ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  01.12.2020 00:00:00

Nejvíce černé zvěře žije v Plzeňském kraji - Stav a lov zvěře v Plzeňském kraji

 

Plzeňský kraj se významně podílí na jarním kmenovém stavu zvěře ČR v černé, daňčí a mufloní. V porovnání s ostatními kraji se na území kraje vyskytuje nižší počet zajíců a bažantů. V odstřelech kachny divoké, daňčí a mufloní zvěře zaujímá v mezikrajském porovnání významné postavení.

„Myslivost musí reagovat na nepřetržitý vývoj živé přírody a lidské společnosti.

Jarní kmenový stav zvěře

Plzeňský kraj se významně podílel na jarním kmenovém stavu zvěře ČR v černé (17,5 %), daňčí (15,8 %) a mufloní (11,9 %). K 31. 3. 2020 obsadil Plzeňský kraj v mezikrajském porovnání nejvyšší místo v kmenovém stavu zvěře černé (10 657 kusů), druhé nejvyšší podíly mezi kraji patřily daňčí (5 957 kusů) a mufloní (2 485 kusů) zvěři. Nejnižší podíly na jarním kmenovém stavu zvěře ČR činili bažanti (3,3 %) a zajíci (4,5 %). V podílech bažantů a zajíců se Plzeňský kraj umístil v porovnání s ostatními kraji na čtvrtém nejnižším místě.

Odstřel zvěře

V odstřelu zvěře se Plzeňský kraj umístil v mezikrajském porovnání na druhém nejvyšším místě v případě kachen divokých, daňků a muflonů. V roce 2019 činil odstřel kachny divoké 56 617 kusů (druhé místo za Jihočeským krajem). Odstřel daňků dosáhl 3 914 kusů a muflonů 1 395 kusů (druhé místo za Středočeským krajem včetně Hl. města Prahy).

Počet odstřelů kachny divoké (56 617 kusů) v roce 2019 výrazně převýšil její kmenový stav k 31. 3. 2020, kdy bylo zaznamenáno 8 583 kusů. V porovnání s jarním kmenovým stavem byl počet odstřelů černé a bažantů rovněž vyšší. V roce 2019 bylo odstřeleno 29 992 černé a jarní kmenový stav činil 10 657 kusů. Bažantů bylo odstřeleno 16 173 kusů, zatímco jarní kmenový stav dosáhl jen 5 909 kusů.

Opačná situace byla zaznamenána v lovech srnčí zvěře a zajíců, kde naopak jarní kmenový stav zvěře byl výrazně vyšší než počet odstřelů. V roce 2019 bylo odstřeleno 66 zajíců a stav k 31. 3. 2020 dosáhl 11 197 kusů. Odstřely srnčí zvěře dosáhly 7 363 kusů a kmenový stav srnčího činil 27 329 kusů.

Tabulka: Stav a lov zvěře v Plzeňském kraji

Časová řada 2003–2019

U jarního kmenového stavu zvěře z pohledu vývoje časové řady 2003–2019 byl zaznamenán nejvyšší úbytek bažantů (6 943 kusů), což představovalo pokles 54,0 %. Naopak nejvíce vzrostly jarní kmenové stavy černé zvěře o 4 269 kusů a daňčí zvěře o 4 004 kusů. V odstřelech zvěře byl v období 2010–2019 registrován nejvyšší počet kusů odstřelené kachny divoké (14 681 kusů). V roce 2019 se v porovnání s rokem 2010 zvýšily odstřely kachny divoké o 35,0 %. V roce 2019 byl v porovnání s rokem 2003 ze všech druhů odstřelené zvěře nejnižší odstřel bažantů, který klesl o 8 079 kusů, tj. pokles o 35,0 %.

