hnojiv, v Ústeckém kraji představovalo snížení 0,6 % a bylo druhé nejnižší. Pokles jsme zaznamenali u hnoje (o 1,6 %), u močůvky (o 52,9 %) i u ostatních složek statkových hnojiv (o 6,3 %), které zahrnují další vedlejší produkty vzniklé chovem hospodářských zvířat, jako např. výkaly zvířat na pastvě. Meziročně se v kraji zvýšilo pouze využívání kejdy, a to o 11,0 %.

 

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

Tel.: 605 452 027

E-mail: ruzena.funkova@czso.cz

 

 

 

Podrobnější údaje naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2020.

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.