mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  16.12.2020 09:39:00

Cestování do Ruska - Aktuální podmínky cestování do/z České republiky a aktuální podmínky cestování v RF a opatření orgánů RF proti koronaviru

Aktuální podmínky cestování do/z České republiky a aktuální podmínky cestování v RF a opatření orgánů RF proti šíření koronaviru

26.06.2020 / 14:23 | Aktualizováno: 16.12.2020 / 09:39

1) CESTOVÁNÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

Aktuální pravidla vstupu na území ČR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se pravidelně aktualizuje a na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

 

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při služebním pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (jsou oranžové nebo červené na tzv. cestovatelském semaforu), jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

 1. při cestě z RF před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz

 2. předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole; a

 3. bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

  Nově se tedy příjezd na území nehlásí až s jeho uskutečněním, ale předem, tj. před samotným vstupem na území, a to novým způsobem, kterým je vyplnění elektronického formuláře přes internet s tím, že se následně oznámením prokáží při hraniční/pobytové kontrole.

 4. Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU

  Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření).

 5. Zákaz volného pohybu

  Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

Zmíněná pravidla pro vstup osob na území České republiky stanoví aktuální ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, viz

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-18.-12.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf.

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR, .

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informaci o odběrových místech, kde si mohou nechat občané udělat test na COVID 19, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře, naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.

 • Materiál MV ČR k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR lze nalézt na webových stránkách MV ČR, viz

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani.

 • Ode dne 01.07.2020 Generální konzulát ČR v Petrohradu doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Generální konzulát ČR v Petrohradu i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa (označených především červeně na tzv. cestovatelském semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

 

2) OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYCESTOVÁNÍ Z ČESKĚ REPUBLIKY PRO OBČANY ČR A CIZINCE

3) VSTUP NA ÚZEMÍ RF A TRANZIT PRO OBČANY ČR

 • zatím na neurčito je dočasně omezen vstup na území RF osobám bez ruského občanství. Omezení se netýká osob s trvalým pobytem v RF, akreditovaných a vysílaných pracovníků (a rodinných příslušníků) zahraničních diplomatických a konzulárních úřadů, mezinárodních organizací a oficiálních představitelů jiných zemí v RF. Omezení se rovněž netýká řidičů mezinárodní automobilové, letecké, lodní a železniční přepravy, oficiálních delegací,humanitárních případů (např. za účelem pohřbu) a leteckých tranzitů bez vízového režimu. Bylo rovněž ukončeno vydávání víz do RF, kromě výše uvedených výjimek (vydávání elektronických víz RF bylo pozastaveno).

Zahraniční odborníci mají povolen jednorázový vstup do Ruska na základě zvláštního seznamu, viz http://government.ru/news/39929/. Uvádí se, že takový seznam zasílají příslušné federální výkonné orgány RF, v kompetenci kterých se nachází ruský zaměstnavatel nebo ruský objednavatel služeb zahraničního specialisty, FSB a Ministerstvu vnitra RF. Předpokladem je označení místa pohraniční kontroly, přes které zahraniční specialista plánuje vstoupit do RF, jakož i uvedení data jeho příjezdu do RF. Zahraniční specialista musí mít u sebe kromě platného cestovního pasu s platným vízem RF i platnou pracovní smlouvu nebo smlouvu o provedení práce nebo poskytování služeb.

Prezident RF V.V. Putin svým výnosem ze dne 16.09.2020 prodloužil pobyt cizinců s neplatnými vízy na území Ruska do 15. prosince 2020: jedná se cizince, kterým ruská víza vypršela po 14. březnu 2020, dále se zmiňují cizinci, kterým po 14. březnu 2020 vypršela platnost jejich cestovních dokladů (v takovém případě mohou cizinci vycestovat z Ruska domů s neplatným pasem, ale pouze v případě, že jejich cesta domů se nebude konat tranzitem přes třetí země),

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6b95c89a7947113337b972

Text výnosu:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230036.

Doporučujeme navštívit v této věci i webové stránky Velvyslanectví ČR v Moskvě, viz

https://www.mzv.cz/moscow/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zmeny_v_moznostech_vycestovani_z_cr.html.

V současnosti před vstupem do letadla, které letí do RF, musí cizinec, tj. i občan ČR, předložit negativní test na COVID19 v ruském nebo anglickém jazyce ne starší 3 dnů ode dne odběrů.

 • Pro občany RF platí zákaz vycestování do zahraničí (výjimka k výjezdu z RF platí jednorázově od konce dubna 2020 pro ty občany RF, kteří mají povolen pobyt v zahraničí, resp. mají i další občanství, resp. jedou do zahraničí za účelem práce, studia, léčení či návštěvy rodiny).

