Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  16.11.2020 21:50:00

Výroční zpráva o drogách: míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek zůstává v ČR vysoká, situace se lepší u dospívajících

Praha, 16.11.2020 – Míra užívání legálních návykových látek zůstává v ČR na vysoké úrovni, u nelegálních návykových látek je stabilní. Celkem čtvrtina dospělé populace v současnosti kouří, 18 procent kouří denně. Devět procent dospělých pije denně nebo téměř denně alkohol. Do kategorie rizikové konzumace alkoholu spadá 14–18 % dospělé populace, což odpovídá cca 1,5 milionu dospělých osob. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou konopné látky, které v posledních 12 měsících užilo 9–11 % osob. Míra tzv. problémového užívání dalších nelegálních drog je 0,7 % u dospělé populace, hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin (metamfetamin). Vyplývá to z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019, kterou projednala vláda.

Situace v oblasti užívání legálních i nelegálních drog v ČR v obecné populaci je dlouhodobě stabilní: v Česku lidé i nadále ve vysoké míře užívají alkohol, tabáku nebo konopné látky. „Celospolečenské dopady užívání návykových látek a problémového hráčství jsou značné, a dosahují téměř 200 mld. ročně,“ uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Podle koordinátorky je nicméně dobrou zprávou, že nově zveřejněná Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) potvrdila pokles prevalence kouření tabáku, užívání alkoholu i nelegálních drog mezi českými dospívajícími.

Užívání návykových látek v populaci

V roce 2019 bylo podle Státního zdravotního ústavu v ČR celkem 24,9 % současných kuřáků (tj. osob, které kouřily v posledních 30 dnech) ve věku 15 a více let, z nich 18,1 % kouřilo denně (21,1 % mužů a 15,2 % žen). „Trendy v posledních letech naznačují mírný pokles výskytu současného i denního kuřáctví v dospělé populaci. K největšímu poklesu došlo v letech 2012–2015, od r. 2015 zůstává situace přibližně na stejné úrovni,“ vysvětlil Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

E-cigarety užívalo denně nebo příležitostně v roce 2019 celkem 4,9 % dotázaných (6,2 % mužů a 3,6 % žen). Ve srovnání s rokem 2018 došlo k mírnému nárůstu (ze 4,6 %). „Roste podíl osob, které přecházejí z klasických cigaret na užívání elektronických a klesá podíl těch, které užívají oba typy výrobků současně. Celkem 3,2 % dotázaných (3,3 % mužů a 3,1 % žen) v současnosti užívá zahřívaný tabák, 2,2 % denně,“ doplnila Jarmila Vedralová.

Alkohol pilo loni denně nebo téměř denně celkem 8,5 % populace (12,7 % mužů a 4,6 % žen). Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvedlo 15,9 % dotázaných. Podle výroční zprávy v posledních letech prevalence denní konzumace alkoholu i častého pití nadměrných dávek alkoholu roste, a to jak u mužů, tak u žen.

Do kategorie rizikové konzumace alkoholu spadá 6,9–8,7 % populace, dalších 6,0–9,3 % spadá do kategorie škodlivé konzumace alkoholu (tj. v součtu 14,0–18,1 % osob spadá do kategorie rizika). „Odhady rizikové a škodlivé konzumace alkoholu ukazují na téměř 1,5 milionu osob, z nichž 800 tisíc vykazuje znaky škodlivého užívání alkoholu,“ doplnil Viktor Mravčík.

Hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin (metamfetamin), z opioidů jsou to buprenorfin a heroin, ale i různá opioidní analgetika včetně potentního fentanylu. Odhadovaný počet problémových uživatelů drog zůstává v posledních letech na stabilní úrovni, stále vysoký je podíl injekčních uživatelů.

