ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  01.02.2021 09:10:05

01.02.2021 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - 2020

Kód: 011036-20
Informace o produktu
Kód: 011036-20
Periodicita: Roční
Název produktu: Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Poznámka: Měsíční údaje jsou k dispozici na webu ČSÚ (011046-20).
Anotace: Podrobná informace o vývoji vybraných indexů cen tržních podnikatelských služeb (CZ-CPA 49, 50, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82). Čtvrtletně jsou uveřejňovány vybrané průměrné ceny služeb (CZ-CPA 62, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 80 a 81).
Územní členění: Stát
Kontakt: lukas.pokorny@czso.cz
Nosič: Papír, Web
Typ produktu: Publikace
Cena: 80.0 CZK
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 31. kalendářní den po období
Datum vydání: 01.02.2021
Rok: 2020
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Lukáš Pokorný
E-mail: lukas.pokorny@czso.cz

Přílohy

Všechna data publikace (1,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář k vývoji indexů cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Word PDF
Indexy cen tržních služeb na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA
předchozí období = 100 Excel PDF
stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
průměr roku 2015 = 100 Excel PDF
podíl klouzavých průměrů Excel PDF
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře v měsících roku 2019 a 2020 Excel PDF
Průměrné ceny vybraných podnikatelských služeb Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Vývoj cen tržních služeb v podnikatelské sféře (průměr roku 2015=100) Excel PDF
Graf 2 Meziměsíční vývoj cen tržních služeb v podnikatelské sféře Excel PDF
Graf 3 Indexy cen reklamních služeb (průměr roku 2015 = 100) Excel PDF
Graf 4 Indexy cen pozemní dopravy (průměr roku 2015 = 100) Excel PDF
Graf 5 Indexy cen ve skladování a podpůrných službách v dopravě (průměr r. 2015 = 100) Excel PDF
Graf 6 Indexy cen služeb v oblasti programování a poradenství (průměr r. 2015 = 100) Excel PDF
Graf 7 Indexy cen služeb v oblasti nemovitostí (průměr roku 2015 = 100) Excel PDF
Indexy cen tržních služeb v produkční sféře do roku 2013 vycházely pod kódem e-700844
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.METODICKÉ POZNÁMKY

           

            Index cen tržních služeb v podnikatelské sféře (Service Producer Price Index - SPPI) je ukazatel pro sledování cenových pohybů a měření inflačních tlaků na trhu služeb. Cenové indexy tržních služeb patří mezi výstupy krátkodobých statistik (Short-Term Statistics – STS) a jsou, kromě národního využití, též pravidelně zasílány do veřejné databáze Evropského statistického úřadu (Eurostat).

            Cílem indexu je změřit průměrnou měsíční změnu v cenách vybraných tržních služeb určených převážně pro podnikovou sféru na tuzemském trhu. Sledovanými cenami jsou realizační smluvní ceny, popř. katalogové, které jsou očištěny od daně z přidané hodnoty. Cenový index je publikován v časové řadě od roku 1994.

           

            Úhrnný cenový index tržních služeb je složen z dílčích cenových indexů vybraných služeb v členění do sekcí a oddílů dle Klasifikace produkce CZ-CPA:

                       

H          49        Pozemní a potrubní doprava

            50        Vodní doprava

52 Skladování a podpůrné služby v dopravě

            53        Poštovní a kurýrní služby

J          58        Vydavatelské služby

            61        Telekomunikační služby

            62        Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

63 Informační služby

K          64        Finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování

            65        Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

           

L          68        Služby v oblasti nemovitostí

           

M         69        Právní a účetnické služby

            70        Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení

            71        Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

            73        Reklamní služby a průzkum trhu

            74        Ostatní odborné, vědecké a technické služby

N          77        Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu

            78        Služby v oblasti zaměstnání

            80        Bezpečnostní a pátrací služby

            81        Služby související se stavbami a úpravou krajiny

            82        Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání

            Pro pokrytí výše uvedených okruhů služeb patřičnými cenovými indexy je využíváno podrobnějších úrovní třídění v Klasifikaci produkce CZ-CPA (skupiny, třídy, kategorie atd.). Za některé úrovně jsou též indexy publikovány.

VÝPOČET BAZICKÉHO CENOVÉHO INDEXU

            Cenové indexy jsou počítány na základě cen za výběrové soubory reprezentantů do úhrnu pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres. Pro výpočet se používají váhy základního období (roční struktura tržeb).

p1    - cena ve sledovaném období

po    ­ cena v základním období            

poqo - stálá váha - hodnotový ukazatel základního období (tržby)

            Od ledna 2018 jsou bazické (základní) indexy cen tržních služeb počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebyly revidovány.

