cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  22.01.2021 10:40:56

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 25-31. ledna 2021

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí povedou poslanci Výboru pro životní prostředí a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu rozpravu na téma Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí.
 • Na schůzi Kulturního výboru Evropského parlamentu povedou poslanci rozpravu na téma utváření digitální budoucnosti Evropy: odstraňování překážek pro fungování jednotného digitálního trhu a zlepšování využití umělé inteligence pro evropské spotřebitele. Ve středu budou hlasovat o Evropská strategii v oblasti údajů.
 • Ve středu začíná dvoudenní plenární zasedání EHSV. Členové budou informováni o prioritách portugalského předsednictví, pracovním programu Evropské komise na rok 2021, zprávě o strategickém výhledu a nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.

Pondělí 25. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Ekonomický dialog a výměna názorů s P. Donohoem, prezidentem Euroskupiny; Jmenování místopředsedy dozorčí rady Evropské centrální banky; Strukturovaný dialog s Mairead McGuinness, komisařkou pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů; Ekonomický dialog a výměna názorů s Joao Leao, předsedou ECOFIN a státním ministrem financí Portugalska
   • HLASOVÁNÍ: Jmenování místopředsedy dozorčí rady Evropské centrální banky; Regulační technické normy stanovené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o den, kdy u určitých druhů smluv nabývá účinnosti povinnost clearingu; Technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde o lhůtu, od kdy se začnou uplatňovat některé postupy řízení rizik za účelem výměny kolaterálu
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s M. Joao Pedrem Matosem Fernandesem, portugalským ministrem životního prostředí a klimatu; Prezentace práce provedené na vědeckém stanovisku o zdraví včel, které požaduje Evropský parlament, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
  • Společné zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova:
   • ROZPRAVA: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: EASA recertifikace Boeingu 737 Max, výměna názorů s výkonným ředitelem Patrickem Ky; Dočasná opatření týkající se platnosti certifikátů a licencí (Omnibus 2), Prezentace Evropské komise; Zpráva týkající se aspektů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel; Stanovení strategie EU pro udržitelný cestovní ruch; Zřízení nástroje pro propojení Evropy; Výměna názorů s panem Matejem Zakonjškem, ředitelem stálého sekretariátu dopravní komunity; Prezentace Adiny Văleanové, komisařky pro dopravu, o strategii udržitelné a inteligentní mobility; Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – Nové formy zaměstnanosti v souvislosti s digitálním rozvojem
   • HLASOVÁNÍ: Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu; Absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Agentury a společné podniky; Evropská strategie pro data
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s komisařkou Gabrielovou o iniciativě Bauhaus; Utváření digitální budoucnosti Evropy: odstraňování překážek pro fungování jednotného digitálního trhu a zlepšování využití umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Dialogy s občany a zapojení občanů do rozhodovacích procesů EU; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III 

Úterý 26. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu (2x)
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
  • Pracovní skupina pro energetiku
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s paní Marií do Céu Antunes, portugalskou ministryní zemědělství; Fungování registru Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 proti neschválení Capsicum annuum – kajenského extraktu jako základní látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh; Výměna názorů s paní Emer Cooke, výkonnou ředitelkou Evropské agentury pro léčivé přípravky; Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
   • HLASOVÁNÍ: Nový akční plán pro oběhové hospodářství; Odpovědnost společností za škody na životním prostředí; Evropská vodíková strategie; Absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Evropská agentura pro životní prostředí (EEA); Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA); Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA); Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC); Evropská agentura pro chemické látky (ECHA); Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Euroatom na jedné straně a VB na straně druhé a Dohoda mezi EU a VB o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací; Požadavky na ekodesign serverů a produktů pro ukládání dat, elektrických motorů a pohonů s proměnnými otáčkami, chladicích zařízení, světelných zdrojů a samostatných předřadníků, elektronických displejů, myček nádobí pro domácnost, praček pro domácnost a praček pro domácnost – sušičky a chladicí spotřebiče s funkcí přímého prodeje; Botanické druhy obsahující deriváty hydroxyanthracenu; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 proti neschválení Capsicum annuum – kajenského extraktu jako základní látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Návštěva: – portugalský ministr pro infrastrukturu a bydlení, pan Pedro Nuno Santos, – portugalský státní tajemník pro cestovní ruch, paní Rita Marques
   • HLASOVÁNÍ: Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu; Absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Agentury a společné podniky; Evropská strategie pro data; Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Euroatom na jedné straně a VB na straně druhé a Dohoda mezi EU a VB o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání:
   • ROZPRAVA: Prezentace priorit portugalského předsednictví, v jejímž rámci vystoupí: Graça Fonseca, ministryně kultury; Tiago Brandao Rodrigues, ministr školství; Manuel Heitor, ministr pro vědu, technologie a vysokoškolské vzdělávání; Výměna názorů s Evropským univerzitním institutem; Informace o dohodě o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím
   • HLASOVÁNÍ: Udělení absolutorií za rok 2019: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT); Výzvy pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí; Evropská strategie v oblasti údajů; Úloha rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021; Dopad pandemie COVID-19 na mládež a sport; Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Euroatom na jedné straně a VB na straně druhé a Dohoda mezi EU a VB o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací
  • Společné zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
   • ROZPRAVA: Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) – aktuální stav 

