mvcr.cz (MV ČR)
Volby  |  19.01.2021 09:45:44

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konané ve dnech 8. A 9. října 2021 - přehled termínů a lhůt

pspapspVOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU

ČESKÉ REPUBLIKY

konané ve dnech 8. a 9. října 2021 Přehled termínů a lhůt

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. 

Den vyhlášení voleb: 31. prosince 2020

Dny konání voleb: 8. a 9. října 2021

Právní úprava termínů a lhůt:

- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),

- vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“).

Není-li v tabulce uvedeno jinak, značí číslo v prvním sloupci mezní počet dnů pro daný úkon před prvním dnem voleb.

Od vyhlášení voleb

- začíná volební kampaň (§ 16 odst. 3 zákona),

- starosta obce nesmí provádět změny ve vymezení volebních okrsků,

- je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona),

- zastupitelské a konzulární úřady informují voliče s bydlištěm mimo území ČR o konání voleb do Poslanecké sněmovny na území České republiky a o podmínkách výkonu jejich volebního práva (§ 15 odst. 3 zákona)

Do 5 dnů od vyhlášení voleb

5. 1. 2021

(úterý)

Zřízení účtu pro financování volební kampaně (§ 16a odst. 1 a § 16d odst. 1 zákona).

 

Do 7 dnů od vyhlášení

7. 1. 2021

(čtvrtek)

Vylosování volebního kraje, pod který budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky, Státní volební komisí [§ 8 odst. 2 písm. i),

 

voleb

 

§ 27 zákona].

72

28. 7. 2021

(středa)

Krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“) zřídí zvláštní účet u České národní banky pro složení příspěvku na volební náklady (§ 31 odst. 4 zákona a § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí).

66

3. 8. 2021

(úterý)

Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu (§ 31 odst. 3 zákona).

V návaznosti na podání kandidátních listin

Krajský úřad zasílá seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 31 odst. 3 zákona).

66-60

3. 8. – 9. 8.

2021

(úterý – pondělí)

Krajský úřad přezkoumává podané kandidátní listiny (§ 33 odst. 1 zákona).

65

4. 8. 2021

(středa)

Krajský úřad předává kopie podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu (§ 3 odst. 1 vyhlášky).

62

7. 8. 2021

(sobota)

Český statistický úřad předá krajskému úřadu seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem a další podklady pro kontrolu podaných kandidátních listin (§ 3 odst. 2 vyhlášky).

60

9. 8. 2021

16.00

(pondělí)

Kandidující subjekty mohou doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů (§ 32 odst. 4 zákona)

60

9. 8. 2021

(pondělí)

Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise [§ 14c odst. 1 písm. c) zákona].

58

11. 8. 2021

(středa)

Krajský úřad vyzve k odstranění závad na kandidátních listinách (§ 33 odst. 1 zákona).

50

19. 8. 2021

(čtvrtek)

Konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách (§ 33 odst. 1 zákona).

49

20. 8. 2021

(pátek)

Krajský úřad vydává rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, rozhodnutí o registraci nebo

rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny (§ 33 odst. 2 a 3zákona).

48

21. 8. 2021

(sobota)

Krajský úřad zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi (§ 3 odst. 4 vyhlášky, § 33 odst. 6 zákona).

45

24. 8. 2021

Státní volební komise vylosuje čísla, kterými budou označeny

 

 

(úterý)

hlasovací lístky [§ 8 odst. 2 písm. c), § 33 odst. 6 zákona a § 4 odst. 1 vyhlášky].

45

24. 8. 2021

(úterý)

Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce každé politické straně, politickému hnutí, koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována [§ 14c odst. 1 písm. f) zákona].

44

25. 8. 2021

(středa)

Politická strana, politické hnutí, koalice, kandidát (i proti rozhodnutí o škrtnutí kandidáta) se může domáhat ochrany u soudu proti rozhodnutí krajského úřadu (§ 86 zákona).

41

28. 8. 2021

(sobota)

Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 14e odst. 7zákona).

40

29. 8. 2021

(neděle)

Konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem [§ 6 odst. 5 písm. a) zákona].

39

30. 8. 2021

(pondělí)

Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje zapisovatele zvláštní okrskové volební komise (§ 14 g odst. 1 zákona).

30

8. 9. 2021

(středa)

Politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, deleguje členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 14e odst. 3zákona).

30

8. 9. 2021

(středa)

Zastupitelský úřad uzavře zvláštní seznam voličů a neprodleně jej předá Ministerstvu zahraničních věcí (§ 6 odst. 6 zákona)

30

8. 9. 2021

(středa)

Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise (§ 14g odst. 1 zákona).

před prvním zasedáním okrskových volebních komisí

Starosta dojmenuje členy okrskových volebních komisí na neobsazená místa (§ 14e odst. 3 zákona).

21

17. 9. 2021

(pátek)

Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí [§ 14c odst. 1 písm. d)zákona, § 14g odst. 1 zákona].

po určení předsedy a místopředsedy okrskové volební komise

Starosta informuje zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební komise o termínech povinných školení [§ 14c odst. 1 písm. d) zákona].

20

18. 9. 2021

(sobota)

Krajský úřad zaregistruje kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu (§ 33 odst. 7 zákona)

20

18. 9. 2021

(sobota)

Ministerstvo zahraničních věcí sdělí Ministerstvu vnitra konečné znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady (§ 6 odst. 6 zákona)

 

16

22. 9. 2021

(středa)

Starosta v této lhůtě může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (§ 16 odst. 4 zákona).

16 dnů až 48 hodin před zahájení m voleb

22. 9. 2021 -

6. 10. 2021

(středa – středa 14.00)

Politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, mají vyhrazen bezplatně poskytnutý vysílací čas v Českém rozhlase a v České televizi v rámci jejich vysílacích okruhů (§ 16 odst. 8 zákona).

