ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  02.02.2021 00:00:00

Ceny nemovitostí v Pardubickém kraji v letech 2017 až 2019

 

Index cen bytů v kraji trvale roste, index stavebních pozemků stagnuje, ceny rodinných domů se snižují. Průměrné kupní ceny rodinných domů v kraji v průměru let 2017–2019 byly v republikovém srovnání nejnižší a činily 1 985 /m3. Průměrné kupní ceny bytů v kraji byly páté nejvyšší a jejich výše dosáhla 24 225 /m2.

Český statistický úřad vydává každoročně publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Na konci roku 2020 vyšla publikace věnovaná období 2017–2019 (kód 014006-20). ČSÚ získává údaje z administrativního zdroje – z anonymizovaných přiznání k dani z nabytí (z převodu) nemovitých věcí, která předkládají vlastníci (prodejci) nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu. V přiznání jsou uvedeny reálné skutečně placené (přiznané) ceny za jednotlivé nemovitosti. Oproti vlastnímu prodeji se předložené daňové přiznání opožďuje v průměru o 7 měsíců, proto je třeba údaje za poslední 2 publikované roky považovat za předběžné. Podrobnější metodické vysvětlivky obsahuje Úvod výše uvedené publikace.

Informaci o vývoji cen jednotlivých druhů nemovitostíPardubickém kraji poskytuje časová řada cenových indexů s bazickým rokem 2010, která je očištěna o rozdíly v opotřebení, ve vybavenosti staveb a velikosti obcí. Tato časová řada je zobrazena v následujícím grafu. Porovnáním vývoje úhrnného indexu cen nemovitostí v republikovém průměru s indexy jednotlivých druhů nemovitostíkraji je zřejmé, že se celkový vývoj až do roku 2015 příliš nelišil. Po zbytek sledovaného období působil na indexy cen nemovitostíkraji pokles cen rodinných domů a růst ceny bytů. Od roku 2018 index cen rodinných domů v kraji rostl až na maximum 121,5 % ve druhém čtvrtletí roku 2019, což bylo 19,3 procentních bodů pod úhrnným indexem ČR.  Do konce sledovaného období byl v kraji zaznamenán propad cenového indexu rodinných domů o 6,5 p. b., což představuje rozdíl o 31,2 p. b. ve srovnání s úhrnným indexem ČR. Index cen bytů v kraji v posledním sledovaném čtvrtletí (160 %) byl o 13,8 p. b. vyšší než úhrnný index ČR.

Indexy cen nemovitostíPardubickém kraji a úhrnný index ČR
v letech 2011 až 2019 dle čtvrtletí (rok 2010 = 100 %)

RODINNÉ DOMY

Průměrná kupní cena rodinného domu v Pardubickém kraji podle předběžných údajů v roce 2019 dosáhla výše 2 162 /m3, v tříletém průměru let 2017–2019 činila 1 985 /m3. Cena kupovaných rodinných domů v kraji je v porovnání krajů ČR v letech 2017–2019 nejlevnější a jako v jediném z krajů nepřesáhla hranicitis. korun za metr krychlový.

Indexy průměrných cen rodinných domů v Pardubickém kraji a ČR
za jednotlivá čtvrtletí let 2011–2019 (rok 2010 = 100 %)

 

Ve srovnání s cenovou hladinou roku 2010 (průměr roku 2010 = 100) indexy kupní ceny rodinných domů v Pardubickém kraji v jednotlivých čtvrtletích let 2011 až 2015 s mírnými výkyvy kopírovaly republikový trend. Ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2016 došlo v kraji k výraznějšímu poklesu cen rodinných domů, který znamenal snížení na úroveň roku 2010, přičemž celostátní úroveň cen byla ve 3. čtvrtletí 2016 o 9,2 % vyšší než v roce 2010. Po mírném zvýšení tempa růstu v kraji na počátku roku 2017 nastalo zpomalení, které vystřídal nárůst od začátku roku 2018. Od třetího čtvrtletí roku 2019 index kupní ceny rodinných domů v kraji strmě klesá, na rozdíl od celostátního trendu, kterým je setrvalý nárůst.

