cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  15.01.2021 11:59:57

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 18-24. ledna 2021

 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Příští týden se koná plenární schůze Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat o zprávách k posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb, umělé inteligenci, právu se odpojit či ke strategii EU pro rovnost žen a mužů.
 • úterý proběhne neformální videokonference ministrů hospodářství a financí. Ministři se budou věnovat akčnímu plánu pro úvěry se selháním, evropskému semestru 2021 či provádění facility na podporu oživení a odolnosti.
 • Ve středu se Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR bude zabývat mj. Akčním plánem na podporu oživení a transformace médií, sdělením o Evropském akčním plánu pro demokracii, strategií pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek, renovační vlnou a studií „Klimaticky neutrální Česko – Cesty k dekarbonizaci ekonomiky.
 • Ve čtvrtek proběhne videokonference členů Evropské rady na téma pandemie COVID-19 a zavádění vakcín.

Pondělí 18. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální videokonference ministrů pro evropské záležitosti: Pracovní program portugalského předsednictví; Konference o budoucnosti Evropy; Covid-19 koordinace
  • Videokonference Euroskupiny: Zasedání ve standardním formátu – Tematická diskuse: Nerovnováhy v eurozóně v důsledku krize COVID-19; Plány na podporu oživení a odolnosti; Zasedání v inkluzivním formátu (EU 27) – Vztahy s USA v měnové a finanční oblasti
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Poradci pro oblast justice a vnitra 
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVY: Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy; Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2019; Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb; Dosažení účinného politického odkazu Evropského roku kulturního dědictví; Zavedení nástroje technické podpory; Více ryb v mořích? Opatření na podporu obnovy populací nad maximální udržitelný výnos (MSY), včetně oblastí obnovy ryb a chráněných mořských oblastí; Výkon práv Unie při uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu 

Úterý 19. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální videokonference ministrů hospodářství a financí: Pracovní program předsednictví; Akční plán pro úvěry se selháním; Evropský semestr 2021; Provádění facility na podporu oživení a odolnosti; Předsednictví představí aktuální stav legislativních návrhů týkajících se finančních služeb; Prezentace o nejnovějším průzkumu EIB v oblasti investic
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropské komise bude projednán:
  • Posílení evropské hospodářské a finanční suverenity
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVY: Globální strategie EU pro očkování proti COVID-19; Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T); Humanitární situace uprchlíků a migrantů na vnějších hranicích EU; Posílení vnější činnosti EU v Latinské Americe a v Karibiku v návaznosti na poslední zasedání EU–LAK na úrovni ministrů; Společná rozprava – Společná zahraniční a obranná politika (článek 36 SEU) a lidská práva; Nejnovější vývoj ve Venezuelském národním shromáždění; Propojení a vztahy mezi EU a Asií
   • HLASOVÁNÍ: Schválení změn Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) s ohledem na rozšíření její věcné a zeměpisné oblasti působnosti; Vyjmutí některých referenčních hodnot týkajících se měnových kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty; Zavedení nástroje technické podpory; Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu; Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy; Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb; Dosažení účinného odkazu politiky pro Evropský rok kulturního dědictví; Umělá inteligence: otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva; Kontrola uplatňování práva EU v letech 2017, 2018 a 2019; Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T); Společná zahraniční a obranná politika (článek 36 SEU) a lidská práva 

Středa 20. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální zasedání členů Smíšené rady EU-Kuba: Zhodnocení provádění dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou (PDCA); Zaměří se na politický dialog, spolupráci a dialog o odvětvové politice, obchod a investice a budoucí kalendář; Diskuze o regionálních a globálních záležitostech; Nedávný vývoj v EU, jejích členských státech a na Kubě
  • COREPER I
  • COREPER II
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVY: Inaugurace nového prezidenta Spojených států a současná politická situace; Představení programu činnosti portugalského předsednictví; Sociální krize a krize zaměstnanosti v souvislosti s pandemií COVID-19 a reakce EU prostřednictvím plánu na podporu oživení a VFR; FEAD: zvláštní opatření reagující na rozšíření onemocnění COVID-19; Důstojné a dostupné bydlení pro všechny; Právo odpojit se; Reforma evropského seznamu daňových rájů; Nedostatečná transparentnost při jmenování Rady do EPPO
   • HLASOVÁNÍ: Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy; Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb; Dosažení účinného odkazu politiky pro Evropský rok kulturního dědictví; Umělá inteligence: otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva; Kontrola uplatňování práva EU v letech 2017, 2018 a 2019; Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T); Společná zahraniční a obranná politika (článek 36 SEU) a lidská práva; Propojení a vztahy mezi EU a Asií; FEAD: zvláštní opatření reagující na rozšíření onemocnění COVID-19; Důstojné a dostupné bydlení pro všechny; Právo odpojit se; Reforma evropského seznamu daňových rájů
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie:
   • Informace o prioritách portugalského předsednictví v Radě EU; Výroční zpráva Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2019 a Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU; Evropská média v digitální dekádě: Akční plán na podporu oživení a transformace; Sdělení o Evropském akčním plánu pro demokracii; Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek; Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň; Prezentace studie Klimaticky neutrální Česko – Cesty k dekarbonizaci ekonomiky