                                                          

VÁHOVÉ SCHÉMA

            Stálou váhou indexu cen tržních služeb je struktura ročních tržeb za jednotlivě publikované okruhy tržních služeb. Do váhového schématu jsou zahrnuty pouze ty skupiny služeb, které je možno pokrýt cenovým šetřením a které vhodně reprezentují příslušný oddíl.

            V průběhu roku 2017 proběhla standardní komplexní revize výpočtu indexů cen tržních služeb. Jejím cílem bylo mimo jiné i zaktualizovat váhové schéma tak, aby lépe odráželo význam jednotlivých oddílů tržních služeb v reálné ekonomice. Podkladem pro výpočet nových vah byly tržby převzaté z vlastních statistických šetření tržeb.

Od ledna 2018 jsou indexy cen tržních služeb počítány na vahách založených na struktuře tržeb z roku 2015, která nahradila předchozí strukturu tržeb z roku 2011.

Tab.: Porovnání váhových struktur sledovaných oddílů tržních služeb z roku 2011 a 2015

Kód

Název

Váhy 2011 (‰)

Váhy 2015 (‰)

H49

H50

H52

H53

J58

J61

J62

J63

K64

K65  

L68

M69

M70

M71

M73

M74

N77

N78

N80

N81

N82

ÚHRN

Pozemní a potrubní doprava

Vodní doprava

Skladování a podpůrné služby v dopravě

Poštovní a kurýrní služby

Vydavatelské služby

Telekomunikační služby

Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

Informační služby

Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

Služby v oblasti nemovitostí

Právní a účetnické služby

Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení

Architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy

Reklamní služby a průzkum trhu

Ostatní odborné, vědecké a technické služby

Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu

Služby v oblasti zaměstnání

Bezpečnostní a pátrací služby

Služby související se stavbami a úpravou krajiny

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání

1000,000

151,622

0,403

57,229

26,327

20,370

92,690

98,325

22,555

39,884

58,450

85,018

55,101

-

114,737

81,075

5,179

31,444

18,439

16,404

19,567

5,182

1000,000

160,004

0,425

78,125

25,835

13,680

82,623

103,070

21,456

55,984

62,381

118,913

28,802

25,548

74,078

58,563

0,966

27,997

26,076

14,435

17,475

3,564

ODVOZENÉ INDEXY

           

            Kromě bazického indexu, kde je základním indexním obdobím průměr roku 2015, jsou publikovány i indexy, které se vztahují k jiným časovým obdobím.

Výpočet cenových indexů se základem „předchozí období = 100“ pro reprezentanta i agregaci (IP)

Měsíční tempo růstu (IPm)

 

IR15m               … měsíční bazický index reprezentanta nebo vyšší agregace se základem „průměr roku 2015=100“ ve sledovaném měsíci

IR15m1                 … měsíční bazický index reprezentanta nebo vyšší agregace se základem „průměr roku 2015=100“ v předchozím měsíci

Průměrné měsíční tempo růstu od počátku roku do m-tého měsíce (IPpm)

IR15m,r              …měsíční bazický index reprezentanta nebo vyšší agregace se základem „průměr roku 2015 =100“ ve sledovaném měsíci a roku

IR1512,(r-1)            …měsíční bazický index reprezentanta nebo vyšší agregace se základem „průměr roku 2015 =100“ v prosinci předchozího roku

Průměrné měsíční tempo růstu ve sledovaném čtvrtletí (IPpq):

IR15m,q                 …měsíční bazický index reprezentanta nebo vyšší agregace se základem „průměr roku 2015 =100“ v posledním měsíci sledovaného čtvrtletí

IR15m,(q-1)             …měsíční bazický index reprezentanta nebo vyšší agregace se základem „průměr roku 2015 =100“ v posledním měsíci předchozího čtvrtletí

Výpočet cenových indexů se základem „stejné období předchozího roku = 100“ pro reprezentanta i agregaci (IS)

Měsíční meziroční index (ISm)

IR15m,r                  … měsíční bazický index reprezentanta nebo vyšší agregace se základem „průměr roku 2015 =100“ ve sledovaném měsíci a roce

IR15m,(r-1)             … měsíční bazický index reprezentanta nebo vyšší agregace se základem „průměr roku 2015 =100“ ve stejném měsíci předchozího roku

Průměr měsíčních meziročních indexů od počátku roku (ISpm)

 

IR15pm,r                …aritmetický průměr bazických indexů od počátku roku po sledovaný měsíc daného roku

IR15pm,(r-1)            …aritmetický průměr bazických indexů od počátku předchozího roku po stejný měsíc předchozího roku

Průměr měsíčních meziročních indexů za (q-té) čtvrtletí (ISpq)