15

23. 9. 2021

(čtvrtek)

Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 15 odst. 1 zákona).

15

23. 9. 2021

(čtvrtek)

Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům (§ 6a odst. 2 zákona).

9

29. 9. 2021

(středa)

Obecní úřad zajistí telefonní spojení do každé volební místnosti na území obce a nahlásí telefonní čísla pověřenému obecnímu úřadu [§ 14b odst. 1 písm. d) zákona].

7

1. 10. 2021

(pátek)

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou (§ 6a odst. 2 zákona).

7

1. 10. 2021

14.00

(pátek)

Správa ústavu, objektu nebo zařízení předá údaje obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního seznamu voličů (§ 6 odst. 1 a 2 zákona)

 

4

4. 10. 2021

(pondělí)

Pověřený obecní úřad zašle přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu krajskému úřadu a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup [§ 14a odst. 1 písm. c) zákona].

v návaznosti na podklady poskytnuté pověřeným obecním úřadem

Krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje [§ 12 odst. 1 písm. f) zákona].

3 až do ukončení hlasování

5. 10. – 9. 10. 2021

14.00 (úterý

– sobota)

Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů (§ 16 odst. 7 zákona). 

3

5. 10. 2021

(úterý)

Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům (§ 38 odst. 4zákona).

3

5. 10. 2021

(úterý)

Ministerstvo zahraničních věcí zajistí dodání hlasovacích lístků přenosovou technikou na zastupitelské úřady, které nejsou stanovené ve vyhlášce MZV (§ 38 odst. 5 zákona)

 

48 hodin před zahájení m voleb

6. 10. 2021

(středa)

Ministerstvo zahraničních věcí zajistí dodání hlasovacích lístků na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou MZV (§ 38 odst. 5 zákona)

2

6. 10. 2021

16.00

(středa)

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2zákona).

2

 

6. 10. 2021

16.00

(středa)

Obecní úřad uzavře stálý a zvláštní seznam voličů a předá výpisy ze stálého a zvláštního seznamu okrskovým volebním komisím. Obdobně postupuje zastupitelský úřad při uzavírání zvláštního seznamu, když výpisy z něj předá zvláštní okrskové volební komisi

(§ 5 zákona a § 1 odst. 6 vyhlášky, § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.).

48 hodin před zahájení m voleb

6. 10. 2021

14.00

(středa)

Nejzazší lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (§ 36 odst. 1 zákona).

 

průběžně do 48 hodin před zahájení m hlasování

6. 10. 2021

14.00

(středa)

Krajský úřad neprodleně informuje pracoviště Českého statistického úřadu o vzdání se nebo odvolání kandidatury. Český statistický úřad promítne tuto skutečnost do registru kandidátů (§ 5 odst. 3 vyhlášky).

24 hodin před zahájení m voleb

6. 10. 2021

(středa – na ZÚ, kde se hlasuje ve čtvrtek) 7. 10. 2021 (čtvrtek)

Vedoucí zastupitelského úřadu zajistí tisk nebo rozmnožení dostatečného množství hlasovacích lístků na zastupitelských úřadech, kam byly zaslány přenosovou technikou (§ 38 odst. 5 zákona).

dny voleb

 

7. 10. – 8. 10. 2021

(čtvrtek, pátek)

Zvláštní okrsková volební komise zajišťuje průběh hlasování v některých zvláštních volebních okrscích v zahraničí [§ 1 odst. 5 písm. a), § 14g odst. 2 a § 18 a násl. zákona].

do zahájení hlasování

8. 10. 2021

14.00 (pátek)

Krajský úřad zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb; ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí (§ 36 odst. 4 zákona).

1. den voleb

8. 10. 2021

(pátek)

Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 38 odst. 4 zákona).

dny voleb

8. 10. – 9. 10. 2021

(pátek, sobota)

Zákaz volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí (§ 16 odst. 9 zákona).

dny voleb

8. 10. – 9. 10. 2021

(pátek, sobota)

Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zajišťuje průběh hlasování (§ 1 odst. 5 písm. b) a c), § 14e odst. 1, § 14 g odst. 2 a § 18 a násl. zákona).

 

dny voleb

8. 10. – 9. 10. 2021

(pátek, sobota)

Krajský úřad a pověřený obecní úřad kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech (§ 21a zákona).

dny voleb

8. 10. – 9. 10. 2021

(pátek, sobota)

Zákaz poskytování informací o průběhu a dílčích výsledcích voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali (§ 16 odst. 10 zákona).

 

Pravidla pro počítání lhůt

§ 1 odst. 6 zákona - Dnem voleb se rozumí první den voleb na území České republiky, nestanoví-li zákon jinak.

 

§ 97a odst. 3 zákona - Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

 

§ 97a odst. 4 zákona - Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

 

 

Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky

§ 86 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.

 

§ 19 odst. 7 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 

§ 16 odst. 9 zákona - V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.

 

§ 43 odst. 6 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 (tj. nepředá zápis o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu) do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 22), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek voleb za volební kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.

 

§ 52a zákona - Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní volební komisí.

 

§ 53 odst. 1 zákona - Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že druhým dnem voleb byli zvoleni.

 

§ 53 odst. 2 zákona – V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá Státní volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 51 do 7 dnů od právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 87).

 

§ 87 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle soudního řádu správního každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

 

§ 8 odst. 3 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí

a) po uplynutí30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta (dále jen "návrh na neplatnost"),

b) po uplynutí30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo

c) po uplynutí30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.

 

§ 12 odst. 5 vyhlášky – Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

§ 12 odst. 6 vyhlášky – Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni voleb. 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.