Graf: Jarní kmenové stavy*) perkaté zvěře v Plzeňském kraji

Graf: Odstřel perkaté zvěře v Plzeňském kraji

Snížení stavu bažantů bylo ovlivněno celou řadou faktorů, k nimž patřil především úbytek mezí, remízků, scelování pozemků a použití herbicidů, insekticidů a pesticidů v zemědělství. Umělý chov bažantů snižuje genetickou odolnost v porovnání s volně žijícími druhy. Dalším faktorem zůstává, že v přírodě je bažant ohrožován celou řadou volně žijících predátorů. V  časové řadě 2003–2019 se jarní kmenový stav bažantů nejvíce meziročně snížil v období od 31. 3. 2011 do 31. 3. 2012 o 1 337 kusů (meziroční pokles o 14,2 %). Celou časovou řadu provázel klesající trend s výjimkou období od 31. 3. 2007 do 31. 3. 2008.

Úbytek kachny divoké v přírodě, který rovněž souvisí se změnou krajiny (vysekáváním mokřadní vegetace, vysoušením mokřadů, poklesem čistoty a průhledností vody, regulací potoků a řek, odlesňováním), bývá často nahrazován vypouštěním v zajetí odchovaných jedinců. V časové řadě 2010–2019 se početní stav kachny divoké nejvíce meziročně zvýšil od 31. 3. 2015 do 31. 3. 2016, a to o 1 320 kusů. V období od 31. 3. 2019 do 31. 3. 2020 byl naopak zaznamenán její nejvyšší úbytek, který činil 744 kusů. Ke snížení početního stavu kachny divoké v tomto období přispěl i její zvýšený odstřel v roce 2019, který vzrostl oproti roku 2018 o 13 445 kusů (meziroční nárůst o 31,1 %).

Omezení lovu zajíců souviselo s jejich úbytky. Na úbytku zajíců se podobně jako u bažantů podílela nevhodná environmentální struktura krajiny, intenzita zemědělské výroby a predátoři. Z hlediska delší časové řady v porovnání s rokem 2003 (stav k 31. 3. 2004) byl jejich jarní kmenový stav k 31. 3. 2020 nižší o 1 543 kusů, tj. úbytek o 12,1 %. Lov zajíců patřil v Plzeňském kraji v porovnání s ostatní odstřelenou zvěří k nejnižším, v porovnání s ostatními kraji byl druhý nejnižší po Karlovarském kraji. Nejvyšší počet odstřelených zajíců byl uskutečněn v roce 2003 a představoval 117 kusů. Nejnižší počet činil 57 kusů zajíců a týkal se roků 2014 a 2016.

Srnčí zvěř zahrnovala v rámci sledovaného jarního stavu kmenové zvěře v regionu k 31. 3. 2020 nejvyšší počet kusů (27 329). Vyšší stavy této přemnožené spárkaté zvěře působí v lesích značné škody. V porovnání se stavem k 31. 3. 2004 se k 31. 3. 2020 zvýšil počet srnčí zvěře o 1 084 kusů, tj. nárůst o 4,1 %. Ve sledované časové řadě dosáhla nejvyššího počtu (29 656 kusů) k 31. 3. 2009. Jestliže v roce 2003 dosahoval lov této zvěře 10 708 kusů, v roce 2019 klesl na 7 363 kusů, což představuje pokles o 31,2 %.

Černá zvěř se často stahuje do polí, kde najde snadnou obživu. Predátoři, kteří by černou zvěř hubili přirozeným způsobem, se v přírodě nevyskytují v dostatečném počtu, a proto se setkáváme s jejím přemnožením. Černou zvěř lze regulovat jedině lovem. Počet kusů černé zvěře dosáhl v Plzeňském kraji v porovnání s ostatními kraji nejvyššího počtu. Jarní kmenový stav černé zvěře činil k 31. 3. 2004 v Plzeňském kraji 6 388 kusů a k 31. 3. 2020 vzrostl na 10 657 kusů. Počet černé zvěře se zvýšil o 4 269 kusů, tj. nárůst o 66,8 %. Odstřel černé zvěře v porovnání s rokem 2003 vzrostl o 18 553 kusů, tj. o 162,2 %.