IR15pq,r                 …aritmetický průměr bazických indexů za dané čtvrtletí sledovaného roku

IR15pq,(r-1)            …aritmetický průměr bazických indexů za dané čtvrtletí předchozího roku

Výpočet podílů klouzavých průměrů pro reprezentanta i agregaci (IK)

Podíl klouzavých průměrů (IKm)

        … suma 12 - ti bazických indexů (počítáno zpět od sledovaného měsíce)

          ... suma 12 - ti bazických indexů (počítáno zpět od stejného měsíce

                            v předcházejícím roce)

ASPEKTY STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ CEN TRŽNÍCH SLUŽEB

Ceny tržních služeb jsou měsíčně zjišťovány u cca 600 vybraných ekonomických subjektů (respondentů). Za účelem cenového šetření je využíván statistický výkaz Ceny TS 1-12 (Měsíční výkaz o cenách tržních služeb), v kterém je nadefinováno přes 300 individuálních položek (reprezentantů) reprezentující vybrané okruhy služeb.

 

Výběr respondentů

Statistické šetření cen tržních služeb využívá výběrového způsobu zjišťování, tzn. do výběrového vzorku respondentů jsou vybírány ekonomické subjekty s nejvyššími dosaženými ročními tržbami v rámci sledovaného odvětví. Výběrový vzorek zpravodajských jednotek je proporcionálně doplňován středně velkými podniky.

Výběr reprezentantů

            Cílem při výběru reprezentantů je najít takovou službu, která vhodně reprezentuje danou skupinu či třídu služeb v rámci Klasifikace produkce CZ-CPA. Vybraná služba musí splňovat i další kritéria jako jasná definovatelnost, kvalitativní stálost v čase či významnost vybrané služby z hlediska celkových činností firmy.

Průměrné ceny

           

            Vzhledem k tomu, že sledované ceny by měly odrážet příjmy obdržené výrobcem, jsou tyto ceny očištěny od DPH.

            Od ledna 1998 jsou čtvrtletně publikovány „Průměrné ceny vybraných tržních služeb. Vybíráni jsou reprezentanti, jejichž průměrná cena je zaručena spolehlivým vzorkem respondentů.

Sběr dat

            Pro pohodlnější a rychlejší získávání dat od respondentů nabízí ČSÚ, místo vyplňování údajů do tištěných statistických výkazů, možnost elektronického vykazování. Podstatou tohoto způsobu sběru dat je vyplnění interaktivního PDF formuláře uloženého na webových stránkách ČSÚ, jehož obsah je jednotlivým vykazujícím jednotkám šitý na míru.

           

REVIZE A JEJÍ HISTORIE

Účelem revize je aktualizace systému tvorby cenové statistiky, a to zejména z důvodů nahromaděných změn v reálné popisované oblasti. Tato aktualizace se týká výběrových souborů reprezentantů a respondentů, váhového schématu, cenového základu a konceptu výpočtu. Revize se provádí plánovaně, obvykle v pětiletých periodách.

Historie revizí indexu cen tržních služeb po roce 1989

První cenové indexy vybraných tržních služeb (vnitrostátní nákladní doprava a stočné), počítané na vahách roku 1990, k cenovému a indexnímu základu „leden 1990 = 100“, vyšly v lednu 1994.

Po revizi v roce 1994 se indexy za období 1995 až 2000 počítaly na vahách z roku 1993 k cenovému a indexnímu základu „prosinec 1993 = 100“ a k odvozenému indexnímu základu „průměr roku 1994 a 1995 = 100“.

Po revizi v roce 2000 se indexy za období 2001 až 2006 počítaly na vahách z roku 1999, k cenovému a indexnímu základu „prosinec 1999 = 100“ a k odvozenému indexnímu základu „průměr roku 2000 = 100“.

Po revizi v roce 2005 se indexy za období 2007 až 2012 počítaly na vahách z roku 2005 k cenovému a indexnímu základu „průměr roku 2005 = 100“.

V průběhu roku 2008 došlo ke změně klasifikace a od ledna 2009 jsou všechny cenové indexy sestavovány, počítány a publikovány v klasifikaci produkce CZ-CPA 2008.

Po revizi v roce 2012 se indexy za období 2013 až 2017 počítaly na vahách z roku 2011 k indexnímu základu „průměr roku 2005 = 100“.

Po revizi v roce 2017 se indexy za období 2018 až 2022 počítají na vahách z roku 2015 k indexnímu základu „průměr roku 2015 = 100“.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út 14:46  Americká inflace vzrostla (13.4.2021) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Út 10:57  Inflace tažena vyššími cenami pohonných hmot Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Út 10:49  Jádrová inflace v ČR brzdí (Analýza makroindikátorů) Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.