olomouc.eu (Olomouc)
Z regionů  |  01.01.2021 00:00:00

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Olomouci v roce 2021

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Olomouci v roce 2021

1. ledna 2021 (pá)

Od 1. 1. 2021 platí vyhláška č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Dle této vyhlášky je pro rok 2021 stanovena výše sazby poplatku za komunální odpad v částce 804,-- na poplatníka.

V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 31. 5. 2021 a možnost využití internetu pro oznámení o provedené hromadné platbě. Poplatek na pokladnách je možné hradit od 4.1.2020 od 9.00 hodin.

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2021: 804,--

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 31. 5. 2021

Poplatek pro rok 2021 je povinna uhradit fyzická osoba přihlášená v obci.

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:

 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území města Olomouce. K ohlašovací povinnosti vydal správce daně formulář:

 • Ohlášení poplatkové povinnosti vlastníka nemovitosti
 • Ohlášení poplatkové povinnosti fyzické osoby s pobytem v Olomouci

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
 • poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení, místo pobytu, případně adresu pro doručování a údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti
 • vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby, případně parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna
 • vlastník bytu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je povinen také ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby (případně parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem), ve které se byt nachází a číslo bytu, případně jeho umístění v budově

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

od poplatku je osvobozena fyzická osoba

 1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dále je od poplatku osvobozen

 1. poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a zároveň alespoň jeden z vlastníků je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
 2. poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku,
 3. poplatník narozený v příslušném kalendářním roce,
 4. poplatník umístěný ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu,
 5. poplatník zdržující se nepřetržitě v zahraničí delší dobu než 1/2 roku v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen,
 6. čtvrté a každé další dítě ve společné domácnosti, kdy se společně posuzují ty nezletilé děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 16 let,
 7. poplatník přihlášený k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, který v daném kalendářním roce nedovrší 26 let.

Úleva ve výši 50 % se poskytuje nezletilému poplatníkovi, který v daném kalendářním roce nedovrší 16 let.

Poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31.5.2021 podat Oznámení nároku na osvobození či úlevu i s příslušnými doklady prokazujícími nárok. Formulář i potřebné informace jsou na internetové adrese www.olomouc.eu.

Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Způsob úhrady poplatku:

Poplatek lze platit hotově nebo kartou na pokladnách oddělení místních poplatků, Palackého 14, přízemí (hala) budovy NAMIRO, na hlavní pokladně magistrátu (v budovách Palackého 14 a Hynaisova 10) nebo převodem z účtu. Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit č.ú. 19-1801731369/0800, variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol celé rodné číslo.
Poplatek lze také platit složenkou u poskytovatele poštovních služeb.

Při platbě na pokladně je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo.

Pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte své rodné číslo (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mail: podatelna@olomouc.eu s označením „pro oddělení místních poplatků“.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provedl platbu za více osob bezhotovostně převodem z účtu nebo poštovní poukázkou, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář. Oznámení je také možno provést prostřednictvím elektronického formuláře, který vyplníte a odešlete správci poplatku. Formuláře jsou k dispozici na internetové adrese www.olomouc.eu. Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě správci poplatku.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

V případě nejasností se můžete informovat na Magistrátu města Olomouce, oddělení místních poplatků, pracoviště Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel.: 588 488 617-621, 588 488 611-612.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, telefon 588 488 335.

Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku:

 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021
 • Oznámení o hromadné platbě a informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2021, elektronický formulář
 • Oznámení nároku na osvobození či úlevu a pravidla osvobození a úlev od místního poplatku za komunální odpad v roce 2021
 • Příloha k žádosti o osvobození od poplatku na čtvrté a další dítě - čestné prohlášení v roce 2021
 • Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce v roce 2021
 • Ohlášení poplatkové povinnosti vlastníka nemovitosti
 • Ohlášení poplatkové povinnosti fyzické osoby s pobytem v Olomouci
DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ MAGISTRÁTU A POPLATKY
Od 1. února do 31. května mohou občané hradit poplatky za komunální odpad i na níže uvedených adresách detašovaných pracovišť MMOl.
Černovír, hasičská zbrojnice, U Staré Moravy 1 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 čtvrtek 8.00–10.00, 14.00–16.00
Droždín, budova MŠ, Gagarinova 17 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 pátek 8.00–13.00
Holice, Náves Svobody 41 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 úterý 8.00–12.00
Chomoutov, Horecká 2 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 čtvrtek 8.00–10.00, 14.00–16.00
Lošov, Svolinského 64/15 pátek 9.00–12.00, 13.00–17.00
Nedvězí, Jilemnického 29 uterý 9.00–12.00, 13.00–17.00
Nemilany, Lidická 31 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 pátek 8.00-13.00
Radíkov, Náprstkova 1 středa 13.00–17.00
Slavonín, Kyselovská 74 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 čtvrtek 8.00–10.00, 14.00–16.00
Svatý Kopeček, Sadové náměstí 7 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00
Topolany, Nedbalova 8 úterý 9.00–12.00, 13.00–17.00

Na detašovaných pracovištích mohou občané zaplatit rovněž poplatek za psy, mohou si zde nechat ověřit podpisy a listiny, nebarevně okopírovat mnohé osobní i úřední materiály, na vyžádání obdrží veškeré tiskopisy a žádosti odborů MMOl.

Archiv vyhlášek upravující poplatek za komunální odpad

| Poslední úprava: 1. ledna 2021 (pá)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688