mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  25.02.2021 16:37:47

Nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 26. 2. do 11. 4. 2021 - Ochranné opatření

Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 26. 2. do 11. 4. 2021

25. 2. 2021
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Praha 25. února 2021 Č. j.: MZDR  7790/2021-1/MIN/KAN MZDRX01ENWNT 

 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ 

 

Ministerstvo  zdravotnictví  jako  správní  úřad  příslušný  podle  §  80  odst.  1  písm.  h)  zákona 
č. 258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů
ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon  č.  258/2000  Sb.“),  nařizuje  postupem  podle 
§ 68  odst.  1  zákona  č.  258/2000  Sb.  k ochraně  před  zavlečením  onemocnění  COVID-19 
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření
 

I. 

 
S účinností ode dne 26. února 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. se 
 
I. nařizuje 
 
všem  občanům  České  republiky  a  cizincům  s bydlištěm  na  území  České  republiky  zákaz 
vstupu  do  zemí  s extrémním  rizikem  nákazy  onemocnění  COVID-19  způsobeného  novými 
mutacemi  koronaviru  SARS-CoV-2  podle  bodu  II.;  to  neplatí  pro  občany  těchto  zemí  a  pro 
cesty,  které  vzhledem  ke  své  povaze  nesnesou  odkladu  a  které  byly  předem  oznámeny 
Ministerstvu zahraničních věcí České republiky; 
 
II. stanoví 
 
že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: Botswana
Brazílie,  Eswatini  (Svazijsko),  Jihoafrická  republika,  Keňa,  Lesotho,  Malawi,  Mosambik
Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), ZambieZimbabwe
 
 

II. 

 
Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Z důvodu globálního šíření nových variant viru, včetně doloženého importu do ČR, a potřeby 
předejít dalšímu šíření na území ČR, bylo rozhodnuto o zákazu vstupu všem občanům ČR a 
cizincům s bydlištěm v ČR do zemí s extrémním rizikem nákazy, ledaže cesta do těchto zemí 
nesnese odkladu a  byla  předem  oznámena Ministerstvu zahraničních  věcí  –  k oznamování 
cest  je  nejvhodnější  využít  již  dlouhodobě  fungující  a  osvědčený  systém  DROZD  


 

 

(

https://drozd.mzv.cz/

).  Cílem  je  zejména  výrazně  omezit  zbytné  cesty  (zejména  z důvodu 

turistiky) do zemí, kde je vysoce rizikové ohrožení nákazou novými variantami viru COVID-19 
a  zároveň,  které  nemají  dostatečně  nastavená  protiepidemická  opatření,  která  by  přenosu 
nákazy mohla předcházet. Zákaz vstupu do těchto zemí nelze uplatnit na občany těchto zemí. 
Nutno  však  uvést,  že  pro  případný  návrat  do  ČR  jsou  stanovena  přísná  protiepidemická 
pravidla obsažená v samostatném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví.  

Dosavadní  dlouhodobý  přístup  spočívající  pouze  v doporučení  omezit  tzv.  zbytné  cesty 
v souladu s koordinovaným postupem dohodnutým v rámci EU nevedl k žádoucímu omezení 
těchto  cest,  stále  tisíce  a  tisíce  obyvatel  České  republiky  cestují  za  turistikou,  což  nelez 
v žádném případě považovat za nezbytnou cestu, do rizikových destinací a dne 24.2.2021 byl 
prozatím neoficiálně potvrzen import tzv. jihoafrické mutace viru z oblasti Zanzibar. Varování 
Ministerstva zahraničních věcí bylo (a je) však zcela jednoznačné: „Vzhledem k nepříznivému 
vývoji  epidemiologické  situace  upozorňujeme  na  stále  platné  doporučení  Ministerstva 
zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří 
cestování 

za 

účelem 

turistiky.“ 

(

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozces

tnik_informaci_k_cestovani.html

) Upozorňováno je rovněž na dynamicky se měnící podmínky 

pro leteckou přepravu a vstup do jiných zemí.  