?4) DOPRAVA v RF

 • Byly zrušeny pravidelné a charterové mezinárodní lety z Petrohradu; ode dne 24.10.2020 lze letět přímo z Petrohradu do Ženěvy (v současnosti lze letět z Prahy do Petrohradu Turkish airlines přes Istanbul nebo se Swiss air z Prahy přes Curych do Petrohradu, resp. od října 2020 přes Moskvu s Aeroflotem nebo s CSA - je však nutné si uvedené stále ověřovat na webových stránkách Aeroflotu či ČA).
 • Dnem 21.09.2020 se obnovily lety mezi Ruskem (Moskva) a hlavními městy Kyrgyzstánu, Kazachstánu a Běloruska, dne 27. září 2020 bylo obnoveno letecké spojení s Jižní Koreou.

 • Omezené možnosti leteckých spojení (především i tranzitem přes Moskvu) do některých evropských měst včetně do Prahy monitoruje Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu (kontakty na GK ČR v Sankt Peterburgu), viz výše uvedené.
 • Nehledě na omezení leteckých spojů nebyla ukončena mezinárodní přeprava leteckého karga, zejména u nejdůležitějších evropských destinací mezinárodní obchodní přepravy.
 • Od 30. března 2020 byl Výnosem vlády RF č 763 zastaven provoz na pozemních a říčních hraničních přechodech (včetně rusko-běloruských hranic). Výjimky se týkají nákladní přepravy ? vyjmenovaných specifických případů.

5) PŘIJATÁ OPATŘENÍ V PETROHRADU v souvislosti s šířením koronaviru

 • Ruské regiony byly pověřeny přijímat vlastní opatření v boji proti šíření COVID-19.
 • V souvislosti s omezením rizika šíření koronaviru byla v Petrohradu přijata řada usnesení, jejichž aktualizace nastavený režim přizpůsobují situaci.

Dne 2.10. 2020 provedl gubernátor Petrohradu A. Beglov změny v usnesení vlády Petrohradu ze dne 13. 3. 2020 č. 121 „O opatřeních proti šíření nové infekce koronaviru (COVID-19) v Petrohradě“.

Od 5. 10.2020 bylo zaměstnavatelům doporučeno převést na práci na dálku všechny zaměstnance, kteří se přímo nepodílejí na zajišťování fungování organizace, a ponechat také doma ty pracovníky, kteří již pracují z domova.

Občané a organizace musí přísně dodržovat všechny požadavky a doporučení stanovené zmíněným usnesením ze dne 13. 3. 2020 č. 121. Zejména dodržovat sociální rozestupy, používat osobní ochranné prostředky, a to i při pobytech v obchodních a spotřebitelských prostorách, na nádražích, letištích, na zastávkách MHD i ve všech typech veřejné dopravy, včetně taxíků.

Občanům nad 65 let se doporučuje, aby neopouštěli své bydliště, pokud to není nezbytně nutné.

Dne 22.10.2020 provedl gubernátor Petrohradu A. Beglov opětovně změny v usnesení vlády Petrohradu ze dne 13. 3. 2020 č. 121 „O opatřeních proti šíření nové infekce koronaviru (COVID-19) v Petrohradě“.

Mimo jiné byla omezena činnost restaurací, kaváren, jídelen, bufetů, barů a jiných stravovacích zařízení, včetně v hotelech a jiných ubytovacích zařízení (jsou uzavřeny od 23:00 do 6.00 hod.), a to s výjimkou rozvozu objednávek domů, podnikům organizacím) a na hotelové pokoje, jakož i přítomnost občanů v prostorách těchto stravovacích zařízení ve stanovenou dobu.

Byla také uložena občanům povinnost používat osobní ochranné prostředky při návštěvě prostor organizací a jednotlivých podnikatelů.

Bylo také doporučeno organizacím (jednotlivým podnikatelům), aby do 29.11.2020 pozastavily organizaci a provádění veškerých volnočasových a slavnostních akcí s přítomností jednotlivců osobně.

V Petrohradě vstoupí v platnost dne 9. listopadu 2020 nová omezení kvůli šíření koronaviru. Od pondělí 09.11.2020 do konce listopadu 2020 bude činnost potravinových fastfoodu a míst s občerstvením pozastavena. Výjimkou budou občerstvení na vlakových nádražích, na letišti a na čerpacích stanicích. Rovněž je pozastaven přístup návštěvníků do dětských koutků umístěných v obchodních zařízeních a v budovách nákupních center. Zároveň zůstávají otevřené dětské koutky o rozloze nejvýše 50 metrů čtverečních, které se nachází v stravovacích zařízeních.