Středa 27. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER I
  • COREPER II (2x)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Poradci pro oblast justice a vnitra (2x)
 • V rámci Evropské komise bude projednán:
  • Zelená kniha o stárnutí
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Návrh rozhodnutí o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU; Utváření digitální budoucnosti Evropy: odstraňování překážek pro fungování jednotného digitálního trhu a zlepšování využití umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí
   • HLASOVÁNÍ: Protokol k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Annou Mendes Godinhovou (ministryní práce, solidarity a sociálního zabezpečení); Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci; Evropský sociální fond – definice standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům; Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Euroatom na jedné straně a VB na straně druhé a Dohoda mezi EU a VB o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021
   • HLASOVÁNÍ: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF); Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost; Obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením
  • Zasedání Výboru pro právní záležitosti:
   • ROZPRAVA: Odpovědnost společností za škody na životním prostředí; Výměna názorů s Franciscou Van Dunem, portugalskou ministryní spravedlnosti; Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci; Změna ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí Orgány a subjekty Společenství
   • HLASOVÁNí: Korporátní due diligence a korporátní odpovědnost; Evropská strategie pro data; Absolutorium za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Kontrola získávání a držení zbraní (kodifikace); Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Euroatom na jedné straně a VB na straně druhé a Dohoda mezi EU a VB o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací; Žádost o zbavení imunity Álvara Amara; Jeana-Francoise Jalkha; Eleny Yonchevy; Lívie Járóky; Valtera Flega; Włodzimierze Cimoszewicze
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • Prezentace priorit portugalského předsednictví (portugalský premiér António Costa); Prezentace pracovního programu Evropské komise na rok 2021 a zprávy o strategickém výhledu (M. Šefčovič); Diskuse o novém paktu o migraci a azylu (komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson); Nový pakt o migraci a azylu; Minimální úroveň výcviku námořníků (kodifikované znění); Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období; Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období; Bezpečnost letectví po skončení přechodného období; Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie; Rovnocennost pravidel EU a Spojeného království týkajících se reprodukčního materiálu lesních dřevin; Rovnocennost pravidel EU a Spojeného království týkajících se přehlídek porostu a kontrol metod udržování odrůd druhů zemědělských rostlin; Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2019; Společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku; Aktualizovaný akční plán pro strategii pro oblast Atlantského oceánu; Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu; Použití Aarhuské úmluvy – přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí; Dokumentace úlovků tuňáka obecného; Strategie EU pro integraci energetického systému; Vodíková strategie; Hospodářská politika eurozóny 2021; Návrh týkající se úlevy od pravidel využívání letištních časů z důvodu pandemie COVID-19; Akční program pro životní prostředí na období do roku 2030

