mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  04.02.2021 16:23:00

Podmínky vstupu do ČR ze Slovinska v době pandemie COVID-19 - podmínky platné od 30. 1. 2021 a podmínky platné od 5. 2. 2021

AKTUALIZUJEME: Podmínky vstupu do ČR v době pandemie COVID-19 - podmínky platné od 30. 1. 2021 a podmínky platné od 5. 2. 2021

02.02.2021 / 23:00 | Aktualizováno: 04.02.2021 / 16:23

I. Podmínky vstupu do ČR platné od 30. 1. 2021

II. Podmínky vstupu do ČR platné od 5. 2. 2021

 

I. Podmínky vstupu do ČR od 30. ledna 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření se zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR a od 30. ledna 2021 se zakazuje vstup do české republiky z jiných než nezbytných důvodů. Omezení se netýká občanů České republiky. Další podrobné informace o vstupu do České republiky jsou dostupné také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Cizincům, bez ohledu na zemi původu, se zakazuje pobyt na území České republiky, pokud přicestují od 30. 1. 2021 a dále. Výjimky tvoří zejména:

 1. cesty za účelem zaměstnání nebo výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele
 2. výkon povolání,
 3. výkon činností sloužících k zajištění:
  1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. ochrany zdraví
  3. poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 4. služby pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 5. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 6. účast na povolené hromadné akci,
 7. cesty za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo zajištění péče o děti nebo péče o zvířata,
 8. cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 9. cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 10. cesty za účelem vycestování z České republiky,
 11. cesta za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
 12. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 14. cesty zpět do místa svého bydliště

Před případnou cestou do ČR doporučujeme navšítvit stránky www.mvcr.cz pro zjištění aktuálních podmínek cestování. Detailní informace jsou uvedeny v Usnesení Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření.

 


Slovinsko bylo z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v zemi přeřazeno s účinností od 9.11.2020 na seznam rizikových zemí (tzv. červený seznam) a čeští občané i cizinci cestující ze Slovinska musí při vstupu do ČR splnit splnit tyto nové podmínky (účinné od 18.12.2020).

 1. Před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak příjezd z rizikové země.
 2. Předložit doklad o vyplnění elektronického příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
 3. Do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RT-PCR test na přítomnost SARS-COV-2.
 4. Výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné krajské hygienické stanici

V případě příjezdů ze Slovinska platí omezení volného pohybu na celém území ČR po dobu 10 dní a nebo do předložení výsledku PCR testu. Výjimkou jsou např. cesty do zaměstnání, zdravotnických zařízení, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí apod.

Pokud osoba nepředloží výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude jí nařízeno nezbytné karanténní opatření.

Občané ČR, EU a občané třetích zemí s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR nebo některém členském státě EU mohou povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin; výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici.

Výjimky z povinnosti vyplnit příjezdový formulář a předložit výsledek PCR testu se vztahují na následující situace:

 • pobyt ve Slovinsku kratší než 12 hodin v posledních 14 dnech
 • přeshraniční pracovníci, žáci a studenti (týká se sousedních států ČR) cesty do ČR, které nepřesáhnou 24 hodin
 • cesty do ČR z naléhavých zdravotních, rodinných, pracovních nebo obchodních důvodů, které nepřesáhnou 24 hodin
 • transit přes území ČR, který nepřesáhne 12 hodin

Výčet všech výjimek je uveden v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví.


Podrobné informace o podmínkách vstupu a pohybu po ČR je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz .


II. Podmínky vstupu do ČR od 5. února 2021

Slovinsko bude od pátku 5.2.2021 zařazeno mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu budou označeny tyto země tmavě červeně) a ze Slovinska bude možné do ČR přicestovat za těchto podmínek:

Kompletní pravidla vstupu do České republiky naleznete samostatném dokumentu Ministerstva vnitra ČR dostupného zde.

Pravidla pro vstup osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve Slovinsku

Upozornění: podle Usnesení Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření je vstup cizinců zakázán s výjimkou nezbytných cest

 1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu (www.prijezdovyformular.cz).
 2. před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty; do 14. února je možné nahradit tento RT-PCR test antigenním testem provedeným nejpozději 24 hodin před započetím cesty nebo povinností absolvovat RT-PCR test bezprostředně po vstupu na území ČR,
 3. předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu při hraniční nebo pobytové kontrole,
 4. nejdříve 5. den od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně, nejdéle však do 10 dnů od vstupu, předložit elektronicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření

Další povinnosti:

 • samoizolace do předložení negativního výsledku testu provedeného na území ČR. Samoizolací se rozumí zákaz pohybu s výjimkou: a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, d) cest zpět do místa svého bydliště, e) pohřbů, a to do doby, dokud není předložen výsledek antigenního či PCR testu místně příslušné krajské hygienické stanici
 • nosit mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR, Korea 1st class FFR nebo alespoň jednorázové zdravotnické obličejové masky, a to po dobu 10 dní po vstupu na území České republiky
 • zaměstnanci a studenti mají povinnost informovat také svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahujících 12 hodin do tmavě červené země; zaměstnavatelé a školy mají po vstupu / návratu do ČR povinnost nechati si předložit výsledek negativního testu provedeného v ČR

2. Výjimky pro určité skupiny osob, kdy není třeba registrovat se před příjezdem do ČR ani předkládat negativní výsledek RT-PCR testu na SARS-CoV-2:

 1. pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
 2. pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin; cizinci jsou oprávněni do České republiky cestovat pouze z důvodů pro ně uvedených v krizovém opatření zakazujícím volný pohyb,
 3. pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 72 hodin,
 4. pro osoby mladší 5 let,
 5. pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu podle bodu III. 1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví
 6. pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním,
 7. pro policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,
 8. občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT- PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní;

Další povinnosti stanovené pro tyto skupiny osob:

 • nosit mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázové zdravotnické obličejové masky (neplatí pro skupiny pod č. 4,6,7) a to po dobu nejméně 10 dnů od vstupu na území ČR.

Úplné znění ochranného opatření MZDr je dostupné na webových stránkách MZDr zde https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-5-2-2021-do-odvolani/

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

přílohy

Ochranné opatření MZČR - 654 KB PDF (Acrobat dokument) 18.12.2020
https://www.mzv.cz/file/4180018/Ochranne_opatreni____omezeni_prekroceni_statni_hranice_CR_s_ucinnosti_od_18._12._2020_do_odvolani__1_.pdf

Pravidla vstupu do ČR od 5. 2. 2021 - 698 KB PDF (Acrobat dokument) 2.2.2021
https://www.mzv.cz/file/4198488/Ochranne_opatreni____omezeni_prekroceni_statni_hranice_Ceske_republiky_s_ucinnosti_od_5._2._2021_do_odvolani.pdf

Pravidla vstupu do ČR od 5.2.2021 - 336 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2021
https://www.mzv.cz/file/4202941/TABULKA_pravidla_pro_vstup_osob_na_uzemi_CR_platna_od_5_unora_2021___20210203.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.