Od 9. listopadu do 29. listopadu 2020 je rovněž zaveden zákaz pořádat hromadné akce pro více než 70 osob v budovách, stavbách a v prostorách v nich umístěných. Výjimkou jsou akce v prostorách kulturních organizací a organizací tělesné kultury a sportu. Slavnostní uzavření manželství je povoleno, pokud v místnosti kromě zaměstnanců matriky není více než 20 osob. Omezeno je také poskytování doplňkových vzdělávacích služeb.

Ode dne 9. listopadu do 27. prosince 2020 budou státní organizace provádět doplňkové vzdělávání jen formou distanční - on-line. Před 9. listopadem 2020 bylo zaměstnavatelům doporučeno převést své zaměstnance starší 65 let s chronickými nemocemi na práci na dálku (home office) a minimálně 30% zaměstnanců jiných kategorií. Seznam chronických onemocnění stanoví zdravotní komise.

Občanům se rovněž doporučuje, aby necestovali do jiných regionů RF a mimo Ruskou federaci.

Petrohradská administrativa schválila dne 11.11.2020 další omezení a opatření proti COVID-19, které budou platit od 14. listopadu 2020 do 15. ledna 2021. Jedná se o:

 • samoizolaci pro seniory nad 65 let,

 • zrušení kroužků, sekcí a zábavných akcí pro děti,

 • zákaz veřejných akcí s kapacitou nad 50 lidí (větší akce musí být předběžně schváleny výkonnou mocí),

 • povolenou kapacitu v kinech, divadlech a v koncertních sálech: počet diváků nesmí být více než 50 procent.

Nové zákazy a karanténní opatření začali platit v Petrohradě od pondělí 23. listopadu 2020, jakož i od úterý 1. prosince 2020:

Gubernátor Petrohradu A. Beglov podepsal dne 18.11.2020 nařízení, kterým se stanoví další proticovidová omezení ve městě:

- zákaz fungovat jakýmkoliv restauracím, hospodám a kavárnám v obchodních centrech (dříve se zákaz týkal pouze velkých food-prostorů),

- dočasné pozastavení fungování kluzišť v obchodních centrech,

- zákaz vstupu diváků na všechny sportovní akce,

- od 1. prosince 2020 počet diváků v divadlech, koncertních sálech a v kinech nesmí být nad 25%.

Gubernátor Petrohradu A. Beglov podepsal dne 02.12.2020 další karanténní omezení, některá z nich začnou platit už 4. 12.2020, ostatními omezeními se upravuje nebo úplně se zakazuje činnost všech hospod, restaurací, kaváren, muzeí a divadel od 25. 12.2020 až do 10. ledna 2021:

Dne 4. 12.2020 začne platit:

 • zákaz návštěv akvaparků;

 • zákaz návštěv výstav, představení a koncertů v obchodních centrech;

 • zákaz návštěv divadel a koncertů nezletilými do 16 let;

 • omezení akcí nad 50 účastníků venku a uvnitř (musí být speciální povolení "Smolného");

 • počet diváků na představeních a koncertech nesmí být více než 25% i na těch akcích, na které už byly prodány lístky před podepsáním minulého zakazujícího nařízení ze dne 18. 11.2020, kterým se počet diváků takto omezil.

Od 14. 12.2020 až do 15. 12.2021:

- zákaz jakýchkoliv vzdělávacích a osvětových akcí;

25. 12.2020 až 29. 12.2020, 04. 01.2021 až 10. 01.2021:

- restaurace, kavárny a hospody nesmí fungovat mezi 19:00 – 06:00 hodin;

30. 12.2020 až 03. 01.2021:

- úplný zákaz restaurací, kaváren, hospod (až na resortní jídelny nebo občerstvení na pumpách a na letištích);

30. 12.2020 až 10.01. 2021:

- zákaz návštěv muzeí, galerií, divadel, koncertních sálů (pokud to nebude speciálně povoleno Rospotrebnadzorem);

- zákaz jakýchkoliv hromadných akcí nad 50 osob (pokud to nebude speciálně povoleno Rospotrebnadzorem);

- zákaz návštěvy ZOO;

- zákaz autobusových turistických přehlídek.

Obdobná omezení byly zavedeny i v Leningradské oblasti.

 

6) ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

https://yandex.ru/maps/covid19?ll=87.127143%2C49.616265&z=3.

 

Informace MZV ČR, kontakty na Generální konzulát ČR v Petrohradu (v Sankt Peterburgu)

 

 

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688