Na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy jsou zařazeny státy, které jsou zeměmi původu 
nových variant viru a další země, kde je potvrzeno jejich významné šíření – jedná se konkrétně 
o  Botswanu,  Brazílii,  Jihoafrickou  republiku,  Keňu,  Lesotho,  Malawi,  Mosambik
Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe.  

Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky. 
Dle dat ECDC je zvýšený počet výskytu kromě Jihoafrické republiky potvrzen také v Botswaně, 
Lesothu,  Keni,  Malawi,  Mosambiku,  Svazijsku  a  Zambii.  ECDC  předpokládá  rozšíření  této 
varianty i v dalších zemích regionu, jako např. Zimbabwe či Tanzanii, která jako jedna z mála 
zemí  na  světě  nezavedla  žádná  protiepidemická  opatření  na  národní  úrovni,  dlouhodobě 
nezveřejňuje  data  o  epidemiologické  situaci  na  svém  území,  a  dokonce  se  odmítla  zapojit  
do  programu  COVAX,  který  cílí  na  globální  proočkovanost  světové  populace.  Rovněž  se 
z uvedených  zemí  jedná  o  zemi,  která  je  v zimě  v nabídce  mnoha  českých  cestovních 
kanceláří a je oblíbenou destinací. WHO navíc ve svých zprávách informuje o rapidním nárůstu 
počtu  pozitivně  testovaných  cestujících  z Tanzanie  do  okolních  států,  zasažen  je  tak  celý 
region.  Dle  hodnocení  ECDC  varianta  viru  B.1.351  vykazuje  až  o  50%  vyšší  nakažlivost  a 
resistentnost,  což  znamená  možné  komplikace  při  aplikaci  existujících  vakcín  –  např. 
Jihoafrická  republika  pozastavila  očkování  vakcínou  od  společnosti  AstraZeneca  kvůli 
nedostatečné ochraně vůči jihoafrické variantě viru. Z důvodu šíření této varianty došlo také 
z rozhodnutí rakouské federální vlády k faktickému uzavření spolkové země Tyrolsko. Šíření 
této varianty bylo již zaznamenáno ve 40 zemích světa. 

Varianta P.1 (tzv. brazilská varianta) je prozatím identifikována sporadicky v 17 zemích světa. 
Prozatímní snahy sekvenování vzorků však potvrzují, že i varianta P.1 bude procentuálně více 
nakažlivá než původní kmen viru. Jako problematický se jeví nedostatek informací s ohledem 
na odolnost tohoto viru, tj. efektivita existujících vakcín.  

Uvedené informace a hodnocení jednotlivých zemí vycházejí kromě výše označených zdrojů i 
od  zastupitelských  úřadů  České  republiky  v daných  zemích  nebo  v regionu  (ZÚ  Brasília,  
ZÚ Lusaka, ZÚ Pretoria, ZÚ Nairobi), které sledují situaci bezprostředně a dlouhodobě přímo 
na místě. 

Osobám, které nesplní podmínky stanovené tímto ochranným opatřením, nebude vycestování 
odepřeno,  ale  porušení  ochranného  opatření  je  sankcionovatelné  podle  zákona  o  ochraně 
veřejného zdraví.   

Shrnutí zastupitelských úřadů ČR k jednotlivým zemím: 

 

Jihoafrická republika (JAR) 

JAR  si  uvědomuje  narůstající  výskyt  mutace  viru  COVID-19  na svém  území.  Hovoří  o  tom 
skutečnost,  že  1  mil.  vakcín  od  firmy  AstraZeneca  nebude  použito  pro  proočkování 
obyvatelstva, protože nemá dostatečnou účinnost.  