V chovu daňků a muflonů se Plzeňský kraj umístil na druhém místě za krajem Středočeským včetně Hl. města Prahy. Jarní kmenové stavy daňčí zvěře k 31. 3. 2020 se v porovnání se stavem k 31. 3. 2004 více než ztrojnásobily, v absolutní míře se zvýšily o 4 004 kusů. Odstřely daňků vzrostly v roce 2019 oproti roku 2003 více než 3,5 krát. Celkově se počet odstřelů daňků zvýšil o 2 816 kusů. Stav mufloní zvěře k 31. 3. 2020 se oproti stavu k 31. 3. 2004. zvýšil o 728 kusů, tj. nárůst o 41,4 %. Odstřely muflonů v porovnání s rokem 2003 vzrostly o 533 kusů, tj. o 61,8 %.

V počtu jelení zvěře se Plzeňský kraj umístil v mezikrajském porovnání na čtvrtém nejvyšším místě. K 31. 3. 2020 činil kmenový stav jelenů 3 080 kusů a oproti stavu k 31. 3. 2004 se zvýšil o 555 kusů, tj. o 22,0 %. Odstřely jelenů se v porovnání s rokem 2003 zvýšily o 555 kusů, tj. o 26,7 %.

Graf: Jarní kmenové stavy*) srstnaté zvěře v Plzeňském kraji

 

Graf: Odstřel srstnaté zvěře v Plzeňském kraji

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

Přílohy

 

1. 12. 2020

Stav a lov zvěře v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj se významně podílí na jarním kmenovém stavu zvěře ČR v černé, daňčí a mufloní. V porovnání s ostatními kraji se na území kraje vyskytuje nižší počet zajíců a bažantů. V odstřelech kachny divoké, daňčí a mufloní zvěře zaujímá v mezikrajském porovnání významné postavení.

„Myslivost musí reagovat na nepřetržitý vývoj živé přírody a lidské společnosti.“

 

Jarní kmenový stav zvěře

Plzeňský kraj se významně podílel na jarním kmenovém stavu zvěře ČR v černé (17,5 %), daňčí (15,8 %) a mufloní (11,9 %). K 31. 3. 2020 obsadil Plzeňský kraj v mezikrajském porovnání nejvyšší místo v kmenovém stavu zvěře černé (10 657 kusů), druhé nejvyšší podíly mezi kraji patřily daňčí (5 957 kusů) a mufloní (2 485 kusů) zvěři. Nejnižší podíly na jarním kmenovém stavu zvěře ČR činili bažanti (3,3 %) a zajíci (4,5 %). V podílech bažantů a zajíců se Plzeňský kraj umístil v porovnání s ostatními kraji na čtvrtém nejnižším místě.

 

Odstřel zvěře

V odstřelu zvěře se Plzeňský kraj umístil v mezikrajském porovnání na druhém nejvyšším místě v případě kachen divokých, daňků a muflonů. V roce 2019 činil odstřel kachny divoké

56 617 kusů (druhé místo za Jihočeským krajem). Odstřel daňků dosáhl 3 914 kusů a muflonů 1 395 kusů (druhé místo za Středočeským krajem včetně Hl. města Prahy).

 

Počet odstřelů kachny divoké (56 617 kusů) v roce 2019 výrazně převýšil její kmenový stav k 31. 3. 2020, kdy bylo zaznamenáno 8 583 kusů. V porovnání s jarním kmenovým stavem byl počet odstřelů černé a bažantů rovněž vyšší. V roce 2019 bylo odstřeleno 29 992 černé a jarní kmenový stav činil 10 657 kusů. Bažantů bylo odstřeleno 16 173 kusů, zatímco jarní kmenový stav dosáhl jen 5 909 kusů.

 

Opačná situace byla zaznamenána v lovech srnčí zvěře a zajíců, kde naopak jarní kmenový stav zvěře byl výrazně vyšší než počet odstřelů. V roce 2019 bylo odstřeleno 66 zajíců a stav k 31. 3. 2020 dosáhl 11 197 kusů. Odstřely srnčí zvěře dosáhly 7 363 kusů a kmenový stav srnčího činil 27 329 kusů.