Průměrné kupní ceny rodinných domů podle velikostních skupin obcí
Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2017 až 2019

Na území Pardubického kraje se v tříletém období 2017–2019 prodávaly nejdražší rodinné domy v okrese Pardubice (2 873 /m3), jejich cena přesáhla republikový průměr i v každém roce sledovaného období. Z výše uvedené tabulky je patrné, že v průměru se nejlevněji v rámci kraje prodávaly rodinné domy v okrese Svitavy (1 735 /m3) a Ústí nad Orlicí (1 872 /m3).

Odchylka průměrných jednotkových kupních cen rodinných domů od republikového průměru v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2008–2010 a 2017–2019

Srovnáním 77 okresů ČR zjišťujeme, že nejdražší rodinné domy se v průměru let 2017–2019 prodávaly v Hlavním městě Praze (9 418 /m3) a v těsné blízkosti hlavního města v okresech Praha-západ (6 873 /m3) a Praha-východ (6 507 /m3), za kterými následovaly okresy Brno-město (6 106 /m3) a Plzeň-město (4 759 /m3). Z okresů Pardubického kraje se nejvýše umístil okres Pardubice na  19. pozici, nejnižší umístění obsadily okresy Svitavy (4. nejnižší pozice) a Ústí nad Orlicí (9. nejnižší pozice). V republikovém srovnání byly nejnižší ceny prodávaných rodinných domů zaznamenány v okrese DěčínÚsteckého kraje (1 616 /m3) a okrese BruntálMoravskoslezského kraje (1 325 /m3).

 

BYTY

Průměrná jednotková cena metru čtverečního prodávaného bytu v Pardubickém kraji podle předběžných údajů v roce 2019 dosáhla výše 25,8 tis. , průměrná hodnota za tříleté období 2017–2019 byla nižší a činila 24,2 tis. /m2. V republikovém srovnání kupních cen se nejdražší byty v průměru let 2017–2019 prodávaly v Hlavním městě Praze (62,5 tis. /m2), Jihomoravském (36,6 tis. /m2) a Středočeském kraji (28,2 tis. /m2), Pardubický kraj obsadil 5. nejvyšší pozici. Nejlevnější byty se prodávaly v Ústeckém kraji (9,0 tis. /m2).

Růst cen bytů v kraji (porovnáním s cenovou hladinou roku 2010), který překročil i republikovou úroveň, byl evidován v prvním čtvrtletí roku 2017. Ve druhém a ve třetím čtvrtletí roku 2017 se tempo růstu cen bytů v kraji zpomalilo pod republikovou úroveň a bylo až o 9,7 procentního bodu nižší než v ČR. Od 4. čtvrtletí 2017 tempo růstu cen bytů v kraji roste, od 1. čtvrtletí 2019 převyšuje republikový průměr, viz následující graf.

Indexy průměrných cen bytů v Pardubickém kraji a ČR za jednotlivá čtvrtletí let 2011–2019
(rok 2010 = 100 %)

Z následující tabulky je patrné, že za kupní ceny nad krajským průměrem se prodávají byty v okrese Pardubice (21 % nad krajským průměrem). V ostatních okresech Pardubického kraje jsou ceny prodávaných bytů nižší, než činí krajský průměr. V okrese Chrudim se prodávají byty za ceny v průměru o 19 % nižší, v okrese Svitavy o 32 % a v okrese Ústí nad Orlicí jsou ceny o 38 % pod krajským průměrem.

Průměrné kupní ceny bytů podle velikostních skupin obcí
Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2017 až 2019

Nejvyšší průměrné kupní ceny bytů ve všech pásmech opotřebení jsou evidovány v okrese Pardubice, nejlevněji se byty v kraji prodávají v okrese Ústí nad Orlicí. Jednotková cena bytů s opotřebením do 5 % byla v letech 2017–2019 v kraji více než trojnásobná v porovnání s byty s opotřebením vyšším než 45 %.

