mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  29.01.2021 14:54:00

Do 31. 1. 2021 platí v Polsku nová omezení na polských hranicích - aktualizace k 29. 1. 2021!

!!! P O Z O R !!! Od 28. prosince 2020 do 14. 2. 2021 platí v Polsku nová omezení na polských hranicích - AKTUALIZACE k 29. 1. 2021!

29.01.2021 / 21:00 | Aktualizováno: 02.02.2021 / 12:09

Od 28. prosince 2020 platí na polských hranicích nová omezení týkající se prevence COVID-19. Lidé cestující hromadnou dopravou budou jsou po překročení hranice povinni absolvovat 10-ti denní karanténu. Výjimku z karanténní povinnosti mají mj. i osoby s potvrzením o provedeném očkovaní proti COVID-19 a nově i občané EU/EEA a CH v případě tranzitu do domovské země nebo země pobytu a držitelé negativního testu v případě vstupu na území PL z jiného, než tranzitního důvodu.

Nařízení Rady ministrů Polska ze dne 21. prosince 2020 o zavedení určitých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s epidemií je možné nalézt pod následujícím odkazem https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2316

Od 28. prosince 2020 do 14. února 2021 se na osoby překračující Polskou hranici (včetně vnitřních unijních hranic, tj. i pozemních hranic s ČR, SR, SRN, Litvou) vztahuje povinná karanténa v délce 10 dnů počínaje dnem následujícím po překročení státní hranice Polské republiky, a to pokud do Polska přicestují:

1) letecky (ve smyslu čl. 2 bod 1 zákona ze dne 3. července 2002 - Letecké právo (věstník zákonů z roku 2020, položka 1970));

2) železniční dopravou;

3) motorovým vozidlem, pokud je tento:

a) prostředkem hromadné veřejné dopravy (ve smyslu čl. 4 s 1 bod 14 zákona ze dne 16. prosince 2010 o veřejné hromadné dopravě (věstník zákonů z roku 2020, položka 1944)),

b) určeným k přepravě více než 9 osob včetně řidiče,

c) používaným k provádění mezinárodní silniční dopravy nebo neziskové mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní regulované dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy (ve smyslu čl. 4

body 2, 6, 7 a 14 zákona ze dne 6. září 2001 o silniční dopravě (věstník zákonů z roku 2019, položka 2140 a z roku 2020, položky 875 a 1087)),

d) určeným v mezinárodní obchodní silniční dopravě cestujících k přepravě více než 7 a nejvýše 9 cestujících včetně řidiče.

VÝJIMKY: Z karanténní povinnosti uvedené výše jsou od 28. prosince 2020 v rámci odborných činností vyňaty následující kategorie osob:

 1. posádka letadla,
 2. námořníci, rybáři a další členové posádek námořních plavidel a plavidel vnitrozemské plavby, jakož i technici lodních služeb a inspektoři námořní správy nebo uznané organizace provádějící kontroly (https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow)
 3. osoby provádějící práce nebo poskytující služby na lodích nebo na těžebních a vrtných plošinách na moři,
 4. osoby provádějící v Polsku nebo sousední zemi práce spojené s přípravou nebo realizací investic v oblasti terminálu ve smyslu zákona o investicích v oblasti terminálu zplyňování zkapalněného zemního plynu ve Świnoujście, strategické investice v oblasti přenosové sítě nebo strategické investice v ropném sektoru ve smyslu zákona o přípravě a provádění strategických investic v ropném sektoru,
 5. řidiči zabývající se silniční dopravou v rámci mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu ustanovení zákona o silniční dopravě, (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym)
 6. osoby zaškolující zaměstnance a další zaměstnance nezbytné pro výkon nákladní dopravy v rámci mezinárodní železniční dopravy, vykonávající profesionální činnost v Polsku nebo sousední zemi, na základě seznamu těchto osob poskytnutý dopravcem,
 7. řidiči provádějící silniční dopravu motorovými vozidly nebo jízdními soupravami s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny v silniční přepravě zboží a neziskové silniční přepravě zboží,
 8. řidiči zabývající se silniční dopravou vozidly určenými k přepravě více než 7 a nejvýše 9 osob, včetně řidičů v mezinárodní komerční silniční přepravě cestujících.

Kromě toho budou po překročení polských hranic z karantény rovněž osvobozeny:

 1. studenti studující v Polsku a jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se studenty, aby toto učení umožnili,
 2. studenti, účastníci postgraduálního studia, odborné přípravy a dalších forem vzdělávání, jakož i doktorandi studující v Polsku a lidé provádějící výzkumnou činnost v Polsku,
 3. vojáci Ozbrojených sil Polské republiky nebo spojeneckých sil, policisté, pohraniční stráž, agentura vnitřní bezpečnosti, celní a pokladní služba, státní hasičská služba a státní ochranná služba, inspektoři inspekce silniční dopravy, plnící úřední úkoly,
 4. členové diplomatických misí, konzulárních úřadů a zástupci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, jakož i další osoby překračující hranice na základě diplomatického pasu,
 5. inspektoři námořní správy nebo uznaná organizace uvedené v předpisech o námořní bezpečnosti, kteří za účelem inspekce překročí hranici,
 6. lidé, kteří vykonávají práci na farmě nacházející se na obou stranách hranice,
 7. cizinci s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii a jejich manželé a děti za účelem tranzitu přes území Polska do místa bydliště nebo pobytu, na území jiných členských států Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,
 8. osoby plavící se rekreačními plavidly mezi přístavy členských států EU, členských států ESVO - smluvní strany Dohody o EHP, aniž by zastavovaly v přístavech třetích zemí,
 9. osoby vykonávající práci v zahraničí v souvislosti s ochranou polského kulturního dědictví v zahraničí, včetně konzervačních, inventarizačních a výzkumných prací prováděných v rámci finančních projektů z prostředků ministra odpovědného za kulturu a ochranu národního dědictví nebo z prostředků státních kulturních institucí pořádaných odpovědným ministrem daného rezortu,
 10. osoby účastnící se jako soutěžící, členové výcvikového personálu, lékaři, fyzioterapeuté nebo rozhodčí na mezinárodních sportovních soutěžích pořádaných na území Polské republiky mezinárodní sportovní federací působící v olympijských nebo paralympijských sportech, nebo jinou uznanou Mezinárodním olympijským výborem nebo organizovanou mezinárodní sportovní organizací s kontinentálním sortimentem patřícím takové federaci nebo polskému sportovnímu svazu, jakož i akreditovanými novináři
 11. zdravotníci, kteří získali kvalifikaci pro výkon daného povolání mimo Polsko a překračují hranice za účelem poskytování zdravotních služeb na území Polska,
 12. osoby, které v lednu 2021 skládají zkoušku osmého ročníku prováděnou na základních školách pro dospělé, kde vzdělávání končí v podzimním semestru,
 13. lidé očkovaní proti COVID-19, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování,
 14. osoby, které v lednu 2021 složí zkoušku potvrzující kvalifikaci v oboru uvedenou v kapitole 3b zákona ze dne 7. září 1991 o vzdělávacím systému (věstník zákonů z roku 2020, položka 1327), ve znění pozdějších předpisů do 1. září 2019 nebo odborné zkoušky uvedené v kapitole 3b zákona o vzdělávacím systému ze dne 7. září 1991,
 15. osoby překračující státní hranici tvořící vnitřní hranici ve smyslu čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016 o kodexu EU o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) jako součást výkonu profesionální, obchodní nebo výdělečné činnosti v Polské republice nebo v sousední zemi
 16. web Pohraniční stráže Polska (straz Graniczna) nově mezi výjimkami uvádí i "občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich manželé a děti v případě tranzitu přes území PL do domovské země či země pobytu
 17. členové národního týmu polských sportovních svazů, členové tréninkového personálu, fyzioterapeuti a sportovní rozhodčí, vracející se do Polské republiky z mezinárodních soutěží pořádaných mezinárodní sportovní federací působící v olympijských nebo paralympijských sportech nebo jiných uznaných Mezinárodním olympijským výborem nebo pořádaných mezinárodní sportovní organizací s řadou kontinentální příslušnost k takové federaci,
 18. osoby s negativním výsledkem diagnostického testu na SARS-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin před překročením hranice (počítá se od času výsledku testu). Dle upřesnění Pohraniční stráže Polska se může jednat o RT PCR test i o test "antigenní".

Dle upřesnění Pohraniční stráže Polska pro případ tranzitu občana ČR/EU jakýmkoliv dopravním prostředkem (osobní vozidlo i hromadná doprava) do domovské země či země pobytu neplatí obecně povinná 10ti denní karanténa. Povinnost karantény při vstupu na území Polska hromadnou dopravou (vnitřní i vnější hranice, pozemní i letecká) lze rovněž nahradit předložením negativního testu na SARS-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin před překročením hranice (počítá se od času výsledku testu).

Přestože Velvyslanectví ČR v Polsku prozatím neeviduje případy, kdy by občanovi ČR nebyl pozemní či letecký tranzit přes území PL umožněn, doporučuje se každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem a dále s odpovědným orgánem PL - Strazi Granicznou (https://strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html).

V případě, že by ze strany odpovědných orgánů PL nebyla tato výjimka po přícestování na území PL respektována (platí i pro letecký tranzit), případně by byl v rámci namátkových kontrol na území vyžadován test na SARS-CoV-2 i při přicestování osobním dopravním prostředkem, mohou občané ČR využít telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988 (prosíme nevyužívat toto spojení jako informační linku před odjezdem z ČR, děkujeme).

I přes výše uvedené a v souladu s obecným doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR však Velvyslanectví ČR ve Varšavě důrazně doporučuje vykonávat cesty na území Polska pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Aktuální informace týkajíc se vstupu na území Polska jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod následujícím odkazem https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci .Zprávy k cestování


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688