Čtvrtek 28. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Vystoupení litevského ministra zahraničních věcí Augusta Santose Silvy zastupujícího úřadujícího předsedu Rady na téma priorit portugalského předsednictví v oblasti politiky mezinárodního obchodu; Výměna názorů o obchodních a hospodářských aspektech „Nového programu EU-USA pro globální změny“; Činnosti monitorovacích skupin; Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Euroatom na jedné straně a VB na straně druhé a Dohoda mezi EU a VB o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací; Prezentace obchodních a hospodářských aspektů „Strategické prognózy – plán postupu směrem k odolnější Evropě
  • Společné zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Důsledky a poučení z krize COVID-19 pro lidi žijící v ústavech: perspektiva sociálních a lidských práv
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III; Výměna názorů s panem Manuelem Heitorem, ministrem vědy, technologie a vysokoškolského vzdělávání (výzkum, inovace, vesmír) a Joao Pedro Matos Fernandesem, ministrem životního prostředí a opatření v oblasti klimatu (energetika); Výměna názorů s Pedrem Sizou Vieirou, ministrem zahraničí, hospodářství a digitálních transformací (průmysl, malé a střední podniky, ICT) a Pedrem Nuno Santosem, ministrem infrastruktury a bydlení (telekomunikace)
   • HLASOVÁNÍ: Dopad mořských větrných elektráren a ostatních systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu; Bezpečnost jaderné elektrárny v Ostrovets (Bělorusko)
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Prezentace programu předsednictví Rady; Prováděcí směrnice 2009/81/ES, pokud jde o zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, a směrnice 2009/43/ES, pokud jde o transfer produktů pro obranné účely; Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020
   • HLASOVÁNÍ: Provádění nařízení (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení o stavebních výrobcích); Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Euroatom na jedné straně a VB na straně druhé a Dohoda mezi EU a VB o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • Diskuse o nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, které se zúčastní vedoucí Pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím Michel Barnier; Udržitelný rozvoj v oblasti Středomoří (informační zpráva); Prezentace oficiální mise OSN při orgánech EU: zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Olivier De Schutter

Pátek 29. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
  • Pracovní skupina pro vlastní zdroje

Sobota 30. ledna

Neděle 31. ledna 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 25.01.

Automobilový průmysl EU – výjimka z antimonopolních pravidel (přezkum)

Do 29.01.

Hodnocení předpisů EU týkajících se tzv. elektromagnetické kompatibility

Do 29.01.

Finanční služby – přezkum pravidel EU týkajících se správců alternativních investičních fondů

Do 02.02.

Inteligentní dopravní systémy (přezkum pravidel EU)

Do 02.02.

Technické požadavky na bezpečnost silničního provozu nesilničních mobilních strojů

Do 05.02.

Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Do 05.02.

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví – přezkum pravidel EU

Do 05.02.

Změna klimatu – aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)

Do 05.02.

Revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky

Do 09.02.

Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů – přezkum

Do 09.02.

Směrnice EU o energetické účinnosti – hodnocení a přezkum

Do 10.02.

Akční plán EU na cestě k cíli nulového znečištění ovzduší, vody a půdy

Do 01.03.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – strategický rámec EU (2021-2027)

Do 02.03.

Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU

Do 23.03.

Průmyslové emise – aktualizace pravidel EU

Do 23.03.

Průmyslové znečištění – evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (aktualizovaná pravidla)

Do 24.03.

Lepší automatizovaná výměna údajů podle tzv. prümského rámce

Do 26.03.

Pravidla hospodářské soutěže EU – revize vertikálních pokynů

Do 26.03.

Pravidla hospodářské soutěže EU – revize nařízení o blokové výjimce pro vertikální dohody

Do 26.03.

Insolvenční právo – větší konvergence vnitrostátních právních předpisů kvůli podpoře přeshraničních investic

Do 05.04

Cíle obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitosti

Do 05.04

Hodnocení strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020

Do 08.04

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií/Ekvádorem/Peru – hodnocení

Do 09.04

Potraviny a nápoje – systém chráněných zeměpisných označení EU (revize)

Do 12.04.

Pesticidy – udržitelné využívání (aktualizace pravidel EU)

Do 12.04.

Spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika – digitální poplatek

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 22. 1. 2021.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.