 

Stav a lov zvěře v Plzeňském kraji v kusech

 

2003

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Rozdíl 2019-2003

Jarní kmenové stavy1) jelení

2 525

2 601

3 141

3 126

3 149

3 175

3 080

555

daňčí

1 953

3 348

4 830

5 003

5 141

5 449

5 957

4 004

mufloní

1 757

2 653

2 660

2 657

2 598

2 524

2 485

728

srnčí

26 245

26 593

27 300

26 978

27 281

27 058

27 329

1 084

černá

6 388

8 539

10 362

9 882

10 018

9 086

10 657

4 269

zajíci

12 740

10 958

11 314

11 092

11 042

11 084

11 197

-1 543

kachny divoké2)

.

7 196

7 848

7 523

8 392

9 327

8 583

bažanti

12 852

9 428

6 954

6 864

6 825

6 442

5 909

-6 943

Odstřel jelení

2 078

1 898

2 556

2 678

2 810

2 480

2 633

555

daňčí

1 098

1 798

2 776

2 880

3 103

3 242

3 914

2 816

mufloní

862

1 286

1 342

1 349

1 140

1 269

1 395

533

srnčí

10 708

8 987

6 728

7 138

7 446

7 381

7 363

-3 345

černá

11 439

16 514

27 844

19 011

25 978

15 627

29 992

18 553

zajíci

117

90

60

57

60

58

66

-51

kachny divoké2)

.

41 936

46 728

42 290

41 583

43 172

56 617

bažanti

24 882

24 957

19 185

19 155

16 756

17 469

16 173

-8 709

1) stav k 31. 3. následujícího roku

2) údaje nejsou k dispozici v časové řadě 2003–2009          

 

 

Časová řada 2003–2019

U jarního kmenového stavu zvěře z pohledu vývoje časové řady 2003–2019 byl zaznamenán nejvyšší úbytek bažantů (6 943 kusů), což představovalo pokles 54,0 %. Naopak nejvíce vzrostly jarní kmenové stavy černé zvěře o 4 269 kusů a daňčí zvěře o 4 004 kusů. V odstřelech zvěře byl v období 2010–2019 registrován nejvyšší počet kusů odstřelené kachny divoké (14 681 kusů). V roce 2019 se v porovnání s rokem 2010 zvýšily odstřely kachny divoké o 35,0 %. V roce 2019 byl v porovnání s rokem 2003 ze všech druhů odstřelené zvěře nejnižší odstřel bažantů, který klesl o 8 079 kusů, tj. pokles o 35,0 %.

Jarní kmenové stavy*) perkaté zvěře v Plzeňském kraji

 kachny divoké   bažanti

*) stav k 31. 3. následujícícho roku

 

Odstřel perkaté zvěře v Plzeňském kraji

 kachny divoké   bažanti

 

 

 

Snížení stavu bažantů bylo ovlivněno celou řadou faktorů, k nimž patřil především úbytek mezí, remízků, scelování pozemků a použití herbicidů, insekticidů a pesticidů v zemědělství. Umělý chov bažantů snižuje genetickou odolnost v porovnání s volně žijícími druhy. Dalším faktorem zůstává, že v přírodě je bažant ohrožován celou řadou volně žijících predátorů. V  časové řadě 2003–2019 se jarní kmenový stav bažantů nejvíce meziročně snížil v období od 31. 3. 2011 do 31. 3. 2012 o 1 337 kusů (meziroční pokles o 14,2 %). Celou časovou řadu provázel klesající trend s výjimkou období od 31. 3. 2007 do 31. 3. 2008.

 

Úbytek kachny divoké v přírodě, který rovněž souvisí se změnou krajiny (vysekáváním mokřadní vegetace, vysoušením mokřadů, poklesem čistoty a průhledností vody, regulací potoků a řek, odlesňováním), bývá často nahrazován vypouštěním v zajetí odchovaných jedinců. V časové řadě 2010–2019 se početní stav kachny divoké nejvíce meziročně zvýšil od

31. 3. 2015 do 31. 3. 2016, a to o 1 320 kusů. V období od 31. 3. 2019 do 31. 3. 2020 byl naopak zaznamenán její nejvyšší úbytek, který činil 744 kusů. Ke snížení početního stavu kachny divoké v tomto období přispěl i její zvýšený odstřel v roce 2019, který vzrostl oproti roku 2018 o 13 445 kusů (meziroční nárůst o 31,1 %).