Nejčastěji užitou nelegální drogou v ČR zůstávají podle výroční zprávy konopné látky, které někdy v životě vyzkoušelo 26–39 % osob. Zkušenosti s ostatními drogami jsou mnohem méně časté – extázi někdy v životě užilo cca 6 %, halucinogenní houby 4–6 %, ostatní nelegální drogy 2–3 % dospělých osob.

Z dotazníkových studií mezi dospělou populací z r. 2019 vyplývá, že léky se sedativním a hypnotickým účinkem a/nebo léky s obsahem opioidů užívané proti bolesti získané bez lékařského předpisu nebo užívané v rozporu s doporučením lékaře nebo lékárníka užilo někdy v životě 18–27 %, v posledních 12 měsících 8,5–12,5 % a v posledních 30 dnech 2,5–3,9 % dospělých osob, což dlouhodobě představuje vyšší prevalenci než u konopí, které je nejrozšířenější nelegální drogou.

V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci velmi nízký s výjimkou konopných látek (9 –11 %, resp. 3–4 % dotázaných). Míra užívání nelegálních drog je přibližně 2–3krát vyšší u mladých dospělých ve věku 15–34 let a mezi muži.

Návykové látky u dospívajících

Studie ESPAD z r. 2019 potvrdila pokles prevalence kouření tabáku, užívání alkoholu i nelegálních drog mezi českými dospívajícími ve věku 15 až 16 let, i když ve srovnání s obdobím 2011–2015 se pokles zpomalil. Zkušenost s kouřením cigaret v životě v r. 2019 uvedlo 54,0 % šestnáctiletých. Kouření v posledních 30 dnech uvedlo 23,6 % studentů, častěji šlo o dívky (20,8 % chlapců a 26,5 % dívek). Denně kouřilo 10,3 % studentů. Alespoň jednou zkusilo elektronické cigarety (e-cigarety), bez ohledu na to, zda obsahovaly nikotin nebo ne, celkem 60,4 % studentů, tedy vyšší podíl, než uvedl kouření klasických cigaret v životě. Alkohol někdy v životě pilo 95,1 % 16letých studentů. Vysoká je i prevalence konzumace alkoholu v posledních 30 dnech (62,7 %) včetně časté konzumace. Zkušenost s některou z nelegálních drog uvedlo celkem 29,3 % respondentů (30,1 % chlapců a 28,5 % dívek). Nejčastěji šlo o konopné látky (28,4 %).

U ukazatelů rizikové konzumace alkoholu u mladistvých nedošlo žádné zásadní změně, naopak u dívek došlo k nárůstu rizikového pití. Potvrdil se trend vyrovnávání rozdílů zkušeností mezi chlapci a dívkami, který se týká i nelegálních drog (konopí). Nejvyšší míru zkušeností vykázali žáci odborných učilišť.

Adiktologické služby

Aktuálně je v ČR téměř 300 programů různých typů poskytujících adiktologické služby. Meziresortnost představuje jejich silnou stránku, ale zároveň praktickou překážku jejich fungování v praxi, neboť poskytování různých typů zdravotních, sociálních, výchovně-pedagogických služeb v rámci jednoho programu naráží na vzájemnou neslučitelnost a nízkou vzájemnou prostupnost jednotlivých resortních rámců,“ uvedl Viktor Mravčík.

Síť adiktologických služeb je stále hodnocena jako nedostatečná – nerovnoměrné je rozložení některých typů specializovaných adiktologických služeb (např. ambulantní léčby, substitučních center a péče o klienty s duální diagnózou). Přetrvává nedostatek ambulantních psychoterapeutů, psychiatrů a dalších lékařů, kteří jsou ochotní pracovat se závislými.

Průběžně roste nabídka dosud špatně dostupné adiktologické péče specializované na děti a mládež. Zvyšuje se rovněž počet doléčovacích programů s chráněným bydlením. Roste také nabídka léčebných a poradenských intervencí poskytovaných prostřednictvím internetu a s využitím nových technologií, přičemž nouzový stav v souvislosti s COVID-19 byl podnětem k výraznému rozvoji v této oblasti,“ doplnila Jarmila Vedralová.