V JAR (populace cca 55 mil. obyvatel s legálním povolením k pobytu) se testují osoby pouze 
dobrovolně,  tedy,  pokud  mají  příznaky  nebo  se  s osobou  nakaženou  virem  setkaly.  Plošné 
testování není aplikováno. JAR zdravotnický systém v tomto ohledu pracuje dobře, ale není 
schopen  pokrýt  i  osoby,  které  bydlí  v town-ships/ghettech.  A  tam  je  největší  centrum 
nebezpečí. 

JAR,  Botswana,  Eswatini,  Lesotho  (obě  tyto  země  využívají  testovací  kapacity  JAR,  samy  
na to nemají dostatečně vybudovaný systém) a Mosambik jsou země s vysokým potenciálem 
rizika. 

 

Tanzanie 

Poslední oficiální údaje vláda publikovala před téměř 10 měsíci, konkrétně 29. 4. 2020, jednalo 
se  o  509  pozitivních  případů  a  21  úmrtí.  Od  té  doby  nejsou  žádné  souhrnné  statistiky 
zveřejňovány. Chybějící statistická data znemožňují hodnotit vývoj pandemie v zemi.   

Tanzanie de facto bojkotuje mezinárodní spolupráci v boji proti pandemii, je jednou z pouze 
dvou zemí světa nespolupracujících se Světovou zdravotnickou organizací. Oficiální politika 
tanzanské  vlády  tvrdí,  že  zemi  chrání  před  onemocněním  COVID-19  Bůh  a  že  v  zemi  se 
onemocnění nevyskytuje. Tanzanský prezident odmítl začlenění země do programu COVAX 
a naopak obyvatelstvo před očkováním varoval. 

Protiepidemická  opatření  jsou  výhradně  v  rovině  doporučení,  veškeré  restrikce  týkající  se 
shromažďování, provozu škol, veřejných a společenských akcí byly zrušeny již před více než 
9 měsíci. Užívání preventivních prostředků je velmi omezené a naprostá většina obyvatelstva 
(i  díky  oficiální  rétorice  vlády)  nepovažuje  COVID-19  za  riziko.  Tanzanie  nezavedla  ani 
povinnost předložení testu na COVID-19 při vstupu do země. 

Kapacity  testování  na  COVID-19  jsou  zcela  nedostatečné.  Vzhledem  k  velké  poptávce  po 
testech v turisticky exponovaných oblastech v Tanzanii existuje černý trh s falzifikáty potvrzení 
o absolvování RT-PCR testů. Vypovídací hodnota těchto dokumentů vydaných v Tanzanii je 
proto minimální. 

Zcela evidentním důkazem extrémního rizika nákazy v Tanzanii je testování osob cestujících 
z této země, které prokazuje rozšíření nových mutací koronaviru SARS-CoV-2. Z Tanzanie 
byla do ČR zavlečena jihoafrická mutace koronaviru

Aktuálně zaváděné ochranné opatření lze ve vztahu k Tanzanii odůvodnit extrémním rizikem 
šíření nákazy z této země, která souvisí mimořádným nárůstem popularity cest občanů ČR do 
Tanzanie. Ten je paradoxně dán právě nulovými preventivními požadavky tanzanské vlády při 
vstupu do země. 

 

Brazílie 

Koncem prosince 2020 byla v Brazílii detektována mutace koronaviru označovaná jako P.1. 
(případně B.1.1.28.1). Prvotní zjištění pochází z Japonska, kde byla tato mutace identifikována 
u čtyř turistů, kteří se vrátili z brazilské Amazonie. V současné době je tato mutace rozšířena 


 

 

především ve státě Amazonas a je přezdívaná jako „manauská mutace“ podle amazonského 
hlavního města Manaus.  

V ostatních státech brazilské federace (konkrétně zatím v celkem 17 státech z celkových 27) 
byly  případy  této  mutace  identifikovány  prozatím  v  jednotkách  případů,  vesměs  s  mírným 
průběhem nemoci. 

Prozatím neexistují vědecké studie, které by prokázaly větší infekčnost nové mutace, avšak 
neoficiálně se o této skutečnosti hovoří stejně jako o tom, že stávající vakcíny by údajně měly 
být proti této mutaci účinné. 