 

Omezení lovu zajíců souviselo s jejich úbytky. Na úbytku zajíců se podobně jako u bažantů podílela nevhodná environmentální struktura krajiny, intenzita zemědělské výroby a predátoři. Z hlediska delší časové řady v porovnání s rokem 2003 (stav k 31. 3. 2004) byl jejich jarní kmenový stav k 31. 3. 2020 nižší o 1 543 kusů, tj. úbytek o 12,1 %. Lov zajíců patřil v Plzeňském kraji v porovnání s ostatní odstřelenou zvěří k nejnižším, v porovnání s ostatními kraji byl druhý nejnižší po Karlovarském kraji. Nejvyšší počet odstřelených zajíců byl uskutečněn v roce 2003 a představoval 117 kusů. Nejnižší počet činil 57 kusů zajíců a týkal se roků 2014 a 2016.

 

Srnčí zvěř zahrnovala v rámci sledovaného jarního stavu kmenové zvěře k 31. 3. 2020 nejvyšší počet kusů (27 329). Vyšší stavy této přemnožené spárkaté zvěře působí v lesích značné škody. V porovnání se stavem k 31. 3. 2004 se k 31. 3. 2020 zvýšil počet srnčí zvěře o 1 084 kusů, tj. nárůst o 4,1 %. Ve sledované časové řadě dosáhla nejvyššího počtu (29 656 kusů) k 31. 3. 2009. Jestliže v roce 2003 dosahoval lov této zvěře 10 708 kusů, v roce 2019 klesl na 7 363 kusů, což představuje pokles o 31,2 %.

 

Černá zvěř se často stahuje do polí, kde najde snadnou obživu. Predátoři, kteří by černou zvěř hubili přirozeným způsobem, se v přírodě nevyskytují v dostatečném počtu, a proto se setkáváme s jejím přemnožením. Černou zvěř lze regulovat jedině lovem. Počet kusů černé zvěře dosáhl v Plzeňském kraji v porovnání s ostatními kraji nejvyššího počtu. Jarní kmenový stav černé zvěře činil k 31. 3. 2004 v Plzeňském kraji 6 388 kusů a k 31. 3. 2020 vzrostl na 10 657 kusů. Počet černé zvěře se zvýšil o 4 269 kusů, tj. nárůst o 66,8 %. Odstřel černé zvěře v porovnání s rokem 2003 vzrostl o 18 553 kusů, tj. o 162,2 %.

 

V chovu daňků a muflonů se Plzeňský kraj umístil na druhém místě za krajem Středočeským včetně Hl. města Prahy. Jarní kmenové stavy daňčí zvěře k 31. 3. 2020 se v porovnání se stavem k 31. 3. 2004 více než ztrojnásobily, v absolutní míře se zvýšily o 4 004 kusů. Odstřely daňků vzrostly v roce 2019 oproti roku 2003 více než 3,5 krát. Celkově se počet odstřelů daňků zvýšil o 2 816 kusů. Stav mufloní zvěře k 31. 3. 2020 se oproti stavu k 31. 3. 2004. zvýšil o 728 kusů, tj. nárůst o 41,4 %. Odstřely muflonů v porovnání s rokem 2003 vzrostly o 533 kusů, tj. o 61,8 %.

 

V počtu jelení zvěře se Plzeňský kraj umístil v mezikrajském porovnání na čtvrtém nejvyšším místě. K 31. 3. 2020 činil kmenový stav jelenů 3 080 kusů a oproti stavu k 31. 3. 2004 se zvýšil o 555 kusů, tj. o 22,0 %. Odstřely jelenů se v porovnání s rokem 2003 zvýšily o 555 kusů, tj. o 26,7 %.

Jarní kmenové stavy*) srstnaté zvěře v Plzeňském kraji

 

Odstřel srstnaté zvěře v Plzeňském kraji

 

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková

Krajská správa ČSÚ v Plzni

Tel.: 377 612 253

E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.