Průměrné kupní ceny bytů podle pásma opotřebení
Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2017 až 2019

Jak naznačuje následující graf, za celostátním průměrem nejvíce zaostávaly v průměru let 2017–2019 jednotkové kupní ceny bytů v okrese Ústí nad Orlicí (nižší o 43 %) a Svitavy (nižší o 38 %). Pouze v jediném okrese kraje se prodávají byty dráž než v průměru v ČR, a to v okrese Pardubice – o 11 %. Nejvyšší pokles hodnot v porovnání let 2008–2010 a 2017–2019 byl evidován v okrese Chrudim (o 9,2 procentní body) a v okrese Ústí nad Orlicí (o 8,8 p. b.).

Odchylka průměrných jednotkových kupních cen bytů od republikového průměru v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2008–2010 a 2017–2019

V rámci okresů ČR se v letech 2017–2019 prodávaly nejdražší byty ve městech Praha (62 459 /m2), Brno (44 803 /m2), středočeském okrese Mladá Boleslav (33 099 /m2) a Praha-východ (32 956 /m2). Okres Pardubice (29 309 /m2) obsadil 12. a okres Chrudim (19 592 /m2) 41. nejvyšší pozici mezi 77 okresy ČR. Další okresy Pardubického krajeÚstí nad Orlicí (15 110 /m2) a Svitavy (16 540 /m2) se umístily na 16. a 21. nejnižší pozici. Nejlevněji se ve sledovaném období prodávaly byty v ústeckém okrese Most (5 362 /m2).

 

STAVEBNÍ POZEMKY

Cena stavebních pozemků v Pardubickém kraji se v průběhu let 2017–2019 pohybovala nad cenovou hladinou roku 2010 i nad průměrem ČR, postupně však tempo růstu zpomaluje. Pokles cenových indexů nastal podle předběžných údajů pouze v prvním čtvrtletí roku 2017 (o 1,5 procentního bodu oproti předchozímu čtvrtletí), ve 4. čtvrtletí roku 2018 (o 1,6 p. b.) a v prvním čtvrtletí roku 2019 (o 0,4 p. b.).

Indexy průměrných cen stavebních pozemků v Pardubickém kraji a ČR
za jednotlivá čtvrtletí v letech 2011–2019 (rok 2010 = 100 %)

Mezi krajskými městy mají Pardubice sedmé nejdražší stavební pozemky. V rámci celé ČR se mezi městy s více než 50 tisíci obyvateli řadí ceny stavebních pozemků v Pardubicích na 8. místo za Prahu, Brno, Plzeň, České Budějovice, Karlovy Vary, OlomoucKladno. Naproti tomu byly ceny stavebních pozemků v obcích do 2 tis. obyvatel v období 2017–2019 v okrese Ústí nad Orlicí osmé nejnižší a v okrese Svitavy třetí nejnižší mezi všemi okresy ČR. Nižší byly ceny stavebních pozemků pouze v okrese BruntálNáchod.

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikostních skupin obcí
v okresech Pardubického kraje v letech 2017 až 2019

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v obcích do 2 tis. obyvatel v okrese Pardubice jsou téměř trojnásobkem cen pozemků v obcích stejné velikostní kategorie v okrese Svitavy. Ve městech s 10–50 tisíci obyvateli jsou v kraji nejvyšší ceny stavebních pozemků v okrese Chrudim; přispívá k tomu dobrá dostupnost krajského města pro obyvatele města Chrudim. Přesto jsou průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Chrudimi na úrovni 58 % kupních cen v krajském městě.

 

Předběžná data o cenách nemovitostí za rok 2020 budou sice publikována až koncem roku 2021, avšak předběžné indexy realizovaných cen nových bytů v Praze a starších bytů v celé ČR jsou čtvrtletně zveřejňovány na internetových stránkách ČSÚ cca 75 dní po skončení čtvrtletí.

 

Přílohy

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.