Čtvrtek 21. ledna 

 • V rámci Evropské rady proběhne:
  • Videokonference členů Evropské rady:
   • Jednání o koordinaci reakce na pandemii COVID-19, včetně rozsáhlého zavádění vakcín a uplatňování všech dostupných nástrojů k omezení šíření viru 
 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVY: Zmírnění následků zemětřesení v Chorvatsku; Společná rozprava – Rovnost žen a mužů – Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období; Strategie EU pro rovnost žen a mužů; Překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální ekonomice; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu – Zásah proti demokratické opozici v Hongkongu; Situace v oblasti lidských práv v Turecku, zejména případ Selahattina Demirtase a dalších vězňů; Situace v oblasti lidských práv ve Vietnamu, zejména případ novinářů v oblasti lidských práv Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy a Le Huu Minh Tuan
   • HLASOVÁNÍ: Propojení a vztahy mezi EU a Asií; Nejnovější vývoj ve Venezuelském národním shromáždění; Více ryb v mořích? Opatření na podporu obnovy populací nad maximální udržitelný výnos (MSY), včetně oblastí obnovy ryb a chráněných mořských oblastí; Zmírnění následků zemětřesení v Chorvatsku; Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období; Strategie EU pro rovnost žen a mužů; Překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální ekonomice; Důstojné a dostupné bydlení pro všechny; Právo odpojit se; Reforma evropského seznamu daňových rájů

Pátek 22. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Poradci pro oblast justice a vnitra

Sobota 23. ledna

Neděle 24. ledna 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 19.01.

Přezkum předpisů EU týkajících se tzv. fondů dlouhodobých investic

Do 20.01.

Pravidla pro řidičské průkazy – hodnocení

Do 25.01.

Automobilový průmysl EU – výjimka z antimonopolních pravidel (přezkum)

Do 29.01.

Hodnocení předpisů EU týkajících se tzv. elektromagnetické kompatibility

Do 29.01.

Finanční služby – přezkum pravidel EU týkajících se správců alternativních investičních fondů

Do 02.02.

Inteligentní dopravní systémy (přezkum pravidel EU)

Do 02.02.

Technické požadavky na bezpečnost silničního provozu nesilničních mobilních strojů

Do 05.02.

Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Do 05.02.

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví – přezkum pravidel EU

Do 05.02.

Změna klimatu – aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)

Do 05.02.

Revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky

Do 09.02.

Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů – přezkum

Do 09.02.

Směrnice EU o energetické účinnosti – hodnocení a přezkum

Do 10.02.

Akční plán EU na cestě k cíli nulového znečištění ovzduší, vody a půdy

Do 01.03.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – strategický rámec EU (2021-2027)

Do 02.03.

Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU

Do 23.03.

Průmyslové emise – aktualizace pravidel EU

Do 23.03.

Průmyslové znečištění – evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (aktualizovaná pravidla)

Do 24.03.

Lepší automatizovaná výměna údajů podle tzv. prümského rámce

Do 26.03.

Pravidla hospodářské soutěže EU – revize vertikálních pokynů

Do 26.03.

Pravidla hospodářské soutěže EU – revize nařízení o blokové výjimce pro vertikální dohody

Do 26.03.

Insolvenční právo – větší konvergence vnitrostátních právních předpisů kvůli podpoře přeshraničních investic

Do 05.04

Cíle obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitosti

Do 05.04

Hodnocení strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 15. 1. 2021.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.