V reakci na výskyt nové mutace v uplynulých týdnech řada zemí zakázala vstup osob, které 
pobývaly v Brazílii, na své území a následně byla dočasně zrušena i řada přímých komerčních 
leteckých linek mezi Brazílií a Evropou

Pokud jde  o  sběr  dat  ohledně  vývoje pandemie, aktuální  data jsou  denně zveřejňována na 
webu brazilského ministerstva zdravotnictví (

https://covid.saude.gov.br

). V polovině loňského 

roku sice došlo ke kontroverzní situaci, kdy byla opakovaně měněna metodika sběru těchto 
dat, a tudíž data nebyla považována za důvěryhodná, avšak tato situace se vyřešila poměrně 
záhy  tím,  že  se  sběrem  dat  začalo  zabývat  nezávislé  veřejné  konsorcium  (složené  mj.  ze 
zástupců  médií)  a  dále  zdravotnické/vědecké  nadace  (např.  FioCruz),  které  na  rozdíly  ve 
shromažďovaných  datech  začaly  upozorňovat  a  samy  zveřejňovat  své  vlastní  statistiky.  V 
současné době jsou data zveřejňovaná brazilským ministerstvem zdravotnictví považována za 
důvěryhodná a jsou neustále pod dohledem uvedených nezávislých entit. V uplynulých dvou 
měsících nebylo zaznamenáno, že by místní tisk či např. místní Delegace EU zveřejňovaná 
data zpochybňovali.  

Sběr dat týkající se nové mutace v současné době dle našich informací není zveřejňován. 

 

ZambieZimbabweMalawi 

Sběr dat ohledně nemoci COVID-19 v zemích akreditace ZÚ Lusaka, tedy v Zambii, Zimbabwe 
a Malawi, nelze označit za důvěryhodný. 

Prudce kolísá počet denně provedených PCR testůZambie dosáhla maximální úrovně 12 000 
testů denně na přelomu ledna a února, nyní provádí cca 4000 testů denně. Země má cca 18 
000 000 obyvatel, počty testů jsou proto nedostatečné, ze zveřejněných statistik lze číst spíše 
trendy, nikoli exaktní popis situace. 

Země  netestují  jednotlivé  mutace,  jen  obecně  na  přítomnost  viru.  Lze  s  vysokou  mírou 
pravděpodobností předpokládat, že dominantní variantou je jihoafrická mutace, statistiky ale 
neexistují. 

Testování  se  soustředí  na  města,  testování  v  rurálních  oblastech  je  téměř  nulové  (většina 
obyvatelstva  těchto  tří  zemí  je  venkovská).  Část  úmrtí  není  zaznamenána  notářem,  pouze 
malé množství lidí zemřelých doma je post mortem testováno na přítomnost viru COVID-19

Kapacita  zdravotnického  systému  včetně  diagnostických  laboratoří  je  velmi  nízká,  zejména 
Malawi a Zimbabwe

 

Keňa 

Dle oficiálních statistik se epidemická situace v Keni po vrcholu 2. vlny v listopadu podstatně 
zlepšila, výrazně klesly denní přírůstky, podíl pozitivních testů i počet aktivních případů.  

Vládní restrikce byly naposledy aktualizovány 3. 1., prodloužen byl zákaz nočního vycházení 
(do 12. 3.) a zákaz veřejných politických shromáždění.  


 

 

ZÚ nemá údaje o tom, že by testování v Keni bylo na kvalitativně horší úrovni než v jiných 
zemích subsaharské Afriky. Základním informačním zdrojem o epidemické situaci v Keni jsou 
každodenní  brífinky  ministra  zdravotnictví;  ty  však  neobsahují  informace  o  výskytu  nových 
mutací. Při nízké kvalitě místních médií nelze seriózně vycházet z jiných než oficiálních zdrojů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r. 

 

ministr zdravotnictví 

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.