cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  19.02.2021 15:21:18

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 22-28. února 2021

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí zasedá meziparlamentní výbor ENVI k plánu obnovy a odolnosti: synergie mezi Evropskou zelenou dohodou a cestou k budování odolnější Evropské unie zdraví.
 • Na úterním zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu povedou poslanci rozpravu s Margrethe Vestagerovou, výkonnou místopředsedkyní Komise k návrhu Aktu o digitálních službách a návrhu Aktu o digitálních trzích.
 • Portugalské předsednictví pořádá Dny průmyslu.
 • Evropská komise ve středu projedná novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem a přezkum nařízení o roamingu.
 • Na středečním zasedání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR senátoři mj. projednají Akt o správě dat, hlavní směry pro transevropské energetické sítě a budou informováni o přípravě Národního plánu obnovy.
 • Ve středu a čtvrtek zasedá plénum EHSV, kterého se zúčastní komisař Johannes Hahn s cílem diskutovat o přípravě národních plánů obnovy. Členové EHSV budou hlasovat např. o stanoviscích k renovační vlně pro Evropu, digitální provozní odolnosti či rezervě na vyrovnání se s důsledky brexitu.
 • Ve čtvrtek začíná dvoudenní zasedání Evropské rady. Na programu jsou tato témata: koordinace reakce na pandemii COVID-19, výroba a zavádění očkovacích látek a pohyb osob, zlepšení systémů EU v oblasti připravenosti, včasného varování a prevence, nástroje pro řešení krizí a reakce na ně.

Pondělí 22. února 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro zahraniční věci: Aktuální dění v Myanmaru po vojenském převratu; Strategická diskuse o nejnovějším vývoji v oblasti vztahů mezi EU a Ruskem; Výměna názorů na Strategický kompas; Nejnovější vývoj ohledně Hongkongu
  • Neformální videokonference ministrů pro rybolov: Aktuální stav dvoustranných konzultací mezi EU a VB o rybolovných právech – společně řízené populace na rok 2021; sdílených populací hlubinných druhů na roky 2021 a 2022
  • Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • Program není k dispozici
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • Zasedání meziparlamentního výboru ENVI k plánu obnovy a odolnosti: synergie mezi Evropskou zelenou dohodou a cestou k budování odolnější Evropské unie zdraví
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Uplatňování obecného nařízení o bezpečnosti vozidel; Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Prezentace studie tematické sekce o dopadu COVID-19 na vnitřní trh a ochranu spotřebitele; Účinná ochrana evropských spotřebitelů na jednotném digitálním trhu (bude potvrzeno)
   • HLASOVÁNÍ: Prováděcí směrnice 2009/81/ES, pokud jde o zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, a směrnice 2009/43/ES, pokud jde o transfer produktů pro obranné účely; Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III; Hodnocení nařízení o zeměpisném blokování
  • Zasedání Výboru pro právní záležitosti:
   • ROZPRAVA: Koordinátor EP pro práva dětí – zpráva 2020 a pracovní program 2021 – prezentace a výměna názorů; Změna nařízení EP a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství; Vhodnost právních předpisů Evropské unie, subsidiarita a proporcionalita – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017, 2018 a 2019; Dopad domácího násilí a práva na péči o dítě na ženy a děti
   • HLASOVÁNÍ: Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci; Posílení transparentnosti a integrity v orgánech a institucích EU vytvořením nezávislého subjektu EU pro etiku; Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Žádosti o zbavení imunity Ioannisa Lagose, Nuno Mela; Carlese Puigdemonta i Casamajóa; Antoni Comín i Oliverese Antoniho Comína i Oliverese; Clary Ponsatí Obiols; Eleny Yonchevy 

Úterý 23. února 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální videokonference ministrů pro evropské záležitosti: Příprava na videokonferenci členů Evropské rady (25. a 26. února 2021); Informace týkající se konference o budoucnosti Evropy; Evropský akční plán pro demokracii; Aktuální stav vztahů mezi EU a VB
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Gamestop a podobné nedávné události na trzích: výměna názorů se zástupci Evropské komise a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy; Výměna názorů s generální ředitelkou Eurostatu Marianou Kotzevovou; Výměna názorů s výkonnou místopředsedkyní Margrethe Vestagerovou o legislativních návrzích aktu o digitálních trzích a aktu o digitálních službách
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci; Budoucí rybáři: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách; Upřesnění počtu a názvů proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; Výměna názorů s Anou Mendesovou Godinhovou (ministryní práce, solidarity a sociálního zabezpečení)
   • HLASOVÁNÍ: Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021; Udělení absolutorií za rok 2019: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP); Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND); Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA); Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF); práva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie v rozpočtovém roce 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Evropský institut pro inovace a technologie (přepracované znění; Strategický inovační program Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: posilování inovačního talentu a kapacity Evropy; Zřízení nástroje pro propojení Evropy; Výměna názorů s panem Robertem Violou, generálním ředitelem GŘ CONNECT; Nařízení, ke stanovení jednotné maximální sazby za ukončení hlasového volání v mobilní síti po celé Unii a jednotné maximální sazby za ukončení hlasového volání; Výměna názorů o Nord Stream 2 s paní Ditte Juul Jorgensen, generální ředitelkou GŘ ENER; Výměna názorů s Komisí o harmonogramu jmenování nového vyslance pro malé a střední podniky (prioritní otázka Komisi k písemnému zodpovězení P-006516/2020)
   • HLASOVÁNÍ: Evropská strategie v oblasti údajů; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III; Evropský institut pro inovace a technologie (přepracované znění; Strategický inovační program Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: posilování inovačního talentu a kapacity Evropy
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Margrethe Vestagerovou, výkonnou místopředsedkyní EK pro Evropu připravenou na digitální věk – prezentace návrhu aktu o digitálních službách a návrhu aktu o digitálních trzích; Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
  • Zasedání Výboru pro právní záležitosti:
   • HLASOVÁNÍ: Žádosti o zbavení imunity Valtera Flega; Nuno Mela; Carlese Puigdemonta i Casamajóa; Antoniho Comína i Oliverese; Clary Ponsatí Obiols; Eleny Yonchevy; Zdzisława Krasnodębskiho; Nilse Ušakovse; Lívie Járók; Filipa De Mana; Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 149)

Středa 24. února 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER I
  • COREPER II
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu (2x)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropské komise bude projednán:
  • Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
  • Zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem
  • Přezkum nařízení o roamingu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Aktuální stav prosazování obchodní politiky EU; Mechanismus transparentnosti a schvalování vývozu očkovacích látek proti COVID-19; Výměna názorů s Komisí o komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou; Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Vrátit přírodu do našeho života; Výměna názorů s Valdisem Dombrovskisem, výkonným místopředsedou pro hospodářství ve prospěch lidí a komisařem pro obchod – strukturovaný dialog, prezentace sdělení o přezkumu obchodní politiky
   • HLASOVÁNÍ: Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Ochrana půdy; Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
   • HLASOVÁNÍ: Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Aktualizace k otázce tzv. zelených pruhů v dopravě během pandemie COVID-19 – prezentace Komise; Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění); Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030
   • HLASOVÁNÍ: Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu; Zpráva o provádění ohledně aspektů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel; Vypracování strategie EU pro udržitelný cestovní ruch; Evropská vodíková strategie; Evropská strategie pro integraci energetického systému; Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší: směrnice 2004/107/ES a směrnice 2008/50/ES; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III
  • Zasedání Výboru pro regionální rozvoj:
   • ROZPRAVA: Implementace CRII / CRII + v regionech Evropy
   • HLASOVÁNÍ: Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu; Absolutorium za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Roční strategie udržitelného růstu do roku 2021
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů na současný stav programu Práva a hodnoty; Výměna názorů na současný stav programu Evropského sociálního fondu Plus; Výměna názorů s Komisí o multimediálních akcích
   • HLASOVÁNÍ: Utváření politiky digitálního vzdělávání; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III
  • Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Návrh usnesení o právech dítěte s ohledem na strategii Komise pro práva dítěte; Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie v rozpočtovém roce 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola; Slyšení kandidáta Rady na zástupce výkonného ředitele Europolu; Právo podnětu Parlamentu; Odolnost kritických entit; Útoky na práva na potrat a porušení právního státu v Polsku; Nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů Europolem; Nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací
   • HLASOVÁNÍ: Udělení absolutorií za rok 2019: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů; Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA); Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA); Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust); Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL); Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX); Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL); Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO); Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Farmaceutická strategie pro Evropu; Návrh nařízení EP a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí; Návrh nařízení EP a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, kterým se zrušuje rozhodnutí 1082/2013/EU; Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám; Návrh nařízení EP a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat); Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013; Informace vlády ČR o přípravě Národního plánu obnovy; Návrh prohlášení předsedů parlamentů členských zemí Visegrádské skupiny k 30. výročí jejího ustavení
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání Plenární zasedání:
   • Diskuse o konferenci o budoucnosti Evropy, které se zúčastní místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica; Renovační vlna pro Evropu; Balíček týkající se spravedlivého a jednoduchého zdanění; Unie kapitálových trhů pro občany a podniky – nový akční plán; Kvalifikace a školení řidičů některých silničních vozidel (kodifikované znění); Řízení azylu v rámci nového paktu o migraci a azylu; Strategie v oblasti digitálních financí; Kryptoaktiva a technologie sdíleného registru; Digitální provozní odolnost; Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Čtvrtek 25. února 

 • V rámci Evropské rady bude projednáno:
  • COVID-19: Zhodnocení epidemiologické situace; Koordinace reakce na pandemii COVID-19; Výroba a zavádění očkovacích látek a pohyb osob; Posílení Světové zdravotnické organizace a příprava globální smlouvy o boji proti pandemiím; Zlepšení systémů EU v oblasti připravenosti, včasného varování a prevence; Nástroje pro řešení krizí a reakce na ně; Lepší využívání dat z oblasti veřejného zdraví a modelování dat; Podpora a lepší sladění výzkumu a inovací s výrobou očkovacích látek a dodávkami kritického zdravotního materiálu; Diverzifikace a odolnost globálních dodavatelských řetězců zdravotnického materiálu; Bezpečnost a obrana: Iniciativy v oblasti investic do obrany, rozvoje schopností a operační připravenosti; Zvýšení odolnosti EU, zejména vůči kybernetickým útokům a hybridním hrozbám; Posílení bezpečnostní a obranné politiky EU; Zvýšení schopnosti EU jednat samostatně a prosazovat své strategické zájmy a hodnoty na globální úrovni; Rozvoj partnerství EU v oblasti bezpečnosti a obrany, zejména s NATO; Jižní sousedství: Strategické jednání o vztazích EU se zeměmi jižního sousedství 
 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální videokonference ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení: Obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem
   • HLASOVÁNÍ: Utváření digitální budoucnosti Evropy: odstraňování překážek pro fungování jednotného digitálního trhu a zlepšování využití umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norskem jménem EU o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení VB z EU
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III; Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případná evropská digitální daň; Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský parlament; Zahájení nového finančního období: jaké jsou změny v oblasti plnění a plánování rozpočtu?
   • HLASOVÁNÍ: Rozpočet na rok 2021: oddíl III – Komise; Rozpočet na rok 2021: ostatní oddíly; Politika v oblasti nemovitostí; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030; Posílená úloha Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; Návrh nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU; Nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí;
   • HLASOVÁNÍ: Návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021; Ochrana půdy; Námitky podle čl. 112 odst. 2 a 3 o prodloužení doby platnosti účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl a pyraclostrobin – které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × T304-40 × GHB119, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny – které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZIR098 (SYN-OOO98-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny
  • Společné zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro petice:
   • Plasty a nakládání s odpady v oběhové ekonomice
  • Společné zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Cinziou Missiroliovou, ředitelkou pro normalizaci a digitální řešení organizace CEN a CENELEC; Výměna názorů s evropskými koordinátory pro koridory sítě TEN-T; Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění); Změna nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o schopnost Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe; Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
   • HLASOVÁNÍ: Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu; Zpráva o provádění ohledně aspektů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel; Vypracování strategie EU pro udržitelný cestovní ruch; Evropská vodíková strategie; Evropská strategie pro integraci energetického systému; Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší: směrnice 2004/107/ES a směrnice 2008/50/ES; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání:
   • ROZPRAVA: Prezentace studie tematického oddělení B na téma „Kulturní a kreativní odvětví v post-COVID-19 Evropa – dopady krize a politická doporučení“; Výměna názorů s Komisí o evropské občanské iniciativě „Minority SafePack“; Výměna názorů s evropskými školami
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání Plenární zasedání:
   • Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti: co se osvědčilo a co nikoliv? – diskuse se zúčastní Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu; Slavnostní předávání Ceny EHSV pro občanskou společnost: Občanská společnost proti pandemii COVID-19; Roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021; Azylové řízení v rámci nového paktu o migraci a azylu
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Dny průmyslu, online
  • Zasedání technické přípravné skupiny pro městskou agendu – únorové zasedání, online
  • Webinář o zodpovědnosti a mezinárodním právu soukromém, online

Pátek 26. února 

 • V rámci Evropské rady bude projednáno:
  • COVID-19: Zhodnocení epidemiologické situace; Koordinace reakce na pandemii COVID-19; Výroba a zavádění očkovacích látek a pohyb osob; Posílení Světové zdravotnické organizace a příprava globální smlouvy o boji proti pandemiím; Zlepšení systémů EU v oblasti připravenosti, včasného varování a prevence; Nástroje pro řešení krizí a reakce na ně; Lepší využívání dat z oblasti veřejného zdraví a modelování dat; Podpora a lepší sladění výzkumu a inovací s výrobou očkovacích látek a dodávkami kritického zdravotního materiálu; Diverzifikace a odolnost globálních dodavatelských řetězců zdravotnického materiálu; Bezpečnost a obrana: Iniciativy v oblasti investic do obrany, rozvoje schopností a operační připravenosti; Zvýšení odolnosti EU, zejména vůči kybernetickým útokům a hybridním hrozbám; Posílení bezpečnostní a obranné politiky EU; Zvýšení schopnosti EU jednat samostatně a prosazovat své strategické zájmy a hodnoty na globální úrovni; Rozvoj partnerství EU v oblasti bezpečnosti a obrany, zejména s NATO; Jižní sousedství: Strategické jednání o vztazích EU se zeměmi jižního sousedství 
 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální zasedání ministrů pro výzkum
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Dny průmyslu, online
  • Konference na vysoké úrovni „Změna klimatu – nové ekonomické modely“, online 

Sobota 27. února

Neděle 28. února 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 01.03.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – strategický rámec EU (2021-2027)

Do 02.03.

Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU

Do 23.03.

Průmyslové emise – aktualizace pravidel EU

Do 23.03.

Průmyslové znečištění – evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (aktualizovaná pravidla)

Do 24.03.

Lepší automatizovaná výměna údajů podle tzv. prümského rámce

Do 26.03.

Pravidla hospodářské soutěže EU – revize vertikálních pokynů

Do 26.03.

Pravidla hospodářské soutěže EU – revize nařízení o blokové výjimce pro vertikální dohody

Do 26.03.

Insolvenční právo – větší konvergence vnitrostátních právních předpisů kvůli podpoře přeshraničních investic

Do 05.04

Cíle obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitosti

Do 05.04

Hodnocení strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020

Do 08.04

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií/Ekvádorem/Peru – hodnocení

Do 09.04

Potraviny a nápoje – systém chráněných zeměpisných označení EU (revize)

Do 12.04.

Pesticidy – udržitelné využívání (aktualizace pravidel EU)

Do 12.04.

Spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika – digitální poplatek

Do 19.04.

Lesy – nová strategie EU

Do 21.04.

Demografické změny v Evropě – zelená kniha o stárnutí

Do 23.04.

Alkohol a tabák zakoupený v zahraničí – přezkum daňových předpisů

Do 26.04.

Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Do 27.04.

Zdravá půda – nová strategie EU pro půdy

Do 01.05.

Změna klimatu – nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky

Do 03.05.

Pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby – přezkum

Do 05.05.

Transevropská dopravní síť (TEN-T) – přezkum pokynů

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 19. 2. 2021.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.