Kriminalita spojená s návykovými látkami

V r. 2019 bylo registrováno 4819 primárních drogových trestných činů (DTČ), což je výrazně méně než v r. 2018, kdy jich bylo registrováno 5465. Trestní řízení je dlouhodobě nejčastěji (cca 80 %) vedeno proti osobám, které se dopustily nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Roste podíl osob stíhaných pro přechovávání omamných a psychotropních látek pro vlastní potřebu, který dosahuje přibližně pětiny všech primárních DTČ (v r. 2019 byl zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst z 14,5 % na 19,8 %). Tento nárůst je způsoben zejména nárůstem počtu trestných činů přechovávání pro vlastní potřebu v souvislosti s konopím.

Trhy s návykovými látkami

Podle ČSÚ je ročně v ČR spotřebováno přes 170 litrů alkoholických nápojů v přepočtu na jednoho obyvatele ČR od věku 0 let, což odpovídá přibližně 10 litrů čistého lihu na osobu. Z toho je nejvíce zkonzumováno v pivu (téměř 5 litrů), dále v lihovinách (necelé 3 litry) a vínu (přes 2 litry). Spotřeba alkoholu v ČR v posledních letech neklesá a ČR tak nadále patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě.

Rovněž spotřeba cigaret podle ČSÚ neklesá, ročně je v ČR spotřebováno téměř 2 tis. cigaret na 1 obyvatele ČR, což je téměř 100 krabiček cigaret na osobu a rok. Postupně dochází ke zvyšování ceny cigaret v ČR (také v souvislosti s tím, jak se zvyšuje spotřební daň na tabákové výrobky).

ČR je zemí, kam jsou nelegální drogy dováženy, ale je také produkční zemí. V ČR se produkuje zejména pervitin a konopí. Ostatní nelegální drogy jsou do ČR až na výjimky dováženy. Policie ČR a Celní správa ČR odhalily v r. 2019 celkem 258 indoor pěstíren konopí a 234 varen pervitinu.

Financování protidrogové politiky

V r. 2019 činily výdaje na integrovanou protidrogovou politiku z rozpočtů státní správy a samosprávy (bez započítání výdajů ze systému veřejného zdravotního pojištění) celkem 2071,6 mil. (2113,7 mil. v r. 2018). I přes pokles výdajů ze samospráv o cca 26 mil. a z rozpočtu ministerstva zdravotnictví (MZ) o cca 13 mil. došlo k celkovému navýšení rozpočtu na prevenci, harm reduction, léčbu a sociální integraci o cca 5 mil. , a to zejména díky nárůstu rozpočtu „Programu protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR o cca 42 mil. .

Dopady COVID-19 na užívání návykových látek a závislostní chování / kapitola nad rámec roku 2019

Z dostupných informací se zdá, že u intenzivních uživatelů došlo za nouzového stavu ke zvýšení míry užívání návykových látek a dalšího závislostního chování, zatímco u občasných a rekreačních uživatelů došlo ke snížení. To mimo jiné znamená, že právě u osob ohrožených závislostí nebo závislých mohlo dojít ke zhoršení závislostní poruchy a její dekompenzaci.

Došlo k významnému nárůstu on-line komunikace a internetových aktivit (sociální sítě, digitální hry, nakupování). Stejně jako v případě návykových látek došlo k vyššímu nárůstu u osob s intenzivním vzorcem konzumace on-line aktivit.

Kontakt pro média

Mgr. Kristina Vurmová Labohá

tel: +420 737 247 167, vurmova.kristina@vlada.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Výroční zpráva o drogách: míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek zůstává v ČR vysoká, situace se lepší u dospívajících

Diskuze a názory uživatelů na téma: Výroční zpráva o drogách: míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek zůstává v ČR vysoká, situace se lepší u dospívajících

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange